Intencje Mszalne 28-05-2023 r.

Ponie­dzia­łek

29.05.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie, Boże błogosławieństwo
i opie­kę Mat­ki Bożej w dniu uro­dzin Jaro­sła­wa

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 24

18:00 + Kle­mens Narloch w 6 r. śm. oraz rodzice

18:00 W inten­cji Księ­ży Wika­riu­szy: ks. Damia­na, ks. Toma­sza i ks. Mate­usza – od Rycer­stwa Niepokalanej

Wto­rek

30.05.2023

6:30 + Mar­ta Metlic­ka w 1 r. śm.

6:30 + Witold Kukow­ski z oka­zji uro­dzin oraz ojciec Feliks i mat­ka Lidia

8:45 O nawró­ce­nie Mate­usza i jego rodziny

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 25

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Mał­go­rza­ty i Patry­ka Sękow­skich z oka­zji 15 r. ślubu 

18:00 Za rodzi­nę Ana­sta­zji i Fran­cisz­ka Ossow­skich z Kla­ska­wy, dla zmar­łych o radość nie­ba a dla żyją­cych o zdro­wie i błogosławieństwo

Śro­da

31.05.2023

6:30 + Fran­cisz­ka Nakiel­ska, mąż Józef

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Boskiej dla Hali­ny w dniu 94 r. urodzin

6:30 + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Cecy­lia Ossow­ska w 13 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 26

18:00 + Jan i Mar­ta Skwie­raw­scy i Jadwi­ga Łącka

18:00 + Janusz Noet­zel w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

01.06.2023

6:30 + Bro­ni­sław i Agniesz­ka oraz Marian Kiedrowscy

6:30 + Ire­na Glazer

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 W inten­cji kapła­nów pra­cu­ją­cych w naszej Para­fii, za ks. Pro­bosz­cza Mieczysława
i Ojca Zygmunta

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 27

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Adam Wró­blew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

02.06.2023

6:30 + Z rodzi­ny Gla­zer, Pech i Szulczyk

6:30 + Rodzi­ce chrzest­ni Józef i Marian­na Kamowscy

6:30 Kry­sty­na Szczodrowska

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 28

16:20 + Jan Kie­drow­ski w 2 r. śm.

18:00 + Win­cen­ty Pla­ta w 13 r. śm.

18:00 + Bro­ni­sła­wa Czu­ba i mąż Albert oraz dzie­ci Jerzy, Grze­gorz i Eugenia

Sobo­ta

03.06.2023

6:30 Miro­sław Gor­no­wicz w 60 r. uro­dzin, o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB oraz dla Danu­ty i Marii Gornowicz

6:30 + Jadwi­ga Żali­kow­ska w 40 r. śm oraz mąż Aleksander

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej 

8:45 + Bar­ba­ra Weresz­czyń­ska z oka­zji Dnia Matki

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 29

10:30 I komu­nia SP 3

16:00 Ślub

17:00 Msza Świę­ta w inten­cji Piel­grzy­mów piel­grzym­ki do Medjugorje

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron, o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodziny

Nie­dzie­la

04.06.2023

6:30 + Grze­gorz i Wan­da Miro­ta, rodzeń­stwo i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Geno­we­fa Waś­kie­wicz, Ste­fan, ich syn Jan

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Bar­ba­ra Łan­gow­ska i syn Lech oraz zmar­li z rodzin Łan­gow­skich i Gaweł

11:00 I komu­nia SP 1

12:30 I komu­nia SP 2

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 30

18:00 + Ire­na Kulas, brat Hen­ryk oraz rodzice

Intencje Mszalne 21-05-2023

Ponie­dzia­łek

22.05.2023

6:30 + Ryszard Piór 1 r. śm.

6:30 + Hen­ryk Gibas w 20 r. śm., Zyg­munt Sabi­niarz w 45 r. śm.

8:45 + Jani­na, Fran­ci­szek, Piotr Landowscy

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 17

18:00 + Mar­ta, Mak­sy­mi­lian Sku­czyń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Wan­da, Bogu­mi­ła i Jerzy Wielgosz

18:00 + Zyg­munt Kieł­piń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

23.05.2023

6:30 + Geno­we­fa Mazu­rek-Kar­czyń­ska, rodzi­ce, rodzeń­stwo, Jadwi­ga Ska­jew­ska, Bro­ni­sław, syn Wie­sław w 2 r. śm.

6:30 W 6 r. uro­dzin Ana­sta­zji, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ana­sta­zji, Fili­pa, Bory­sa oraz ich rodzi­ców Beaty i Mateusza

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski. Z proś­bą o zdro­wie i dal­szą opie­kę Ducha Świę­te­go i MB dla Hali­ny z oka­zji 87 r. urodzin

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 18

18:00 + Mar­ta i Jerzy Kolan­ko, Ber­nard (on) i Sta­ni­sław (on)

18:00 + Miro­sław Jonak w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

24.05.2023

6:30 + Róża Czer­nie­jew­ska z oka­zji Dnia Matki

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski. Z proś­bą o zdro­wie i dal­szą opie­kę Ducha Świę­te­go i MB dla Justy­ny i Toma­sza z oka­zji 15 r. ślubu

6:30 + Ste­fa­nia Włoch z oka­zji urodzin

8:45 + Zbi­gniew Mate­juk w 2 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 19

18:00 + Janusz Szyn­wel­ski w 15 r. śm. i zmar­li rodzice

18:00 + Wacław Żak w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

25.05.2023

6:30 + Zofia Pepliń­ska w 2 r. śm. i z oka­zji Dnia Matki

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowcy

8:45 + Maria Strze­le­wicz i Anna Burakowska

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 20

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dla­sze i opie­kę MB dla Tere­sy Gin­ter w 80 urodziny

18:00 + Cze­sław Sie­kier­ski w 17 r. śm., brat Zyg­munt, rodzi­ce, teścio­wie, szwa­gier Mieczysław

18:00 Bar­tło­miej Het­mań­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

26.05.2023

6:30 + Jan Gier­szew­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Zofia Jaż­dżew­ska z oka­zji 1 r. śm.

6:30 Miro­sła­wa Buszek z oka­zji Dnia Matki

8:45 + Zmar­li rodzi­ce z oka­zji Dnia Mat­ki i Ojca, Jadwi­ga i Ber­nard Lubczyńscy

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 21

18:00 + Tere­sa Pobłoc­ka w Dzień Mat­ki, mąż Mie­czy­sław, brat Tadeusz

18:00 + Zofia Omie­czyń­ska z oka­zji Dnia Matki

18:00 + Edward Rydu­chow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

27.05.2023

6:30 + Mie­czy­sław Rekow­ski w 1 r. śm.

6:30 O wia­rę i zba­wie­nie dla córek Ewy i Joan­ny oraz córek chrzest­nych Justy­ny, Anny i Kamili

8:45 + Edwin Ossow­ski w 20 r. śm. oraz żona Anna i cór­ka Danuta

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji Dnia Matki

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 22

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w dniu uro­dzin, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

28.05.2023

6:30 + Maria Popie­las, rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mia, bra­to­wa Kry­sty­na i szwa­gier Andrzej

7:30 + Jan Możuch z oka­zji uro­dzin oraz w 3 r. śm.

8:45 + Mar­ta i Józef Czerniak

10:00 + Leonard Miszew­ski w dniu urodzin

11:00 + Ire­na Hof­man z oka­zji Dnia Mat­ki i Edmund oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Anna Kren­ska i z rodzi­ny Krenskich

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 23

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z proś­bą o Dary Ducha Świę­te­go dla Miko­ła­ja z oka­zji 18 r. uro­dzin, + Kla­ra i Sta­ni­sław Zabroc­cy, syno­wie Jan i Zbigniew 

Intencje Mszalne 14-05-2023 r.

Ponie­dzia­łek

15.05.2023

6:30 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji imienin

6:30 + Maria i Jan Weide­mann oraz rodzeń­stwo: Urszu­la, Zeno­bia i Jan

8:45 + Urszu­la Możuch w 10 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 11

18:00 Za Różę św. Zofii, o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla żyją­cych i życie wiecz­ne dla zmarłych

18:00 + Zyg­munt Babiń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

16.05.2023

6:30 + Jan Brze­ziń­ski w 1 r. śm.

6:30 + Danu­ta Łoń­ska w 10 r. śm. i o zdro­wie dla sio­stry Ewy 

8:45 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę MB i wspar­cie Ducha Świę­te­go dla Mate­usza z oka­zji urodzin

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 12

18:00 Za kapła­nów posłu­gu­ją­cych w Czer­skiej Parafii

18:00 + Janusz Bed­nar­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

17.05.2023

6:30 + Marian Bła­nek w 2 r. śm., Hali­na i Hen­ryk Przybył

6:30 + Mał­go­rza­ta Drze­wic­ka w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Pau­li­na Mazur i Michał Zielonka

8:45 + Rodzi­ce Jan i Augu­sty­na (ona) i rodzeństwo

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 13

18:00 + Prak­se­da i Mie­czy­sław Borzysz­kow­scy, Woj­ciech i Alfons Ossowscy

18:00 + Ali­cja Ort­mann w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

18.05.2023

6:30 + Maria Popielas 

6:30 O pokój mię­dzy ludź­mi a Bogiem oraz mię­dzy ludźmi

8:45 + Ali­cja Bru­ska w 1 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sła­wa Dol­na, Hil­de­gar­da i Jerzy

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 14

18:00 + Maria i Zdzi­sław Czu­pryń­scy i Józef Bonin

18:00 + Józe­fa Dre­wek w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

19.05.2023

6:30 + Syn Szy­mon Gro­mow­ski w 7 r. śm., ojciec Jerzy

6:30 + Agniesz­ka Drew­czyń­ska, zmar­li z rodzi­ny, o łaskę prze­ba­cze­nia grze­chów i wiecz­ne zbawienie

8:45 + Zofia Bartosz

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 15

18:00 + Jan Żabiń­ski w 81 r. urodzin

18:00 + Hali­na i Wacław Ebertowscy

18:00 + Jadwi­ga Sar­now­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

20.05.2023

6:00 + Ali­cja, Mar­tin, zmar­li z rodzi­ny Martin

6:00 + Mar­ta i Józef Łan­gow­scy, Leoka­dia, Zyg­munt, Sta­ni­sław Mrozik

8:45 + Kry­stian w 17 r. śm., Mał­go­rza­ta, Piotr i Witold i zmar­li z rodziny

8:45 + Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia i Sta­ni­sław Klap­czyń­scy, Ali­cja i Cze­sław Ślęzak

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 16

16:00 Z oka­zji 18 uro­dzin dla Szy­mo­na z podzię­ko­wa­niem za dar życia i uzdro­wie­nia, z proś­bą o łaski Boże

18:00 + Ste­fan lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Jadwi­ga Kitowska

Nie­dzie­la

21.05.2023

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

6:30 + Cze­sła­wa (ona) i Wła­dy­sław (on) Gref­ka, syn Kazimierz

7:30 + Roza­lia Mur­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz mąż Franciszek

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz, Kry­sty­na Kasprzak

11:00 + Edward Mił­kow­ski w 25 r. śm.

12:30 + Agniesz­ka i Bene­dykt Kie­dro­wicz, Józef i Ger­tru­da Sroka

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 17

18:00 + Feliks i Andrzej Hudziak, Piotr Oreszczuk

Intencje 07-05-2023 r.

MISJE ŚW.

Ponie­dzia­łek

08.05.2023

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB w dniu uro­dzin Katarzyny

6:30 + Roman i Bar­ba­ra Szma­gliń­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Sła­wo­mir Ossow­ski w 6 rocz. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 4

18:00 + Fran­ci­szek Bresz­ka, żona Mar­ta, cór­ka Urszu­la i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Hali­na Gra­ban­ska w 1 r. śm.

18:00 + Leon i Mał­go­rza­ta Misz­ke, rodzi­ce z oboj­ga stron, Maria i Roman Pelow­scy, Janusz Bednarski

MISJE ŚW.

Wto­rek

09.05.2023

6:30 + Janusz Gin­ter w 2 r. śm.

6:30 + Anto­ni Karcz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Mąż Paweł Bru­ski w 9 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 5

18:00 + Zyg­munt Bót­cher w 2 r. śm. i zmar­li rodzice

18:00 + Dag­ma­ra Grzon­ka z oka­zji 32 uro­dzin i w 1. r. śm.

MISJE ŚW.

Śro­da

10.05.2023

6:30 + Jan Mania, Jan, Anna Gro­mow­scy o dar nieba

6:30 + Edward Bie­sek w 25 r. śm., żona Wan­da, syn Włodzimierz

6:30 + Hen­ryk Zyg­mań­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Edwin (on), Zyg­munt (on)

8:45 + Cze­sła­wa, Sta­ni­sław Knyter 

8:45 + Zyg­munt Boś w 22 r. śm. i żona Stefania

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 6

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cję Eucharystii

18:00 + Jadwi­ga i Hen­ryk Szarmach

18:00 Bar­ba­ra Fiszer Kier­ska w 30 dzień po pogrzebie

MISJE ŚW.

Czwar­tek

11.05.2023

6:30 + Kla­ra Kaszu­ba z oka­zji uro­dzin, zmar­li z rodzi­ny Kaszu­ba, Głom­scy, Zabo­row­scy i Czołpińscy

6:30 + Ber­nard Leper w 6 r. śm., Maria i Ste­fan Baszanowscy

8:45 + Zmar­li z rodzi­ny Lip­kow­skich i + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 7

18:00 + Euge­niusz Bona i żona Krystyna

18:00 + Jerzy Jaster w 3 r. śm.

MISJE ŚW.

Pią­tek

12.05.2023

6:30 + O dar nie­ba dla Mie­czy­sła­wa Brańka

6:30 + Wacław Belic­ki z oka­zji urodzin

6:30 + syn Jerzy w 8 rocz. śm., mąż Wacław i zmar­li z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich

8:45 + Hele­na i Woj­ciech Spot-Glisz­czyń­scy i rodzice

8:45 + Jan Kac­przak w 1 r. śm.

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 8

18:00 + Cór­ka Mag­da­le­na w 47 r. uro­dzin, zięć Marek, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Anna i Cze­sław Hau­za, Zofia i Wacław Zielińscy

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Niny Krę­skiej z oka­zji chrztu świetego

MISJE ŚW.

Sobo­ta

13.05.2023

6:30 + Hen­ryk Jan­kow­ski w 4 r. śm.

6:30 O otwar­tość ser­ca na miłość Bożą dla Mar­ty z oka­zji urodzin

8:45 + Zofia, Feliks Knuth, syn Roman, Józef i Miro­sław Falk i Jan Jażdżewski

8:45 + Anto­ni­na, Wła­dy­sław Dzwon­kow­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 9

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Woj­ciech Ossow­ski w 5 r. śm. i Alfons

18:00 + Robert Kaszu­bow­ski z oka­zji imie­nin i Urszu­la Korneluk

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. 

Nie­dzie­la

14.05.2023

6:30 + Jerzy Kla­mann z oka­zji uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Gerard Szlach­ci­kow­ski w 52 r. śm, i za rodziców

8:45 W inten­cji Parafii 

8:45 + Danu­ta Mizyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

10:00 + Cecy­lia w 2 r. śm. i Gerard Jonak w 14 r śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron, Józef i Anna Laskowscy

11:00 + Marek Pepliń­ski z oka­zji urodzin

12:30 + Anto­ni Sto­pa w dniu uro­dzin, zona Jani­na i zmar­li z rodziny

12:30 + O spo­kój duszy Józe­fa (on) Kuchar­skie­go i krew­nych z oboj­ga stron

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 10

14:00 + Zofia i Jan Majkowscy

18:00 + Kry­sty­na Gąsec­ka w rocz. uro­dzin i rodzi­ce Anna i Józef Gali­kow­scy, Wła­dy­sła­wa Galikowska

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

01.05.2023

6:30 + Marian Szal­czew­ski w 1 r. śm.

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Toma­sza i Hali­ny Pru­szak z oka­zji 30 r. ślubu

8:45 + Anna w 15 r. śm., mąż Jan Ossow­ski, zmar­li syno­wie i wnukowie

8:45 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błogosławieństwo
i zdro­wie w rodzinie

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 27

18:00 + Wan­da i Jan Gleń­scy oraz zmar­li z rodzi­ny Gleń­skich i Malinowskich

Wto­rek

02.05.2023

6:30 + Leon Jaster w 27 r. śm., żona Euge­nia i syn Kazimierz

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

8:45 + Ste­fan Kołat­ka w 18 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 28

18:00 + Zyg­munt Gali­kow­ski z oka­zji imienin

18:00 +Fran­ci­szek Paz­da w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

03.05.2023

MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

6:30 +

7:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski

8:45 W inten­cji Ojczyzny

10:00 + Gra­ży­na Goliń­ska, Ire­na Siko­ra, rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + ojciec Mak­sy­mi­lian Kla­man w 32. rocz. śmier­ci, mat­ka Ste­fa­nia i brat Jerzy

12:30 + Jerzy Nie­żu­raw­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Ana­sta­zja i Mar­ta Piesik

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 29

18:00 +Zyg­fryd Pest­ka w 18 r. śm., żona Anna

Czwar­tek

04.05.2023

6:30 + Fran­ci­szek w r. śm. i Mał­go­rza­ta Landmesser

6:30 + Boże­na Pfeifer

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 W inten­cji kapła­nów z Czer­ska, Odrów i Mokrego

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 30

15:00 Ślub

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 W inten­cji stra­ża­ków z OSP Czersk i Będzi­mie­ro­wi­ce oraz orkiestry

Pią­tek

05.05.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o opie­kę Mat­ki Boskiej dla kocha­nej mamy Hele­ny z oka­zji 99 urodzin

6:30 + Maria Chrza­now­ska oraz rodzice

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 1

16:20 + Ire­na i Witold Jani­kow­scy, zmar­li rodzi­ce i rodzeństwo

18:00 + Boże­na Czer­wiń­ska w 15 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ste­fa­nia i Syl­we­ster Pozorscy

Sobo­ta

06.05.2023

6:30 + Jan Kie­drow­ski z oka­zji 60 r. urodzin

6:30 + Kazi­mie­ra Mró­zek oraz zmar­li z rodzi­ny Gromowskich

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jan Ossow­ski – greg. 2

18:00 + Józef Krze­miń­ski i Domi­ce­la oraz rodzeństwo

Nie­dzie­la

07.05.2023

6:30 +

7:30 + Hele­na Możuch z oka­zji uro­dzin, mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Hen­ryk, Tere­sa, Łukasz Kaszubowscy

11:00 + Jadwi­ga Wrył­ka w 9 r. śm i Wła­dy­sław Wrył­ka w 37 r. śm.

12:30 + Mar­ta Woj­da­now­ska z oka­zji uro­dzin, zmar­li z rodziny

12:30 + O dar nie­ba dla śp. Józe­fa (on) Pucha­ły w 7 r. śmierci

12:30 + Jan Ossow­ski – greg. 3

18:00 Dzięk­czyn­na z oka­zji rocz­ni­cy ślu­bu, w podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski z proś­bą o dal­sze Boże błogosławieństwo

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

24.04.2023

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA

6:30 + Jerzy Łan­gow­ski w 15 r. śm.

6:30 + Jan Lom­nic w 19 r. śm. Marek w 9 r. śm.

8:45 + Za dusze w czyść­cu cier­pią­ce — inten­cji APDC

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 20

18:00 + Kry­sty­na Lin­da i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ire­na Gla­zer w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

25.04.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Lesz­ka z oka­zji 50 r. urodzin

6:30 W inten­cji Parafii

8:45 + Prak­se­da Tro­cha, mąż Jan

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 21

18:00 + Wik­to­ria Narloch z oka­zji 38 r. śm., mąż Leon, syno­wie Zyg­munt, Tade­usz i syno­wa Felicja

18:00 + Mar­ta Giersz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

26.04.2023

6:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski w 20 r. śm., żona Anie­la, syn Gerard i wnuk Tadeusz

6:30 + Hen­ryk i Zofia Jażdżewscy

6:30 + Hele­na Gna­czyń­ska w 5 r. śm. i jej męża Edmunda

8:45 + Piotr Oresz­czuk, rodzi­ce Jadwi­ga i Edward

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 22

18:00 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Anny i Hen­ry­ka w 58 r. ślubu

18:00 + Urszu­la von Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

27.04.2023

6:30 + Jan Janow­ski w 2 r. śm. i Miro­sła­wa Niklasz

6:30 + Agniesz­ka i Fran­ci­szek Wrzał­ka oraz Fran­ci­szek Pozorski

8:45 + Hali­na Jawor­ska, cór­ka Jani­na i Danu­ta, syn Marek

8:45 + Witold Gla­zer, syn Dariusz i wnuk Dominik

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 23

18:00 + Zyg­munt Narloch oraz rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Tade­usz, bra­to­wa Felicja

18:00 + Tade­usz Muzolf w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

28.04.2023

6:30 + Ryszard Grzon­ka w 3 r. śm. i Jerzy Urbań­ski w 1 r. śm., i żona Maria

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Bro­ni­sła­wa Pozor­ska w 22 r. śm., mąż Bru­non i brat Jan

8:45 + Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy, rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron, zięć Roman

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 24

15:15 Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

18:00 + Kazi­mierz Lin­da w 2 r. śm.

18:00 + Hele­na Łan­gow­ska w 1 r. śm.

18:00 O dar Ducha Świę­te­go na czas egza­mi­nów matu­ral­nych i rozeznania

Sobo­ta

29.04.2023

6:30 + Edward, Maria Krzy­żan i Ire­na Kiedrowicz

6:30 + Jan Wir­kus w 9. rocz. śmier­ci, oraz mąż, ojciec i dziadek

8:45 + Jan Cza­piew­ski w 16 r. śm., Sta­ni­sław Cza­piew­ski w 13 r. śm.

8:45 + Józef i Jadwi­ga Kąt­ni w 2 r. śm. Jadwi­gi i r. uro­dzin Józefa

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 25

16:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron, o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodziny

Nie­dzie­la

30.04.2023

6:30 + Ste­fa­nia, Zyg­fryd Ossowscy

7:30 + Zyg­fryd Pru­ski, Cyryl Thiede

8:45 Jerzy War­czak w 30 dzień po pogrzebie

10:00 + Wan­da i Leon Che­rek, cór­ka Zofia Czarnowska

11:00 + Tade­usz Czar­now­ski, Jadwi­ga Czar­now­ska w 2 r. śm.

12:30 + Fran­ci­szek i Grze­gorz Ortman

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 26

18:00 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Jolan­ty i Zbi­gnie­wa w 25 r. ślubu

Intencje Mszalne

Ponie­dzia­łek

17.04.2023

6:30 W pew­nej intencji

6:30 +

8:45 + Ryszard Pie­kar­ski w 3 r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 13

18:00 + Sta­ni­sław i Tere­sa Fierek

18:00 Msza Dzięk­czyn­na w 40 r. kapłań­stwa O. Zyg­mun­ta Schmidt, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, dary Ducha Świę­te­go w dal­szej  posłu­dze kapłańskiej

Wto­rek

18.04.2023

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska w r. ślu­bu, zmar­li z rodzin Brze­ziń­skich, Czu­bów i Cicheckich

6:30 W inten­cji Parafii

8:45 + Józef Lip­kow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 14

18:00 + Ber­nard Pru­ski w 21 r. śm. i rodzice

18:00 + Kazi­mierz Łan­gow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 19.04.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla naszych rodzi­ców, rodzeń­stwa, rodzi­ców chrzest­nych oraz chrześniaków

6:30 Ewa i Zbi­gniew w 42 r. ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Beaty i Lesz­ka i wypeł­nie­nie w ich życiu woli Bożej

8:45 + Grze­gorz Her­man w 1 r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 15

18:00 + Ste­fa­nia i Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria Rydz­kow­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 Hali­na i Witold Pron­dzin­scy z oka­zji 50 r. ślu­bu, z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dalsze

Czwar­tek

20.04.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 90 r. uro­dzin Zofii

6:30 + Michał Koszał­ka w 34 r. śm., żona Anna i syno­wie oraz + Elż­bie­ta i Józef Kobus

8:45 + w czyść­cu cierpiące

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch, zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 16

18:00 + Zmar­li z rodzi­ny Puczyń­skich i Kruth

18:00 + Sta­ni­sław Szyn­wel­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

21.04.2023

6:30 + Agniesz­ka i Hie­ro­nim Ossowscy

6:30 + Jan Lubiń­ski w 23 r. śm. i z rodzi­ny Lubińskich

6:30 Zbi­gniew Woś z oka­zji 62 r. ur. Oraz Bro­ni­sła­wa i Józef Muzioł

8:45 + Miro­sła­wa (ona) Buszek i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 17

18:00 + Zyg­munt Paz­da w r. śm.

18:00 + Mar­ce­li Weresz­czyń­ski w 32. r. śm i żona Genowefa

Sobo­ta

22.04.2023

6:30 + Anto­ni i Marian­na Pastwa oraz Romu­ald Kraszewski

6:30 + Wik­to­ria Bło­ciń­ska w 2 r. śm., mąż Józef i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Mar­ta Woj­da­now­ska w 3 r. śm., zmar­li z rodziny

8:45 + Mat­ka chrzest­na Bronisława

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 18

14:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 50 r. ślu­bu Bogu­mi­ły i Sta­ni­sła­wa Nowak

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 50 r. ślu­bu Kry­sty­ny i Andrze­ja Kulas

18:00 + Urszu­la Romp­kow­ska w 3 r. śm.

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, + Jadwi­ga Kitowska 

Nie­dzie­la

23.04.2023

6:30 + Mie­czy­sław Grze­ca w 13 r. śm

7:30 + Rodzi­ce i teścio­wie oraz zmar­li z rodzi­ny Sta­ro­ściak i Jonak

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, za wspól­nie prze­ży­te lata, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji 50 r. ślu­bu Tere­sy i Gerar­da Gierszewskich

10:00 + Zofia Czar­now­ska oraz zmar­li z rodzi­ny Czarnowskich

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie z oka­zji r. ślu­bu Rena­ty i Mie­czy­sła­wa

12:30 + Woj­ciech i zmar­li z rodzi­ny Kry­ger, Jaż­dżew­skich oraz wszyst­kich pokrewnych

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 19

18:00 + Kazi­mierz i Zbi­gniew Lepak oraz rodzice

Intencje Mszalne Wielkanoc 2023

Ponie­dzia­łek

10.04.2023

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

6:30 + Ste­fa­nia i Tade­usz Połom 

7:30 + Tade­usz Szlachcikowski

8:45 + Jani­na, Anie­la, Anto­ni Haf­ke i zmar­li z rodziny

10:00 + Maria Mient­ka i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Hele­na w 1 r. śm. i Sta­ni­sław Kowgan

12:30 + Rodzi­ce Sta­ni­sła­wa i Leon Jeżew­scy i sio­stra Maryla

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 6

18:00 + Edgar Bła­nek, rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

11.04.2023

6:30 + Ger­tru­da Pie­sik w 3 r. śm.

6:30 + Leon i Cze­sła­wa Mroczyńscy

8:45 + Agniesz­ka i Miko­łaj Kiżew­scy, + Woj­ciech i Alfons Ossow­scy, Bog­dan Fir­gol­ski, Ryszard Łangowski

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 7

9.30 Msza świę­ta pogrze­bo­wa za śp. Miro­sła­wa JONAK

18:00 + Zięć Marek w 1 r. śm. i 45 r. urodzin

18:00 + Kazi­mierz Gref­ka w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

12.04.2023

6:30 + Jan Kesner w 3 r. śm. i żona Ste­fa­nia, Jakub Rewald w 2 r. śm.

6:30 + Zofia Kitow­ska i mąż Jan

8:45 + Witold Jani­kow­ski w r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 8

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Anny i rodziny

18:00 + Elż­bie­ta Czer­wiń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

13.04.2023

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Mie­czy­sław Stau­bach w 4 r. śm, mat­ka Maria

8:45

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 9

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Boże­na Nie­rzwic­ka w dniu uro­dzin, cór­ka Anna, syno­wie Kamil i Marcin

Pią­tek

14.04.2023

6:30 + Mąż Mie­czy­sław Dora­wa z oka­zji urodzin

6:30 + Jan Ossow­ski, Piotr i Roman

8:45 + Edmund Podol­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i rodzeństwo

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 10

15:00 Ślub

18:00 + Jerzy Lin­da oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Roman Mali­now­ski w 15 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron i sio­stry Kry­sty­na i Bożena

Sobo­ta

15.04.2023

6:30 + Anto­ni Haf­ke w 1 r. śm

6:30 + Anie­la War­siń­ska w 4 r. śm. i mąż Leon z oka­zji urodzin

8:45 + Beata Neu­bau­er w 30 r. śm., Józef Neu­bau­er oraz Roza­lia, Jakub i Wacław Mania i Lidia Neubauer

8:45 + Edward Sznaj­der w 1 r. śm.

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 11

16:00 Ślub

18:00 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mi­ła, bra­to­wa Kry­sty­na i szwa­gier Andrzej

Nie­dzie­la

16.04.2023

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA

6:30 + Fran­ci­szek, Tere­sa, Bog­dan Landowscy

7:30 + Ste­fa­nia Trzciń­ska w 3 r. śm., mąż Kazi­mierz i rodzice

8:45 + Cze­sław Kru­eger w 3 r. śm.

8:45 W inten­cji Bar­ba­ry Kosie­dow­skiej z oka­zji 90 r. uro­dzin o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdrowie

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz

11:00 + Lilio­sa Cha­bow­ska w 1 r. śm.

11:00 + Mar­ta, Hele­na i Aloj­zy Rostankowscy

12:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa i zmar­li z rodziny

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 12

18:00 + Tere­sa Pastwa z oka­zji 1 r. śm. + Czesław

Intencje Mszalne 2-04-2023

Wiel­ki

Ponie­dzia­łek

03.04.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Kry­stia­na i Mate­usza oraz o wypeł­nie­nie woli Bożej w ich życiu

6:30 + Bar­ba­ra Che­rek w 1 r. śm.

8:45 + Hen­ryk Kukliń­ski w 2 r. śm., Jadwi­ga i Zyg­munt Pru­ski, Bar­ba­ra Filipowicz

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 2 

18:00 + Edward Lech, rodzi­ce i brat Mieczysław

18:00 + Piotr Kuras w 30 dzień po pogrzebie

Wiel­ki

Wto­rek

04.04.2023

6:30 + Roman Kulas

6:30 + Wła­dy­sła­wa Dudziń­ska w 1 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sła­wa i Fran­ci­szek Lor­biec­cy, rodzeń­stwo z oboj­ga stron oraz Romu­ald Bonin

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 3

18:00 + Józef Nakiel­ski w 19 r. śm. oraz rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz sio­stra Natalia 

18:00 + Sta­ni­sław Plich­ta w 30 dzień po pogrzebie

Wiel­ka

Śro­da

05.04.2023

6:30 W podzię­ko­wa­niu za prze­ży­te 43 lata mał­żeń­stwa, o dal­sze Boże prowadzenie

6:30 + Maria Belic­ka w 17 r. śm.

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 4

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 + Cze­sła­wa (ona) Szram­ka w 7 r. śm., mąż Franciszek 

WIELKI CZWARTEK

06.04.2023

18:00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

18.00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o błog. Boże dla ofia­ro­daw­ców krzy­ża na skrzy­żo­wa­niu ul. Tuchol­skiej i 21 Lutego

18:00 + Bogu­sław Leper w 1 r. śm.

WIELKI PIĄTEK

07.04.2023

17:00 Litur­gia Wiel­kie­go Piątku

WIELKA SOBOTA

08.04.2023

20:00 Wigi­lia Paschalna

Nie­dzie­la

WIELKANOC

09.04.2023

7:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

8:45 + Alfons Bio­drow­ski w 3 r. śm. 

10:00 + Jadwi­ga, Wio­le­ta, Wła­dy­sław Papierowscy

11:00 + Ste­fa­nia i Wła­dy­sław Winiec­cy, Mar­ta Szumachewicz

12:30 + Maria Kul­czyk w dniu imienin

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 5

18:00 + Jerzy Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin i ojciec Jan

Intencje Mszalne 26-03-2023

Ponie­dzia­łek

27.03.2023

6:30 + Jan Witstock

6:30 + Jerzy Chma­ra w 16 r. śm.

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 25

18:00 + Józef Lam­czyk w 2 r. śm., żona Maria

18:00 + Zbi­gniew Der­wich i rodzice

Wto­rek

28.03.2023

BIERZMOWANIE

6:30 + Patryk Cza­piew­ski w 5 r. śm.

6:30 +

8:45 + Boże­na Rekow­ska-Bar­tosz w 5 r. śm.

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 26

18:00 Bierzmowanie

Śro­da 29.03.2023

6:30 + Wan­da i Teo­fil Damrat

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Hen­ryk Czystowski 

8:45 + Marek i Bronisław

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 27

18:00 + Zyg­munt Schne­ider w 20 r. śm., żona Bogu­mi­ła, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Tere­nia Diec w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

30.03.2023

6:30 + Krzysz­tof Kra­jec­ki w 6 r. śm.

6:30 + Bro­ni­sław Drew­czyń­ski w 21 r. śm.

8:45 + Mąż Sta­ni­sław Kąko­lew­ski z oka­zji urodzin

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 28

18:00 + Mar­ta, Jerzy Kolan­ko, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ste­fa­nia Repiń­ska w 10 r. śm.

Pią­tek

31.03.2023

6:30 + Paweł Wal­kow­ski w 10 r. śm. i żona Franciszka

6:30 + Zbi­gniew Jankowski

8:45 W inten­cji zmar­łych człon­ków ADŚ w tym kwar­ta­le: +Tere­ni Diec

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 29

18:00 +Roza­lia i Mak­sy­mi­lian Lin­da i zmar­li z rodziny 

18:00 + Maria i Józef Weltrowscy

Sobo­ta

1.04.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Bar­ba­ry i Wie­sła­wa Fie­rek z oka­zji 40 r. ślubu

6:30 + Józef Mazur w 2 r. śm. oraz rodzice

6:30 + Ber­nard Pozor­ski w 3 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Marian­na Lepak – greg. 30

18:00 + Mak­sy­mi­lian Lip­ski w 50 r. śm.

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i Dary Ducha Świę­te­go dla Julii w dniu 18 rocz­ni­cy urodzin

NIEDZIELA PALMOWA

2.04.2023

6:30 + Woj­ciech Urbań­ski w 3 r. śm.

7:30 + Mar­ta Gali­kow­ska oraz rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji człon­ków Żywe­go Różańca

10:00 + Bab­cia Wero­ni­ka Brze­ziń­ska w 16 r. śm., dzia­dek Leon

11:00

12:30 + Grze­gorz Basza­now­ski – greg. 1

12:30 +

18:00 + Mał­go­rza­ta Dahl­ke w 1 r. śm.