Intencje Mszalne od 6-06-2022 do 12-06-2022 r.

Ponie­dzia­łek

06.06.2022

6:30 + Anto­ni­na i Augu­styn Spica

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Bar­ba­ry z oka­zji 70 r. uro­dzin oraz dla całej rodziny

8:45 + Arka­diusz Bie­sek z oka­zji 10 r. śm. oraz zmar­li z rodzi­ny Boro­wiak, Biesek
i Przybylskich

8:45 O zdro­wie i bło­gosł. Boże dla Bar­ba­ry Fry­mark w dniu 70. urodzin 

18:00 + Jadwi­ga Kitow­ska w 3 r. śm.

18:00 + Hali­na Gra­ban­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

07.06.2022

6:30 + Mak­sy­mi­lian Chi­rek w 19 r. śm.

6:30 + Przy­ja­ciół­ka Hele­na Micha­lak, Jadwi­ga Mandywel

8:45 + Wan­da, Leon, Kla­ra i Józef Łan­gow­scy, Wero­ni­ka, Anto­ni Brze­ziń­scy, Marianna
i Jan Kie­drow­scy, Wła­dy­sław i Hen­ryk Dulek

18:00 + Remi­giusz Che­rek w dniu urodzin

18:00 + Mariusz Lesz­czyń­ski w 8 r. śm.

Śro­da 08.06.2022

6:30 + Tade­usz Połom z oka­zji uro­dzin oraz żona Stefania

6:30 + Hen­ryk Węsierski

6:30 + Krzysz­tof Piekarski

8:45 + Lidia Landowska

15:00 Ślub

18:00 + Wal­fry­da i Józef Puczyńscy

18:00 + Zmar­łych Człon­ków Róży św. Marii Mag­da­le­ny z Łubnej

Czwar­tek

09.06.2022

6:30 + Gra­ży­na Szprę­ga w 2 r. śm.

6:30 + Beata Gor­no­wicz w 1 r. śm.

8:45 + Zofia Cza­piew­ska z oka­zji uro­dzin i imienin

16:00 Ślub

18:00 + Józef Jasnoch i rodzi­ce z oboj­ga stron oraz dziadkowie

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Gra­ży­ny i Seba­stia­na w 10 r. ślu­bu oraz w inten­cji dzieci

Pią­tek

10.06.2022

6:30 + Cze­sław Gerow­ski w 16 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Jadwi­ga w 5 r. śm. i mąż Franciszek

8:45 + Mąż Jan Gier­szew­ski w 3 r. śm.

18:00 + Zbi­gniew Łoński

18:00 + Hele­na Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Doro­ty i Toma­sza w 25 r. ślubu

Sobo­ta

11.06.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dniu urodzin

6:30 + Hali­na Wała­szew­ska z oka­zji urodzin

8:45 + Sta­ni­sław Falk w 9 r. śm.

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i o Boże Bło­go­sła­wień­stwo dla rodziny

18:00 + O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Niko­li w 18 r. ur.

Nie­dzie­la

12.06.2022

6:30 + Mar­ta Szu­ma­che­wicz, Ste­fa­nia i Wła­dy­sław Winieccy

7:30 + Marian­na, Hen­ryk Łukasz Kaszu­bow­scy, Mela­nia, Józef, Kazi­mierz Klunder

8:45 + Roman Korol­czuk w 1 r. śm. 

10:00 + Kazi­mierz Kule­sza i Tere­sa Kulesza

11:00 I komu­nia świę­ta – SP1

12:30 I komu­nia świę­ta – SP2

12:30 + Z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ce, bra­cia, bra­to­wa i bra­ta­nek oraz Leon Laskowski

18:00 + Śp. Zyg­fryd Pest­ka z oka­zji uro­dzin, żona Anna

Intencje Mszalne od 23 do 29 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

23.05.2022

6:30 + Boże­na i Jerzy Lenz

6:30 + Syn Szy­mon Gro­mow­ski, ojciec Jerzy i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Zofia Nie­żu­raw­ska w 11 r. śm., mąż Alfons, syn Zyg­munt, wnuk Wal­de­mar oraz Zofia, Jan i Kry­sty­na Spelbert

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 18

18:00 + Mar­ta, Mak­sy­mi­lian Sku­czyń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Wan­da i Bogu­mi­ła (ona) oraz Jerzy Wielgosz

18:00 + Elż­bie­ta Bło­ciń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

24.05.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 O nawró­ce­nie męża i o łaskę wiary

8:45 + Zbi­gniew Mate­juk w 1 r. śm.

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 19

18:00 + Zofia Pepliń­ska w 1 r. śm.

18:00 + Edward Sznaj­der w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 25.05.2022

6:30 + Mama Tere­sa Kiełpińska

6:30 + Hila­ry, Zuzan­na i Hele­na, Jan, Fran­cisz­ka Rafińscy

6:30 O szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji męża

8:45 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 20

18:00 + Maria Strze­le­wicz, Anna Burakowska

18:00 + Grze­gorz Her­man w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

26.05.2022

6:30 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji Dnia Matki

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

8:45 + Jadwi­ga i Ber­nard Lub­czyń­scy z oka­zji Dnia Mat­ki oraz zmar­łe rodzeństwo

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 21

18:00 + Miro­sła­wa (ona) Buszek z oka­zji Dnia Matki 

18:00 + Lilio­sa Cha­bow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

27.05.2022

6:30 + Tere­sa Pobłoc­ka w Dniu Mat­ki, maż Mie­czy­sław w dniu uro­dzin, zmar­li z rodziny

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łąski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Hali­ny z oka­zji uro­dzin i Dnia Matki

8:45 + W inten­cji Ks. Wika­riu­szy z naszej Para­fii – od Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 22

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 + Jan Gier­szew­ski w 65 r. urodzin

18:00 + Jerzy Ufnow­ski w 30 dzień po pogrze­bie i Agniesz­ka Ufnowska

Sobo­ta

28.05.2022

6:00 + Leonard Miszew­ski w dniu urodzin

6:00 + Tade­usz Narloch w 5 r. śm., o zdro­wie dla Wiolety

8:45 + Kazi­mierz Chmie­lec­ki i żona Irena

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 23

14:00 Ślub

18:00 + Kle­mens Narloch w 5 r. śm. oraz rodzice

Nie­dzie­la

29.05.2022

6:30 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mi­ła, bra­to­wa Kry­sty­na, szwa­gier Andrzej

7:30 + Jan Możuch z oka­zji uro­dzin i w 2 r. śm. oraz rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Natal­ki i Michał­ka z oka­zji Dnia Dziecka

11:00 + Urszu­la Jaster z oka­zji imie­nin, brat Alfred oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Mie­czy­sław Pobłocki

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 24

18:00 + Sta­ni­sław Maniow­ski, żona Ali­cja, rodzi­ce z oboj­ga stron

Intencje Mszalne od 16 do 22 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

16.05.2022

6:30 + O dar nie­ba dla zmar­łe­go Zbi­gnie­wa Pestka

6:30 + Marian Bła­nek w 1 r. śm.

8:45 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie z Polski

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 11

18:00 + Danu­ta Mizyk w 4 r. śm.

18:00 + Bar­ba­ra Che­rek w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

17.05.2022

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i opie­kę Mat­ki Bożej dla Mate­usza z oka­zji uro­dzin i dla jego żony Krystyny

6:30 + Ryszard Grzon­ka w 1 r. śm.

8:45 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 12

18:00 + Wła­dy­sła­wa (ona) Dol­na, cór­ka Hil­de­gar­da i syn Jerzy

18:00 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

Śro­da

18.05.2022

6:30 + Hen­ryk Lin­da, Witold i Czesław

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Jani­kow­skich, Cza­piew­skich i Majer

6:30 + Kla­ra Banach w 30 r. śm. i teścio­wa Zofia Cichosz z oka­zji imienin

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 13

18:00 + Maria i Zdzi­sław Czu­pryń­scy i Józef Bonin

18:00 + Kry­sty­na Kar­kosz­ka w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

19.05.2022

6:30 + Wan­da Wol­fram w 2 r. śm.

6:30 + Wik­tor Weso­łow­ski w 10 r. śm., zmar­li z oboj­ga stron , z rodzin Weso­łow­skich i Babińskich 

8:45 + Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia i Sta­ni­sław Klap­czyń­scy oraz Ali­cja i Cze­sław Ślęzak

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 14

18:00 + Leszek Raj­fur w 1 r. śm., żona Tere­sa i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

18:00 + Hele­na, Sta­ni­sław i Hen­ryk Szyn­wel­scy, Mał­go­rza­ta i Mie­czy­sław, Marek Spychalscy

Pią­tek

20.05.2022

6:30 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Jan i Elż­bie­ta Bielewscy

8:45 + Lidia Landowska

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 15

18:00 + Ste­fa­nia, Jan Sza­moc­cy, bra­cia Jan i Jerzy

18:00 + Cze­słąw Sie­kier­ski w 16 r. śm., brat Zyg­munt, rodzi­ce, teścio­wie, szwa­gier Mieczysław

18:00 + Hele­na Kow­gan w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

21.05.2022

6:30 + Edward Mił­kow­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Mar­ta, Jerzy Kolan­ko, Ber­nard (on) i Sta­ni­sław (on)

8:45 + Feliks i Andrzej Hudziak, Piotr Oreszczuk

8:45 + Elż­bie­ta i Bogu­mił, Janusz Prondzinski

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 16

15:00 Ślub

16:00 Ślub

18:00 + Kry­stian w 16 r. śm., Mał­go­rza­ta, Piotr, Witold Żabiń­ski, Anto­ni i rodzice

Nie­dzie­la

22.05.2022

6:30 + Sła­wo­mir Goź­dzik z oka­zji 42 r. ur. i 8 r. śm.

7:30 + Cze­sła­wa i Wła­dy­sław (on) Grefka

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Prak­se­da i Mie­czy­sław Borzysz­kow­scy oraz Woj­ciech i Alfons Ossowscy

11:00 + Kla­ra i Sta­ni­sław Zabroc­cy oraz syno­wie Jan i Zbigniew

12:30 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 17

18:00 + Janusz Szyn­wel­ski w 14 r. śm. oraz rodzice

Intencje Mszalne od 9 do 15 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

09.05.2022

6:30 + Janusz Gin­ter 1 r.śm.

6:30 Za Parafian

8:45 + Paweł Bru­ski w 8 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 4

18:00 + Marek Pepliń­ski z oka­zji urodzin

18:00 Za żywych człon­ków Róży pod wezwa­niem św. Marii Mag­da­le­ny z Łub­nej, o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla wszyst­kich rodzin

Wto­rek

10.05.2022

6:30 + Zyg­munt Bot­cher w 1 r. śm. i rodzice

6:30 + Jan Gro­ta w 20 r. śm.

8:45 + Rodzi­ce Augu­sty­na i Jan Cza­piew­scy i rodzeństwo

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 5

18:00 + Euge­niusz Bona i żona Krystyna

18:00 + Mał­go­rza­ta Dahl­ke w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

11.05.2022

6:30 + Zyg­munt Boś i zona Stefania

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Agniesz­ka i Hie­ro­nim Ossowscy

8:45 + Anto­ni­na, Wła­dy­sław Dzwon­kow­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 6

18:00 + śp. Mag­da­le­na Szram­ka w 46 r. uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron, przy­ja­cie­le Krzysz­tof i Tade­usz, zięć Marek

18:00 + Wik­to­ria Bło­ciń­ska w 1 r. śm.

Czwar­tek

12.05.2022

6:30 + Wacław Belic­ki z oka­zji urodzin

6:30 + Anna i Józef Chabowscy

8:45 + Hele­na Spot Glisz­czyń­ska w 2 r. śm., jej mąż

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 7

18:00 + Jadwi­ga Czar­now­ska w 1 r. śm.

18:00 + Wła­dy­sła­wa Dudziń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

13.05.2022

6:30 + Syn Jerzy w 8 r. śm., mąż Wacław i zmar­li z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodzi­ny Brze­ziń­skich i Czubów

6:30 + Maria i Jan Waj­de­man, Urszu­la, Zeno­bia, Hen­ry­ka i Jan

8:45 + Ste­fa­nia i Kon­rad Saba­tow­scy i syn Henryk

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 8

15:00 Ślub

18:00 + Bar­ba­ra Cieślińska

18:00 + Pau­li­na Mazur i Michał Zielonka

18:00 Woj­ciech Ossow­ski w r. śm.

Sobo­ta

14.05.2022

6:30 O Boże pro­wa­dze­nie i otwar­tość na miłość Bożą dla Mar­ty z oka­zji urodzin

6:30 + Zofia Pepliń­ska w dniu imienin

8:45 + Zofia i Feliks Knuth, Józef, Miro­sław Falk i Jan Jażdżewski

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla wszyst­kich człon­ków Róży św. Zofii, o radość nie­ba dla wszyst­kich zmarłych

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 9

18:00 + Mar­ta Woj­da­now­ska z oka­zji uro­dzin i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

15.05.2022

6:30 + Hen­ryk Jan­kow­ski w 3 r. śm.

6:30 + Jan Żabiń­ski w 80 r. urodzin

7:30 + Roza­lia Mur­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz mąż Franciszek

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Zmar­łych z rodzin Sob­czak i Piesików

11:00 + Fran­ci­szek Ort­man i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jerzy Klaman

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 10

18:00 + Urszu­la Możuch w 9 r. śm. 

Intencje Mszalne od 2 do 8 maja 2022 r.

 

Ponie­dzia­łek

02.05.2022

6:30 + Anna w 14 r śm., mąż Jan i zmar­li z rodzi­ny Ossowskich

6:30 + Leon Jaster w 26 r. śm., żona Euge­nia i syn Kazimierz

8:45 + Ste­fan Kołat­ka 17 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 27

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Karo­la z oka­zji 40 r. urodzin

18:00 + Janusz Beker

18:00 + Ber­nard Fry­mark w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

03.05.2022

MATKI BOŻEJ

KRÓLOWEJ POLSKI

6:30 + Anto­ni Karcz i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Gra­ży­na Goliń­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron oraz rodzeństwo

8:45

10:00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

10:00 + Jerzy, Roza­lia, Leon Nie­żu­raw­scy, Mar­ta i Ana­sta­zja Piesik

11:30 + Mak­sy­mi­lian Kla­man w 31 r. śm., żona Ste­fa­nia, syn Jerzy

12:30 + Fran­ci­szek Land­mes­ser w r. śm. i Małgorzata

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 28

18:00 +Zyg­fryd Pest­ka w 17 r.śm., żona Anna

Śro­da 04.05.2022

WIZYTACJA

6:30 + Tere­sa Kaszu­bow­ska z oka­zji urodzin

6:30 + Wła­dy­sła­wa Dudziń­ska od Róży św. Zofii

6:30 + Zofia i Jan Majkowscy

8:45 + Sła­wo­mir Ossow­ski, rodzi­ce Geno­we­fa i Tade­usz oraz brat Andrzej

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 29

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę Mat­ki Bożej dla Beaty i Lesz­ka w 26 r. ślu­bu oraz w inten­cji ich dzieci 

17:00 MSZA ŚWIĘTA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Czwar­tek

05.05.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę MB dla mamy Hele­ny z oka­zji 98 r. urodzin

6:30 + Kla­ra, Mar­ta, Paweł, Sta­ni­sław Lipkowscy

8:45 W inten­cji ADŚ

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 30

18:00 W inten­cji Stra­ża­ków OSP Czersk, Będzi­mi­ro­wi­ce oraz w inten­cji człon­ków orkiestry

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Boże­na Czer­wiń­ska w 14 r. śm

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę MB i zdro­wie dla taty Zbi­gnie­wa Śmigielskiego

Pią­tek

06.05.2022

6:30 + Jan Kie­drow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Boże­na Pfaj­fer z oka­zji urodzin

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 1

16:20 + Kazi­mierz Mró­zek i zmar­li z rodzi­ny Gromowskich

18:00 + Fran­ci­szek Bresz­ka, jego żona Mar­ta, cór­ka Urszu­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Tere­sa Kieł­piń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

07.05.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w 13 r. śm.

6:30 + Roman i Bar­ba­ra Szma­gliń­scy oraz rodzeń­stwo z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 2

15:00 ślub

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i dar pro­wa­dze­nia Ducha Świę­te­go dla Kac­pra z oka­zji 18 r. urodzin

18:00 + Wła­dy­sław i Anna Treider

Nie­dzie­la

08.05.2022

6:30 + Ber­nard Leper i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Gerard Szlach­ci­kow­ski w 51. r. śm.

8:45 + Hali­na i Bogu­mił Lubiń­scy, syn Piotr, Hele­na i Fran­ci­szek Rezmer, syn Jan

10:00 + Jadwi­ga Wrył­ka w 8 r. śm, mąż Wła­dy­sław w 36 r. śm.

11:00 + Anna, Teo­fil Thie­de i cór­ka Jadwiga

12:30 + Tere­sa Ossow­ska w r. uro­dzin, mąż Tadeusz

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 3

14:00 W pew­nej intencji

18:00 + Cecy­lia Jonak w 1 r.śm., ojciec Gerard w 13 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

Intencje mszalne od 25 kwietnia do 1 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

25.04.2022

6:30 + Jan Janow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Cze­sław Kru­eger w 2 r. śm.

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 21

18:00 + Wik­to­ria Narloch w 37 r. śm., mąż Leon, syno­wie Zyg­munt, Tade­usz, syno­wa Felicja

18:00 + Tomasz Czub­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

26.04.2022

6:30 + Edmund Podol­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Łucja i Miko­łaj War­dyn i zmar­li z rodziny

8:45 + Piotr Oresz­czuk, Jadwi­ga i Edward

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 22

18:00 + O nie­bo dla śp. Fran­cisz­ki (ona) Wal­kow­skiej w 2 r. śm., mąż Paweł

18:00 + Maciej Wiśniew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

27.04.2022

6:30 + Mąż Jan Wir­kus w 8 r. śm.

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla ANU z oka­zji 1 r. urodzin

8:45 + Anna Bie­sek w 20 r. śm., mąż Władysław

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 23

18:00 + Zyg­munt Narloch, rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Tade­usz, bra­to­wa Felicja

18:00 + Bogu­sław Leper w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

28.04.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Kazi­mierz Lin­da w 1 r. śm.

8:45 + Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz, rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 24

18:00 + Boże­na Pru­szak w 15 r. śm.

18:00 + Wan­da Powal­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

29.04.2022

6:30 + Jan Lubiń­ski w 22 r. śm., rodzi­ce, zmar­li z rodzi­ny Lubińskich

6:30 + Roman Szulc, Feliks Mil­ler, Bro­ni­sła­wa Miller

8:45 + Jan Cza­piew­ski w 15 r. śm., Stanisław

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 25

18:00 + Urszu­la Sikor­ska w 1 r. śm. oraz maż Teodor 

18:00 + Cyryl Thie­de i Zyg­fryd Pru­ski w r. urodzin

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i dar zdro­wia w rodzi­nie z oka­zji 50 r. ślubu

Sobo­ta

30.04.2022

6:30 + Józef i Jadwi­ga Kąt­ny w 1 r. śm.

6:30 + Maria Cza­piew­ska w 21 r. śm., jej mąż Józef, Ste­fan i Irena

8:45 + Mar­ta Chrza­now­ska i rodzice

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 26

16:00 Ślub

18:00 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze łaski i opie­kę Mat­ki Boskiej dla Nata­li Łosiń­skiej z oka­zji 18 urodzin

18:00 + Łucja w 8 r. śm., Cze­sław Sto­pa, zmar­li z rodzi­ny Ring i Stopa

Nie­dzie­la

01.05.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta i Jan Lewandowscy

7:30 + Hele­na Możuch z oka­zji uro­dzin oraz mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Miro­sła­wa Buszek i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Cze­sła­wa Wie­czo­rek w 1 r. śm.

12:30 + Tade­usz Czar­now­ski w 1 r. śm.

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 27

18:00 + Kry­sty­na Gąsec­ka w 3 r. śm., rodzi­ce Anna i Józef Gali­kow­scy oraz Wła­dy­sła­wa Galikowska

Intencje Mszalne od 18 do 23 kwietnia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

18.04.2022

WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK

6:30 + Ste­fa­nia i Tade­usz Połom

7:30 + Ste­fa­nia Trzciń­ska w 2 r. śm., mąż Kazi­mierz oraz Jan i Kla­ra Glaner

8:45 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i Jadwi­ga Kitowska

10:00 + Bene­dykt Sto­pa w 4 r. śm., żona Maria

11:00 + Ire­na i Anto­ni Szram­ka i zmar­li z rodzi­ny z oboj­ga stron

12:30 + Józef Lan­dow­ski z oka­zji ur. oraz Karol Tachasiuk

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 14

18:00 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

Wto­rek

19.04.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie Polski

6:30 + Ste­fa­nia i Ste­fan Rytlew­scy, Anna Żak, mąż Mie­czy­sław Żak

8:45 + Fran­ci­szek, Tere­sa, Bog­dan Landowscy

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 15

18:00 + Ste­fa­nia, Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ryszard Mazur­kie­wicz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

20.04.2022

6:30 + Mie­czy­sław Brań­ka w 3 r. śm.

6:30 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch, zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 16

18:00 + Joan­na i Euge­niusz Sita­rek oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Domi­ni­ka w 18 urodziny

Czwar­tek

21.04.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia z obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

6:30 + Ryszard Pie­kar­ski w 2 r. śm.

8:45 + Prak­se­da Tro­cha w 6 r. śm., mąż Jan

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 17

18:00 + Mar­ce­li Weresz­czyń­ski w 31 r. śm., żona Genowefa

18:00 + Ire­na Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

22.04.2022

6:30 + Mar­ta Woj­da­now­ska w 2 r. śm. i zmar­li z rodziny

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Ani­ce­ta Kitowska

8:45 + Hali­na Jawor­ska, cór­ka Danu­ta i Jani­na, syn Marek

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 18

18:00 + Roman Lubiń­ski w 2 r. śm.

18:00 + Ryszard Ossow­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

Sobo­ta

23.04.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

6:30 + Jan Lom­nic w 18 r. śm. i syn Marek w 8 r. ur.

8:45 + Kazi­mierz Lepak

8:45 + Syl­wia i Janusz Szlach­ci­kow­scy, Wan­da i Julian Wajdzik

8:45 + Zyg­munt Paz­da w 2 r. śm.

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 19

18:00 + Kry­sty­na Lin­da, rodzi­ce z oboj­ga stron, zmar­li z rodziny

18:00 + Urszu­la Romp­kow­ska w 2 r. śm., z rodzi­ny Bresz­ków i Rompkowskich

Nie­dzie­la

24.04.2022

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w 40 r. ślu­bu Mario­li i Andrzeja

7:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski w 19 r. śm., żona Anie­la, syn Gerard, wnuk Tadeusz

8:45 + Domi­nik Jażdżewski 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w r. ślu­bu Rena­ty i Mieczysława

11:00 + Wan­da i Roman Cera­now­scy, Elż­bie­ta Nawrot i Tade­usz Ceranowski

12:30 Zofia Czar­now­ska w 1 r. śm. 

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 20

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w 33 r. ślu­bu Ewy i Grzegorza

Intencje Mszalne od 11 – 04 do 17-04-2022 r.

Wiel­ki Poniedziałek

11.04.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, o dar Ducha Świę­te­go dla Klau­dii Diec z oka­zji 18 rocz­ni­cy urodzin

6:30 + Józef Lip­kow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Zofia Schmidt w 9 r. śm. i mąż Edward

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 10

18:00 + Mie­czy­sław Stau­bach w 3 r. śm. oraz mat­ka Maria i zmar­li z rodziny

18:00 + Zbi­gniew Woś z oka­zji uro­dzin, Bro­ni­sła­wa Muzioł w 10 r. śm.

Wiel­ki Wtorek

12.04.2022

6:30 + Anie­la War­siń­ska w 3 r. śm. mąż Leon

6:30 + Mie­czy­sław Jachi­mo­wicz w 1 r. śm.

8:45 + Hele­na Pepliń­ska w dniu urodzin

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 11

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Han­ny z oka­zji 50 rocz­ni­cy uro­dzin, o opie­kę Bożą dla całej rodziny

18:00 + Hen­ryk Węsier­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wiel­ka Śro­da 13.04.2022

6:30 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mi­ła, bra­to­wa Kry­sty­na, szwa­gier Andrzej

6:30 + Mie­czy­sław Dora­wa z oka­zji 77 r. uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Leon i Wan­da Baszanowscy

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 12

18:00 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski w dzień urodzin

18:00 + Jan Gliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

WIELKI CZWATEK

14.04.2022

18:00 Msza Świę­ta Wie­cze­rzy Pańskiej

18:00 + Alfons Bio­drow­ski w 2 r. śm.

WIELKI PIĄTEK

15.04.2022

17:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA

16.04.2022

21:00 O zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże oraz opie­kę Mat­ki Bożej dla rodzi­ny Bar­ba­ry i Andrze­ja Pozor­skich

Nie­dzie­la

17.04.2022

WIELKANOC

7:00 + Tade­usz Szlachcikowski

8:45 + Anie­la Haf­f­ke, Jani­na Haf­f­ke oraz zmar­li z rodziny

10:00 + Grze­gorz Ort­man i rodzi­ce chrzestni

11:00 + Witold Gla­zer, syn Dariusz, wnuk Dominik

12:30 + Michał Jarzębski

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 13

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Janu­sza z oka­zji 60 rocz­ni­cy uro­dzin, dla Toma­sza z oka­zji 33 r. uro­dzin, o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Karo­li­ny oraz w inten­cji rodziny

Intencje Mszalne 05 – 04 do 10-04-2022

Ponie­dzia­łek

04.04.2022

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Wła­dy­sła­wa (ona) Cicho­wicz w 1 r. śm., mąż Kazi­mierz, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Roman Kulas 

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 3

18:00 + Józef Nakiel­ski w 18 r. śm., rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz sio­stra Natalia

18:00 + Edmund Weiss­brodt w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

05.04.2022

6:30 + Józef Sko­niecz­ny w 3 r. śm. żona Jolan­ta, syn Kazi­mierz i Przemysław

6:30 + Hen­ryk Jażdżewski

8:45 + Jerzy Lin­da z oka­zji ur.

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 4

18:00 + Hen­ryk Kukliń­ski w 1 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ger­tru­da Weltrow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 06.04.2022

6:30 + Z podzię­ko­wa­niem za prze­ży­te 42 lata w mał­żeń­stwie, z proś­bą o dal­sze dla całej rodziny

6:30 + Edmund Czer­wiń­ski w 1 r. śm. 

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla całej rodzi­ny Anny i Hen­ry­ka z oka­zji 57 r. ślubu

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 5

15:00 W INTENCJI CHORYCH I CIERPIĄCYCH

18:00 + Cze­sła­wa (ona) Szram­ka w 6 r. śm., i mąż Franciszek

18:00 + Zdzi­sław Jani­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

07.04.2022

6:30 + Maria Belic­ka w 16 r. śm.

6:30 + Ste­fa­nia Narloch i zmar­li z rodzi­ny Narloch

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 6

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Romu­ald Bonin w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

08.04.2022

6:30 + Maria Kul­czyk w dniu urodzin

6:30 + Grze­gorz Gali­kow­ski w 1 r. śm., sio­stra Ewa Bona w 15 r. śm.

8:45 + Hele­na Tro­ka w dniu urodzin

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 7

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w 26 r. śm., żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

18:00 + Agniesz­ka Cza­piew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

09.04.2022

6:30 + Ger­tru­da Pie­sik w 2 r. śm.

6:30 + Cze­sław Bie­liń­ski w 22 r. śm., żona Hele­na i ich rodzice

8:45 + Maria Stau­bach z oka­zji 100 r. urodzin

8:45 + Ste­fa­nia Kulas, jej mąż Józef i wszy­scy zmar­li z rodzi­ny Kulas i Weilandt

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 8

18:00 + Jerzy Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin, ojciec Jan

Nie­dzie­la

10.04.2022

6:30 + Jadwi­ga, Wio­let­ta, Wła­dy­sław Papierowscy

7:30 + Mar­ta Gali­kow­ska oraz rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Agniesz­ka i Miko­łaj Kiżew­scy oraz Woj­ciech i Alfons Ossow­scy, Ryszard Łan­gow­ski i Bog­dan Firgolski

11:00 + Maria Mient­ka w 5 r. śm., zmar­li z rodzin z oboj­ga stron

12:30 + Bog­dan Kaszu­bow­ski w 40 r. śm.

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 9

18:00 + Edgar Bła­nek w r. ur. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Intencje Mszalne od 28 – 03 do 3-04-2022 r.

Ponie­dzia­łek

28.03.2022

6:30 + Bro­ni­sła­wa Pozor­ska w 21 r. śm., jej mąż Bru­non, brat Jan

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Puczyń­skich i Kruth

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 26

18:00 + Edward Lech w 1 r. śm.

18:00 + Agniesz­ka Miel­ke w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

29.03.2022

6:30 + Boże­na Rekow­ska – Bar­tosz w r. śm.

6:30 + W pew­nej intencji

8:45 + Ojciec Zyg­munt w 19 r. śm, mat­ka Bogu­mi­ła Sznaj­der i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 27

18:00 + Woj­ciech Urbań­ski w 2 r. śm.

18:00 + Hil­de­gar­da War­dyn w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

30.03.2022

6:30 + Krzysz­tof Kra­jec­ki w 5 r. śm.

6:30 +

8:00 + w inten­cji Zmar­łych Człon­ków ADŚ w tym kwar­ta­le: Annę Osow­ską, Agniesz­kę Miel­ke i Ger­tru­dę Weltrowską

8:00 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 28

18:00 + Rodzi­ce Tere­sa i Kazi­mierz Krieger 

18:00 + Kazi­mierz Kro­pi­dłow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

31.03.2022

6:30 + Edward Tylic­ki, rodzi­ce z oboj­ga stron, Zbi­gniew, Ger­tru­da, Marian, Zofia, zmar­li krew­ni i sąsiedzi

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar Boże­go bło­go­sła­wień­stwa dla Kry­sty­ny z oka­zji 60 r. urodzin

8:00 + Hen­ryk Brzu­zy, Anto­ni­na, Teo­dor, zmar­li z rodzi­ny Chechłów

8:00 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 29

18:00 + Jan Kesner w 2 r. śm. i żona Ste­fa­nia, Jakub Rewald w 1 r. śm. 

18:00 + Euge­nia Barszcz – Doń­czyk w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

01.04.2022

6:30 + Ber­nard Pozor­ski w 2 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Bogu­mi­ła, Józef Jaż­dżew­scy, syn Jerzy

8:00 W inten­cji trzeźwości

8:00 + Jędrzej Rol­biec­ki – greg. 30

16:20 + Lidia Lan­dow­ska i mąż Tadeusz 

18:00 + Zyg­munt Narloch z oka­zji uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Tade­usz, bra­to­wa Felicja

18:00 + Maria Bana­czyk w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

02.04.2022

6:30 + Wan­da i Fran­ci­szek Jagierscy 

6:30 + Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa (ona) Sto­pa, zmar­li z rodziny

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar Boże­go bło­go­sła­wień­stwa dla Gra­ży­ny i Bro­ni­sła­wa Ska­jew­skich z oka­zji 50 r. ślubu

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 1

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla rodziny

18:00 + Patryk Cza­piew­ski w 4 r. śm.

Nie­dzie­la

03.04.2022

6:30 + Kazi­mierz Lan­dow­ski w 25 r. śm., Ewa Lepak i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Kla­ra i Leon Renka

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar Boże­go bło­go­sła­wień­stwa i zdro­wie na dal­sze lata dla mamy z oka­zji 90 rocz­ni­cy urodzin

12:30 + Fran­ci­szek Fie­rek w 10 r. śm., rodzi­ce Cecy­lia i Paweł

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 2

18:00 + Elż­bie­ta Jaku­bow­ska w 1 r. śm. oraz mąż Bogdan