XX NIEDZIELA ZWYKŁA 14 sierpnia 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na tacę, na nasze pra­ce para­fial­ne oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakr. chrztu św.

 2. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 3. Jutro obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP, któ­ra jest dniem wdzięcz­no­ści za bło­go­sła­wień­stwo Boże dla plo­nów zie­mi, dla­te­go pod­czas każ­dej Mszy św. zosta­ną poświę­co­ne kło­sy zbóż, ziół i kwia­tów. Zapra­sza­my na Msze św., któ­re spra­wu­je­my w porząd­ku nie­dziel­nym, rów­nież nad jezio­rem w Ostrowitem.
 4. Z wyprze­dze­niem pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w tym roku gmin­ne dożyn­ki rol­ni­czo-leśne będą połą­czo­ne z para­fial­ny­mi i odbę­dą się w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca, czy­li 27 sierp­nia, Mszą św. o godz. 13.30 w naszym koście­le. Już dzi­siaj pro­si­my o przy­go­to­wa­nie wień­ców i darów ofiar­nych z poszcze­gól­nych sołectw, osie­dli i tra­dy­cyj­nie — działkowiczów.

 5. Wczo­raj z Czę­sto­cho­wy wró­ci­li piel­grzy­mi pie­si i rowe­ro­wi, któ­rzy razem z ks. Mate­uszem i ks. Damia­nem zanie­śli przed tron Czar­nej Madon­ny nasze inten­cje. Dzię­ku­ją za pamięć i modli­twę oraz wspar­cie mate­rial­ne i logistyczne. 
 6. Rów­nież w dniu wczo­raj­szym nasza para­fian­ka s. Olga Repiń­ska zło­ży­ła ślu­by wie­czy­ste w Pozna­niu. Dzię­ku­je­my rodzi­com sio­stry za wycho­wa­nie cór­ki i prze­ka­za­nie głę­bo­kiej wia­ry, a sio­strze Oldze życzy­my wie­lu łask Bożych, darów Ducha Świę­te­go i żar­li­wo­ści w posłu­dze zakonnej.
 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Pogrze­by moż­na zgła­szać w dowol­ne dni (poza nie­dzie­lą) przed połu­dniem. Jutro z racji świę­ta biu­ro jest nieczynne.
 8. W imie­niu rodzi­ców i dziad­ków małej Zosi Szcze­śniew­skiej, cho­rej na SMA, ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na tera­pię geno­wą w ubie­głą nie­dzie­lę. Pod­czas zbiór­ki zebra­li­śmy 10 815, 27 zł, 1 cen­ta, 5 euro i 10 koron duńskich. 
 9. Zapra­sza­my do ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu w sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę (28 sierp­nia), ks. Mate­usz orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Kar­tuz i Sia­no­wa. Wyjazd o godz. 14.00 z ul. Szkol­nej. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Mate­usza. Koszt wyjaz­du – 50 zł.
 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Sta­ni­sła­wę Muchow­ską w pią­tek o godz. 6.30, Lidię Lan­dow­ską w nie­dzie­lę o godz. 7.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ger­tru­dę Bot­cher (czyt.: Becier) w czwar­tek o godz. 8.45

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na nasze pra­ce para­fial­ne. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na lecze­nie z SMA małej Zosi Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla dziecka.

 2. W cza­sie waka­cji zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, któ­re spra­wu­je­my w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 1230 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 4. W sobo­tę – 13 sierp­nia — przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Na nabo­żeń­stwo fatim­skie zapra­sza­my na godz. 20.00 Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Rano od godz. 7.00 do 8.45 będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­szę nie nasta­wiać się na spo­wiedź św. pod­czas Mszy św.

 6. W okre­sie waka­cyj­nym BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W ponie­dzia­łek przy­pa­da uro­czy­stość św. Waw­rzyń­ca, patro­na naszej diecezji. 

 8. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 9. Wczo­raj zakoń­czy­ły się kolo­nie dla dzie­ci w Żar­now­cu. Gorą­co dzię­ku­je­my za orga­ni­za­cję wypo­czyn­ku p. Agniesz­ce, opie­ku­nom i dar­czyń­com oraz za opie­kę ducho­wą ks.Damianowi.

 10. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Kry­sty­nę Kon­ko­lew­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Jadwi­gę Maj­chrzak w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Cze­sła­wa Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Jerze­go Gli­niec­kie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Andrze­ja Stur­mow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Kami­lę Kosiak z Nie­miec, Lidię Kukliń­ską z ul. Choj­nic­kiej, Józe­fa Cza­piew­skie­go ze Zło­to­wa, wyb. pod Łg, Jana Zara­nek z ul. Towa­ro­wej i Zofię Jezior­ną z ul. Gen. Bema. W dniu dzi­siej­szym (nie­dzie­la) zmarł ś.p. Piotr Wyro­wiń­ski, z ul. Gan. Macz­ka, lat. 83, ojciec ks. Jac­ka. Pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o godz. 11.00 w Bru­sach. Wiecz­ny odpoczynek …

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościo­łów, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na cele die­ce­zjal­ne, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na pomoc w lecze­niu SMA dla małej Zofii Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla córeczki.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca. 
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 – 8.45. W pią­tek zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 17.00 – 18.00. W cza­sie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. spowiedź.
 4. W sobo­tę obcho­dzi­my Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Zachę­ca­my do udzia­łu w Mszach św. oraz zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 5. Przez całe waka­cje zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.
 6. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W dniach 18 i 19 sierp­nia, Sto­wa­rzy­sze­nie „Lep­sze Jutro”, orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Koszt wyjaz­du 250 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Tere­sy Borzysz­kow­skiej (tel. 515 048 426) lub p. Syl­wii Maj­cher­czak (tel. 530 077 983).

8. Msze św. w tym tygodniu:
- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Mie­czy­sła­wa Żak w śro­dę o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Różę Narloch w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś. p. Bog­da­na Lan­dow­skie­go z Sie­ni­cy, Ewę Gra­czyk w ul. Dwor­co­wej i Ali­cję Soko­łow­ską z Irlan­dii. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kami­li Kosiak z Nie­miec. Wiecz­ny odpoczynek …

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niu odpu­stu para­fial­ne­go i wszyst­kim tak licz­nie uczest­ni­czą­cym w Mszach św. i przy­stę­pu­ją­cych do Komu­nii św. 

 2. Tra­dy­cyj­nie w okre­sie waka­cyj­nym zapra­sza­my na Mszę św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 3. Dzi­siaj z oka­zji jutrzej­sze­go wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, po wszyst­kich Mszach św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W cza­sie poświę­ce­nia pojaz­dów pro­wa­dzi­my zbiór­kę w ramach akcji MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.

 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

 5. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
 6. W naj­bliż­szy czwar­tek na Pla­cu Pie­kar­ka wystą­pią folk­lo­ry­stycz­ne zespo­ły pie­śni i tań­ca z Hisz­pa­nii, Ser­bii, Kolum­bii i Choj­nic. Pan Bur­mistrz ser­decz­ne zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków folk­lo­ru na godz. 18.30.
 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Gin­ter w sobo­tę o godz. 8.45, Jana Prill w nie­dzie­lę o godz. 16.00 w Ostro­wi­tem

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Andrze­ja Świą­tek w ponie­dzia­łek o godz. 8:45, Roma­na Schmidt we wto­rek o godz. 8:45, Andrze­ja Sikor­skie­go w czwar­tek o godz. 8:45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Elż­bie­tę Drze­wic­ką z Al. Tysiąc­le­cia i Ger­tru­dę Böt­cher (czyt. Becier) z ul. Bla­char­skiej. W sobo­tę o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ali­cji Soko­łow­skiej z Irlan­dii. Wiecz­ny odpoczynek …

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17 lipca 2022 r.

 1. W naj­bliż­szy pią­tek obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Przed połu­dniem zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00, na któ­rych kaza­nia wygło­si ks. dzie­kan Andrzej Wał­doch. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. bp Ryszard Kasy­na. Na począt­ku uro­czy­sto­ści zosta­nie poświę­co­ny odno­wio­ny dach naszej świą­ty­ni i sztan­dar Rady Ryce­rzy Kolum­ba. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby przed sumą i pod­czas pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie wszy­scy obec­ni otrzy­ma­ją pamiąt­kę tego wyda­rze­nia. Przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. W tym dniu nie ma postu w naszej para­fii. Przed kościo­łem moż­na jesz­cze nabyć ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o naszej patron­ce w cenie 5 zł.

 2. W śro­dę odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 3. W czwar­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. przed odpu­stem od godz. 8.00 — 9.30 oraz od godz. 17.00 ‑18.00. Pod­czas spo­wie­dzi św. popo­łu­dnio­wej będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.
 4. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpu­sto­wej. Pró­ba sypa­nia kwia­tów w czwar­tek o godz. 17.30.
 5. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną. Zebra­li­śmy 11 040 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne indywidualnie. 
 6. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest dniem modlitw za kie­row­ców pod hasłem : „Nie­sie­my naro­dom pokój Chry­stu­sa”, po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.
 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
 9. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie piel­grzy­mów odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jadwi­gę Rekow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Urszu­lę Ossow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Jerze­go Gli­niec­kie­go z ul. Łukow­skiej i ś.p. Cze­sła­wę Cze­chow­ską z ul. Starogardzkiej.

W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, a we wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ger­tru­dy Bröt­cher z ul. Bla­char­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii gości i życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i dobre­go wypo­czyn­ku. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le oraz w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem.

 2. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi tyl­ko przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź w cza­sie Mszy św.

 3. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą tacę na remon­ty w naszej para­fii oraz za ofia­ry indywidualne.

 4. W śro­dę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 5. We sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Na Mszy św. o godz. 8:45, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w inten­cji Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go nastą­pi obrzęd przy­ję­cia nowych człon­ków i nało­że­nia szka­ple­rza. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­rą odma­wia­my codzien­nie o godz. 8.30. Oso­by pra­gną­ce wstą­pić do brac­twa i w sobo­tę przy­jąć szka­plerz mogą się zgło­sić do p. Kry­sty­ny Engel­hardt. Zgod­nie z zale­ce­niem ks. bisku­pa od godz. 7.00 do 8.45 zosta­nie wysta­wio­ny Najśw. Sakra­ment do pry­wat­nej ado­ra­cji, do któ­rej gorą­co zachęcamy.

 6. W śro­dę - 20 lip­ca - odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy. 

 7. Spo­wiedź świę­ta przed odpu­stem odbę­dzie się 21 lip­ca (czwar­tek) od 8:00 do 9:30 oraz po połu­dniu od 17:00 do 18:00.

 8. W następ­ny pią­tek – 22 lip­ca – odbę­dzie się nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Msze św. zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 6:3o; 8:45, 11:oo i po połu­dniu o godz. 17:oo suma odpu­sto­wa, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasy­na. Przed Mszą św. będzie uro­czy­ste wpro­wa­dze­nie Ks. Bisku­pa, a po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kościo­ła. Bar­dzo pro­si­my, aby na wpro­wa­dze­nie i w pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tron. Na sumie odpu­sto­wej odbę­dzie się poświę­ce­nie odno­wio­ne­go dachu naszej świą­ty­ni i sztan­da­ru Ryce­rzy Kolum­ba. Bar­dzo pro­si­my o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie, przed kościo­łem będzie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. Dobro­wol­ne ofia­ry są prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność Caritasu.

 9. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).

 10. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

 11. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” oraz ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o św. Marii Mag­da­le­nie i lita­nią do naszej patron­ki w cenie 5 zł. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na dzia­łal­ność mini­stran­tów. Od śro­dy, 10 min. przed wie­czor­ną Mszą św., będzie­my odma­wia­li Lita­nię do św. Marii Mag­da­le­ny w ramach ducho­we­go przy­go­to­wa­nia do odpustu.

12. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Maeu­rer w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Albrecht we wto­rek o godz. 8.45, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go w sobo­tę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy śp. Jadwi­gę Maj­chrzak z ul. Otto Sabi­nia­rza, Różę Narloch z ul. 21 Lute­go i Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go ze Zło­to­wa, ul. Zło­tow­ska. Wiecz­ny odpoczynek …

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3 lipiec 2022 r.

 1. Wszyst­kim wypo­czy­wa­ją­cym na tere­nie naszej para­fii życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i pogod­nych dni. Nie zapo­mi­naj­my o tym, że jest to dobra oka­zja do oży­wie­nia naszej wia­ry, a więc wię­zi z Bogiem. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le, a w cza­sie waka­cji we wszyst­kie nie­dzie­le nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę – dru­gą w mie­sią­cu – kolek­ta na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Obec­nie przy­go­to­wu­je­my się do zmia­ny oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium, trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium, któ­ra jest podzie­lo­na na dwa eta­py, w tym tygo­dniu zosta­nie zmie­nio­ny piec gazo­wy w wika­riat­ce, a pod koniec lip­ca zakoń­czy się elek­tro­nicz­na digi­ta­li­za­cja cmentarza.

 3. Dzi­siaj po Mszy świę­tej o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca.

 4. W czwar­tek przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go od godz. 7.00 do 8.45.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go. Spo­tka­nie przed chrztem dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 6. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się świę­tem Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej od czwart­ku zapra­sza­my na Nowen­nę do MB Szka­plerz­nej codzien­nie o godz. 8.30. Chęt­ni mogą zapi­sy­wać się do Brac­twa Szka­ple­rza u zela­tor­ki p. Kry­sty­ny Engelhardt.

 7. W waka­cje BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź pod­czas Mszy św. 

 9. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem para­fial­nym, w śro­dę — 20 lip­ca. Przy­po­mi­na­my, że odpust para­fial­ny obcho­dzi­my 22 lip­ca – w tym roku będzie to pią­tek, a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 odpra­wi Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasyna.

 10. Msze św. w tym tygodniu: 

1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Andrze­ja Jaku­bow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kry­sty­nę Włoch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Urszu­lę Nasie­niew­ską w sobo­tę o godz. 8.45, Hen­ry­ka Łan­gow­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30
– w 
30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Krzysz­to­fa Chmiel­nic­kie­go we wto­rek o godz. 8.45, Mar­tę Metlic­ką w śro­dę o godz. 8.45, Elż­bie­tę Jani­kow­ską w czwar­tek o godz. 8.45 i Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Maj­chrzak w ul. Otto Sabi­nia­rza. Wiecz­ny odpoczynek …

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 czerwca 2022 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. We wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji opra­wia­my Msze św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my. Dzi­siaj w naszej para­fii gości­my misjo­na­rza z Afry­ki, o. kapu­cy­na Toma­sza Świ­ta­łę, któ­ry podzie­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi z pra­cy na misjach. Po Mszach św. przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy potrze­bu­ją­cym w para­fii o. Tomasza.

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę odbę­dzie się nie­co­dzien­na uro­czy­stość, a mia­no­wi­cie stu­le­cie nasze­go klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”. Wszyst­kich byłych i aktu­al­nych pił­ka­rzy, tre­ne­rów, dzia­ła­czy i kibi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45, któ­rą odpra­wi­my w ich inten­cji oraz pole­ci­my Bogu zmar­łych spor­tow­ców. W sobo­tę o godz. 12.00 odbę­dzie się pik­nik na sta­dio­nie miej­skim. Po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.
 4. W śro­dę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00, w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świętopietrze. 
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­wa ado­ra­cja w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. oka­zja do spo­wie­dzi św.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w śro­dę 20 lipca.
 8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 9. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 10. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie dzie­ci wyjeż­dża­ją­cych na kolo­nie do Żar­now­ca. Pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka miejsc wolnych.
 11. W sobo­tę przy­pa­da świę­to krwio­daw­stwa. Z tej oka­zji o godz. 13.00 odbę­dzie się na Pla­cu Ostrow­skie­go spo­tka­nie hono­ro­wych daw­ców krwi, połą­czo­ne z odzna­cze­niem naj­bar­dziej zasłu­żo­nych czło­nów. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę od godz. 10.00 będzie moż­na oddać krew w krwio­bu­sie, któ­ry odwie­dzi Czersk.
 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Cze­sła­wa w śro­dę o godz. 18.00 i Cze­sła­wa Gref­ka w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Zofię Jaż­dżew­ską we wto­rek o godz. 8.45 i Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Roma­na Schmidt z ul. Polnej, Jadwi­gę Rekow­ską i Andrze­ja Sikor­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek … 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 12 czerwca 2022 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 1100 i 1230 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy świę­tej do śro­dy o godz. 1800, w czwar­tek o godz. 900, w nie­dzie­lę o godz. 1100, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Ciała.

 2. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia – w ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy świę­tej – będzie­my prze­ży­wa­li Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.

 3. Jutro zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 2000. Będzie­my się modlić w inten­cji dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa – Boże Cia­ło. Msze świę­te będą w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 630, 730, 900, po pro­ce­sji ok. 1130 oraz wie­czo­rem o godz. 1800.

Po Mszy św. o godz. 900, czy­li ok. godz. 1000 z kościo­ła wyru­szy procesja
z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Panów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I Komu­nii świę­tej idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nosze­nia sztan­da­rów i podu­szek. Pro­si­my Panie kate­chet­ki o pokie­ro­wa­nie dzieć­mi w uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza świę­ta z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 1500.

Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 1. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i środę
  o godz. 1730. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla nich koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła. Niech nie zabrak­nie kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W okta­wie Boże­go Cia­ła pro­ce­sja: w pią­tek i w sobo­tę po wie­czor­nej Mszy świę­tej, a w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100.

 2. W pią­tek na wie­czor­nej Mszy św. chór „Lut­nia” świę­tu­je swój jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia. W tych trud­nych cza­sach jest to jeden z naj­licz­niej­szych chó­rów w die­ce­zji, nagra­dza­ny wie­lo­ma wyróż­nie­nia­mi na licz­nych kon­kur­sach. Po pro­ce­sji odbę­dzie się krót­ki kon­cert, na któ­ry ser­decz­nie zapraszamy.

 3. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej przed uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła w środę
  od godz. 1730.

 4. Orga­ni­zu­je­my wyjazd do Pel­pli­na na „Przy­stań – Warsz­ta­ty dla Duszy” w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900 . Koszt prze­jaz­du 20 zł. Zapi­sy u ks. Mateusza.

 5. W dniach od 31 lip­ca do 13 sierp­nia z Choj­nic wyru­szy 31. Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py choj­nic­kiej jest ks. Mate­usz. W nie­dzie­lę, 19 czerw­ca o godz. 1500, w bazy­li­ce choj­nic­kiej odbę­dzie się spo­tka­nie dla pielgrzymów.

 6. Z ini­cja­ty­wy Zespo­łu Syno­dal­ne­go, w Pel­pli­nie będą się odby­wać comie­sięcz­ne spo­tka­nia for­ma­cyj­ne dla osób, któ­re pra­gną pogłę­bić swo­je życie reli­gij­ne. Każ­de spo­tka­nie będzie się skła­da­ło z trzech czę­ści: wspól­nej modli­twy, naucza­nia i zajęć prak­tycz­nych. Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (19 czerw­ca) o godz. 1500 w budyn­ku Kurii Die­ce­zjal­nej i potrwa do godz. 1800. Wię­cej infor­ma­cji u Anny Kol­berg OV pod nume­rem 696 305 275.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. Ryce­rze Kolum­ba będą roz­pro­wa­dzać koszul­ki z naszym para­fial­nym logo. Może to być miły pre­zent na Dzień Ojca.

 8. W minio­ną śro­dę i czwar­tek Ryce­rze Nie­po­ka­la­nej odby­li reko­lek­cje na Wzgó­rzu Maryi na Kaszu­bach. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Pani Soni za orga­ni­za­cję i opie­kę nad Rycerzami.

 9. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia „Piel­grzym”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

– w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Zdzi­sła­wa Wit­t­stock w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jani­nę Zabroc­ką w czwar­tek o godz. 730, Domi­ni­ka Łan­gow­skie­go w czwar­tek o godz. 900, Jolan­tę Łan­gow­ską w sobo­tę o godz. 845

– w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Lidię Narloch we wto­rek o godz. 1800, Dag­ma­rę Grzon­ka w pią­tek o godz. 1800

- w inten­cji zmar­łych i żywych człon­ków Róży św. Mar­ka w śro­dę o godz. 845

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go z ul. Wie­lew­skiej, Zofię Maeu­rer z ul. Tuchol­skiej, Sta­ni­sła­wa Albrecht z ul. Gen. Macz­ka, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go z ul. Polnej. W śro­dę o godz. 1200 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Urszu­li Ossow­skiej z Kla­ska­wy. Wiecz­ny odpoczynek …

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 5 czerwca 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. W Pol­sce obcho­dzi­my Dzień Dzięk­czy­nie­nia oraz Misyj­ny Dzień Cho­rych. Na Mszy św. o godz. 11.00 dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły po raz pierw­szy do Komu­nii św. będą obcho­dzi­ły swo­ją rocz­ni­cę, a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Ze wzglę­du na przy­ję­cie dzie­ci do I Komu­nii św., w przy­szłą nie­dzie­lę nie będzie Mszy św. o godz. 14.00, a przy­ję­ta inten­cja zosta­nie odpra­wio­na o godz. 12.30.

 2. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 630, 845 i o godz. 1800, a w Krzy­żu o godz. 1700.

 3. W czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. W dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 1) i 12.30 (SP 2). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać wyzna­czo­nych ławek, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Zakoń­czy­li­śmy remont dużej sal­ki i kory­ta­rza w wika­riat­ce, trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z elek­tro­nicz­ną digi­ta­li­za­cją nasze­go cmen­ta­rza, a pod koniec czerw­ca roz­pocz­nie się pierw­szy etap reno­wa­cji prezbiterium.
 5. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne od godz. 10.00.
 6. W dniach 1 – 6 sierp­nia jest orga­ni­zo­wa­ny obóz dzie­cię­cy w Żar­now­cu. Chęt­ni mogą się zgła­szać do p. Agniesz­ki Sto­sik lub do ks. Damiana.
 7. Ks. biskup die­ce­zjal­ny zapra­sza wszyst­kich mło­dych na X edy­cję „Przy­sta­ni – Warsz­ta­tów dla duszy”, któ­re odbę­dą się 18 czerw­ca w godz. 11.00 — 20.00 w Pel­pli­nie. W ramach spo­tka­nia będą się odby­wa­ły warsz­ta­ty z zakre­su muzy­ki, tań­ca, ręko­dzie­ła, mediów, spor­tu oraz zwie­dza­nie zabyt­ków Pelplina.
 8. W dniu 18 czerw­ca ks. biskup zapra­sza rów­nież wszyst­kie rodzi­ny z całej die­ce­zji do Koście­rzy­ny. O godz. 11.15 na pla­cu św. Jana Paw­ła II odbę­dzie się kon­fe­ren­cja, a godz. 12.00 uro­czy­sta Msza św. ku czci MB Kró­lo­wej Rodzin. 
 9. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji doty­czą­cej rzą­do­we­go pro­gra­mu „Czy­ste Powie­trze”. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1, jutro o godz. 18.30 odbę­dzie się spo­tka­nie doty­czą­ce moż­li­wo­ści zmia­ny źró­dła ogrze­wa­nia, np. na pom­py cie­pła, ter­mo­mo­der­ni­za­cji i zwią­za­nych z tym dota­cji i ulg podatkowych.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Beaty Gor­no­wicz w czwar­tek o godz. 6.30 i Roma­na Korol­czuk w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hali­nę Gra­ban­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00 i Hele­nę Jani­kow­ską w pią­tek o godz. 18.00

- za zmar­łych z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ców, bra­ci, bra­to­wych i bra­tan­ka oraz Leona Laskow­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Zofię Jaż­dżew­ską z ul. Matej­ki, Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go z ul. Zło­tow­skiej, Krzysz­to­fa Chmiel­nic­kie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Mar­tę Metlic­ką z Będź­mi­ro­wic i Elż­bie­tę Jani­kow­ską z ul. Wie­lew­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go z ul. Dwor­co­wej, a we wto­rek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Zofii Maeu­rer z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …