V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 marca 2023 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 2. W ponie­dzia­łek od godz. 16.30 do 18.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych, ich rodzi­ny oraz świadków.

 3. We wto­rek o godz. 18.00 mło­dzież naszej para­fii przy­stą­pi do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Uro­czy­sto­ści będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Ryszard Kasy­na. Przez udział w tej uro­czy­sto­ści daj­my mło­dzie­ży przy­kład praw­dzi­wej wia­ry. Inten­cje z tej Mszy św. zosta­ną prze­nie­sio­ne: + Bogu­sław Leper na Wiel­ki Czwar­tek (6.04) o godz. 18.00; Ste­fa­nia Repiń­ska w 10 r. śm. na czwar­tek (30.03) na godz. 18.00.

 4. W pią­tek zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzyżowej: 

a) dzie­ci o godz.16.20

b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Na wszyst­kich Mszach św. pobło­go­sła­wi­my pal­my. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a przed Mszą św. o godz. 11:00 pro­ce­sja z pal­ma­mi dooko­ła kościo­ła. Po Mszy św. kon­kurs na naj­pięk­niej­szą i naj­dłuż­szą pal­mę. W przy­szłą nie­dzie­lę orga­ni­zu­je­my wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Koście­rzy­ny. Wyjazd o godz. 12.00. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Mateusza.

 2. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. W sobo­tę zapra­sza­my rów­nież na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00, a o godz. 7.45 na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. O godz. 17.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych dzie­ci, któ­re zosta­ną ochrzczo­ne w naj­bliż­szym cza­sie. Ze wzglę­du na odwie­dzi­ny cho­rych i spo­wie­dzi w para­fiach deka­na­tu biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne. W tym dniu nie będzie moż­li­wo­ści odpra­wie­nia pogrzebów.

 3. Przy­po­mi­na­my, że spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na z przy­jezd­ny­mi spo­wied­ni­ka­mi dla całej para­fii odbę­dzie się w Wiel­ki Wto­rek (4 kwietnia).

 4. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w Wiel­ki Pią­tek o godz. 20.00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­na Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi nasze­go mia­sta. Udział w tym nabo­żeń­stwie niech będzie naszym bła­ga­niem o pokój na Ukra­inie, zgo­dę w naszej Ojczyź­nie i posza­no­wa­nie świę­tych wartości.

 5. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć „Piel­grzy­ma” i nowy nr „W Rodzinie”.

 6. W dniach 6 – 12 sierp­nia para­fia w Pin­czy­nie orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Nie­miec śla­da­mi św. Elż­bie­ty. W pro­gra­mie m.in. Mar­burg, Wart­burg, Norym­ber­ga, Mogun­cja i inne, rejs stat­kiem po Renie, wizy­ta w win­ni­cy w Moze­li. Zgło­sze­nia kie­ro­wać do ks. prob. Mie­czy­sła­wa Bizonia.

 7. Na zakoń­cze­nie ser­decz­nie dzię­ku­ję za życze­nia i kwia­ty z oka­zji imie­nin i urodzin.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Mał­go­rza­tę Dahl­ke w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tere­nię Diec w śro­dę o godz. 18.00

- za dusze czyść­co­we – inten­cja APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łej w ostat­nim kwar­ta­le człon­ki­ni ADŚ Tere­nię Diec w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Mar­tę Giersz z Krzy­ża, Urszu­lę von Ossow­ską z Roko­ci­na, Tade­usza Muzolf z Kur­ko­wa, Fran­cisz­ka Paz­dę z Krzy­ża, Zyg­mun­ta Babiń­skie­go z u. Dąbrow­skie­go. We wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jerze­go War­cza­ka z ul. Spor­to­wej, a w śro­dę o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Ali­cji Ort­mann z Gutow­ca, ul. Leśna. Wiecz­ny odpoczynek …

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023 r.

 1. Ks. Zbi­gnie­wo­wi ser­decz­nie dzię­ku­je­my za homi­lię o cału­nie turyń­skim, a przed kościo­łem moż­na nabyć książ­kę, jego autor­stwa, o histo­rii i teo­lo­gii całunu.
 2. We wszyst­kie nie­dzie­le Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym, któ­re roz­po­czy­na­my o godz. 17.15.
 3. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Msze św. o godz. 6:30; 8:45 lub 18:00 i w Krzy­żu o godz. 17.00. W swo­ich modli­twach pole­caj­my szcze­gól­nie ojców o sil­ną wia­rę, wier­ność przy­rze­cze­niom mał­żeń­skim i odpo­wie­dzial­ność za rodzinę.
 4. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20

b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30.

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W sobo­tę (25 mar­ca) przy­pa­da Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­rą obcho­dzi­my jako Dzień Świę­to­ści Życia. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00. Na Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00 będzie moż­na przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­ne dzie­ło Kościo­ła w tro­sce o obro­nę życia ludz­kie­go. Oso­by, któ­re podej­mą ducho­wą adop­cję pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Dekla­ra­cje z przy­rze­cze­niem moż­na zabie­rać ze sto­li­ków pod chó­rem i w dzwonnicy.

 2. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my 1 kwiet­nia. Są to jed­no­cze­śnie odwie­dzi­ny przed­świą­tecz­ne. Cho­rych pro­si­my zgła­szać u ks. wika­riu­szy lub w biu­rze para­fial­nym. Spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na, z udzia­łem przy­jezd­nych spo­wied­ni­ków, odbę­dzie się 4 kwiet­nia (Wiel­ki Wtorek).

 3. W pią­tek o godz. 20.00 z Dzie­mian wyru­szy VIII Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Prze­wi­dzia­ne są trzy tra­sy: 55, 42 i 30 km . Zapi­sy poprzez apli­ka­cję inter­ne­to­wą (https://edk.org.pl/).

 4. W pią­tek i sobo­tę Cari­tas prze­pro­wa­dził zbiór­kę pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych przed mar­ke­ta­mi Polo Mar­ket, Net­to i Bie­dron­ka. W tym miej­scu pra­gnie­my podzię­ko­wać kie­row­nic­twom wymie­nio­nych mar­ke­tów za umoż­li­wie­nie zbiór­ki oraz wolon­ta­riu­szom Cari­tas, Szkol­nych Kół Cari­tas, Ryce­rzom Kolum­ba. Zebra­ne pro­duk­ty zosta­ną podzie­lo­ne pomię­dzy naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych para­fian. Zachę­ca­my do prze­ka­za­nia 1,5 % podat­ku docho­do­we­go na rzecz dzia­łal­no­ści Caritas.

 5. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na tacę w ubie­głym tygo­dniu na cze­ka­ją­ce nas malo­wa­nie kościo­ła oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11 430 zł.

 6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba oraz wszyst­kim pra­cu­ją­cym przy usu­wa­niu korze­ni i rekul­ty­wa­cji tere­nu pomię­dzy kościo­łem a ogrodem.

 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Od jutra inten­cje mszal­ne na 2024 r. przyj­mu­je­my tyl­ko w biu­rze parafialnym.

 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” i wiel­ka­noc­ne świe­ce Caritasu.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wan­dę Powal­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tere­sę Kieł­piń­ską w nie­dzie­lę o godz. 8.45 i Ber­nar­da Fry­mark w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Tes­smer w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ire­nę Kry­ger we wto­rek o godz. 18.00, Danie­lę Miszew­ską w śro­dę o godz. 18.00 i Gra­ży­nę Pie­kar­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wa Szyn­wel­skie­go z ul. Łosiń­skiej i Ire­nę Gla­zer z ul. Choj­nic­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mar­ty Giersz z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …

 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my za ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., o godz. 14.00 udzie­li­my chrztu św., a o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale w kaza­niem pasyjnym.
 2. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzyżowej: 

a) dla dzie­ci o godz.16.20
b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W pią­tek i sobo­tę Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je zbiór­kę żyw­no­ści przed mar­ke­ta­mi: Polo Mar­ket, Bie­dron­ka, Lidl i Net­to. Z zebra­nych darów zosta­ną przy­go­to­wa­ne świą­tecz­ne pacz­ki dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych w naszej para­fii. Nato­miast przed kościo­łem Cari­tas roz­pro­wa­dza świe­ce wiel­ka­noc­ne, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Zachę­ca­my też do odpi­sy­wa­nia 1,5% z podat­ku na cele Cari­tas (ulot­ki znaj­du­ją się pod chó­rem i dzwon­ni­cą). Zachę­ca­my rów­nież do włą­cze­nia się w akcję skar­bo­nek wiel­ko­post­nych, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc sie­ro­tom woj­ny w Ukra­inie. Skar­bon­ki znaj­du­ją się pod chó­rem i w dzwonnicy.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kaza­nia o cału­nie turyń­skim wygło­si ks. Zbi­gniew Drzał z Gdań­ska, któ­ry po Mszy św. będzie roz­pro­wa­dzał książ­kę o tej tema­ty­ce oraz obra­zy Miło­sier­dzia Boże­go. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na potrze­by WSD w Pelplinie.
 3. Przy­po­mi­na­my, że uro­czy­stość bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii odbę­dzie się 28 mar­ca (wto­rek) o godz. 18.00, a w naj­bliż­szą śro­dę po wie­czor­nej Mszy św., w koście­le odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych. W ponie­dzia­łek (13 mar­ca) zapra­sza­my na reko­lek­cje GPS mło­dzież z Zespo­łu Szkół nr 3 oraz ZSZ w Mala­chi­nie. Począ­tek reko­lek­cji o godz. 15.00. Obec­ność obowiązkowa.
 4. Przy­go­to­wa­li­śmy nową Księ­gę Inten­cji na 2024 r. Inten­cje moż­na zapi­sy­wać w tym tygo­dniu, codzien­nie od godz. 9.15 do 10.30 tyl­ko w sal­ce para­fial­nej. Ofia­ry za zamó­wio­ne inten­cje będzie moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym od września. 
 5. W czwar­tek o godz. 17.00 odbę­dzie się spo­tka­nie Rady Para­fial­nej. Rad­nych ser­decz­nie zapra­sza­my do plebanii.
 6. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Dniem Świę­to­ści Życia, w któ­rym podej­mu­je­my ducho­wą adop­cję dziec­ka poczę­te­go, zachę­ca­my do zabra­nia ze sto­li­ka pod chó­rem, w dzwon­ni­cy lub u p. Hali­ny Cza­piew­skiej dekla­ra­cji przy­rze­czeń, któ­re zło­ży­my 25 marca.
 7. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w każ­dą sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.
 8. W sobo­tę odbył się okrę­go­wy tur­niej pił­ki noż­nej mini­stran­tów i Week­end dla narze­czo­nych. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Dyrek­cji Szko­ły w Mala­chi­nie za udo­stęp­nie­nie sali gim­na­stycz­nej, a Dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie pomiesz­czeń do pro­wa­dze­nia zajęć.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć „Piel­grzy­ma” i choj­nic­kie cza­so­pi­smo „W Rodzinie”.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kry­sty­nę Kar­kosz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ryszar­da Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ire­nę Jani­kow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Toma­sza Czub­kow­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Sza­lew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Jadwi­gę Szar­mach w śro­dę o godz. 18.00, Lecha Wró­blew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Pio­tra Kuras z ul. Macz­ka, Sta­ni­sła­wa Plich­tę z ul. Łąko­wej, Kazi­mie­rza Gref­kę z Będź­mi­ro­wic, Elż­bie­tę Czer­wiń­ską z ul. Macz­ka i Kazi­mie­rza Łan­gow­skie­go z ul. Łukow­skiej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 marca 2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my na ofia­ry na kolek­tę die­ce­zjal­ną oraz dat­ki do puszek na misyj­ne dzie­ło „Ad Gentes”.

 2. Dzi­siaj zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym o godz. 17.15.
 3. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzyżowej: 
 4. dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.
 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na malo­wa­nie nasze­go kościoła.
 2. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 3. Rów­nież w sobo­tę zapra­sza­my na spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych, któ­re odbę­dzie się po Mszy św. o godz. 18.00. Spo­tka­nie jest obowiązkowe.
 4. W dniach 10 – 12 mar­ca, w ramach przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu mał­żeń­stwa, odbę­dzie się w naszej para­fii Week­end dla narzeczonych.
 5. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się ini­cja­ty­wę Cari­tas wspar­cia sie­rot woj­ny na Ukra­inie, na któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne ofia­ry ze Skar­bo­nek Wiel­ko­post­nych. Skar­bon­ki moż­na zabrać ze sto­li­ków pod chó­rem lub z zakry­stii, pro­si­my, aby kate­che­ci dla swo­ich klas pobra­li skar­bon­ki z zakrystii. 
 6. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” i „W Rodzinie”.
 7. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Romu­al­da Bonin w śro­dę o godz. 6.30, Macie­ja Wiśniew­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hele­nę Sko­tar­czak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Tade­usza Pastwa we wto­rek o godz. 18.00, Zofię Rem­blew­ską w śro­dę o godz. 18.00, Raj­mun­da Zabroc­kie­go w czwar­tek o godz. 18.00 i Kry­sty­nę Boro­wiak w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Tere­nię Diec z ul. Bema. We wto­rek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Pio­tra Kuras z ul. Macz­ka, a o godz. 14.00 pogrzeb ś.p. Sta­ni­sła­wa Plich­ty z ul. Łąko­wej. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kazi­mie­rza Gref­ki z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 lutego 2023 r.

 1. W okre­sie Wiel­kie­go Postu zachę­ca­my do podej­mo­wa­nia aktów poku­ty i posta­no­wień, któ­re umac­nia­ją naszą wia­rę i wypra­sza­ją Boże miło­sier­dzie dla zagu­bio­ne­go świa­ta, zwłasz­cza pokój na Ukra­inie. Dzi­siaj o godzi­nie 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00.
 3. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej, któ­rej słu­cha­my od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 4. W pią­tek zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwie Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ty zbie­ra­ne pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą są prze­zna­czo­ne na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca od godz. 7.45, a księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za oka­za­ną soli­dar­ność z ofia­ra­mi trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii. W ubie­głą nie­dzie­lę do puszek zebra­li­śmy 10. 750 zł. Na dzi­siej­szą nie­dzie­lę bisku­pi ogło­si­li zbiór­kę do puszek na pomoc Ukra­inie. Ponie­waż w naszej para­fii odby­ła się zbiór­ka na ten cel na począt­ku lute­go, pod­czas poby­tu dia­ko­na Tara­sa z Ukra­iny, dzi­siaj nie orga­ni­zu­je­my zbiór­ki. Na ten cel prze­zna­czy­my kolek­tę ze śro­dy popiel­co­wej w wyso­ko­ści 3.630 zł. Ofia­ry ze skar­bo­nek wiel­ko­post­nych będą prze­zna­czo­ne na pomoc osie­ro­co­nym dzie­ciom z Ukrainy.
 1. W śro­dę po Mszy św. wie­czor­nej zapra­sza­my do sal­ki na spo­tka­nie wszyst­kich katechetów.

 2. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „W Rodzinie”.

 3. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ali­cję Soko­łow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Józe­fa Sro­kę w pią­tek o godz. 18.00, Agniesz­kę Cza­piew­ską w nie­dzie­lę o godz. 11.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Witol­da Lub­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Wan­dę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- za dusze czyść­co­we – int. APDC — w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ — w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym — w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

- w rocz­ni­cę powsta­nia Rady Ryce­rzy Kolum­ba – w sobo­tę o godz. 18.00

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Gra­ży­nę Pie­kar­ską z ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 lutego 2023 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. godz. 12.30 roz­po­czy­na się trzy­dnio­wa Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy i cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych przed Śro­dą Popiel­co­wą. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18.00. W ponie­dzia­łek i wto­rek Naj­święt­szy Sakra­ment będzie wysta­wio­ny po Mszy świę­tej od godz. 8.45 do Mszy św. o godz. 18.00. Zachę­ca­my do nawie­dza­nia w te dni naszej świą­ty­ni. Przed kościo­łem trwa zbiór­ka na ofia­ry trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii.

 2. W tym tygo­dniu już Śro­da Popiel­co­wa roz­po­czy­na­ją­ca okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te odpra­wi­my o godz.: 6:30, 8:45, 11:00, 16:20 i 18:00, a w Krzy­żu o 17.30. Pod­czas wszyst­kich Mszy świę­tych nasze gło­wy zosta­ną posy­pa­ne popio­łem na znak roz­po­czę­tej poku­ty. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły. Gorą­co zachę­ca­my do pod­ję­cia się tego wiel­kie­go aktu pokutnego.
 3. Naj­bliż­szy pią­tek jest dniem modli­twy i poku­ty za grzech wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich w Koście­le. W tej inten­cji będzie­my się modlić za Mszach św. i nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej. Dro­gi Krzy­żo­we roz­po­czy­na­my już w ten piątek:
  a) dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą tra­dy­cyj­nie będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego. 
 4. Pra­gnie­my też poin­for­mo­wać, że w naj­bliż­szą sobo­tę biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne, gdyż wszy­scy księ­ża uda­ją się do Pel­pli­na na nabo­żeń­stwo pokut­ne dla kapła­nów na roz­po­czę­cie Wiel­kie­go Postu.
 5. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym od przy­szłej nie­dzie­li o godz. 17.15.
 6. W ubie­głą nie­dzie­lę zebra­li­śmy na kolek­tę na remon­ty para­fial­ne 11 690 zł. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofia­ry, rów­nież indywidualne.
 7. Tra­dy­cyj­nie,  u pro­gu Wiel­kie­go Postu w Koście­le prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. 
 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów 25, 26 i 27 lute­go po Mszy świę­tej o 8.45.
 9. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Spo­tka­nie jest obowiązkowe.
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć nowy numer „Piel­grzy­ma” i „W Rodzinie”.
 12. Msze św. w rym tygodniu:
  - 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Mario­lę Bana­czyk w pią­tek o godz. 8.45, Edmun­da Weiss­brodt w sobo­tę o godz. 6.30

- 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Fran­cisz­ka Pozor­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Rafa­ła Szcze­pań­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ryszar­da Sten­cel we wto­rek o godz. 18.00, Cze­sła­wa Sabi­nasz w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś. p. Ire­nę Kry­ger z Nowej Juń­czy. Wiecz­ny odpoczynek …

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12 lutego 2023 r.

Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne na remon­ty para­fial­ne. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi, któ­rych dzie­ci w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. 
Zbli­ża się okres Wiel­kie­go Postu, dla­te­go w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30 roz­po­czy­na­my trzy­dnio­wą Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy i cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18.00. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, a przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka na rzecz ofiar trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii.
W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr cza­so­pi­sma „W Rodzinie”.
Msze św. w tym tygodniu: 
- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś. p. Tere­sę Gor­no­wicz we wto­rek o godz. 6.30, Joan­nę Sita­rek we wto­rek o godz. 18.00 i Kry­sty­nę Krzo­ska we wto­rek o godz. 18.00
- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Marię Prze­wo­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wa Pru­skie­go w śro­dę o godz. 18.00 i Janu­sza Sof­czyń­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Raj­mun­da Zabroc­kie­go z ul. 21 Lute­go, Kry­sty­nę Boro­wiak z ul. Der­dow­skie­go, Jerze­go Sza­lew­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Jadwi­gę Szar­mach ze Stru­gi, Lecha Wró­blew­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra oraz Jerze­go Tes­smer z ul. Lipo­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ire­ny Kry­ger z Nowej Juń­czy, a we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Danie­li Miszew­skiej z ul. Gen. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek …

V NIEDZIELA ZWYKŁA 5 lutego 2023 r.

 1. W tym tygo­dniu zakoń­czy­ły się przy­ję­cia kolę­du­ją­cych kapła­nów. W tym roku przy­ję­ło nas ok. 83 % rodzin (w ubie­głym roku 78%) . Wyra­ża­my naszą wdzięcz­ność za oka­zy­wa­ną życz­li­wość, modli­twy, roz­mo­wy, poczę­stun­ki i ofia­ry kolędowe. 
 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­szam na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 3. Swo­je kolę­do­wa­nie zakoń­czy­li rów­nież kolęd­ni­cy misyj­ni, któ­rzy pra­gną gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy ich przy­ję­li. Dzie­ci zebra­ły 2010 zł na pomoc rówie­śni­kom z Papui Nowej Gwi­nei. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofiary.
 4. W sobo­tę obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des, a jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zachę­ca­my do modli­twy za oso­by cho­re, star­sze i kona­ją­ce. Cho­rych i star­szych zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45 , na któ­rej udzie­li­my Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Cho­rych. Po Mszy św. Apo­stol­stwo Św. Elż­bie­ty zapra­sza do sal­ki para­fial­nej człon­ków wspól­no­ty oraz oso­by zapro­szo­ne na spotkanie.
 5. Rów­nież w pią­tek narze­czo­nych zapra­sza­my na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie odbę­dzie się o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dal­sze remon­ty parafialne.
 7. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tak, jak przed kolędami.
 8. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 10. Brat dia­kon z Ukra­iny przed kościo­łem roz­pro­wa­dza świe­ce wyko­na­ne przez ukra­iń­ską mło­dzież. Ofia­ry prze­zna­cza na pomoc rodzi­nom naj­bar­dziej dotknię­tym trwa­ją­cą tam woj­ną. Dat­ki moż­na skła­dać rów­nież do puszki.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Annę Osow­ską w pią­tek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jaro­sła­wa Glisz­czyń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ryszar­da Szczech we wto­rek o godz. 18.00, Roma­na Cza­piew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00,

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Tade­usza Pastwę z Łub­nej i Zofię Rem­blew­ską z Rytla. W ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by – o godz. 11.30 pogrzeb ś.p. Raj­mun­da Zabroc­kie­go z ul. 21 Lute­go i o godz. 13.00 pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Boro­wiak z ul. Der­dow­skie­go, a we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Jerze­go Sza­lew­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29 stycznia 2023 r.

 1. Dzi­siaj świę­tu­je­my 103. rocz­ni­cę powro­tu Czer­ska do Macie­rzy. Na Mszy św. o godz. 8.45 podzię­ku­je­my za łaskę wol­no­ści i pole­ci­my Bogu pole­głych boha­te­rów naszej małej Ojczy­zny. Po Mszy św. wła­dze mia­sta i gmi­ny, w imie­niu miesz­kań­ców, zło­żą kwia­ty pod tabli­cą żoł­nie­rzy nie­pod­le­gło­ści przy SP nr 2. 

 2. W tym tygo­dniu koń­czy­my kolę­dy. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my za życz­li­wość, wspól­ną modli­twę i roz­mo­wy, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry. W naj­bliż­szym cza­sie odwie­dzi­my jesz­cze wier­nych miesz­ka­ją­cych przy nastę­pu­ją­cych ulicach:

- dzi­siaj: ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – od godz. 14.30

- jutro: ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – od godz. 14.30

- we wto­rek: ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska, Cmen­tar­na – od godz. 14.30.

3. W śro­dę odbę­dzie się dodat­ko­wa kolę­da dla wszyst­kich, któ­rzy nie mogli przy­jąć kapła­na w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Chęt­ni mogą zgła­szać się tele­fo­nicz­nie lub umó­wić się bez­po­śred­nio z księdzem.

4. W czwar­tek obcho­dzi­my świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go czy­li Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00 oraz o godz. 17.00 w Krzy­żu. Na wszyst­kich Mszach św. odbę­dzie się bło­go­sła­wień­stwo świec. Dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nię św., wraz z rodzi­ca­mi, zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 16.20 . Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na zako­ny klauzurowe.

5. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, męczen­ni­ka. Po Mszach św. udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa od bólów gar­dła i innych dolegliwości.

6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne – pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.

7. W sobo­tę od godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. W sobo­tę odwie­dzi­my rów­nież cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

8. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest jesz­cze czyn­ne tyl­ko w śro­dę i sobo­tę od godz. 10.00 do 11.00, a Msze św. wie­czor­ne wzna­wia­my od czwartku.

9. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta tej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

10. Zakoń­czy­li­śmy kolej­ny etap reno­wa­cji naszej świą­ty­ni. Zosta­ły odno­wio­ne trzy kon­fe­sjo­na­ły, kruch­ta pod wie­żą oraz wymie­nio­ne popę­ka­ne płyt­ki z pia­skow­ca w posadz­ce. Wię­cej na temat remon­tów w spra­woz­da­niu rocz­nym, ale dzi­siaj chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w reno­wa­cję kon­fe­sjo­na­łów: sto­la­rzom, tapi­ce­ro­wi, elek­try­kom, ofia­ro­daw­cy wie­sza­ków do stuł, rzeź­bia­rzo­wi za odtwo­rze­nie moty­wu roślin­ne­go na ostat­nim kon­fe­sjo­na­le, a szcze­gól­nie miesz­kań­com Mosny, któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li spe­cjal­ną zbiór­kę na mate­riał sto­lar­ski i tapicerski. 

11. Msze św. w tym tygodniu:

 — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Oźmiń­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Krzysz­to­fa Bąk w pią­tek o godz. 16.20

 — w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Nowa­ka w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Józe­fa Mło­dzia­now­skie­go we wto­rek o godz. 8.45 i Marię Siko­ra w śro­dę o godz. 8.45

 — za dusze czyść­co­we od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

 — w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

 — w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

 — w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

 — w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

 — w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Witol­da Lub­czyń­skie­go z ul. Tar­go­wej, Wan­dę Łan­gow­ską z ul. Wie­lew­skiej i Hele­nę Sko­tar­czak z Bla­do­wa. Wiecz­ny odpoczynek …

III NIEDZIELA ZWYKŁA 22 stycznia 2023 r.

III NIEDZIELA ZWYKŁA 22 stycz­nia 2023 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, któ­ra jest Nie­dzie­lą sło­wa Boże­go, Kościół pra­gnie nas na nowo zachę­cić do czy­ta­nia Pisma św., a jed­no­cze­śnie przy­po­mnieć o zna­cze­niu stu­dium sło­wa Boże­go dla roz­wo­ju wiary.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my 103 rocz­ni­cę powro­tu Czer­ska do Pol­ski. Z tej oka­zji zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji pomyśl­ne­go roz­wo­ju mia­sta i za pole­głych boha­te­rów naszej małej Ojczy­zny. Po Mszy św. wła­dze samo­rzą­do­we, w imie­niu miesz­kań­ców Czer­ska, zło­żą kwia­ty przed tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą żoł­nie­rzy nie­pod­le­gło­ści przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2.
 3. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za przy­ję­cie kolę­du­ją­cych kapła­nów, ser­decz­ną atmos­fe­rę, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry na rzecz parafii. 
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00 . Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 5. Jak zawsze w sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 6. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na remon­ty diecezjalne.
 7. Ponie­waż na piel­grzym­kę do Madju­gor­je, któ­ra odbę­dzie się w dniach 29 kwiet­nia do 7 maja br., zgło­si­ło się wie­lu chęt­nych, orga­ni­zu­je­my dru­gi auto­kar. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Damiana.
 8. Przy­po­mi­na­my, że na naszej stro­nie inter­ne­to­wej umie­ści­li­śmy dane o gro­bach na naszym cmen­ta­rzu. Baza danych jest wery­fi­ko­wa­na. Pro­si­my, aby na razie nie reago­wać na poja­wia­ją­ce się komunikaty.
 9. W dal­szym cią­gu trwa­ją pra­ce reno­wa­cyj­ne w naszym koście­le. Zosta­ła odno­wio­na kruch­ta pod wie­żą, w pią­tek pla­nu­je­my zakoń­czyć reno­wa­cję trzech kon­fe­sjo­na­łów i trwa wymia­na popę­ka­nych pły­tek na posadz­ce świą­ty­ni. Prze­pra­sza­my za utrudnienia.
 10. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Euge­nię Lidt­ka we wto­rek o godz. 6.30, Arka­diu­sza Krzo­skę w czwar­tek o godz. 6.30, Flo­ria­na Rud­nik w sobo­tę o godz. 8.45, Zofię Łan­gow­ską w sobo­tę o godz. 18.00, Hen­ry­ka Karcz w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Brze­ziń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Jana Ufnow­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Paw­ła Mili­wek w czwar­tek o godz. 8.45, Hele­nę Ossow­ską w pią­tek o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ryszar­da Sten­cel ze Sto­dó­łek, Fran­cisz­ka Pozor­skie­go z Gdań­ska i Cze­sła­wa Sabi­nasz z ul. Bro­wa­ro­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Witol­da Lub­czyń­skie­go z ul. Tar­go­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

10. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- dzi­siaj: ul. Ander­sa – od godz. 14.30

- 23 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza, Wyb. pod Łuko­wo, Kole­jo­wa, Koso­budz­ka, Jodło­wa – od godz. 14.30

- 24 stycz­nia (wto­rek): ul. Przy­to­ro­wa, Matej­ki, Jana Paw­ła II – od godz. 14.30

- 25 stycz­nia (śro­da): ul. 21 Lute­go, Par­ko­wa – od godz. 14.30

- 26 stycz­nia (czwar­tek): ul. Bro­wa­ro­wa, Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Pocz­to­wa, Dąbrow­skie­go, Bato­re­go – od godz. 14.30

- 27 stycz­nia (pią­tek): ul. Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Trans­por­tow­ców – od godz. 14.30

- 28 stycz­nia (sobo­ta): ul. Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Jarzę­bi­no­wa, Towa­ro­wa, Kli­na, Prze­my­sło­wa, Mle­czar­ska, Spo­koj­na, Krót­ka – od godz. 11.00

- 29 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – od godz. 14.30

- 30 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – od godz. 14.30

- 31 stycz­nia (wto­rek): ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska + blo­ki, Cmen­tar­na – od godz. 14.30