V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 marca 2023 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 2. W ponie­dzia­łek od godz. 16.30 do 18.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych, ich rodzi­ny oraz świadków.

 3. We wto­rek o godz. 18.00 mło­dzież naszej para­fii przy­stą­pi do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Uro­czy­sto­ści będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Ryszard Kasy­na. Przez udział w tej uro­czy­sto­ści daj­my mło­dzie­ży przy­kład praw­dzi­wej wia­ry. Inten­cje z tej Mszy św. zosta­ną prze­nie­sio­ne: + Bogu­sław Leper na Wiel­ki Czwar­tek (6.04) o godz. 18.00; Ste­fa­nia Repiń­ska w 10 r. śm. na czwar­tek (30.03) na godz. 18.00.

 4. W pią­tek zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzyżowej: 

a) dzie­ci o godz.16.20

b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Na wszyst­kich Mszach św. pobło­go­sła­wi­my pal­my. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a przed Mszą św. o godz. 11:00 pro­ce­sja z pal­ma­mi dooko­ła kościo­ła. Po Mszy św. kon­kurs na naj­pięk­niej­szą i naj­dłuż­szą pal­mę. W przy­szłą nie­dzie­lę orga­ni­zu­je­my wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Koście­rzy­ny. Wyjazd o godz. 12.00. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Mateusza.

 2. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. W sobo­tę zapra­sza­my rów­nież na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00, a o godz. 7.45 na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. O godz. 17.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych dzie­ci, któ­re zosta­ną ochrzczo­ne w naj­bliż­szym cza­sie. Ze wzglę­du na odwie­dzi­ny cho­rych i spo­wie­dzi w para­fiach deka­na­tu biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne. W tym dniu nie będzie moż­li­wo­ści odpra­wie­nia pogrzebów.

 3. Przy­po­mi­na­my, że spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na z przy­jezd­ny­mi spo­wied­ni­ka­mi dla całej para­fii odbę­dzie się w Wiel­ki Wto­rek (4 kwietnia).

 4. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w Wiel­ki Pią­tek o godz. 20.00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­na Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi nasze­go mia­sta. Udział w tym nabo­żeń­stwie niech będzie naszym bła­ga­niem o pokój na Ukra­inie, zgo­dę w naszej Ojczyź­nie i posza­no­wa­nie świę­tych wartości.

 5. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć „Piel­grzy­ma” i nowy nr „W Rodzinie”.

 6. W dniach 6 – 12 sierp­nia para­fia w Pin­czy­nie orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Nie­miec śla­da­mi św. Elż­bie­ty. W pro­gra­mie m.in. Mar­burg, Wart­burg, Norym­ber­ga, Mogun­cja i inne, rejs stat­kiem po Renie, wizy­ta w win­ni­cy w Moze­li. Zgło­sze­nia kie­ro­wać do ks. prob. Mie­czy­sła­wa Bizonia.

 7. Na zakoń­cze­nie ser­decz­nie dzię­ku­ję za życze­nia i kwia­ty z oka­zji imie­nin i urodzin.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Mał­go­rza­tę Dahl­ke w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tere­nię Diec w śro­dę o godz. 18.00

- za dusze czyść­co­we – inten­cja APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łej w ostat­nim kwar­ta­le człon­ki­ni ADŚ Tere­nię Diec w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Mar­tę Giersz z Krzy­ża, Urszu­lę von Ossow­ską z Roko­ci­na, Tade­usza Muzolf z Kur­ko­wa, Fran­cisz­ka Paz­dę z Krzy­ża, Zyg­mun­ta Babiń­skie­go z u. Dąbrow­skie­go. We wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jerze­go War­cza­ka z ul. Spor­to­wej, a w śro­dę o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Ali­cji Ort­mann z Gutow­ca, ul. Leśna. Wiecz­ny odpoczynek …