Intencje Mszalne na XX niedzielę zwykłą 14-08-2022 r.

Ponie­dzia­łek

15.08.2022

WNIEBOWZIĘCIE NMP

6:30 O Boże błog. dla Tosi­na z oka­zji urodzin

7:30 Za zmar­łych z rodzi­ny Pie­sik i Sobczak

8:45 Za żywych i zmar­łych człon­ków Róży p.w. św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbe 

10:00 O Boże błog., zdro­wie dla Gabrie­li i Wal­de­ma­ra w 14 r. ślubu

11:00 + Jerzy Szulc w 22 r. śm.

12:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 22

16:00 OSTROWTE: Gra­ży­na Muszak w 11 r. śm.

18:00 +Zbi­gniew Kasprzak w 3 r. śm., oraz rodzice

Wto­rek

16.08.2022

6:30 Za Para­fian

8:45 + Ste­fa­nia i Juliusz Barec­cy, Jan i Mar­cin Ossowscy

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 23 

18:00 + Anto­ni i Józe­fa Czarnowscy

Śro­da

17.08.2022

6:30 + Hele­na Bonin w 9 r. śm., mąż Kazi­mierz i syn Romuald

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 24 

18:00 O zdro­wie i błog. Boże dla Elż­bie­ty w 70 urodziny

Czwar­tek

18.08.2022

6:30 + Mar­ta Dorsz, mąż Bronisław

8:45 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Ger­tru­da Böt­cher (Becier) w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 25

18:00 + Zofia i Hen­ryk, mąż Sta­ni­sław, brat Jędrzej

Pią­tek

19.08.2022

6:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) w 1 r. śm., Józef Muchow­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jan Bier­nac­ki z oka­zji urodzin 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 26

18:00 + Maria Sło­miń­ska w 2 r. śm., mąż Jerzy

Sobo­ta

20.08.2022

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 O boże błog. z oka­zji 6 r. ślu­bu dla Tosi­na i Kami­li oraz dla całej rodziny

8:45 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. oraz opie­kę MB dla Ewy i Zbi­gnie­wa w 40 r. ślubu

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 27

16:00 Ślub

18:00 + Lidia i Józef Sło­miń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron i bracia

Nie­dzie­la

21.08.2022

6:30 + Ana­sta­zja i Andrzej Szulc

7:30 + Lidia Lan­dow­ska w 1 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Ire­na Cysew­ska w dniu urodzin

11:00 + z rodzin Lewiń­skich, Zabłoc­kich i Chmarów

12:30 + Ryszard Kitow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 28

16:00 OSTROWTE: + Jerzy Kazi­mier­czak i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Jerzy, Roza­lia, Leon Neżurawscy 

Intencje — XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

08.08.2022

6:30 + Grze­gorz Her­man z oka­zji urodzin

8:45 + Kla­ra Spen­ga, Jan

8:45 + Jadwi­ga Maj­chrzak w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 15

18:00 + Danu­ta Wałaszewska

Wto­rek

09.08.2022

6:30 + Tere­sa Włodarczyk

8:45 + Rpman Kulas z oka­zji urodzin

8:45 + Miro­sław Resz­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 16

18:00 + Tere­sa, Fran­ci­szek, Bog­dan Landowscy 

Śro­da 10.08.2022

6:30 + Adam Urbań­ski z oka­zji uro­dzin i ojciec Zygmunt

8:45 W pew­nej intencji

8:45 + Cze­sła­wa Cze­chow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 17

18:00 + Jani­na Kobie­row­ska w 6 r. śm., mąż Alfons i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

11.08.2022

6:30 + Mat­ka Hele­na Che­rek w 11 r. śm., ojciec Jan, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Leoka­dia i Anto­ni Roz­ma­ry­no­wicz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jerzy Gli­niec­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 18

15:00 Ślub

18:00 + Kry­sty­na Kon­ko­lew­ska w 1 r. śm.

Pią­tek

12.08.2022

6:30 + Józef Maty­le­wicz w 2 r. śm., żona Tere­sa, o zdro­wie Marii Haglauer 

8:45 + Kon­ra­da Jaż­dżew­ski w 19 r. śm., rodzi­ce i zmar­li z rodziny

8:45 + Andrzej Stur­mow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 19

18:00 + Eufe­mia Rostan­kow­ska w 12 r. śm., mąż Fran­ci­szek i Władysław

Sobo­ta

13.08.2022

6:30 + Robert Kaszu­bow­ski z oka­zji uro­dzin – od pra­cow­ni­ków firmy

8:45 + Seba­stian Sma­go­rzew­ski w 10 r. śm., Roman Sma­go­rzew­ski i Kon­stan­ty Pepliński

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 20

14:00 Jubi­le­usz 40-lecia mał­żeń­stwa Hele­ny i Andrze­ja Kiełpińskich

18:00 + W 6 r. śm., Nata­lii, jej cór­ka Iwo­na w 21 r. śm., jej mąż Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

14.08.2022

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w 4 r. śm., mąż Jan, cór­ka Maryla

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska w 12 r. śm., mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa (ona) Remus, Józef Gra­dow­ski, Jan Remus

11:00 + Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Beata Fie­rek w 22 r. śm

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 21

16:00 OSTROWTE: Jędrzej Rol­biec­ki

18:00 + Kry­sty­na Lubiń­ska w 5 r. śm.

Intencje Mszalne XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

01.08.2022

6:30 + Aloj­zy, Joachi­ma Resz­czyń­scy, Feliks i Fry­da, Miro­sław i Sta­ni­sław Albrecht

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodzi­ny Brze­ziń­skich i Czubów

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 8

18:00 + Zyg­munt Narloch w 15 r. śm.

Wto­rek

02.08.2022

6:30 + Leoka­dia, Wła­dy­sław, syn Roman Galińscy

8:45 + Jan Łąc­ki i Józef Kał­duń­ski, zmar­li rodzice

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 9 

18:00 + Roman Gor­no­wicz w 30 r. śm., sio­stra Zdzi­sła­wa i rodzice

Śro­da 03.08.2022

6:30 O Boże błog. dla Marii z oka­zji 70 uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski

8:45 + Domi­nik Łan­gow­ski w dniu uro­dzin i imienin

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 10 

18:00 + Mie­czy­sław Żak w 1 r. śm. i bra­cia, Marian­na i Bro­ni­sław Ginter

Czwar­tek

04.08.2022

6:30 + Tere­sa i Mie­czy­sław Pobłoc­cy i zm. z rodziny 

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Róża Narloch w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 11

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

05.08.2022

6:30 + Bole­sław Mil­ke, żona Bro­ni­sła­wa i syn Adam

6:30 + Maria Orłow­ska w 1 r. śm., ojciec Hen­ryk w 24 r. śm.

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 12

18:00 + Bogu­mi­ła Sawa­la w 7 r. śm

Sobo­ta

06.08.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Anny i Wła­dy­sła­wa w 5 r. ślubu

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 13

14:00 Ślub

15:00 Ślub

16:00 Ślub

18:00 + Ryszard Rostan­kow­ski w 5 r. śm., rodzi­ce Ger­tru­da i Hen­ryk, Jadwi­ga i Ber­nard Grzonka

Nie­dzie­la

07.08.2022

6:30 + Ber­nard Kie­drow­ski w 14 r. śm., zona Ire­na i zięć Jan Wiśniewski

7:30 + Tere­sa Modrze­jew­ska w 26. r. śm. oraz Kry­sty­na Bła­nek w 18. r. śm.

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Jani­na i Ste­fan Kobie­row­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla Ali­cji i rodzi­ny w dniu uro­dzin

12:30 + Bru­non Engler

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 14 

16:00 OSTROWTE: Cze­sła­wa Pru­szak w 7 r. śm.

18:00 + Wan­da i Bole­sław Świą­tek oraz syno­wie Mie­czy­sław i Romuald

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r. — intencje

Inten­cje Mszalne 

Ponie­dzia­łek

25.07.2022

6:30 + Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Andrzej Świą­tek w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 1 

18:00 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji imienin

Wto­rek

26.07.2022

6:30 + Bro­ni­sła­wa i Wła­dy­sław Kuczyńscy

8:45 + Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz oraz Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Roman Schmidt w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 2

18:00 + Tade­usz Ossow­ski w dniu uro­dzin, żona Teresa 

Śro­da 27.07.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Boskiej w 20 r. ślu­bu dla Izy i Zyg­mun­ta oraz córek

8:45 + Bro­ni­sła­wa (ona), Józef i Jan Miloch, Ana­sta­zja i Jan

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 3

15:00 Ślub

18:00 + Mar­ta Bresz­ka, mąż Fran­ci­szek, cór­ka Urszu­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

28.07.2022

6:30 +

8:45 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

8:45 + Andrzej Sikor­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 4

18:00 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji urodzin

Pią­tek

29.07.2022

6:30 + Hen­ryk Szar­mach w 8 r. śmierci

8:45 + Roza­lia i Fran­ci­szek oraz rodzi­ce z oboj­ga stron 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 5 

15:00 Ślub

18:00 + Wan­da i Anto­ni Żurawka

Sobo­ta

30.07.2022

6:30 + Ste­fan Sie­rac­ki w 18 r. śm., rodzi­ce i zm. z rodzi­ny Sierackich 

8:45 + Jerzy Gin­ter w 1 r. śm.

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 6 

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Zofia Bie­sek, mąż Bole­sław, krewni

Nie­dzie­la

31.07.2022

6:30 + Sta­ni­sław Pakowski

7:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Jadwi­ga i Jan Krenscy 

11:00 + Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa

12:30 + Jan Szulc w 4 r. śm.

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 7 

16:00 OSTROWTE: Jan Prill z oka­zji 1 r. śm.

18:00 + Iwo­na Koło­dziej­czyk w 2 r. śm.

Intencje Mszalne od 18 – 07 do 24-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

18.07.2022

6:30 + Pela­gia Muchow­ska w 6 r. śm., mąż Władysław

8:45 + Ire­na Fie­rek w 2 r. śm., mąż Leon

8:45 + Jadwi­ga Rekow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 24

18:00 + Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie z Polski

Wto­rek

19.07.2022

6:30 + Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Anie­la Cza­piew­ska w r. śm. i uro­dzin, mąż Fran­ci­szek, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 25

18:00 + Maria Stau­bach w 5 r. śm., syn Mie­czy­sław i zmar­li z rodziny

Śro­da 20.07.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryji

8:45 + Kazi­mierz Gla­za w 9 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 26

18:00 + Zefi­ry­na Kitow­ska w 17 r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

21.07.2022

6:30 + Ryszard Pie­kar­ski z oka­zji urodzin

8:45 + Ire­na Twar­dow­ska w 4 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 27

18:00 + Maria i Wła­dy­sław Frolenko

18:00 + Urszu­la Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

22.07.2022

ODPUST

6:30 + Józef Liter­ski w dniu uro­dzin oraz zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

6:30 W pew­nej inten­cji za Kornelię

8:45 + Cecy­lia i Paweł Fierek

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 40 r. uro­dzin Tomka

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 28

11:00 + Jadwi­ga Oko­nek z oka­zji urodzin

17:00 SUMA ODPUSTOWA

Sobo­ta

23.07.2022

6:30 + Miro­sław Mięt­ki w 17 r. śm.

8:45 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Miro­sła­wa z oka­zji 60 urodzin

8:45 + Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 29

15:00 Ślub

18:00 + Miro­sław Knuth w 7 r. śm., Mar­ta Knuth

Nie­dzie­la

24.07.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dniu imienin

7:30 + Kla­ra Gla­ner w 27 rocz. śm., mąż Jan oraz Ste­fa­nia i Kazi­mierz Trzcińscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ewy
i Grze­go­rza z oka­zji 24 r. ślubu

11:00 + Jan Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin, syn Jerzy

12:30 + Rafał Wil­czew­ski z oka­zji urodzin

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 30

16:00 OSTROWTE: + Wale­ria Osowska

18:00 + Rodzi­ce Jadwi­ga Oźmiń­ska i Ste­fan Oźmiński

Intencje Mszalne od 11 – 07 do 17-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

11.07.2022

6:30 + Gerard i Ste­fa­nia Pega

8:45 + Hen­ryk i Hali­na Przybył

8:45 + Zofia Maeu­rer w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 17

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o błog. Boże dla Beaty i Paw­ła w 35 roczn. ślubu

Wto­rek

12.07.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Ger­tru­da i Teo­fil Morzuch oraz zmar­łych z rodziny

8:45 + Sta­ni­sław Albrecht w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 18

18:00 + Mał­go­rza­ta Land­mes­ser w dniu uro­dzin, Franciszek

Śro­da 13.07.2022

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodz, Czu­bów, Brze­ziń­skiech i Cicheckich

8:45 + Zbi­gniew Kitow­ski w 5 roczn. śmierci

8:45 + Alek­san­der Cze­chow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 19

18:00 + Anna Koszał­ka z ok. ur., zmar­li z rodzin Koszał­ka i Kobus

Czwar­tek

14.07.2022

6:30 + Hali­na, Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Henryka

8:45 + Wan­da Łan­gow­ska w 15 r. śm. i dzia­dek Leon

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 20

14.00 ślub

18:00 + Ire­na Pod­lew­ska w 12 r. śm.

Pią­tek

15.07.2022

6:30 + za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Kazi­mierz Grzy­wacz w 20 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 21

18:00 Z podz. za debr. łaski, z proś­bą o zdro­wie, błog. Boże i pomyśl­ność w lecze­niu dla Tadeusza

Sobo­ta

16.07.2022

6:30 + Anna i Fran­ci­szek Narloch

8:45 O błog. Boże i opie­kę MB dla Rodzi­ny Szka­ple­rza oraz za dusze zmar­łych człon.

8:45 + Jadwi­ga Dal­man w 10 r. śm., mąż Józef

8:45 + Józef Paster­nac­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 22

15:00 Ślub

18:00 + Woj­ciech w 2 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

17.07.2022

6:30 + Hele­na i Wła­dy­sław Lewiń­scy, syno­wie Ste­fan i Tadeusz

7:30 + Jan Morzuch z ok. urodz. , żona Helena (?)

8:45 + O zdro­wie i błog. Boże dla Tosi z ok. uro­dzin i całej rodziny

10:00 + Jerzy Cza­piew­ski, żona Agniesz­ka, zm. z rodz. Wycin­ka i Sękowskich

11:00 + Ire­na i Anto­ni Szram­ka, zm. z rodzin z oboj­ga stron

12:30 + Wła­dy­sław Plisz­ka w 9 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 23

16:00 OSTROWTE: + Roman Morzuch w 10 r. śm.

18:00 + Cze­sław Lepak i zm. z rodzi­ny Lepak

Intencje Mszalne od 04 – 04 do 10-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

04.07.2022

6:30 + Andrzej Jaku­bow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Leszek Plisz­ka w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Talaś­ka w dniu uro­dzin, mąż Alfons

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 10

18:00 + Kry­sty­na Włoch w 1 r. śm.

Wto­rek

05.07.2022

6:30 + Józef Cza­piew­ski w 6 r. śm.

8:45 + Lidia Landowska

8:45 + Krzysz­tof Chmiel­nic­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 11

18:00 + Zofia Grze­ca z oka­zji uro­dzin, mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Śro­da 06.07.2022

6:30 Msza dzięk­czyn­na w 25 r. ślu­bu Janu­sza i Aldo­ny Sękow­skich, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej

8:45 + Bro­ni­sła­wa Szma­gliń­ska i rodzeństwo

8:45 + Mar­ta Metlic­ka w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 12

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Bar­ba­ry w dniu urodzin

Czwar­tek

07.07.2022

6:30 + Jadwi­ga i Jan Kaszubowscy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Elż­bie­ta Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 13

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

08.07.2022

6:30 + Miro­sław Mausolf

8:45 + Mąż Cze­sław Klap­czyń­ski oraz bab­cie i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Wła­dy­sław Kali­now­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 14

18:00 + Hali­na Gór­no­wicz, mąż i syn Mariusz i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sobo­ta

09.07.2022

6:30 + Cze­sław Żali­kow­ski w 5 r. śm, zmar­li rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Jan Rozmarynowicz

8:45 + Urszu­la Nasie­niew­ska w 1 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 15

15:00 Ślub

18:00 + Łucja i Alfred Wilkowscy

Nie­dzie­la

10.07.2022

6:30 W inten­cji Parafii

7:30 + Ste­fan Lewiń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Agniesz­ka i Bene­dykt Kiedrowicz 

10:00 + Wale­ska Wał­doch w 28 r. śm., mąż Jan w 19 r. śm. oraz Kon­rad i Kazimierz

11:00 + Arka­diusz Burandt i Boże­na Ossowska

12:30 + Hen­ryk Łan­gow­ski w 1 r. śm., żona Jadwi­ga w 30 r. śm., Jan w 30 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 16

16:00 OSTROWTE: Gabrie­la Popo­wczak w 6 r. śm. i Alfons Dahlke

18:00 + Jan Mili­wek, z rodzi­ny Mili­wek i Balcerzak

Intencje Mszalne od 27 – 06 do 03-07-2022

Ponie­dzia­łek

27.06.2022

6:30 + O dar nie­ba dla Józe­fa Wycin­ka (on) w r. ur. i za żonę Krystynę

8:45 W inten­cji APDC

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 3

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świę­te­go dla Marii i Micha­ła i Igora

Wto­rek

28.06.2022

6:30 + Piotr Pra­buc­ki w 3 r. śm.

8:45 + Kry­sty­na Kono­no­wicz w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Jaż­dżew­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 4

18:00 + Kamil Nie­rzwic­ki w dniu uro­dzin, mama Boże­na, sio­stra Anna, brat Marcin

Śro­da 29.06.2022

UROCZYSTOŚĆ

ŚW. AP.

PIOTRA I PAWŁA

6:30 + Augu­styn Wrył­ka i Jadwi­ga Wryłka

8:45 + Piotr Oresz­czuk i żona Zofia

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 5

18:00 + Piotr z oka­zji r. śm., Cze­sław w 1 r. śm.

Czwar­tek

30.06.2022

6:30 Za Marię i Arka­diu­sza w 12 r. ślu­bu, o Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę mat­ki Boskiej dla nich i dla dzieci

8:45 + Ire­na i Hie­ro­nim Zabłoc­cy z oka­zji r. śm. i Ste­fan Lewiński

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 6

18:00 + Ire­na Kulas w 5 r. śm. oraz brat Hen­ryk i rodzice

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Karo­li­ny i Paw­ła w 10 r. ślubu

Pią­tek

01.07.2022

6:30 + Hali­na i Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Haliny

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Mie­czy­sław Rekow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 7

18:00 + Anie­la, Jani­na, Anto­ni Haf­ke i zmar­li z rodziny

Sobo­ta

02.07.2022

6:30 + Mie­czy­sław Brańka

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 8

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Tere­sy i Maria­na Remisz w 50 r. ślubu

18:00 + Ste­fan Plichta

Nie­dzie­la

03.07.2022

6:30 + Wie­sław Szulc

7:30 + Adam Mil­ke z oka­zji uro­dzin i rodzice

8:45 W inten­cji dzia­ła­czy, tre­ne­rów i zawod­ni­ków klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Cze­sła­wa Gref­ka w 1 r. śm., mąż Władysław

11:00 + Kazi­mierz Pra­buc­ki w 7 r. śm.

12:30 + Wero­ni­ka i Fran­ci­szek Żabiń­scy, syn Jan i Czesław

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 9

16:00 OSTROWTE: + syn Bene­dykt Pru­szak i mąż Roman

18:00 + Wan­da i Zyg­munt Jakubowscy

Intencje Mszalne od 20 – 06 do 26 – 06 2022 r.

Ponie­dzia­łek

20.06.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Beaty i Tade­usza w 35 r. ślubu

8:45 + Zofia Grze­ca w 27 r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

18:00 + Kry­sty­na w 4 r. śm. i mąż Eugeniusz

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Hen­ry­ka Kupiń­skie­go w 80 urodziny

Wto­rek

21.06.2022

6:30 + Jani­na Ossow­ska w 4 r. śm.

6:30 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Zyg­munt Che­rek w 9 r. śm.

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar Miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Jan Brze­ziń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 22.06.2022

6:30 + Kazi­mierz Jaster w 6 r. śm., rodzi­ce Euge­nia i Leon Jaster

6:30 + Kazi­mierz Nakielski

6:30 + Ryszard Bła­nek w 7 r. śm.

8:45 + Piotr Moczy­dło w 1 r. śm.

18:00 Z wdzięcz­no­ścią za Bożą pomoc w posłu­dze bycia dyrek­to­rem oraz o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla pani dyrek­tor Boże­ny Spicy

18:00 + Jan Anna Gro­mow­scy i Jan Mania, o Boże miło­sier­dzie dla dusz

18:00 + Kazi­mierz Strze­le­wicz, Kazi­mierz Burakowski

Czwar­tek

23.06.2022

6:30 + Sta­ni­sław Falk i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 W inten­cji Julii z oka­zji uro­dzin, w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę a w cza­sie trwa­ją­cej sesji o Dary Ducha Świętego

8:45 + Bog­dan Fir­gol­ski w Dniu Ojca

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w Dniu Ojca, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

18:00 + Ali­cja Bru­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

24.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

6:30 + Hen­ryk Pru­ski w 20 r. śm. i żona Stefania

6:30 + Zofia Bob­kow­ska w 11 r. śm., rodzi­ce i syn Roman

8:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Jan Sikor­ski w dniu imienin

18:00 + Mąż Hen­ryk Kono­no­wicz w 40 r. śm., rodzi­ce z obu stron

18:00 + Ryszard Piór w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

25.06.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

6:30 + Ste­fa­nia Kesner w 10 r. śm. i mąż Jan

8:45 + Za zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + Jan i Hali­na Rumiń­scy w dniu Imie­nin, cór­ka Maryla

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 1

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Bro­ni­sła­wa i Augu­styn Wons, z rodzi­ny Resz­czyń­skich i Szulc

Nie­dzie­la

26.06.2022

6:30 + Tere­sa Matu­szew­ska w 5 r. śm

7:30 + Anna Bober w 38 r. śm., mąż Alfons i synowie

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Alfons Ossow­ski i syn Wojciech

11:00 + Roman i Wan­da Cera­now­scy, Elż­bie­ta i Tadeusz 

12:30 + Anna Bła­szyk w 2 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 2

16:00 OSTROWITE: Anto­ni­na Jed­no­ral­ska w 20 r. śm. oraz mąż Bolesław

18:00 + Ber­nard Kitow­ski w 25 r. śm.

Intencje Mszalne od 13 – 06 do 19-06-2022

Ponie­dzia­łek

13.06.2022

6:30 + Syno­wie Piotr i Roman Ossowscy

6:30 + Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syno­wie Ryszard i Gerard

8:45 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz
oraz Kry­sty­na Kasprzak 

18:00 + Kry­sty­na w 3 r. śmier­ci i Kazi­mierz Rydzkowscy

18:00 + Zbi­gniew Wit­t­stock w 1 r. śm.

Wto­rek

14.06.2022

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski z oka­zji Dnia Ojca

6:30 + Maria Bana­sik i ojciec Tadeusz

8:45 + Anna i Anto­ni Łan­gow­scy, Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy

18:00 + Danu­ta Wała­szew­ska w 6 r. śm.

18:00 + Lidia Narloch w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 15.06.2022

6:30 + Ger­tru­da Dola­ciak w 10 r. śm., Edmund z oka­zji 9 r. śm., Ali­na Pawlak

6:30 +

8:45 + Za zmar­łych i żywych Człon­ków z Róży św. Marka

16:00 Ślub

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

18:00 + Za rodzi­ców Drew­czyń­skich oraz siostry

Czwar­tek

16.06.2022

BOŻE CIAŁO

6:30 + Wan­da Fie­rek w 10 r. śm, Aloj­zy Fie­rek w 5 r. śm.

6:30 W dniu 2 uro­dzin dzię­ku­je­my za dar życia i pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świętego

7:30 + Nata­lia Pepliń­ska w 16 r. śm. oraz rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef

7:30 + Jani­na Zabroc­ka w 1 r. śm. oraz mąż Henryk

9:00 + Domi­nik Łan­gow­ski w 1 r. śm.

11:30 + Zofia i Hen­ryk Linda

18:00 + Bogu­mi­łą Lan­dow­ska w 3 r. śm. oraz rodzice

Pią­tek

17.06.2022

6:30 + Hen­ryk Zyg­mań­ski w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Edwin i Zygmunt

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Brat Mariusz Smo­leń z oka­zji urodzin

8:45 + Jadwi­ga i Jan Szo­piń­scy, Zofia i Ber­nard Bar­tosz, Krzysz­tof, Roman

18:00 25-lecie chó­ru „Lut­nia”

18:00 + Dag­ma­ra Grzon­ka w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

Sobo­ta

18.06.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Marii
i Ryszar­da Popie­las z oka­zji 45 r. ślubu

6:30 + Wan­da Kaszu­bow­ska z oka­zji imie­nin oraz jej synowie

8:45 + Grze­gorz Cza­piew­ski w 3 r. śm.

8:45 + Jolan­ta Łan­gow­ska w 1 r. śm.

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błogosławieństwo
dla Zdzi­sła­wy i Roma­na Resz­czyń­skich z oka­zji 50 r. ślubu

18:00 + Miro­sław Sob­czak w 2 r. śm.

18:00 + Z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ce, bra­cia, bra­to­wa i bra­ta­nek oraz Leon Laskowski

Nie­dzie­la

19.06.2022

6:30 + Kata­rzy­na i Fran­ci­szek Fojut

7:30 + Rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster, brat Józef i żona Kry­sty­na

8:45 + Jadwi­ga Kobus w 2 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Kobus i Kosikowskich 

10:00 + Witold Lin­da w 3 r. śm., brat Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Kazi­mierz Wał­doch w 3 r. śm.

12:30 + Janusz Gali­kow­ski w 13 r. śm.

18:00 + Łucja Pla­ta w 17 r. śm., mąż Wincenty