UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest świę­tem patro­nal­nym Akcji Kato­lic­kiej i Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, a jed­no­cze­śnie ostat­nią nie­dzie­lą roku liturgicznego.

 2. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na cele inwe­sty­cyj­ne w naszej para­fii. Zebra­li­śmy 11 310 zł oraz 100 zł wpła­co­no na kon­to para­fial­ne. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy reno­wa­cję pre­zbi­te­rium, a obec­nie trwa­ją pra­ce nad nowym oświetleniem.
 3. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za kapła­nów 25, 26 i 27 listo­pa­da po Mszy świę­tej o 8.45.
 4. W pią­tek i sobo­tę odbę­dą się reko­lek­cje GPS dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze SP nr 2 oraz uczniów innych szkół, któ­rzy nie wzię­li udzia­łu w paź­dzier­ni­ko­wych rekolekcjach. 
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Adwent, któ­ry jest cza­sem przy­go­to­wa­nia na Boże Naro­dze­nie. Tra­dy­cyj­nie zachę­ca­my do udzia­łu w reko­lek­cjach adwen­to­wych, któ­re roz­pocz­ną się w sobo­tę na Mszy świę­tej o godz. 18.00. Plan reko­lek­cji znaj­du­je się gablo­tach, a szcze­gó­ły poda­my w przy­szłą nie­dzie­lę. Nauki reko­lek­cyj­ne wygło­si pal­lo­tyn o. Jerzy Gugała.
 6. W śro­dę obok nasze­go LO zosta­nie pod­sta­wio­ny krwio­bus. Zachę­ca­my do odda­nia krwi, któ­ra jest nie­za­stą­pio­nym źró­dłem życia. Reje­stra­cja w godzi­nach od 9.00 do 14.00.
 7. Kół­ko Misyj­ne zapra­sza na spo­tka­nie w pią­tek o godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej. Szcze­gól­nie pro­si się o przy­by­cie dzie­ci, któ­re w grud­niu pra­gną uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach misyj­nych w Pelplinie.
 8. W przy­szłą sobo­tę, tj. 3 grud­nia, księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną — będą to jed­no­cze­śnie odwie­dzi­ny przed­świą­tecz­ne. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.
 9. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 – 8.45.
 10. Od przy­szłej nie­dzie­li przed kościo­łem i w zakry­stii będzie moż­na nabyć świe­ce Cari­tas w cenie: duże – 25 zł, małe – 10 zł oraz cza­so­pi­smo „W Rodzinie”.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wła­dy­sła­wę Knit­ter we wto­rek o godz. 6.30, Andrze­ja Duraj w śro­dę o godz. 6.30, Jana Janow­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tade­usza Pobłoc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Wie­sła­wa Pilew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Mał­go­rza­tę Repul­ską w śro­dę o godz. 18.00, Annę Pie­tro­niuk w czwar­tek o godz. 18.00 i Annę Dzie­nisz w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wę Połom- Hüb­ner z ul. Ander­sa, Ire­nę Pfaj­fer z ul. Bato­re­go, Jadwi­gę Gref­ka z ul. Bema, Hali­nę Eber­tow­ską z ul. Polnej i Lidię Neu­bau­er z ul. Pod­gór­nej. W ponie­dzia­łek o godz. 13.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Andrze­ja Forc z ul. Sło­necz­nej. Wiecz­ny odpoczynek …