Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

20.03.2023

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

6:30 + Józef Nakiel­ski i żona Franciszka

6:30 + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jadwi­ga Woź­niak w 3 r. śm., mąż Sta­ni­sław i syn Krzysztof

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 18

18:00 + Elż­bie­ta Tubaj­ska w 11 r. śm.

18:00 + Jerzy Tes­smer w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

21.03.2023

6:30 + Miro­sław Narloch w dniu 60 urodzin

6:30 Podzię­ko­wa­nie za dotych­cza­so­wą opiekę

8:45 + Łucja i Sta­ni­sław Szlach­ci­kow­scy, syn Jerzy

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 19

18:00 + Jani­na w 9 r. śm i Mak­sy­mi­lian w 12 r. śm. Baszanowscy

18:00 + Ire­na Kry­ger w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 22.03.2023

6:30 + Maria Pokrzy­wiń­ska w 75 r. uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Cze­sław Bie­liń­ski w 23 r. śm., żona Helena

6:30 + Urszu­la Jaster z oka­zji uro­dzin oraz rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Alfred

8:45 + Woj­ciech, Edward, Marian 

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 20

18:00 + Józef i Wal­fry­da oraz Tade­usz Puczyńscy

18:00 + Danie­la Miszew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

23.03.2023

6:30 + Zofia Talaś­ka w 3 r. śm. oraz Alfons Talaś­ka w dniu urodzin

6:30 + Bro­ni­sła­wa (ona) Mil­ke w dniu uro­dzin, mąż Bole­sław, syn Adam

8:45 + Maria i Józef Łoń­scy oraz syn Kazimierz

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 21

18:00 + Wan­da Powal­ska w 1 r. śm, Hen­ryk Powal­ski w 20 r. śm.

18:00 + Gra­ży­na Pie­kar­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

24.03.2023

6:30 + Urszu­la Kociń­ska w 2 r. śm., mąż Sta­ni­sław oraz rodzi­ce Fran­cisz­ka (ona) i Józef

6:30 O dary i świa­tło Ducha Świę­te­go pod­czas egza­mi­nu doj­rza­ło­ści, wybo­rze dal­szej dro­gi życio­wej, ukoń­cze­nia szko­ły oraz o roze­zna­nie woli Bożej dla Laury

8:45 + Jan Mięt­ki w 14 r. śm.

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 22

18:00 + Mał­go­rza­ta Grzon­kow­ska w 12. r. śm.

18:00 + Anto­ni Sękow­ski, żona Ste­fa­nia, rodzi­ce i rodzeństwo

Sobo­ta

25.03.2023

ZWIASTOWANIE

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w dniu uro­dzin, mąż Jan, cór­ka Maryla

6:30 + Piotr i Roman Ossow­scy, Jan Ossowski

8:45 W inten­cji ks. Pro­bosz­cza z oka­zji urodzin

8:45 + Piotr Lubiń­ski i rodzice

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 23

18:00 O Dary Ducha Świę­te­go dla ks. Pro­bosz­cza z oka­zji uro­dzin – inten­cja od Księ­ży Wikariuszy

18:00 + Ludwik w 14 r. śm. i zmar­li z rodzi­ny Repiń­skich, Woj­ciech Krygier

Nie­dzie­la

26.03.2023

6:30 + Bog­dan Klo­ska w 6 r. śm.

7:30 + Edmund Kru­pa w 31 r. śm., żona Janina

8:45 + Tere­sa Kieł­piń­ska w 1 r. śm. 

10:00 + Ber­nard Fry­mark w 1 r. śm.

11:00 + Edmund Hof­man w 14 r. śm., Ire­na oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 O miło­sier­dzie Boże dla Jana Mania

12:30 + Marian­na Lepak – greg. 24

18:00 + Euge­nia w 4 r. śm. i mąż Fran­ci­szek i rodzi­ce z oboj­ga stron