XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii gości i życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i dobre­go wypo­czyn­ku. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le oraz w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem.

 2. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi tyl­ko przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź w cza­sie Mszy św.

 3. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą tacę na remon­ty w naszej para­fii oraz za ofia­ry indywidualne.

 4. W śro­dę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 5. We sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Na Mszy św. o godz. 8:45, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w inten­cji Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go nastą­pi obrzęd przy­ję­cia nowych człon­ków i nało­że­nia szka­ple­rza. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­rą odma­wia­my codzien­nie o godz. 8.30. Oso­by pra­gną­ce wstą­pić do brac­twa i w sobo­tę przy­jąć szka­plerz mogą się zgło­sić do p. Kry­sty­ny Engel­hardt. Zgod­nie z zale­ce­niem ks. bisku­pa od godz. 7.00 do 8.45 zosta­nie wysta­wio­ny Najśw. Sakra­ment do pry­wat­nej ado­ra­cji, do któ­rej gorą­co zachęcamy.

 6. W śro­dę - 20 lip­ca - odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy. 

 7. Spo­wiedź świę­ta przed odpu­stem odbę­dzie się 21 lip­ca (czwar­tek) od 8:00 do 9:30 oraz po połu­dniu od 17:00 do 18:00.

 8. W następ­ny pią­tek – 22 lip­ca – odbę­dzie się nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Msze św. zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 6:3o; 8:45, 11:oo i po połu­dniu o godz. 17:oo suma odpu­sto­wa, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasy­na. Przed Mszą św. będzie uro­czy­ste wpro­wa­dze­nie Ks. Bisku­pa, a po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kościo­ła. Bar­dzo pro­si­my, aby na wpro­wa­dze­nie i w pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tron. Na sumie odpu­sto­wej odbę­dzie się poświę­ce­nie odno­wio­ne­go dachu naszej świą­ty­ni i sztan­da­ru Ryce­rzy Kolum­ba. Bar­dzo pro­si­my o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie, przed kościo­łem będzie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. Dobro­wol­ne ofia­ry są prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność Caritasu.

 9. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).

 10. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

 11. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” oraz ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o św. Marii Mag­da­le­nie i lita­nią do naszej patron­ki w cenie 5 zł. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na dzia­łal­ność mini­stran­tów. Od śro­dy, 10 min. przed wie­czor­ną Mszą św., będzie­my odma­wia­li Lita­nię do św. Marii Mag­da­le­ny w ramach ducho­we­go przy­go­to­wa­nia do odpustu.

12. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Maeu­rer w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Albrecht we wto­rek o godz. 8.45, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go w sobo­tę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy śp. Jadwi­gę Maj­chrzak z ul. Otto Sabi­nia­rza, Różę Narloch z ul. 21 Lute­go i Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go ze Zło­to­wa, ul. Zło­tow­ska. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 11 – 07 do 17-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

11.07.2022

6:30 + Gerard i Ste­fa­nia Pega

8:45 + Hen­ryk i Hali­na Przybył

8:45 + Zofia Maeu­rer w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 17

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o błog. Boże dla Beaty i Paw­ła w 35 roczn. ślubu

Wto­rek

12.07.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Ger­tru­da i Teo­fil Morzuch oraz zmar­łych z rodziny

8:45 + Sta­ni­sław Albrecht w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 18

18:00 + Mał­go­rza­ta Land­mes­ser w dniu uro­dzin, Franciszek

Śro­da 13.07.2022

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodz, Czu­bów, Brze­ziń­skiech i Cicheckich

8:45 + Zbi­gniew Kitow­ski w 5 roczn. śmierci

8:45 + Alek­san­der Cze­chow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 19

18:00 + Anna Koszał­ka z ok. ur., zmar­li z rodzin Koszał­ka i Kobus

Czwar­tek

14.07.2022

6:30 + Hali­na, Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Henryka

8:45 + Wan­da Łan­gow­ska w 15 r. śm. i dzia­dek Leon

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 20

14.00 ślub

18:00 + Ire­na Pod­lew­ska w 12 r. śm.

Pią­tek

15.07.2022

6:30 + za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Kazi­mierz Grzy­wacz w 20 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 21

18:00 Z podz. za debr. łaski, z proś­bą o zdro­wie, błog. Boże i pomyśl­ność w lecze­niu dla Tadeusza

Sobo­ta

16.07.2022

6:30 + Anna i Fran­ci­szek Narloch

8:45 O błog. Boże i opie­kę MB dla Rodzi­ny Szka­ple­rza oraz za dusze zmar­łych człon.

8:45 + Jadwi­ga Dal­man w 10 r. śm., mąż Józef

8:45 + Józef Paster­nac­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 22

15:00 Ślub

18:00 + Woj­ciech w 2 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

17.07.2022

6:30 + Hele­na i Wła­dy­sław Lewiń­scy, syno­wie Ste­fan i Tadeusz

7:30 + Jan Morzuch z ok. urodz. , żona Helena (?)

8:45 + O zdro­wie i błog. Boże dla Tosi z ok. uro­dzin i całej rodziny

10:00 + Jerzy Cza­piew­ski, żona Agniesz­ka, zm. z rodz. Wycin­ka i Sękowskich

11:00 + Ire­na i Anto­ni Szram­ka, zm. z rodzin z oboj­ga stron

12:30 + Wła­dy­sław Plisz­ka w 9 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 23

16:00 OSTROWTE: + Roman Morzuch w 10 r. śm.

18:00 + Cze­sław Lepak i zm. z rodzi­ny Lepak

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3 lipiec 2022 r.

 1. Wszyst­kim wypo­czy­wa­ją­cym na tere­nie naszej para­fii życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i pogod­nych dni. Nie zapo­mi­naj­my o tym, że jest to dobra oka­zja do oży­wie­nia naszej wia­ry, a więc wię­zi z Bogiem. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le, a w cza­sie waka­cji we wszyst­kie nie­dzie­le nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę – dru­gą w mie­sią­cu – kolek­ta na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Obec­nie przy­go­to­wu­je­my się do zmia­ny oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium, trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium, któ­ra jest podzie­lo­na na dwa eta­py, w tym tygo­dniu zosta­nie zmie­nio­ny piec gazo­wy w wika­riat­ce, a pod koniec lip­ca zakoń­czy się elek­tro­nicz­na digi­ta­li­za­cja cmentarza.

 3. Dzi­siaj po Mszy świę­tej o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca.

 4. W czwar­tek przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go od godz. 7.00 do 8.45.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go. Spo­tka­nie przed chrztem dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 6. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się świę­tem Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej od czwart­ku zapra­sza­my na Nowen­nę do MB Szka­plerz­nej codzien­nie o godz. 8.30. Chęt­ni mogą zapi­sy­wać się do Brac­twa Szka­ple­rza u zela­tor­ki p. Kry­sty­ny Engelhardt.

 7. W waka­cje BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź pod­czas Mszy św. 

 9. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem para­fial­nym, w śro­dę — 20 lip­ca. Przy­po­mi­na­my, że odpust para­fial­ny obcho­dzi­my 22 lip­ca – w tym roku będzie to pią­tek, a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 odpra­wi Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasyna.

 10. Msze św. w tym tygodniu: 

1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Andrze­ja Jaku­bow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kry­sty­nę Włoch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Urszu­lę Nasie­niew­ską w sobo­tę o godz. 8.45, Hen­ry­ka Łan­gow­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30
– w 
30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Krzysz­to­fa Chmiel­nic­kie­go we wto­rek o godz. 8.45, Mar­tę Metlic­ką w śro­dę o godz. 8.45, Elż­bie­tę Jani­kow­ską w czwar­tek o godz. 8.45 i Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Maj­chrzak w ul. Otto Sabi­nia­rza. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 04 – 04 do 10-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

04.07.2022

6:30 + Andrzej Jaku­bow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Leszek Plisz­ka w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Talaś­ka w dniu uro­dzin, mąż Alfons

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 10

18:00 + Kry­sty­na Włoch w 1 r. śm.

Wto­rek

05.07.2022

6:30 + Józef Cza­piew­ski w 6 r. śm.

8:45 + Lidia Landowska

8:45 + Krzysz­tof Chmiel­nic­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 11

18:00 + Zofia Grze­ca z oka­zji uro­dzin, mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Śro­da 06.07.2022

6:30 Msza dzięk­czyn­na w 25 r. ślu­bu Janu­sza i Aldo­ny Sękow­skich, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej

8:45 + Bro­ni­sła­wa Szma­gliń­ska i rodzeństwo

8:45 + Mar­ta Metlic­ka w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 12

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Bar­ba­ry w dniu urodzin

Czwar­tek

07.07.2022

6:30 + Jadwi­ga i Jan Kaszubowscy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Elż­bie­ta Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 13

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

08.07.2022

6:30 + Miro­sław Mausolf

8:45 + Mąż Cze­sław Klap­czyń­ski oraz bab­cie i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Wła­dy­sław Kali­now­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 14

18:00 + Hali­na Gór­no­wicz, mąż i syn Mariusz i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sobo­ta

09.07.2022

6:30 + Cze­sław Żali­kow­ski w 5 r. śm, zmar­li rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Jan Rozmarynowicz

8:45 + Urszu­la Nasie­niew­ska w 1 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 15

15:00 Ślub

18:00 + Łucja i Alfred Wilkowscy

Nie­dzie­la

10.07.2022

6:30 W inten­cji Parafii

7:30 + Ste­fan Lewiń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Agniesz­ka i Bene­dykt Kiedrowicz 

10:00 + Wale­ska Wał­doch w 28 r. śm., mąż Jan w 19 r. śm. oraz Kon­rad i Kazimierz

11:00 + Arka­diusz Burandt i Boże­na Ossowska

12:30 + Hen­ryk Łan­gow­ski w 1 r. śm., żona Jadwi­ga w 30 r. śm., Jan w 30 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 16

16:00 OSTROWTE: Gabrie­la Popo­wczak w 6 r. śm. i Alfons Dahlke

18:00 + Jan Mili­wek, z rodzi­ny Mili­wek i Balcerzak

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 czerwca 2022 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. We wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji opra­wia­my Msze św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my. Dzi­siaj w naszej para­fii gości­my misjo­na­rza z Afry­ki, o. kapu­cy­na Toma­sza Świ­ta­łę, któ­ry podzie­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi z pra­cy na misjach. Po Mszach św. przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy potrze­bu­ją­cym w para­fii o. Tomasza.

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę odbę­dzie się nie­co­dzien­na uro­czy­stość, a mia­no­wi­cie stu­le­cie nasze­go klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”. Wszyst­kich byłych i aktu­al­nych pił­ka­rzy, tre­ne­rów, dzia­ła­czy i kibi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45, któ­rą odpra­wi­my w ich inten­cji oraz pole­ci­my Bogu zmar­łych spor­tow­ców. W sobo­tę o godz. 12.00 odbę­dzie się pik­nik na sta­dio­nie miej­skim. Po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.
 4. W śro­dę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00, w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świętopietrze. 
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­wa ado­ra­cja w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. oka­zja do spo­wie­dzi św.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w śro­dę 20 lipca.
 8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 9. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 10. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie dzie­ci wyjeż­dża­ją­cych na kolo­nie do Żar­now­ca. Pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka miejsc wolnych.
 11. W sobo­tę przy­pa­da świę­to krwio­daw­stwa. Z tej oka­zji o godz. 13.00 odbę­dzie się na Pla­cu Ostrow­skie­go spo­tka­nie hono­ro­wych daw­ców krwi, połą­czo­ne z odzna­cze­niem naj­bar­dziej zasłu­żo­nych czło­nów. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę od godz. 10.00 będzie moż­na oddać krew w krwio­bu­sie, któ­ry odwie­dzi Czersk.
 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Cze­sła­wa w śro­dę o godz. 18.00 i Cze­sła­wa Gref­ka w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Zofię Jaż­dżew­ską we wto­rek o godz. 8.45 i Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Roma­na Schmidt z ul. Polnej, Jadwi­gę Rekow­ską i Andrze­ja Sikor­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek … 

Intencje Mszalne od 27 – 06 do 03-07-2022

Ponie­dzia­łek

27.06.2022

6:30 + O dar nie­ba dla Józe­fa Wycin­ka (on) w r. ur. i za żonę Krystynę

8:45 W inten­cji APDC

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 3

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świę­te­go dla Marii i Micha­ła i Igora

Wto­rek

28.06.2022

6:30 + Piotr Pra­buc­ki w 3 r. śm.

8:45 + Kry­sty­na Kono­no­wicz w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Jaż­dżew­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 4

18:00 + Kamil Nie­rzwic­ki w dniu uro­dzin, mama Boże­na, sio­stra Anna, brat Marcin

Śro­da 29.06.2022

UROCZYSTOŚĆ

ŚW. AP.

PIOTRA I PAWŁA

6:30 + Augu­styn Wrył­ka i Jadwi­ga Wryłka

8:45 + Piotr Oresz­czuk i żona Zofia

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 5

18:00 + Piotr z oka­zji r. śm., Cze­sław w 1 r. śm.

Czwar­tek

30.06.2022

6:30 Za Marię i Arka­diu­sza w 12 r. ślu­bu, o Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę mat­ki Boskiej dla nich i dla dzieci

8:45 + Ire­na i Hie­ro­nim Zabłoc­cy z oka­zji r. śm. i Ste­fan Lewiński

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 6

18:00 + Ire­na Kulas w 5 r. śm. oraz brat Hen­ryk i rodzice

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Karo­li­ny i Paw­ła w 10 r. ślubu

Pią­tek

01.07.2022

6:30 + Hali­na i Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Haliny

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Mie­czy­sław Rekow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 7

18:00 + Anie­la, Jani­na, Anto­ni Haf­ke i zmar­li z rodziny

Sobo­ta

02.07.2022

6:30 + Mie­czy­sław Brańka

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 8

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Tere­sy i Maria­na Remisz w 50 r. ślubu

18:00 + Ste­fan Plichta

Nie­dzie­la

03.07.2022

6:30 + Wie­sław Szulc

7:30 + Adam Mil­ke z oka­zji uro­dzin i rodzice

8:45 W inten­cji dzia­ła­czy, tre­ne­rów i zawod­ni­ków klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Cze­sła­wa Gref­ka w 1 r. śm., mąż Władysław

11:00 + Kazi­mierz Pra­buc­ki w 7 r. śm.

12:30 + Wero­ni­ka i Fran­ci­szek Żabiń­scy, syn Jan i Czesław

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 9

16:00 OSTROWTE: + syn Bene­dykt Pru­szak i mąż Roman

18:00 + Wan­da i Zyg­munt Jakubowscy

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 czerwca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 11 560 zł. Bóg zapłać za rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na remont nasze­go WSD w Pelplinie.

 2. Trwa Okta­wa Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną w dni powsze­dnie do piąt­ku włącz­nie po Mszy św. wie­czor­nej. W czwar­tek po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wian­ków. W tym miej­scu pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do uświet­nie­nia pro­ce­sji Boże­go Cia­ła: służ­bom porząd­ko­wym (poli­cji i stra­ża­kom), orkie­strze, służ­bie litur­gicz­nej, nio­są­cym cho­rą­gwie, sztan­da­ry, bal­da­chim, fere­tron i figu­ry, dziew­czyn­kom sypią­cym kwia­ty, ich rodzi­com i opie­ku­nom, za pro­fe­sjo­nal­ne nagło­śnie­nie oraz wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li ołta­rze, ude­ko­ro­wa­li domy oraz ofia­ro­daw­com brzózek. 

 3. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la.

 4. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i ostat­nia pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

 5. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Uczniów, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych i rodzi­ców zapra­sza­my na Mszę św. dzięk­czyn­ną w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 8.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45 oraz nabo­żeń­stwa czerw­co­we­go). Spo­wiedź św. przed zakoń­cze­niem roku szkol­ne­go odbę­dzie się w czwar­tek, od godz. 17.00 do 18.00. Mło­dzież i dzie­ci zachę­ca­my do pojed­na­nia się z Bogiem w sakra­men­cie pokuty.

 6. W sobo­tę wspo­mi­na­my Nie­po­ka­la­ne Ser­ce NMP i zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 7. W związ­ku z pie­szą piel­grzym­ką na Jasną Górę, któ­ra odbę­dzie się w dniach 31 lip­ca – 13 sierp­nia, dzi­siaj w Bazy­li­ce św. Jana Chrzci­cie­la w Choj­ni­cach o godz. 15.00 odbę­dzie się spo­tka­nie piel­grzy­mów. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mate­usza, prze­wod­ni­ka Gru­py Choj­nic­kiej. W dniach 6 – 13 sierp­nia odbę­dzie się też piel­grzym­ka rowe­ro­wa do Czę­sto­cho­wy. Infor­ma­cje u ks. Damiana.

 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów 25, 26 i 27 czerw­ca po Mszy świę­tej o 8.45.

 9. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my gości­li w naszej para­fii kapu­cy­na, o. Toma­sza Świ­ta­łę, pra­cu­ją­ce­go w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Misjo­narz podzie­li się z nami doświad­cze­nia­mi ze swo­jej pra­cy wśród tam­tej­szej spo­łecz­no­ści. Przed kościo­łem będzie zbie­rał dat­ki na rzecz pomo­cy oso­bom bied­nym. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi już w przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Mszę św. w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 10. Dzi­siaj po Mszach św. Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją koszul­ki z naszym para­fial­nym logo. Może to być miły pre­zent na Dzień Ojca.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Pio­tra Moczy­dło w śro­dę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Brze­ziń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ali­cję Bru­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ryszar­da Piór w pią­tek o godz. 18.00

- zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: ś.p. Kry­sty­nę Kar­kosz­ka i Zofię Jaż­dżew­ską w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, Urszu­lę Ossow­ską z Kla­ska­wy, Andrze­ja Świą­tek z Al. Tysiąc­le­cia i Kry­sty­nę Czar­now­ską ze Szcze­ci­na. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Rekow­skiej z Będź­mi­ro­wic (daw­niej z Gutow­ca), a we wto­rek o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Janu­sza Sikor­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 20 – 06 do 26 – 06 2022 r.

Ponie­dzia­łek

20.06.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Beaty i Tade­usza w 35 r. ślubu

8:45 + Zofia Grze­ca w 27 r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

18:00 + Kry­sty­na w 4 r. śm. i mąż Eugeniusz

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Hen­ry­ka Kupiń­skie­go w 80 urodziny

Wto­rek

21.06.2022

6:30 + Jani­na Ossow­ska w 4 r. śm.

6:30 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Zyg­munt Che­rek w 9 r. śm.

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar Miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Jan Brze­ziń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 22.06.2022

6:30 + Kazi­mierz Jaster w 6 r. śm., rodzi­ce Euge­nia i Leon Jaster

6:30 + Kazi­mierz Nakielski

6:30 + Ryszard Bła­nek w 7 r. śm.

8:45 + Piotr Moczy­dło w 1 r. śm.

18:00 Z wdzięcz­no­ścią za Bożą pomoc w posłu­dze bycia dyrek­to­rem oraz o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla pani dyrek­tor Boże­ny Spicy

18:00 + Jan Anna Gro­mow­scy i Jan Mania, o Boże miło­sier­dzie dla dusz

18:00 + Kazi­mierz Strze­le­wicz, Kazi­mierz Burakowski

Czwar­tek

23.06.2022

6:30 + Sta­ni­sław Falk i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 W inten­cji Julii z oka­zji uro­dzin, w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę a w cza­sie trwa­ją­cej sesji o Dary Ducha Świętego

8:45 + Bog­dan Fir­gol­ski w Dniu Ojca

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w Dniu Ojca, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

18:00 + Ali­cja Bru­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

24.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

6:30 + Hen­ryk Pru­ski w 20 r. śm. i żona Stefania

6:30 + Zofia Bob­kow­ska w 11 r. śm., rodzi­ce i syn Roman

8:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Jan Sikor­ski w dniu imienin

18:00 + Mąż Hen­ryk Kono­no­wicz w 40 r. śm., rodzi­ce z obu stron

18:00 + Ryszard Piór w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

25.06.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

6:30 + Ste­fa­nia Kesner w 10 r. śm. i mąż Jan

8:45 + Za zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + Jan i Hali­na Rumiń­scy w dniu Imie­nin, cór­ka Maryla

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 1

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Bro­ni­sła­wa i Augu­styn Wons, z rodzi­ny Resz­czyń­skich i Szulc

Nie­dzie­la

26.06.2022

6:30 + Tere­sa Matu­szew­ska w 5 r. śm

7:30 + Anna Bober w 38 r. śm., mąż Alfons i synowie

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Alfons Ossow­ski i syn Wojciech

11:00 + Roman i Wan­da Cera­now­scy, Elż­bie­ta i Tadeusz 

12:30 + Anna Bła­szyk w 2 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 2

16:00 OSTROWITE: Anto­ni­na Jed­no­ral­ska w 20 r. śm. oraz mąż Bolesław

18:00 + Ber­nard Kitow­ski w 25 r. śm.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 12 czerwca 2022 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 1100 i 1230 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy świę­tej do śro­dy o godz. 1800, w czwar­tek o godz. 900, w nie­dzie­lę o godz. 1100, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Ciała.

 2. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia – w ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy świę­tej – będzie­my prze­ży­wa­li Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.

 3. Jutro zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 2000. Będzie­my się modlić w inten­cji dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa – Boże Cia­ło. Msze świę­te będą w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 630, 730, 900, po pro­ce­sji ok. 1130 oraz wie­czo­rem o godz. 1800.

Po Mszy św. o godz. 900, czy­li ok. godz. 1000 z kościo­ła wyru­szy procesja
z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Panów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I Komu­nii świę­tej idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nosze­nia sztan­da­rów i podu­szek. Pro­si­my Panie kate­chet­ki o pokie­ro­wa­nie dzieć­mi w uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza świę­ta z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 1500.

Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 1. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i środę
  o godz. 1730. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla nich koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła. Niech nie zabrak­nie kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W okta­wie Boże­go Cia­ła pro­ce­sja: w pią­tek i w sobo­tę po wie­czor­nej Mszy świę­tej, a w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100.

 2. W pią­tek na wie­czor­nej Mszy św. chór „Lut­nia” świę­tu­je swój jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia. W tych trud­nych cza­sach jest to jeden z naj­licz­niej­szych chó­rów w die­ce­zji, nagra­dza­ny wie­lo­ma wyróż­nie­nia­mi na licz­nych kon­kur­sach. Po pro­ce­sji odbę­dzie się krót­ki kon­cert, na któ­ry ser­decz­nie zapraszamy.

 3. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej przed uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła w środę
  od godz. 1730.

 4. Orga­ni­zu­je­my wyjazd do Pel­pli­na na „Przy­stań – Warsz­ta­ty dla Duszy” w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900 . Koszt prze­jaz­du 20 zł. Zapi­sy u ks. Mateusza.

 5. W dniach od 31 lip­ca do 13 sierp­nia z Choj­nic wyru­szy 31. Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py choj­nic­kiej jest ks. Mate­usz. W nie­dzie­lę, 19 czerw­ca o godz. 1500, w bazy­li­ce choj­nic­kiej odbę­dzie się spo­tka­nie dla pielgrzymów.

 6. Z ini­cja­ty­wy Zespo­łu Syno­dal­ne­go, w Pel­pli­nie będą się odby­wać comie­sięcz­ne spo­tka­nia for­ma­cyj­ne dla osób, któ­re pra­gną pogłę­bić swo­je życie reli­gij­ne. Każ­de spo­tka­nie będzie się skła­da­ło z trzech czę­ści: wspól­nej modli­twy, naucza­nia i zajęć prak­tycz­nych. Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (19 czerw­ca) o godz. 1500 w budyn­ku Kurii Die­ce­zjal­nej i potrwa do godz. 1800. Wię­cej infor­ma­cji u Anny Kol­berg OV pod nume­rem 696 305 275.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. Ryce­rze Kolum­ba będą roz­pro­wa­dzać koszul­ki z naszym para­fial­nym logo. Może to być miły pre­zent na Dzień Ojca.

 8. W minio­ną śro­dę i czwar­tek Ryce­rze Nie­po­ka­la­nej odby­li reko­lek­cje na Wzgó­rzu Maryi na Kaszu­bach. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Pani Soni za orga­ni­za­cję i opie­kę nad Rycerzami.

 9. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia „Piel­grzym”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

– w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Zdzi­sła­wa Wit­t­stock w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jani­nę Zabroc­ką w czwar­tek o godz. 730, Domi­ni­ka Łan­gow­skie­go w czwar­tek o godz. 900, Jolan­tę Łan­gow­ską w sobo­tę o godz. 845

– w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Lidię Narloch we wto­rek o godz. 1800, Dag­ma­rę Grzon­ka w pią­tek o godz. 1800

- w inten­cji zmar­łych i żywych człon­ków Róży św. Mar­ka w śro­dę o godz. 845

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go z ul. Wie­lew­skiej, Zofię Maeu­rer z ul. Tuchol­skiej, Sta­ni­sła­wa Albrecht z ul. Gen. Macz­ka, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go z ul. Polnej. W śro­dę o godz. 1200 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Urszu­li Ossow­skiej z Kla­ska­wy. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 13 – 06 do 19-06-2022

Ponie­dzia­łek

13.06.2022

6:30 + Syno­wie Piotr i Roman Ossowscy

6:30 + Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syno­wie Ryszard i Gerard

8:45 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz
oraz Kry­sty­na Kasprzak 

18:00 + Kry­sty­na w 3 r. śmier­ci i Kazi­mierz Rydzkowscy

18:00 + Zbi­gniew Wit­t­stock w 1 r. śm.

Wto­rek

14.06.2022

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski z oka­zji Dnia Ojca

6:30 + Maria Bana­sik i ojciec Tadeusz

8:45 + Anna i Anto­ni Łan­gow­scy, Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy

18:00 + Danu­ta Wała­szew­ska w 6 r. śm.

18:00 + Lidia Narloch w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 15.06.2022

6:30 + Ger­tru­da Dola­ciak w 10 r. śm., Edmund z oka­zji 9 r. śm., Ali­na Pawlak

6:30 +

8:45 + Za zmar­łych i żywych Człon­ków z Róży św. Marka

16:00 Ślub

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

18:00 + Za rodzi­ców Drew­czyń­skich oraz siostry

Czwar­tek

16.06.2022

BOŻE CIAŁO

6:30 + Wan­da Fie­rek w 10 r. śm, Aloj­zy Fie­rek w 5 r. śm.

6:30 W dniu 2 uro­dzin dzię­ku­je­my za dar życia i pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świętego

7:30 + Nata­lia Pepliń­ska w 16 r. śm. oraz rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef

7:30 + Jani­na Zabroc­ka w 1 r. śm. oraz mąż Henryk

9:00 + Domi­nik Łan­gow­ski w 1 r. śm.

11:30 + Zofia i Hen­ryk Linda

18:00 + Bogu­mi­łą Lan­dow­ska w 3 r. śm. oraz rodzice

Pią­tek

17.06.2022

6:30 + Hen­ryk Zyg­mań­ski w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Edwin i Zygmunt

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Brat Mariusz Smo­leń z oka­zji urodzin

8:45 + Jadwi­ga i Jan Szo­piń­scy, Zofia i Ber­nard Bar­tosz, Krzysz­tof, Roman

18:00 25-lecie chó­ru „Lut­nia”

18:00 + Dag­ma­ra Grzon­ka w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

Sobo­ta

18.06.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Marii
i Ryszar­da Popie­las z oka­zji 45 r. ślubu

6:30 + Wan­da Kaszu­bow­ska z oka­zji imie­nin oraz jej synowie

8:45 + Grze­gorz Cza­piew­ski w 3 r. śm.

8:45 + Jolan­ta Łan­gow­ska w 1 r. śm.

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błogosławieństwo
dla Zdzi­sła­wy i Roma­na Resz­czyń­skich z oka­zji 50 r. ślubu

18:00 + Miro­sław Sob­czak w 2 r. śm.

18:00 + Z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ce, bra­cia, bra­to­wa i bra­ta­nek oraz Leon Laskowski

Nie­dzie­la

19.06.2022

6:30 + Kata­rzy­na i Fran­ci­szek Fojut

7:30 + Rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster, brat Józef i żona Kry­sty­na

8:45 + Jadwi­ga Kobus w 2 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Kobus i Kosikowskich 

10:00 + Witold Lin­da w 3 r. śm., brat Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Kazi­mierz Wał­doch w 3 r. śm.

12:30 + Janusz Gali­kow­ski w 13 r. śm.

18:00 + Łucja Pla­ta w 17 r. śm., mąż Wincenty