Intencje XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † Miro­sław Sieracki
06:30 † Tere­sa i Edmund Ossowscy
Ponie­dzia­łek 08:45 † s. Zyta Lub­czyń­ska pal­lo­tyn­ka z ok. ur. oraz zm. rodzi­ce i rodzeństwo
2 paź­dzier­ni­ka 18:00 † Hen­ryk Szczu­kow­ski w 8. r. śm. i Fran­ci­szek Cysew­ski w 7. r. śm. 
 

 

18:00 † Bro­ni­sław Imia­now­ski w 16. r. śm. oraz zm. rodzi­ce z ob. str. 
06:30 † Krzysz­tof, Wero­ni­ka i Józef Krzo­ska oraz Sta­ni­sław Kasprzyk
06:30 † Edmund Andre­ar­czyk z ok. ur. 
Wto­rek 08:45 † Andrzej Grze­lak w 14. r. śm. 
3 paź­dzier­ni­ka 18:00 † Tere­sa Sobie­chow­ska z ok. im. 
 

 

18:00 † Anna Wycin­ka w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † mama Hele­na Che­rek z ok. ur., ojciec Jan, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz zm. dziad­ko­wie z ob. str. 
06:30 W pew­nej intencji
Śro­da 08:45 † Zyg­munt i Adam Urbańscy
4 paź­dzier­ni­ka 18:00 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za grze­chy pro­fa­na­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu
 

 

18:00 † Jan Koszał­ka w 30. r. śm. oraz zm. z rodzi­ny Koszał­ka i Kobus
06:30 W inten­cji kapła­nów z ok. I czwart­ku miesiąca
06:30 † Wła­dy­sła­wa i Fran­ci­szek Lor­biec­cy, zm. dziad­ko­wie i rodzeń­stwo z ob. str. oraz Romu­ald Bonin i Jan Rekowski 
Czwar­tek 08:45 W inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
5 paź­dzier­ni­ka 18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym
 

 

18:00 † Danu­ta Przy­tar­ska w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Ber­nard Pozor­ski z ok. ur. oraz zm. z rodziny
Pią­tek 08:45 W inten­cji trzeźwości
6 paź­dzier­ni­ka 16:20 † Jerzy Man­szew­ski, zm. rodzi­ce oraz cór­ka Ewa
 

 

18:00 † Tere­sa, Urszu­la, Elż­bie­ta, Tade­usz i Mie­czy­sław Pobłoc­cy oraz zm. z rodziny
06:30 O błog. Boże, wie­le łask od MB Kró­lo­wej Różań­ca Świę­te­go dla człon­ków Żywe­go Różań­ca św. Zofii oraz o życie wiecz­ne dla zmarłych
Sobo­ta 06:30 † Rena­ta Rze­piń­ska w 5. r. śm., bra­cia Ryszard, Cze­sław i Zbi­gniew oraz zm. rodzi­ce z ob. str. 
7 paź­dzier­ni­ka 08:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej 
 

 

18:00 † Łukasz Dulek w 11. r. śm.
06:30 † Jan Rumiń­ski z ok. 18. r. śm., żona Hali­na i cór­ka Maryla
07:30 † Mar­ta Szlach­ci­kow­ska z ok. ur. oraz zm. rodzice
08:45 W inten­cji Parafii
Nie­dzie­la 10:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak
8 paź­dzier­ni­ka 11:00 O błog. Boże i opie­kę MB dla Grze­go­rza z ok. ur.
12:30 † Tere­sa i Kazi­mierz Kulesza
18:00 † Anna Dzie­nisz w 1. r. śm. 

 

 

XXV TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † mąż Mie­czy­sław Dora­wa w 12. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
06:30 † Edward, Marian­na, Ste­fa­nia Żuber oraz Mak­sy­mi­lian i Zofia Pryba
Ponie­dzia­łek 08:45 W inten­cji Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyśćcowym
25 wrze­śnia 18:00 † Ire­na, Józef, Zdzi­sław i Kata­rzy­na Podlewscy
18:00 † Kazi­mierz Leli­wa-Pru­szak w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Edy­ta Łan­gow­ska w 1. r. śm.
06:30 † Ste­fan Kar­czyń­ski w 8. r. śm.
Wto­rek 08:45 † Elż­bie­ta Łan­gow­ska w 1. r. śm. oraz mąż Józef w 20. r. śm.
26 wrze­śnia 18:00 † Kazi­mierz w 9. r. śm. i Zofia Ufnow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Urszu­la Rom­plew­ska z ok. ur.
06:30 O Boże błog. i opie­kę MB dla Anny i Hen­ry­ka w 55. r. ślubu
Śro­da 08:45 wol­na intencja
27 wrze­śnia 18:00 † Ber­nard Brze­skow­ski w 3. r. śm.
18:00 O Boże błog. i opie­kę MB dla rodzi­ny Fran­cisz­ka Miszker
06:30 † Roman Kulas w 6. r. śm.
06:30 † Boże­na Rekowska-Bartosz
Czwar­tek 08:45 † Syl­wia, Jan, Piotr i Roman Ossowscy
28 wrze­śnia 18:00 † Kry­stian Żabiń­ski z ok. ur.
18:00 † Tade­usz Pobłoc­ki w 1. r. śm.
06:30 † Domi­nik Jaż­dżew­ski i Dariusz Glazer
06:30 W pew­nej intencji
Pią­tek 08:45 † zmar­li w ostat­nim kwar­ta­le człon­ko­wie Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci: Tere­sa Jasnoch
29 wrze­śnia 18:00 † Maria i Piotr Kolada
18:00 † Ste­fa­nia i Jan Szamoccy
06:30 † Danu­ta i Fran­ci­szek Sękow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str. i zm. z rodzin: Gref­ka, Wycin­ka i Sękowskich
06:30 † Fran­ci­szek Kla­man w 20. r. śm., żona Wan­da i syn Kazimierz
Sobo­ta 08:45 † Ewa i Edmund Bur­czyk oraz Kry­sty­na i Jerzy Jopek
30 wrze­śnia 08:45 † Kazi­mierz Bonin w 12. r. śm., żona Hele­na i syn Romuald
08:45 † Kami­la Kuli­sie­wicz w 2. r. śm.
18:00 † Kazi­mierz Krygier
06:30 † Edward Dahl­ke w 1. r. śm.
07:30 † Zofia i Hen­ryk Linda
08:45 W inten­cji Róż Różańcowych
Nie­dzie­la 10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. oraz opie­kę MB dla Marii w dn. 16. ur.
1 paź­dzier­ni­ka 11:00 † Fran­ci­szek Hop­pe w 20 r. śm. oraz żona Genowefa
12:30 † Edy­ta Fie­rek w 3. r. śm.
18:00 † Ger­tru­da i Wła­dy­sław Fierek

Intencje XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data

Godz.

Inten­cja

06:30

Jan Ossow­ski w 1. r. śm.

06:30

zm. z rodzin Stor­mow­skich i Labon

Ponie­dzia­łek

08:45

O Boże błog. i op. MB dla Księ­dza Pra­ła­ta Hen­ry­ka Kotlen­gi z ok. r. świę­ceń kapłańskich

18 wrze­śnia

08:45

Mate­usz Śledź (greg.)

18:00

Raj­mund Rydz­kow­ski w 3. r. śm.

18:00

Danu­ta Sta­wic­ka w 30. dzień po pogrzebie

06:30

Ste­fa­nia Połom w 8. r. śm. oraz mąż Tadeusz

06:30

Grze­gorz i Wan­da Miro­ta oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

Wto­rek

08:45

Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i opiekę

MB dla Anny i Toma­sza oraz córek z ok. 14. r. ślubu

19 wrze­śnia

08:45

Mate­usz Śledź (greg.)

18:00

Cze­sław Sto­pa w 6. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.

18:00

Ste­fan Basza­now­ski w 10. r. śm. oraz żona Maria

06:30

Jerzy Brze­ziń­ski

06:30

Grze­gorz Pastwa w 3. r. śm.

Śro­da

08:45

Zyg­munt w dn. ur. i Boro­ni­sła­wa Kujaw­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

20 wrze­śnia

08:45

Mate­usz Śledź (greg.)

18:00

Ire­na i Alfons Górnowicz

18:00

Rafał Ossow­ski w 30. dzień po pogrzebie

06:30

Maria Pokrzy­wiń­ska w 1. r. śm.

06:30

Jerzy Krzyż­kow­ski w 2. r. śm. oraz rodzi­ce Anna i Marian

Czwar­tek

08:45

Marian Kie­drow­ski oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

21 wrze­śnia

08:45

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z

ob. str.

18:00

Andrzej Przy­byl­ski

Data

Godz.

Inten­cja

06:30

Kry­sty­na Kuchar­ska w 10. r. śm. oraz zm. rodzi­ce Kuchar­scy i Kitowscy

06:30

Jadwi­ga Thie­de w 5. r. śm. oraz mąż Tadeusz

Pią­tek

08:45

Edmund Podol­ski w 9. r. śm. oraz Miro­sław Jonak

22 wrze­śnia

08:45

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z

ob. str.

18:00

Jadwi­ga Narloch w dn. ur., mąż Wła­dy­sław oraz cór­ka Krystyna

18:00

Zofia Omie­czyń­ska w 1. r. śm.

06:30

Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Elż­bie­ty z ok. 70. r.

06:30

Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Marii z ok. 90. r. ur.

06:30

Sta­ni­sła­wa Niklasz oraz mąż Ryszard

Sobo­ta

08:45

Tere­sa Ossow­ska w 1. r. śm.

23 wrze­śnia

08:45

rodzi­ce Oty­lia i Bole­sław Tro­ka, teścio­wie Anna i Jan oraz syn Jaro­sław Weilandt

08:45

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str.

18:00

Jadwi­ga Kitowska

06:30

Wła­dy­sła­wa Sabi­niarz w 7. r. śm.

07:30

Cze­sła­wa i Wła­dy­sław Gref­ka oraz syn Kazimierz

08:45

W inten­cji Parafian

Nie­dzie­la

10:00

Łukasz Kaszu­bow­ski z ok. 18. r. śm.

24 wrze­śnia

11:00

wol­na intencja

12:30

Kry­sty­na i Hen­ryk Brze­scy oraz ich cór­ka Anna Szpręga

12:30

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str.

18:00

Hele­na Jesz­ke w 12. r. śm.

Intencje XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † mat­ka Hele­na Banach w 2. r. śm. oraz dusze w czyść­cu cierpiące
06:30 † Sta­ni­sław Bie­sek w 3. r. śm. i z ok. ur.
Ponie­dzia­łek 08:45 O zdro­wie dla Tere­sy oraz w inten­cji † Kazimierz
11 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Wacław Sumion­ka i rodz. z ob. str.
18:00 † Zmar­li z rodzin Pozor­skich, Wrzał­ka, Rostan­kow­skich, Schmi­tów, Łąc­kich, Kiel­bra­tow­skich i za dusze w czyść­cu cierpiące
06:30 †  Józef Nakiel­ski oraz żona Franciszka
06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
Wto­rek 08:45 wol­na intencja
12 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Bar­ba­ra Dura­jew­ska w r. śm.
18:00 † Tere­sa Jasnoch w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Jerzy Gru­bich w 20. r. śm.
06:30 † Euge­nia Brze­ziń­ska w dn. im. oraz zm. z rodzin Brze­ziń­skich, Czu­bów i Cicheckich
Śro­da 08:45 † Ste­fa­nia Mania w 20. r. śm. oraz zm. rodzice
13 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Tade­usz Puczyń­skich w 1. r. śm.
18:00 † Jacek Grzegorzewski
06:30 † Edmund Paw­łow­ski w 2. r. śm.
06:30 † Józef i Mar­ta Wielewiccy
Czwar­tek 08:45 W inten­cji ADŚ z ok. świę­ta patronalnego
14 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Adam w 2. r. śm.
06:30 † Wal­fry­da, Józef, Tade­usz Puszczyńscy
06:30 O Boże błog. i op. MB dla Anny z rodziną
Pią­tek 08:45 † Józef Falk, syn Miro­sław, Zofia i Feliks Knuth
15 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Jan Szu­daj­ski w r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 O Boże błog. i op. MB dla Danu­ty Hel­ta z ok. 70. r. ur.
06:30 O Boże błog. i op. MB dla Kami­li z ok. ur.
06:30 † Leszek Klug­man oraz zm. rodzi­ce i krew­ni z ob. str.
Sobo­ta 08:45 † Kla­ra i Józef Łan­gow­scy, Jadwi­ga i Jaro­sław Brze­ziń­scy oraz zm. z rodziny
16 wrze­śnia 08:45 † Edel­traut Kamiń­ska oraz mąż Edmund
08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † zm. z rodzin Jaż­dżew­skich, Rze­piń­skich i Kry­ger oraz za dusze w czyść­cu cierpiące
06:30 † Romu­ald Bonin w dn. ur.
07:30 † Hen­ryk Bobiń­skich oraz rodzi­ce Anna i Ignacy
08:45 W inten­cji Parafian
Nie­dzie­la 10:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak
17 wrze­śnia 11:00 † Romu­ald Bonin, rodzi­ce Hele­na i Kazi­mierz oraz teścio­wie Roza­lia i Jan
12:30 † Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa Sto­pa oraz zm. z rodziny
12:30 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Wan­da i Sta­ni­sław Zabroc­cy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

 

Intencje XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † Edward Tylic­ki w 2. r. śm. oraz Jan i Zofia Szulc
06:30 † Ali­cja i Sta­ni­sław Maniow­scy oraz rodzi­ce z ob. str.
Ponie­dzia­łek 08:00 Roz­po­czę­cie Roku Szkolnego
4 wrze­śnia 08:00 † Zyg­munt Paz­da w 3. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Zenon Gla­ner w 30. dzień po pogrzebie
06:30 †  Ste­fan Sie­rac­ki w 19. r. śm., zm. rodzi­ce oraz zm. z rodz. Sierackich
06:30 † Agniesz­ka, Jan Józe­fa i Kazi­mierz Cza­piew­scy oraz Wła­dy­sła­wa Jasnoch
Wto­rek 08:45 † Jani­na Drew­czyń­ska w 1. r. śm.
5 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Hen­ryk Duraj w 10. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Urszu­la Zabroc­ka w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Hen­ryk Kukliń­ski z ok. ur.
06:30 † Tere­sa Kono­no­wicz w 7. r. śm.
Śro­da 08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie, błog. Boże dla Bar­ba­ry i Wło­dzi­mie­rza z ok. 48. r. ślubu
6 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Fran­ci­szek Cza­piew­ski w dn. ur. oraz żona Aniela
18:00 † Jerzy Kru­pa w 30. dzień po pogrzebie
06:30 O Boże błog. dla rodzi­ny Miszewskich
06:30 W inten­cji kapłanów
Czwar­tek 08:45 W inten­cji ADŚ
7 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym
06:30 † Hen­ryk Jan­kow­ski i zm. rodzi­ce z ob. str.
06:30 † sio­strze­niec Seba­stian Klug­mann w 5. r. śm., rodzi­ce Bole­sław i Lidia Klug­mann i zm. rodzeństwo
Pią­tek 08:45 wol­na
8 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Tere­sa Kono­no­wicz w 7. r. śm.
18:00 † Eufe­mia Rostan­kow­ska w 13. r. śm., mąż Fran­ci­szek i brat Władysław
06:30 † Ste­fa­nia Boś w 28. r. śm. i mąż Zygmunt
06:30 † Jadwi­ga Chi­rek w 19. r. śm.
Sobo­ta 08:45 † Ste­fa­nia i Kon­rad Saba­tow­scy oraz syn Henryk
9 wrze­śnia 08:45 † Miro­sła­wa Niklasz w 1. r. śm.
08:45 † Hele­na Banach w 2. r. śm.
08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Ste­fan Lewiń­ski oraz rodzi­ce z ob. str.
06:30 † Rena­ta Kitow­ska z ok. ur.
07:30 † Fran­ci­szek Min­dak z ok ur. I w 31. r. śm. oraz zm. rodzi­ce i rodzieństwo
08:45 W inten­cji Parafian
Nie­dzie­la 10:00 † Sta­ni­sław Sza­ra­fin z ok. ur. i w r. śm.
10 wrze­śnia 11:00 † Józef Bru­ski w 9. r. śm., żona Jani­na oraz syno­wie Miro­sław i Roman
12:30 † Ire­na w 5. r. śm. i mąż Alfons
12:30 † zm. rodzi­ce Kubi­szew­scy i Durzyńscy
12:30 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Cze­sław w 10. r. śm., Łucja Sto­pa oraz zm. z rodzin Ring Stopa

Intencje Mszalne 20-08-2023

Ponie­dzia­łek

21.08.2023

6:30 Za para­fian

8:45 + Bar­ba­ra Szma­gliń­ska w 15 r. śm. oraz mąż Roman

18:00 + Agniesz­ka i Mie­czy­sław Magul­scy oraz zmar­li z obu stron

Wto­rek

22.08.2023

6:30 + Maria Popie­las w 1. r. śmierci

8:45 O nawró­ce­nie, pojed­na­nie i prze­ba­cze­nie w rodzinie

8:45 + Elż­bie­ta Ciem­ka w 30. dzień po pogrzebie

18:00 Dziękczynno/błagalna w 13. rocz. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny, oraz o opie­kę Mat­ki Bożej nad całą rodziną

Śro­da 23.08.2023

6:30 + Marian­na Lepak w 1. rocz. śm.

8:45 + Tere­sa, Roman, Adam Urbań­scy i zmar­li z rodziny

18:00 + Roza­lia i Mak­sy­mi­lian Lin­da i zmar­li z rodziny

18:00 W 25. rocz­ni­cę ślu­bu Iza­be­li i Grze­go­rza Ossow­skich i w int. Kasi

Czwar­tek

24.08.2023

6:30 + Kla­ra Kaszu­ba w 15. rocz. śmierci

8:45 + Kazi­mierz Kosie­dow­ski w 19. rocz. śmier­ci oraz rodzi­ce z obu stron

18:00 + Hele­na i Ryszard Nowak i syn Andrzej

Pią­tek

25.08.2023

6:30 + Lidia Lan­dow­ska w 2. rocz. śmierci

6:30 + syn Arka­diusz Bie­sek i z rodzi­ny Bie­sek, Przy­byl­skich, Boro­wiak i Osowskich

8:45 + zmar­li z rodzi­ny Kuczyńskich

18:00 + Zofia Rozmarynowicz

18:00 + Edmund Przy­tar­ski w 30. rocz. śmierci

Sobo­ta

26.08.2023

6:30 + Feliks Dobek w rocz. smier­ci i żona Marta

8:45 +

8:45 + Marian Zim­noch w 30. dzień po pogrzebie

16:00 Ślub

18:00 + Roza­lia i Piotr Jare­myn, Jadwi­ga, Mak­sy­mi­lian Kono­no­wicz oraz ich dzieci

Nie­dzie­la

27.08.2023

6:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzi­nie Falkowskich

7:30 + Rena­ta Kosie­dow­ska w 22. rocz. śm. i mąż Henryk

8:45 Za Parafian

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Tere­sa, Hen­ryk i Łukasz Kaszubowscy

11:00 + Ste­fa­nia w 9. rocz. śm., Zyg­munt Pie­sik i cór­ka Maria Rydzkowska

12:30 + Jan i Jadwi­ga Narloch

16:00 + Sła­wo­mir Sikora

18:00 + Iwo­na Koło­dziej­czyk w 3. r. śm.

Intencje Mszalne 13-08-2023

Ponie­dzia­łek

14.08.2023

6:30 + Wan­da Jagiel­ska i Fran­ci­szek Jagielski

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i wszel­kie łaski dla Tosi­na z oka­zji urodzin

18:00 + Maria, Fran­ci­szek, Wacław Belic­cy, Łucja Kaszubowska

Wto­rek

15.08.2023

WNIEBOWZIĘCIE NMP

6:30 + Jerzy Szulc w 23 r. śm., rodzice

7:30 W podzię­ko­wa­niu za dar powo­ła­nia kapłań­skie­go i posłu­gę w naszej para­fii, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB w dal­szej kapłań­skiej posłu­dze w nowych pla­ców­kach dla ks. Damia­na i Ks. Tomasza

8:45 + Beata Fie­rek w 23 r. śm.

10:00 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

11:00 W podzię­ko­wa­niu za czas posłu­gi w Parafii

11:00 + Brat Zbi­gniew Kasprzak w 4 r. śm. oraz rodzice

12:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Gabrie­li i Wal­de­ma­ra z oka­zji 15 r. ślubu

16:00 Ślub

18:00 +Sta­ni­sła­wa Remus, Józef Gra­dow­ski, Jan Remus

Śro­da 16.08.2023

6:30 + Ber­nard Kie­drow­ski w 15 r. śm. oraz żona Ire­na i zięć Jan Wiśniewski

8:45 + Witold Kukow­ski w I roczn. śm.

8:45 + Ire­na Sikor­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Witold w dniu uro­dzin, zmar­li z rodzi­ny Żabiń­skich, Piotr, Kry­stian, Mał­go­rza­ta, Antoni

Czwar­tek

17.08.2023

6:30 + Gerard Gleń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i Stanisław

8:45 + Hen­ryk i Janina

8:45 + Anna Osow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Hele­na Bonin w 10 r. śm., mąż Kazi­mierz i syn Romuald

Pią­tek

18.08.2023

6:30 + Mar­ta Dorsz w 6. r. śm. i mąż Bronisław

8:45 + Zyg­munt Szma­gliń­ski w r. śm.

16:00 Ślub

18:00 + Ste­fan Fie­rek w 27 r. śm. i rodzi­ce Ana­sta­zja i Bronisław

Sobo­ta

19.08.2023

6:30 + Mar­ta Sło­miń­ska w 3 r. śm., mąż Jerzy

8:45 + Jan Bier­nac­ki z oka­zji urodzin

15:00 Ślub

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Lidii i Hen­ry­ka Świa­tek z oka­zji 50lecia ślubu

18:00 + Tade­usz Pro­cek, Anna, Augu­styn, Zyg­munt i Jerzy Klamann

Nie­dzie­la

20.08.2023

6:30 + Nata­lia Brze­ska w 7 r. śm., mąż Cze­sław, cór­ka Iwo­na i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 +

8:45 + Sta­ni­sław Fry­ca w 1 r. śm., Hen­ry­ka (ona) Fry­ca w 4 r. śm. 

10:00 O Boże błog. z oka­zji 7 r. ślu­bu dla Tosi­na i Kami­li oraz dla całej rodziny

11:00 + Jerzy Nie­żu­raw­ski, rodzi­ce Roza­lia i Leon

12:30 + Ryszard Kitow­ski, rodzi­ce i teściowie

16:00 + Hele­na i Zyg­munt Romiń­scy oraz ich rodzi­ce i Maria

18:00 + Tere­sa i Fran­ci­szek Szmaglińscy

Intencje Mszalne 06-08-2023

Ponie­dzia­łek

07.08.2023

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Kry­sty­ny i Jana z oka­zji 40 r. ślubu

8:45 + Maria Grze­ca w 2 r. śm.

8:45 + Bogu­mi­ła Weso­łow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Sta­ni­sław Wiśniew­ski w 10 r. śm., rodzi­ce Romu­al­da i Kazi­mierz, teścio­wie Ire­na i Jan Grzonka

Wto­rek

08.08.2023

6:30 + Cecy­lia, Paweł Elak, Kry­sty­na, Zofia, Jan Spel­bert, Fry­da, Feliks Reszczyńscy

8:45 + Józef Cza­piew­ski w 1 r. śm.

8:45 + Wła­dy­sław Ada­miec w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Wan­da Świą­tek w 20 r. śm., mąż Bole­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron. O Boże bło­go­sła­wień­stwo w 30 r. ślu­bu Anny i Romana

Śro­da 09.08.2023

6:30 + Roman Kulas z oka­zji urodzin

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz o zdro­wie dla Ali­cji z rodzi­ną w dniu uro­dzin

8:45 + Adam Krę­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Hali­na i Józef Lenc i zmar­li z oboj­ga stron

Czwar­tek

10.08.2023

6:30 + Adam Urbań­ski z oka­zji uro­dzin, ojciec Zygmunt

8:45 + Jan Ossow­ski, syno­wie Piotr i Roman

18:00 + Kry­sty­na Bła­nek w 19 r. śm., Tere­sa Modrze­jew­ska w 27 r. śm.

Pią­tek

11.08.2023

6:30 + Mate­usz Śledź z oka­zji 1 r. śm.

8:45 + Marian Szal­czew­ski w r. urodzin

18:00 + Zmar­li z rodzin Misz­ke i Diec

Sobo­ta

12.08.2023

6:30 + Jani­na Kobie­row­ska w 7 r. śm., mąż Alfons, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Rodzi­ce Kla­ra i Hen­ryk Chma­ra, brat Roman, Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia, Sta­ni­sław Klapczyński

16:00 Ślub

18:00 + Hele­na, Wła­dy­sław, Ste­fan, Kry­sty­na, Tade­usz Lewińscy

Nie­dzie­la

13.08.2023

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w 5 r. śm., mąż Jan i cór­ka Maryla

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska w 13 r. śm., mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 W 55 r. po wypad­ku o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Zofii Klicz­kow­skiej i Jadwi­gi Łęskiej

11:00 + Jani­na i Ste­fan Kobie­row­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Kon­rad Jaż­dżew­ski w 20 r. śm. i rodzice

16:00 + Wie­sław Narloch w 4 r. śm.

18:00 +

Intencje Mszalne 30-07-2023

Ponie­dzia­łek

31.07.2023

6:30 + Jan Prill w 2 r. śm. oraz zmar­li z rodzi­ny Prill, Szafraniec

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Anna Woj­cie­chow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Zyg­munt Narloch w 16 r. śm.

Wto­rek

01.08.2023

6:30 + Sta­ni­sław Pakow­ski w 3 r. śm.

8:45 + Aloj­zy i Joachi­ma Resz­czyń­scy, syno­wie Miro­sław i Feliks, syno­wa Fry­da i wnuk Stanisław

8:45 + Jan Góral w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Andrzej Stur­mow­ski w 1 r. śm.

Śro­da 02.08.2023

6:30 + Bar­ba­ra Cieślińska

8:45 + Jan Szulc w 5 r. śm.

18:00 + Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca z Pro­fa­na­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 +

Czwar­tek

03.08.2023

6:30 Za kapła­nów pra­cu­ją­cych w Naszej Para­fii, za ks. Pro­bosz­cza z Odrów i Mokrego

8:45 + W inten­cji ADŚ 

15:00 Ślub

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

04.08.2023

6:30 + Tere­nia Włodarczyk

8:45 W inten­cji trzeźwości

18:00 + Domi­nik Łan­gow­ski z oka­zji uro­dzin i imie­nin, rodzi­ce z oboj­ga stron

Sobo­ta

05.08.2023

6:30 + Bole­sław Mil­ke w dniu uro­dzin, żona Bro­ni­sła­wa i syn Adam

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

15:00 Ślub 

16:00 Ślub

18:00 + Tere­sa Lica i Hali­na Lip­ska w r. urodzin

Nie­dzie­la

06.08.2023

6:30 + Jadwi­ga i Mie­czy­sław Okonek

7:30 + Tere­sa, Fran­ci­szek, Bog­dan Landowscy

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę MB z oka­zji 1 r. ślu­bu Domi­ni­ki i Pio­tra oraz
+ ojca Adama

11:00 + Jerzy Kazi­mier­czak oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa i zmar­li z rodziny

16:00 +

18:00 + Zofia Łan­gow­ska w 2 r. śm., mąż Sta­ni­sław, syn Hen­ryk i Jędrzej

Intencje Mszalne 23-07-2023

Ponie­dzia­łek

24.07.2023

6:30 + Augu­styn (on) Gla­za w 20 r. śm. oraz żona Zofia i syn Marian

8:45 + Anna Szprę­ga oraz jej rodzi­ce Kry­sty­na i Hen­ryk Brzescy

18:00 + Jan Pepliń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

25.07.2023

6:30 + Rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji imienin

8:45 + Maria Sta­wic­ka w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Tade­usz Ossow­ski w dniu uro­dzin, żona Teresa

Śro­da 26.07.2023

6:30 + Anna Koszał­ka z oka­zji imie­nin oraz mąż Michał i syno­wie, Elż­bie­ta i Józef Kobus

8:45 + Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy, zięć Roman oraz Zofia i Feliks Knuth

18:00 + Mar­ta Bresz­ka, mąż Fran­ci­szek, cór­ka Urszu­la i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

27.07.2023

6:30 + Jerzy Połom w dniu urodzin

8:45 + Mał­go­rza­ta Pepliń­ska w 10 r. śm., mąż, cór­ka i zmar­li z rodziny

8:45 + Jani­na Wons w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Zefi­ry­na Kitow­ska w 18 r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Pią­tek

28.07.2023

6:30 + Hen­ryk Szar­mach w 9 r. śm., żona Jadwiga

8:45 + Roza­lia i Fran­ci­szek Urbańscy

8:45 + Bar­ba­ra Elak w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Wan­da, Zofia, Augu­styn, Edwin Biesek

Sobo­ta

29.07.2023

6:30 + Jerzy Gin­ter w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji urodzin

18:00 + Zofia w 4 r. śm., mąż Bole­sław Biesek

Nie­dzie­la

30.07.2023

6:30 + Jerzy Pron­dziń­ski w 26 r. śm. i ojciec Jan

7:30 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Bar­ba­ry i Krzysz­to­fa Leper w 35 r. ślubu

8:45 + Lidia Kukliń­ska w 1 r. śm.

10:00 + Jadwi­ga i Jan Krenscy

11:00 + Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ny Klaman

16:00 + Cze­sła­wa (ona) Pru­szak w 8 r. śmierci

18:00 + Mąż Cze­sław i zmar­li z rodzi­ny Lepak