Intencje mszalne na 20-11-2022 r.

Ponie­dzia­łek

21.11.2022

6:30 + Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 W inten­cji Szy­mo­na z oka­zji 18 uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże bł., dary Ducha Świę­te­go, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata życia

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch i zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 29

18:00 + Ire­na i Bole­sław Szulc i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Tade­usz Pobłoc­ki w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

22.11.2022

6:30 + Wła­dy­sła­wa Knit­ter w 1 r. śm.

6:30 + Zdzi­sław Szopiński

8:45 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 30

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w 53 r. ślu­bu Jadwi­gi i Józefa

18:00 + Wie­sław Pilew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

23.11.2022

6:30 + Andrzej Duraj w 1 r. śm.

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Maria i Hele­na Buraczyńskie 

8:45 + Zofia, Gize­la i Józef Rostankowscy

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 1

18:00 + Ire­na Dłu­go­zi­ma, + zmar­łych Człon­ków z Róży św. Zofii 

18:00 + Mał­go­rza­ta Regul­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

24.11.2022

6:30 + Ade­la Ossow­ska i rodzi­ce Ossow­scy i Bergowie

6:30 Za Parafian

8:45 + Kazi­mierz Grad i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 2

18:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Anna Pie­tra­niuk w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

25.11.2022

6:30 + Piotr Radom­ski w 11 r. śm., Ste­fa­nia i Jan Kesner

6:30 + Kazi­mierz Lin­da z oka­zji urodzin

8:45 + Jani­na Mucha w 7 r. śm

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 3

18:00 + Leon i Mał­go­rza­ta Misz­ke, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ste­fa­nia Kosec­ka od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

18:00 + Anna Dzie­nisz w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

26.11.2022

REKOLEKCJE

6:30 + Joachi­ma (ona) i Aloj­zy Resz­czyń­scy, Feliks, Fry­da Resz­czyń­scy oraz Miro­sław i Stanisław

6:30 + Ire­na i Alfons Gór­no­wicz, Anna, Sta­ni­sław, Zdzi­sław Zielińscy

8:45 + Marek Mró­zek w 5 r. śm.

8:45 + Jan Janow­ski w 1 r. śm i rodzice

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 4

18:00 + Hali­na, Bro­ni­sław Paz­da, syn Jerzy

18:00 + Jadwi­ga Sabi­niarz w 5 r. śm., Ire­na Tyrań­ska, Rena­ta Gronowska

Nie­dzie­la

27.11.2022

REKOLEKCJE

6:30 + Żona Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron, szwa­gier Mie­czy­sław i Grze­gorz, szwa­gier­ka Bogu­mi­ła, szwa­gier­ka Kry­sty­na, brat Andrzej, bra­to­wa Irena

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska z oka­zji uro­dzin, mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tade­usz

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze łaski i zdro­wie dla Tere­sy z oka­zji 90 r. urodzin 

10:00 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji urodzin

11:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie dla Fran­cisz­ka z oka­zji 8 urodzin

12:30 + Jadwi­ga Szyn­wel­ska w 3 r. śm., mąż Mak­sy­mi­lian i zmar­li z rodziny

12:30 + Romu­ald Bonin – greg. 5

18:00 + Jerzy Kla­man w 12 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

Intencje Mszalne 13-11-2022 r.

Ponie­dzia­łek

14.11.2022

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, z rodzi­ny Czu­bów, Brze­ziń­skich i Cicheckich

6:30 + Zofia, Zyg­munt Lewiń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Ludwik Dywel

8:45 + Witold Żabiń­ski w 1 r. śm.

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 23

18:00 + Leonard Miszew­ski w 6 r. śm.

18:00 + Wan­da Pru­szak w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

15.11.2022

6:30 + Zofia, Hary, Jan Zabroc­cy, Hie­ro­nim Kelesz 

6:30 + Rodzi­ce Ire­na i Edward Sękow­scy, Bal­bi­na, Bar­ba­ra i Bole­sław Łysak

8:45 + Jadwi­ga i Hen­ryk Elak

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 24

18:00 + Kry­sty­na Narloch, rodzi­ce Jadwi­ga i Władysław

18:00 + Elż­bie­ta Pru­ska w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

16.11.2022

6:30 + Doro­ta Elak oraz zmar­li z rodzi­ny Elak i Pułkownik

6:30 + Tere­sa, Józef, Krzysz­tof, Leoka­dia, Kazi­mierz, Sta­ni­sław Wiśniewscy

6:30 + Łucja i Roman Frost, cór­ka Danie­la i wnuk Piotr 

8:45 + W inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 25

18:00 + Leoka­dia i Jan Grze­ca, syn Mie­czy­sław, syno­wa Maria i zięć Jerzy

18:00 + Tere­sa Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

17.11.2022

6:30 + Jadwi­ga i Jan Begger

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Wero­ni­ki i Krzysz­to­fa w 10 r. ślubu

8:45 + Aga­ta i Ste­fan Kaszubowscy

8:45 + Hele­na, Wła­dy­sław i syn Jerzy Grze­lak, Kon­rad Kwa­śniew­ski i sio­stra Modesta

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 26

18:00 + Zofia Topczyńska 

18:00 + Edy­ta Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

18.11.2022

6:30 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Józef Mali­now­ski w 7 r. śm.

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Zofii i Roma­na w 50 r. ślubu

8:45 + Anto­ni­na i Bro­ni­sław Gra­da w 21 r. śm

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 27

18:00 + Wła­dy­sław Wil­kow­ski w 3 r. śm., Zofia Zdu­nek w 3 r. śm., mąż Stefan

18:00 + Mat­ka Ire­na Pie­pio­ra w 1 r. śm.

18:00 + Zofia Omie­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

19.11.2022

6:30 + Kazi­mierz Gli­niec­ki w 5 r. śm. 

6:30 + Mar­ta Kitow­ska w r urodzin

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Jani­ny i Sta­ni­sła­wa w 40 r. ślubu

8:45 + Mar­ta i Józef Cie­miń­scy, Jan Cie­miń­ski, Jadwi­ga i Bole­sław Chmiel, Paweł i Józef Simon

8:45 + Wie­sław Cichoń

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 28

18:00 + Anto­ni Grze­ca w dniu uro­dzin, żona Zofia, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Nie­dzie­la

20.11.2022

6:30 + Ger­tru­da Grzy­wacz w 16 r. śm., mąż Fran­ci­szek i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Tade­usz Szlach­ci­kow­ski w 16 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Hen­ryk, Łukasz Kaszu­bow­scy, Mela­nia, Józef, Kazi­mie­ra Klunder

11:00 + Jerzy Walen­czak w 6 r. śm.

12:30 + Bole­sław i Bro­ni­sła­wa Mil­ke i syn Adam

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 29

12:30 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 + Ryszard Kołat­ka w 1 r. śm.

Intencje Mszalne na 06-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

07.11.2022

6:30 + Leonard Miszew­ski w dniu urodzin

6:30 + Miro­sław Narloch w 2 r. śm.

8:45 + Rodzi­ce Kla­ra, Hen­ryk Chma­ra, brat Roman i mąż Czesław

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 16

18:00 + Fran­ci­szek Cza­piew­ski w r. śm., żona Anie­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

08.11.2022

6:30 + Woj­ciech Wał­doch w 1 r. śm.

6:30 + O dar nie­ba w r. śm., Hen­ry­ka (ona) Rafiń­ska i mąż Feliks oraz Hele­na i Ber­nard Piekarscy 

8:45 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 17

18:00 + Tere­sa Pobłoc­ka w 13 r. śm.

Śro­da

09.11.2022

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowscy

6:30 + Danu­ta Kamińska

8:45 + Bog­dan Kło­sow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 18

18:00 + Woj­ciech Czar­now­ski w 7 r. śm., Tere­sa Matu­szew­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

10.11.2022

6:30 + Jan z oka­zji uro­dzin, żona Anna i zmar­li z rodzi­ny Ossow­skich, syno­wie i wnukowie

6:30 + Ste­fa­nia Włoch w 1 r. śm.

8:45 + Zenon Gra­dow­ski w 28 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Gra­dow­skich i Szlachcikowskich

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 19

18:00 + Fran­ci­szek Wiśniew­ski w 2 r. śm.

18:00 + Edward Dahl­ke w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

11.11.2022

ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI

6:30 + Euge­nia Szulc w r. śm. i mąż Jerzy Szulc

6:30 + Grze­gorz Pastwa w 2 r. śm., Zdzi­sław Jasnoch w 2 r. śm.

8:45 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie w rodzi­nie Ire­ny i Fran­cisz­ka Kry­gier z oka­zji 50 r. ślubu

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 20

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie w rodzi­nie Lucy­ny i Krzysz­to­fa Kał­dow­skich z oka­zji 30 r. ślubu

18:00 + Bogu­mi­ła Lan­dow­ska z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

18:00 + Mał­go­rza­ta Gor­no­wicz w dzień uro­dzin i mąż Mieczysław

Sobo­ta

12.11.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Cze­sław Gwiz­da­ła i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Sta­ni­sław Falk, jego rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Mar­ta, Józef Łan­gow­scy, Leoka­dia, Zyg­munt Sta­ni­sław Mrozik

8:45 + Hele­na Pozor­ska w 12 r. śm. i mąż Edward

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 21

15:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron, o Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzinie

Nie­dzie­la

13.11.2022

6:30 + Bogu­mi­ła i Józef Jaż­dżew­scy, syn Jerzy

7:30 + Jan Możuch w 42 r. śm. oraz żona Hele­na, syn Jan

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Zyg­munt i Ste­fa­nia Wycin­ka, Jerzy Cza­piew­ski i żona Agniesz­ka, Danu­ta i Fran­ci­szek Sękow­scy, Beata Narloch

11:00 + Jerzy i Agniesz­ka Czapiewscy

12:30 + Ste­fa­nia Kla­man w 6 r. śm., mąż Mak­sy­mi­lian i syn Jerzy

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 22

14:00 + Józe­fa Lan­dow­ska w 10 r. śm.

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Anny z oka­zji urodzin

Intencje Mszalne 30-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

31.10.2022

6:30 + Ire­na Szczy­gieł w 4 r. śm.

6:30 + Jan Kucz­kow­ski w 6 r. śm.

8:45 + W inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 9

18:00 + Tere­sa, Mie­czy­sław, Tade­usz Pobłoc­cy, zmar­li z rodziny

18:00 + Romu­al­da Wiśniew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

01.11.2022

WSZYSTKICH

ŚWIĘTYCH

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Szlach­ci­kow­skich, Gla­ner i Trzcińskich

7:30 + Zmar­li z rodzi­ny Bober, Min­dak, Możuch, Mur­kow­skich, Kie­drow­skich, Andrze­jew­skich, Styrna 

8:45 + Jan i żona Prakseda

10:00 + Marek Zie­mak w 3 r. śm., mama Sta­ni­sła­wa Zie­mak oraz Lidia, Alfons Gier­szew­scy, sio­stra Maria Karykowska

11:00 + Ber­nar­da (ona) Kło­dziń­ska w r. śm.

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 80 uro­dzin dla Urszu­li oraz o opie­kę Bożą dla rodzi­ny Klaman

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 10

14:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

14:00 + Hele­na Bie­liń­ska w dniu uro­dzin, mąż Cze­sław, rodzi­ce i rodzeństwo

Śro­da

02.11.2022

DZIEŃ

ZADUSZNY

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Możuch, Kru­pa, Kie­drow­skich i Murkowskich

6:30 + Agniesz­ka Dol­na w 10 r. śm., Zyg­munt Dol­ny, syn Andrzej, Jerzy, Zbigniew

6:30 + Elż­bie­ta i Alfons Lipscy

8:45 + Woj­ciech i Alfons Ossow­scy i Józef Pastwa

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 11

11:00 + Zofia i Feliks Knuth, Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy oraz Jan Jażdżewski

16:20 + Michał i Jadwiga

16:20 + Tere­sa Drew­czyń­ska w 1 r. śm, mąż Edmund Drewczyński

18:00 + Zmar­łych dziad­ków z rodzi­ny Prą­dzyń­skich, Schmidt, Miszew­skich, Pest­ka i Peplińskich

18:00 + Ali­cja Maniow­ska w 17 r. śm., mąż Sta­ni­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

03.11.2022

6:30 + Agniesz­ka Gru­bich w 13 r. śm.

6:30 + Jędrzej i Elż­bie­ta Rolbieccy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 12

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym 

18:00 + Elż­bie­ta Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

04.11.2022

6:30 + Mariusz Diec w 10 r. śm.

6:30 + Kry­sty­na i Ber­nard Grzy­bow­scy, Ali­cja i Alfred Borman

6:30 + Rodzi­ce Jan i Hele­na Che­rek, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron oraz Ber­nard i Ire­na Kiedrowscy

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 13

16:20 + Euge­niusz Narloch

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski w 6 r. śm.

18:00 + Zyg­munt Szyn­wel­ski w 2 r. śm.

18:00 + Ewa Łopa­ta w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

05.11.2022

6:30 + Hele­na i Wacław Pepliń­scy, Hele­na i Cze­sław Bie­liń­scy i ich rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 14

18:00 + Ger­tru­da, Kle­mens, Woj­ciech, Maria, Jan i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

06.11.2022

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Rydu­chow­skich, Kuklew­skich, Sabi­niarz, Boże­na i Jan Pruszak

7:30 + Jan Min­dak – z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W Róż Różańcowych

10:00 + Ste­fan Gali­kow­ski w dniu urodzin

11:00 + Józef, Roman i Grze­gorz Ossow­scy oraz rodzice

12:30 + Ana­sta­zja i Mar­ta Pie­sik oraz ich rodzice

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 15

18:00 + Cór­ka Mag­da­le­na Szram­ka w 13 r. śm, rodzi­ce z oboj­ga stron, zięć Marek

Intencje Mszalne 23-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

24.10.2022

6:30 + Hen­ryk Karcz w dniu uro­dzin, Michał Karcz w r. śm.

6:30 +

8:45 + Bro­ni­sław, Tere­sa, Boże­na Lica, Marian­na i Edmund Olik

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 2

18:00 + Jerzy Dol­ny, sio­stra Hil­de­gar­da i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Jan Ossow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

25.10.2022

6:30 + Wal­de­mar Gołuń­ski, Tomasz Kowa­lew­ski, Mariusz Megger

6:30 + Ewa Łopa­ta – inten­cja od cio­ci Ali

8:45 + Józef i Anto­ni San­kow­scy oraz Jan Cie­miń­ski, Jadwi­ga Chmiel, rodzi­ce i teściowie

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 3

18:00 + Józef Grzy­wacz, rodzi­ce i bra­cia i teściowie

18:00 + Hen­ryk Kosie­dow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 26.10.2022

6:30 + Miro­sław Mau­solf w 2 r. śm.

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Stor­mow­skich oraz Labon

6:30 + Za Para­fian

8:45 + Hele­na Lubiń­ska w 1 r. śm. i rodzice

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 4

18:00 + Mie­czy­sław Byt­ner w 21 r. śm.

18:00 + Ste­fan Basza­now­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

27.10.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

6:30 + Hen­ryk Sikor­ski w 5 r. śm.

8:45 + Agniesz­ka i Hie­ro­nim Ossowscy

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 5

18:00 + Maria Pokrzy­wiń­ska w 30 dzień po pogrze­bie, Jan Pokrzy­wiń­ski oraz Łucja i Win­cen­ty Plata

18:00 + Hubert Kwiat­kow­ski w 1 r. śm.

Pią­tek

28.10.2022

6:30 + Alfons Pola­szek w r. śm.

6:30 + Tade­usz Połom w dniu imie­nin oraz żona Stefania

8:45 + Boże­na i Jerzy Bie­sek, Anna i Władysław

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 6

18:00 + Hele­na Bro­chuń­ska w 3 r. śm, mąż Alek­sy, syno­wie Roman, Kazi­mierz i Bogdan 

18:00 + Wie­sław Cichoń z oka­zji urodzin

18:00 + Tade­usz Puczyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

29.10.2022

6:30 + Jan Kale­ta w 80 r. uro­dzin, Mar­ta i Paweł Kaleta

6:30 + Krzysz­tof Laskow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Jan w 2 r. śm i Maria Kaczyńscy., 

8:45 + Zyg­munt Szyn­wel­ski w 2 r. śm.

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 7

18:00 + Wacław Sumion­ka, rodzi­ce, brat Józef

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla całej rodzi­ny, o życie wiecz­ne dla męża Stanisława

Nie­dzie­la

30.10.2022

6:30 + Jani­na Bru­ska w 4 r. śm. mąż Józef, syn Miro­sław w 10 r. śm, syn Roman

7:30 + Wan­da w 15 r. śm. i Kazi­mierz w 23 r. śm. Rekowscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Woj­ciech Ossow­ski w dniu urodzin

11:00 + Kazi­mierz, Wła­dy­sła­wa (ona) Jasiń­scy, syno­wie Jan i Zbi­gniew oraz Bog­dan Firgolski

12:30 + Cyryl Thie­de w 6 r. śm

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 8

18:00 + Rena­ta Kitow­ska w 2 r. śm.

Intencje Mszalne 16-10-2022

Ponie­dzia­łek

17.10.2022

6:30 + Mama Urszu­la Grze­ca, ojciec Gerard i sio­stra Maria, z rodzi­ny Grze­ców i Szulców

6:30 + Jani­na Klugmann

8:45 + Zenon Mądry w 8 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 25

18:00 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie z Polski 

18:00 + Edmund Sza­moc­ki w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

18.10.2022

6:30 O Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

6:30 + Urszu­la Masiak w 15 r. śm, jej mąż Alfons

8:45 + Hele­na, Cze­sław, Jan Mania i zmar­li z rodzin Maniów i Masłowskich

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 26

18:00 + Józef Lemań­czyk w 38 r. śm i żona Zyta

18:00 + Miro­sła­wa (ona) Niklasz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

19.10.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

6:30 + Hen­ryk i Hali­na Jene­ral­scy w dniu uro­dzin Haliny

6:30 + Miro­sław Sie­rac­ki w 4 r. śm. i rodzice

8:45 + Cecy­lia i Ber­nard Beger­scy, rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 27

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w dniu 25 lecia ślu­bu Doro­ty i Andrzeja

18:00 + Hali­na Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

20.10.2022

6:30 + Bogu­mił Pron­dzin­ski w 1 r. śm.

6:30 + Euge­niusz Gradowski

8:45 + Wacław i Hele­na Peplinscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 28

18:00 + Łukasz Dulek w 10 r. śm.

18:00 + Bar­ba­ra Waj­dzik w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

21.10.2022

6:30 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Marian Jóź­wik w 23 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 29

15:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w dniu 50 lecia ślu­bu Lidii i Roma­na Rostankowskich

18:00 + Mie­czy­sław Kitow­ski w 15 r. śm, rodzi­ce, szwa­gier, teściowie

18:00 + Jani­na Drew­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

22.10.2022

6:30 + Mate­usz Woź­nicz­ka w 2 r. śm.

6:30 + Dariusz Gla­zer w dniu urodzin

8:45 + Jerzy Klicz­kow­ski w r. śm i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Ryszard Gra­bar­ski w 40 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 30

8:45 O wzrost wia­ry dla dzie­ci, wnu­ków i chrześniaków

18:00 + Jerzy Żali­kow­ski w 1 r. śm.

Nie­dzie­la

23.10.2022

6:30 + Tade­usz Szlach­ci­kow­ski w dniu urodzin

7:30 + Hele­na Możuch w 22 r. śm. oraz mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Urszu­la Jaż­dżew­ska w 15 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Kazi­mierz i Zofia Ufnowscy

11:00 + Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 1

18:00 + Leon Narloch w 29 r. śm., żona Wik­to­ria, syno­wie Zyg­munt i Tade­usz, syno­wa Felicja 

Intencje Mszalne 09-10-2022

Ponie­dzia­łek

10.10.2022

6:30 + Hele­na Sie­rac­ka w 8 r. śm, rodzi­ce, zmar­li z rodzi­ny Sierackich

6:30 + Jan i Feli­cja Kłodzińscy

8:45 + Oty­lia Przy­tar­ska w 10 r. śm., i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 18

18:00 + Zofia Muzolf

18:00 + Mate­usz Śledź w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

11.10.2022

6:30 + Józef Śledź w 30 r. śm. żona Anie­la, rodzeń­stwo i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Lidia Kukliń­ska z Róży bł. Anie­li Salawy

8:45 + Kazi­mierz, Anna Bła­szyk, zięć Andrzej i Marian oraz rodzi­ce z oboj­ga stron i Franciszek

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 19

18:00 + Ire­na, Józef, Kata­rzy­na i Zdzi­sław Podlewscy

18:00 + Lidia Kukliń­ska w 80 uro­dzi­ny i 8 r. śm.

Śro­da

12.10.2022

6:30 + Wacław Daj­ski w 2 r. śm., syn Jerzy, zmar­li z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świę­te­go dla całej rodzin

8:45 + W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Kry­sty­ny i Andrze­ja z oka­zji zło­tej rocz­ni­cy ślubu

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 20

18:00 + Wal­fry­da i Józef Puczyńscy

18:00 + Ber­nard Grzy­bow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

13.10.2022

6:30 + Jolan­ta Buczyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Wie­sła­wa (ona) Połom w dniu urodzin

8:45 + Lidia Szat­kow­ska w 1 r. śm

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 21

18:00 + Ste­fa­nia w 5 r. śm., mąż Kazi­mierz Kierszk

18:00 + Mar­ta Kitow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

14.10.2022

6:30 + Cze­sław Gerow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Hele­na Tro­ka w 3 r. śm.

8:45 + Zyg­munt i Adam Urbańscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 22

8:45 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Krzysz­to­fa i Mał­go­rza­ty w 44 r. ślubu

15:00 Ślub

18:00 + Wan­da, Zofia, Augu­styn, Edwin Biesek

18:00 + Fran­cisz­ka Nakiel­ska w 1 r. śm

Sobo­ta

15.10.2022

6:30 + Edgar Bła­nek w r,. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron 

6:30 + Jan Kamow­ski i dziadkowie

8:45 + Miro­sław Falk, ojciec Józef, Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Sta­ni­sław Dys­ie­ro­wicz w 15 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 23

18:00 + Roza­lia Mur­kow­ska w 32 r. śm., mąż Franciszek

Nie­dzie­la

16.10.2022

DZIEŃ PAPIESKI

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Wie­sła­wy (ona) z oka­zji 70 r. ur. i dla całej rodziny

7:30 + Kazi­mierz Bober w 23 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Iza­be­la Urbańska

11:00 + Ire­na Hof­man w 25 r. śm. oraz Edmund w r. uro­dzin oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Leoka­dia Mitul­ska i zmar­li z rodzi­ny Nadol­skich i Mitulskich.

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 24

18:00 W inten­cji pra­cow­ni­ków Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla żyją­cych i radość wiecz­ną dla zmarłych

Intencje Mszalne, 2 października 2022 r.

Ponie­dzia­łek

03.10.2022

6:30 + Krzysz­tof, Wero­ni­ka i Józef Krzo­ska, Sta­ni­sław Kasprzyk

6:30 + Hen­ryk Grzy­wacz w 1 r. śm.

8:45 + Tere­sa Kaszu­bow­ska z oka­zji imienin

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 11

15:00 Inau­gu­ra­cja Roku Aka­de­mic­kie­go UTW

18:00 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji imienin

18:00 + Hen­ryk Szczu­kow­ski w 7 r. śm., Fran­ci­szek Cisew­ski w 6 r. śm.

Wto­rek

04.10.2022

6:30 + Kami­la Kuli­sie­wicz w 1 r. śm.

6:30 + Rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + Andrzej Guze­lak w 13 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 12

18:00 + Agniesz­ka i Mie­czy­sław Magul­scy oraz zmar­li z rodzin z oboj­ga stron

18:00 + Maria Popie­las w 30 dzień po pogrzebie 

Śro­da 05.10.2022

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Zofia Jezier­na z Róży bł. Anie­li Salawy

8:45 + Bogu­sła­wa (ona)w 1 r. śm oraz rodzi­ce Mał­go­rza­ta i Hen­ryk Peplińscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 13

18:00 + Leoka­dia, Dawid, syno­wie Miro­sław i Grze­gorz, wnuk Tomasz

18:00 + Wie­sła­wa Połom w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

06.10.2022

6:30 + Aloj­zy i Hele­na Kloske

6:30 + Ryszard Kło­poc­ki w 50 r. śm.

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 14

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Ber­nard Pozor­ski z oka­zji urodzin

Pią­tek

07.10.2022

6:30 + O prze­bła­ga­nie za grze­chy przod­ków i człon­ków rodziny

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + W inten­cji trzeźwości

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 15

16:20 + Zyg­munt Resz­czyń­ski w 1 r. śm. 

18:00 + Brat Tade­usz Pobłocki

Sobo­ta

08.10.2022

6:30 +

6:30 + Jani­na Wró­blew­ska w 10 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

8:45 + Jadwi­ga Pozor­ska z oka­zji imie­nin oraz mąż Franciszek

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę MB Kró­lo­wej Różań­ca św. dla żyją­cych człon­ków z Róży św. Zofii, a dla zmar­łych o życie wieczne

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 16

18:00 + Sio­strze­niec Seba­stian Klug­mann w 4 r. śm., rodzi­ce Bole­sław i Lidia Klug­mann oraz rodzeń­stwo Bogu­sław i Longina

Nie­dzie­la

09.10.2022

6:30 + Jan Rumiń­ski, zona Hali­na oraz cór­ka Maryla

7:30 + Mar­ta Szlach­ci­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Grze­go­rza w 50 urodziny

11:00 + Zofia i Hen­ryk Linda 

12:30 + Tere­sa Pobłocka

12.30 + Urszu­la Romp­kow­ska z ok. urodzin

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 17

18:00 + Bogu­sław Sobie­raj w 3 r. śm., rodzi­ce Łucja i Alojzy

Intencje Mszalne 25-09-2022 r

Ponie­dzia­łek

26.09.2022

6:30 + Grze­gorz i Wan­da Miro­ta oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 4

18:00 + Tere­sa Kaszu­bow­ska w 1 r. śm.

18:00 + Edward Bar­toś w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

27.09.2022

6:30 + Ber­nard Brze­skow­ski w 2 r. śm.

6:30 + Anna Szymańska 

8:45 + Michał Jarzemb­ski w 7 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 5

18:00 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, Wła­dy­sła­wa i Bro­ni­sław Cza­piew­ski, Anna i Jan Narloch oraz Adam i Mateusz

18:00 Z oka­zji 25 r. ślu­bu Ire­ny i Dariu­sza oraz 21 r. ślu­bu Kata­rzy­ny i Krzysz­to­fa z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i z proś­ba o zdro­wie, doświad­cze­nie Bożej Miło­ści oraz umoc­nie­nie Duchem Świę­tym całej rodziny

Śro­da

28.09.2022

6:30 + Roman Kulas w 5 r. śm.

6:30 + dusze w czyść­cu cierpiace

8:45 + Zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 6

18:00 + Fran­ci­szek Belic­ki w 25 r. śm., Maria, Wacław i Łucja Kaszubowska

18:00 + Jani­na Wał­doch w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

29.09.2022

6:30 + Roman i Jadwi­ga Rogań­scy oraz zmar­li z rodziny

6:30 + Józe­fa i Syl­we­ster Żak

8:45 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Kata­rzy­ny San­kow­skiej w 85 urodziny

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 7

15.30 O zdro­wie i błog. Boże dla Urszu­li Kra­iń­skiej w 80. urodziny.

18:00 + Gabrie­la Kirsz­kow­ska w 6 r. śm.

18:00 + Marian­na Lepak w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

30.09.2022

6:30 + Kazi­mierz Bonin w 11 r. śm. oraz żona Hele­na i syn Romuald

6:30 + Ire­na i Jan Obo­dziń­scy i ich syn Marian

6:30 + Danu­ta Sękow­ska, Fran­ci­szek Sekow­ski oraz rodzi­ce z oboj­ga stron Gref­ka, Wycin­ka i Sękowskich

8:45 + Jerzy Man­szew­ski w 8 r. śm., zmar­li rodzi­ce, cór­ka Ewa

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 8

18:00 + Ali­da i Leon Łońscy

18:00 + Sta­ni­sław Fry­ca w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Bar­ba­ra Dura­jew­ska w r. śm.

Sobo­ta

01.10.2022

6:30 + Sta­ni­sław Holc w 1 r. śm.

6:30 + Wła­dy­sła­wa i Fran­ci­szek Lor­biec­cy oraz rodzeń­stwo z oboj­ga stron, Jan Rekowski

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 9

15:00 Ślub

18:00 + Bro­ni­sław Imia­now­ski w 15 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga strob

Nie­dzie­la

02.10.2022

6:30 + Hele­na Mokwa w 35 r. śm., rodzi­ce Marian­na i Augu­styn Mokwa

7:30 + Sio­stra Pal­lo­tyn­ka Zyta Lub­czyń­ska z oka­zji uro­dzin, rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych 

10:00 O zdro­wie i pogo­dę ducha dla Zdzisława

11:00 + Jan Kieł­piń­ski w r. śm. oraz żona Hele­na i Krystian

12:30 + Tere­sa Kule­sza i Kazi­mierz Kulesza

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 10

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­ba o Boże błog. z oka­zji 25 r. ślu­bu Dariu­sza i Wio­let­ty Niesiołowskich

Intencje Mszalne na 18-09-2022 r.

Ponie­dzia­łek

19.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Połom w 7 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

8:45 + Ewa Blok – greg. 27

18:00 + Cze­sław Sto­pa i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Zyg­munt Szma­gliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

20.09.2022

6:30 + Raj­mund Rydz­kow­ski w 2 r. śm i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Brat Jerzy Che­rek w 11 r. śm., rodzi­ce Jan i Hele­na, brat Ire­ne­usz i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Zyg­munt Kujaw­ski z oka­zji uro­dzin, Bro­ni­sła­wa Kujaw­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Ewa Blok – greg. 28

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Ste­fa­nia Kosec­ka od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

Śro­da

21.09.2022

6:30 + Zenon Kape­ja w 1 r. śm.

6:30 + Marian Kie­drow­ski oraz zmar­li rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jerzy Krzyż­kow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 29

18:00 W inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi 

18:00 Z oka­zji trzy­dzie­sto­le­cia powsta­nia Róży pod wezwa­niem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej – msza świę­ta w inten­cji żywych i zmar­łych człon­ków oraz o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo dla jej zało­ży­ciel­ki pani Ire­ny Nadolskiej

Czwar­tek

22.09.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­ni kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Edmund Podol­ski w 8 r. śm

8:45 + Ewa Blok – greg. 30

18:00 + Hele­na Jesz­ke w 11 r. śm.

18:00 + Mate­usz Śledź i Adam Narloch – inten­cja od sąsiadów

Pią­tek

23.09.2022

6:30 + Jadwi­ga Thie­de w 4 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Anna Szprę­ga w 10 r. śm. oraz jej rodzi­ce Kry­sty­na i Hen­ryk Brzescy

8:45 + Dzia­dek Anto­ni Brze­ziń­ski w 34 r. śm. oraz bab­cia Weronika

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 1

18:00 + Zbi­gniew Kaszu­bow­ski w 1 r. śm.

18:00 + Danu­ta Szprę­ga w 3 r. śm, rodzi­ce i rodzeństwo

18:00 + Jan Koszał­ka oraz zmar­li z rodzi­ny Koszał­ka i Kobus

Sobo­ta

24.09.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar łaski Ducha Świę­te­go dla Marii z oka­zji 60 r. urodzin

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go dla Danie­la z oka­zji 18 r. urodzin

6:30 + Ste­fan Kar­czyń­ski w 7 r. śm.

8:45 + Cze­sła­wa Kaszu­bow­ska w 30 r. śm.

8:45 + Roman Ossowski

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 2

18:00 + Kazi­mierz Krygier

Nie­dzie­la

25.09.2022

6:30 + Mie­czy­sław Dora­wa w 11 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Łukasz Kaszu­bow­ski z oka­zji 17 r. śm.

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za remont kaplicz­ki przy ul. Tuchol­skiej, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Mate­usza i Łuka­sza oraz darczyńców

10:00 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Mary­si z oka­zji urodzin

11:00 + Cze­sła­wa i Wła­dy­sław Grefka

12:30 + Ger­tru­da i Wła­dy­sław Fierek

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 3

18:00 + Kazi­mierz Ufnow­ski oraz rodzi­ce Mar­ta i Teodor