Aktualności

Rekolekcje adwentowe 2022

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2022

Week­end dla narze­czo­nych 2022

Wyjąt­ko­wy cha­rak­ter tego­rocz­nych uro­czy­sto­ści odpustowych

Jak co roku 22 lip­ca we wspo­mnie­nie patron­ki para­fii, św. Marii Mag­da­le­ny, wier­ni zgro­ma­dzi­li się w naszej świą­ty­ni na uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych. Tego­rocz­ne uro­czy­sto­ści mia­ły wyjąt­ko­wy cha­rak­ter, gdyż zosta­ły połą­czo­ne z uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niem kil­ku­let­nich prac remon­to­wych i reno­wa­cyj­nych, wśród któ­rych naj­trud­niej­szym, a zara­zem naj­waż­niej­szym eta­pem było odre­stau­ro­wa­nie dachu kościo­ła – m.in. wymia­na pokry­cia dacho­we­go oraz wzmoc­nie­nie i napra­wa kon­struk­cji dachu.

Biskup die­ce­zjal­ny Ryszard Kasy­na sym­bo­licz­nie pobło­go­sła­wił odno­wio­ny dach, a ks. pro­boszcz Zbi­gniew Stra­szew­ski skie­ro­wał sło­wa podzię­ko­wa­nia do wszyst­kich, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pozy­ska­nia fun­du­szy, by prze­pro­wa­dzić tak potęż­ną i nie­zbęd­ną inwestycję.

W pierw­szej kolej­no­ści sło­wa uzna­nia ks. pro­boszcz skie­ro­wał do przed­sta­wi­cie­li władz — obec­nych na uro­czy­sto­ści — mar­szał­ka woje­wódz­twa pomor­skie­go – Mie­czy­sła­wa Stru­ka oraz bur­mi­strza Czer­ska – Prze­my­sła­wa Bie­ska-Talew­skie­go. Przy­po­mnij­my, że zna­czą­cą kwo­tę na tę inwe­sty­cję para­fia otrzy­ma­ła z gmin­ne­go budże­tu oraz dzię­ki dota­cji unij­nej w ramach pro­jek­tu „Szlak Kościo­łów Ksią­żąt Pomor­skich”. Pro­jekt obej­mo­wał tyl­ko pięć pomor­skich kościo­łów, lecz to wła­śnie w Czer­sku pra­ce były naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne. W tym miej­scu nie spo­sób nie wspo­mnieć o wdzięcz­no­ści wobec wyko­naw­ców i firm, któ­rzy wyko­na­li swo­je usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie, a pro­jek­tan­ci i kon­ser­wa­to­rzy pra­cu­ją­cy przy pra­cach w czer­skim koście­le wyka­za­li się pro­fe­sjo­na­li­zmem i nie­zwy­kłą starannością.

 Ks. pro­boszcz ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia zło­żył tak­że pod adre­sem prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Miej­skiej w Czer­sku – Krzysz­to­fa Przy­tar­skie­go, a tak­że posła Alek­san­dra Mrów­czyń­skie­go — za nie­oce­nio­ną pomoc w pozy­ska­niu dota­cji z Fun­du­szu Kościel­ne­go. Co waż­ne, wiel­kie Bóg zapłać ks. pro­boszcz wypo­wie­dział w kie­run­ku wszyst­kich para­fian, któ­rzy swo­imi ofia­ra­mi wspie­ra­li inwe­sty­cję przez cały okres jej trwa­nia, co zna­czą­co pomo­gło w pozy­ska­niu wkła­du własnego.

Ksiądz Biskup pobło­go­sła­wił rów­nież pod­czas uro­czy­sto­ści sztan­dar Rady Ryce­rzy Kolum­ba – wspól­no­ty para­fial­nej, któ­ra roz­po­czę­ła for­ma­cje w grud­niu ubie­głe­go roku, a już w mar­cu br. osią­gnę­ła wyma­ga­ną licz­bę człon­ków (bra­ci) i otrzy­ma­ła Sta­tus Rady, czy­li samo­dziel­nej jednostki.

Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we zwień­czy­ła pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kościo­ła z bło­go­sła­wień­stwem wier­nych, po któ­rej para­fial­ny Cari­tas zapro­sił na wspól­ną kawę i cia­sto. Nato­miast na pamiąt­kę tego waż­ne­go dnia wszy­scy zebra­ni otrzy­ma­li pocz­tów­ki z wize­run­kiem czer­skie­go kościo­ła, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny pre­zen­tu­ją efekt koń­co­wy odre­stau­ro­wa­ne­go dachu świątyni.

Lip­co­we Nabo­żeń­stwo Fatimskie

- Jeste­ście praw­dzi­wy­mi świad­ka­mi wia­ry! Jako pro­boszcz jestem bar­dzo wdzięcz­ny za waszą obec­ność i wspól­ne roz­wa­ża­nie tajem­nic różań­co­wych w tak waż­nym dniu, jakim jest wspo­mnie­nie obja­wień i prze­sła­nia Mat­ki Bożej z Fati­my — powie­dział ks. pro­boszcz Zbi­gniew Stra­szew­ski na zakoń­cze­nie trze­cie­go w tym roku Nabo­żeń­stwa Fatimskiego
Roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­li Ryce­rze Kolum­ba. BÓG ZAPŁAĆ!

Zapro­sze­nie na Msze Świę­te nad Jezio­rem Ostrowite

Kocha­ni Para­fia­nie! Dro­dzy Goście i Miesz­kań­cy wypo­czy­wa­ją­cy na tere­nie naszej para­fii i gminy!
Ser­decz­nie zapra­sza­my na nie­dziel­ne Msze Świę­te nad Jezio­rem Ostro­wi­te (Gmi­na Czersk). W każ­dą nie­dzie­lę waka­cji o godzi­nie 16:00.

Z oka­zji waka­cji życzy­my Wam Boże­go bło­go­sła­wień­stwa, bez­piecz­nych podró­ży, odpo­czyn­ku, nabra­nia sił fizycz­nych i ducho­wych, a przede wszyst­kim pogłę­bie­nia wię­zi z Panem Bogiem.

Dusz­pa­ste­rze para­fii pw. św. Marii Mag­da­le­ny w Czersku

XXIV Obóz Misyj­ny w Bysławku

Czte­rech małych misjo­na­rzy z naszej para­fii — Bar­tek, Kac­per, Krzy­siu, Olek — w pierw­szym tygo­dniu lip­ca wzię­ło udział w waka­cyj­nym Obo­zie Misyjnym.
Obóz Misyj­ny w Bysław­ku, orga­ni­zo­wa­ny przez Kle­ryc­kie Koło Misyj­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej, już po raz 24. zgro­ma­dził dzie­ci nale­żą­ce do kół misyj­nych naszej die­ce­zji. Pro­gram obo­zu wypeł­nio­ny był modli­twą i for­ma­cją, odpo­czyn­kiem, lecz tak­że nie zabra­kło  zaba­wy i integracji.
War­to wspo­mnieć, że uczest­ni­cy obo­zu noco­wa­li w namio­tach i już pierw­sze­go dnia musie­li zmie­rzyć się z poważ­ną misją, jaką było roz­ło­że­nie swo­ich namio­tów. Nie było to łatwe zada­nie, lecz nasi chłop­cy pora­dzi­li sobie rewelacyjnie!

Waka­cje mini­stran­tów w Białogórze

Tuż po zakoń­cze­niu roku szkol­ne­go mini­stran­ci wraz z ks. Mate­uszem — oraz eki­pą ks. Patry­ka z para­fii w Cek­cy­nie — wyru­szy­li na tygo­dnio­wy wypo­czy­nek do Bia­ło­gó­ry. Codzien­na Eucha­ry­stia i poran­na roz­grzew­ka z ćwi­cze­nia­mi, pra­ca w gru­pach i inte­gra­cja, gry dru­ży­no­we, kon­kurs na naj­lep­szą lemo­nia­dę i zam­ki z pia­sku, a tak­że szko­ła śpie­wu, ogni­sko i tań­ce – to tyl­ko część atrak­cji i wra­żeń, któ­rych doświad­czy­li uczest­ni­cy waka­cji w Bia­ło­gó­rze. Pogo­da była zmien­na, lecz nie prze­szko­dzi­ła w zaba­wach na pla­ży i kąpie­li w morzu.

- Był to pięk­nie spę­dzo­ny czas bli­sko Pana Boga i natu­ry, któ­ry pozwo­lił nam wszyst­kim pogłę­bić rela­cje z Nim oraz ze sobą nawza­jem. Dzię­ku­ję wszyst­kim uczest­ni­kom wypo­czyn­ku z naszej para­fii! Dzię­ku­ję ks. Patry­ko­wi oraz jego eki­pie z para­fii w Cek­cy­nie! Dzię­ku­ję ks. Jaro­sła­wo­wi, pro­bosz­czo­wi para­fii Wnie­bo­wzię­cia NMP w Bia­ło­gó­rze i dyrek­to­ro­wi Ośrod­ka Reko­lek­cyj­no-Wypo­czyn­ko­we­go, za życz­li­wą gości­nę i wiel­kie ser­ce! Ser­decz­ne Bóg zapłać dla wycho­waw­ców i opie­ku­nów, któ­rzy poświę­ci­li swój wol­ny czas dzie­ciom. Dro­dzy rodzi­ce! Dzię­ku­ję za oka­za­ne nam przez Was zaufa­nie w tro­sce o Wasze pocie­chy. W imie­niu wszyst­kich opie­ku­nów dzię­ku­ję rów­nież za wszyst­kie cie­płe sło­wa, któ­re do nas dotar­ły – pod­su­mo­wu­je ks. Mateusz

Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą na Jasną Górę

Z całe­go ser­ca zapra­szam do wyru­sze­nia na piel­grzy­mi szlak do Mat­ki Bożej Jasno­gór­skiej. Wyj­ście 31 lip­ca po Mszy Św. o godzi­nie 7:00 w Bazy­li­ce Choj­nic­kiej. Zapi­sów na piel­grzym­kę nale­ży doko­ny­wać poprzez link: https://forms.gle/VisyNhSUr1AYhcNp6

Naj­bliż­sze spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w nie­dzie­lę — 24 lip­ca o godzi­nie 15:00 w Bazy­li­ce Choj­nic­kiej, na któ­re bar­dzo gorą­co Was zapraszam!

Zda­ję sobie spra­wę, że nie każ­dy może wyru­szyć w dro­gę, ale zapew­niam, że KAŻDY może stać się czę­ścią naszej gru­py! Zachę­cam do odpro­wa­dze­nia piel­grzy­mów pierw­sze­go dnia oraz pro­szę — powierz­cie piel­grzy­mom wła­sne spra­wy i inten­cje, a my będzie­my je pole­cać w dro­dze do Czę­sto­cho­wy i zanie­sie­my je przed tron Jasno­gór­skiej Mamy!
Skrzyn­kę na inten­cje znaj­dzie­cie w naszym koście­le przy obra­zie Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej (po pra­wej stronie).

W skrzyn­ce z inten­cja­mi moż­na tak­że zło­żyć ofia­rę pie­nięż­ną, gdy­by ktoś w ten spo­sób pra­gnął wes­przeć piel­grzy­mów. Nie­zbęd­ne jest tak­że przy­go­to­wa­nie na dro­gę aptecz­ki, więc na zdję­ciu udo­stęp­nia­my listę potrzeb­nych rzeczy.

Ser­decz­ne BÓG ZAPŁAĆ za Waszą pomoc i wiel­kie serca!
ks. Mate­usz Pryczkowski

Prze­wod­nik Choj­nic­kiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 — dla dorosłych

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 r.

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

30.03 – 1.04. 2022 r.

Reko­lek­cjo­ni­sta: ks. Mate­usz Pryczkowski

Ś R O D A

- godz. 800 ‑845 ZSP w Mala­chi­nie – spo­tka­nie w szkole

- godz. 900 ‑940 VII i VIII kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej, mło­dzież LO

- godz. 1015 – 1100 Dzie­ci klas I‑III Szko­ły Pod­sta­wo­wej i dzie­ci przedszkolne

- godz. 1115 – 1200 IV-VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej

- godz. 1330 – 1415 Msza św. z Nowen­ną do MBNP oraz nauka dla dzie­ci w Krzy­żu

C Z W A R T E K 

- godz. 800 ‑845 ZSP w Mala­chi­nie – spo­tka­nie w szkole

- godz. 900 ‑940 VII i VIII kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej, mło­dzież LO

- godz. 1015 – 1100 Dzie­ci klas I‑III Szko­ły Pod­sta­wo­wej i dzie­ci przedszkolne

- godz. 1115 – 1200 IV-VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej

- godz. 1330 – 1415 Nauka dla dzie­ci w Krzy­żu

P I Ą T E K — DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW. i EUCHARYSTII

dzie­ci i mło­dzież przed Mszą św. przy­stę­pu­ją do spo­wie­dzi św.

- godz. 800 ‑845 ZSP w Mala­chi­nie – spo­tka­nie w szkole

- godz. 900 ‑940 VII i VIII kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej, mło­dzież LO

- godz. 1015 – 1100 Dzie­ci klas I‑III Szko­ły Pod­sta­wo­wej i dzie­ci przed­szkol­ne

- godz. 1115 – 1200 IV-VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej

- godz. 1330 – 1415 Nauka dla dzie­ci w Krzy­żu

 

Wiecz­na Adoracja

NIEDZIELA/PONIEDZIAŁEK 2728 lute­go 2022 r.

RATUJMY UKRAINĘ, NASZĄ OJCZYZNĘ I WŁASNĄ DUSZĘ!

Pro­gram szcze­gó­ło­wy ado­ra­cji: mło­dzież od godz. 1845, Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci od 1930, Rodzi­na Różań­co­wa od 2015, Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej od 2100, Gru­pa Modli­tew­naRuch Trzeź­wo­ści od 2145, Odno­wa w Duchu Świę­tym od 2230. Prócz tego w ado­ra­cję włą­czaj­my się uli­ca­mi i miej­sco­wo­ścia­mi wg planu.

U L I C E

GODZINY

Łubianka, Łubna, Kaszary

20 — 21

Łukow­ska, Łąko­wa, 1000-lecia, Boh. Września

21 — 22

Koso­budz­ka, Ogro­do­wa, Matej­ki, Trans­por­tow­ców, Woj­ska Pol­skie­go, Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków

22 — 23

Dwor­co­wa, Zie­liń­skie­go, Ander­sa, Gen. Maczka

23 — 24

Sta­re­go Urzę­du, Bro­wa­ro­wa, Przy­to­ro­wa, Hal­le­ra, Jana Paw­ła II

24 — 1

21-lute­go, Zło­tow­ska, Śliwicka

1 – 2

Sta­ro­gardz­ka, Krę­ta, Cicha, Morelowa

2 – 3

Kościusz­ki, Wie­lew­ska, Konop­nic­kiej, Mleczarska

3 – 4

Bato­re­go, Pocz­to­wa, Kole­jo­wa, Dąbrow­skie­go, Lipowa

4 – 5

Szkol­na, Tar­go­wa, Pia­sko­wa, Zacisze

5 – 6

Choj­nic­ka, Pomor­ska, Kró­lo­wej Jadwi­gi, Cmentarna

6 – 7

Wic­ka Roga­li, Kali­now­skie­go, Zbożowa

7 – 8

Der­dow­skie­go, Par­ty­zan­tów, Sło­wac­kie­go, Ks. Płk. Wryczy

8 – 9

Polna, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa, Leśna, Budow­la­na, Kur­ko­wo, Stodółki

9 – 10

Bema, Kla­skaw­ska, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Świerkowa

10 – 11

Tuchol­ska, Wybu­do­wa­nie pod Tucho­lę, Kilińskiego

11 – 12

Mala­chin, Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Krzyż, Kłodnia

12 – 13

Kur­cze, Ostro­wi­te, Mosna, Bagna, Konefki

13 – 14

Kla­ska­wa, Stru­ga, Ustro­nie, Kwie­ki, Bie­la­wy, Gutowiec

14 – 15

Będź­mie­ro­wi­ce, Kamion­ka, wyb. pod Łąg, Łukowo

15 — 16

Łosiń­ska, Pod­gór­na, Spor­to­wa, Szczepańskiego

16 — 17

ADORACJA DZIECI

16

ADORACJA WSPÓLNA MŁODZIEŻY 

17

Modli­twa różańcowa

17.30

WSPÓLNA ADORACJA CAŁEJ PARAFII i
ZAKOŃCZENIE I MSZA ŚWIĘTA

18:00

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na Weekend dla narzeczonych w Czersku w dniach 11 – 13 marca 2022 r.

Kolęda dekanalna 2022

Czas wizyt dusz­pa­ster­skich, czy­li kolę­da to pięk­na oka­zja do spo­tka­nia, wspól­nej modli­twy, roz­mo­wy, słu­cha­nia się wza­jem­nie i bło­go­sła­wień­stwa dla naszych domów. Podob­nie było dziś w Śli­wi­cach, gdzie zgro­ma­dzi­li się kapła­ni deka­na­tu czer­skie­go pod prze­wod­nic­twem bpa Arka­diu­sza Okroja.

Po bło­go­sła­wień­stwie kolę­do­wym, pro­boszcz miej­sca ks. Andrzej Koss zapro­sił wszyst­kich na obiad. Księ­ża wysłu­cha­li kon­fe­ren­cji wygło­szo­nej przez ks. Ada­ma Musz­kie­wi­cza oraz wspól­nie modli­li się w świą­ty­ni. Bóg zapłać gospo­da­rzom za przy­go­to­wa­nie tego wydarzenia.

Zmiana szaty graficznej i mechanizmu działania strony parafialnej.

Na począt­ku roku 2022 zapa­dła decy­zja o zmia­nie for­my gra­ficz­nej i for­my przed­sta­wia­nych infor­ma­cji. Ponie­waż sta­ra wer­sja stro­ny zawie­ra cią­gle uży­tecz­ne infor­ma­cje archi­wal­ne będzie­my ją nadal udo­stęp­niać. Ale z powo­dów tech­nicz­nych chwi­lo­wo poprze­sta­nie­my tyl­ko na nowej wersji.