UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest świę­tem patro­nal­nym Akcji Kato­lic­kiej i Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, a jed­no­cze­śnie ostat­nią nie­dzie­lą roku liturgicznego.

 2. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na cele inwe­sty­cyj­ne w naszej para­fii. Zebra­li­śmy 11 310 zł oraz 100 zł wpła­co­no na kon­to para­fial­ne. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy reno­wa­cję pre­zbi­te­rium, a obec­nie trwa­ją pra­ce nad nowym oświetleniem.
 3. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za kapła­nów 25, 26 i 27 listo­pa­da po Mszy świę­tej o 8.45.
 4. W pią­tek i sobo­tę odbę­dą się reko­lek­cje GPS dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze SP nr 2 oraz uczniów innych szkół, któ­rzy nie wzię­li udzia­łu w paź­dzier­ni­ko­wych rekolekcjach. 
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Adwent, któ­ry jest cza­sem przy­go­to­wa­nia na Boże Naro­dze­nie. Tra­dy­cyj­nie zachę­ca­my do udzia­łu w reko­lek­cjach adwen­to­wych, któ­re roz­pocz­ną się w sobo­tę na Mszy świę­tej o godz. 18.00. Plan reko­lek­cji znaj­du­je się gablo­tach, a szcze­gó­ły poda­my w przy­szłą nie­dzie­lę. Nauki reko­lek­cyj­ne wygło­si pal­lo­tyn o. Jerzy Gugała.
 6. W śro­dę obok nasze­go LO zosta­nie pod­sta­wio­ny krwio­bus. Zachę­ca­my do odda­nia krwi, któ­ra jest nie­za­stą­pio­nym źró­dłem życia. Reje­stra­cja w godzi­nach od 9.00 do 14.00.
 7. Kół­ko Misyj­ne zapra­sza na spo­tka­nie w pią­tek o godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej. Szcze­gól­nie pro­si się o przy­by­cie dzie­ci, któ­re w grud­niu pra­gną uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach misyj­nych w Pelplinie.
 8. W przy­szłą sobo­tę, tj. 3 grud­nia, księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną — będą to jed­no­cze­śnie odwie­dzi­ny przed­świą­tecz­ne. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.
 9. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 – 8.45.
 10. Od przy­szłej nie­dzie­li przed kościo­łem i w zakry­stii będzie moż­na nabyć świe­ce Cari­tas w cenie: duże – 25 zł, małe – 10 zł oraz cza­so­pi­smo „W Rodzinie”.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wła­dy­sła­wę Knit­ter we wto­rek o godz. 6.30, Andrze­ja Duraj w śro­dę o godz. 6.30, Jana Janow­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tade­usza Pobłoc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Wie­sła­wa Pilew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Mał­go­rza­tę Repul­ską w śro­dę o godz. 18.00, Annę Pie­tro­niuk w czwar­tek o godz. 18.00 i Annę Dzie­nisz w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wę Połom- Hüb­ner z ul. Ander­sa, Ire­nę Pfaj­fer z ul. Bato­re­go, Jadwi­gę Gref­ka z ul. Bema, Hali­nę Eber­tow­ską z ul. Polnej i Lidię Neu­bau­er z ul. Pod­gór­nej. W ponie­dzia­łek o godz. 13.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Andrze­ja Forc z ul. Sło­necz­nej. Wiecz­ny odpoczynek …

XXXIII Niedziela Zwykła 13 listopada 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indywidualne. 

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. Roz­po­czął się już okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 25 zł – duże i 10 zł – małe świece.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. W naszej para­fii będzie to rów­nież Deka­nal­ny Dzień Mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się wie­czor­ną Mszą św. o godz. 18.00, a po niej spo­tka­nie dla mło­dzie­ży i ado­ra­cja. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież naszej para­fii oraz całe­go deka­na­tu. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, a przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia „Pomoc Kościo­ło­wi w potrze­bie”, któ­ra w tym roku jest dedy­ko­wa­na Kościo­ło­wi w Ukrainie. 
 5. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 25 – 26 listo­pa­da odbę­dą się reko­lek­cje GPS dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze SP nr 2 oraz uczniów innych szkół, któ­rzy nie wzię­li udzia­łu w paź­dzier­ni­ko­wych rekolekcjach. 
 6. W sobo­tę 26 listo­pa­da na wie­czor­nej Mszy św. roz­pocz­ną się reko­lek­cje adwen­to­we dla całej para­fii, któ­re wygło­si pal­lo­tyn o. Jerzy Gugała.
 7. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. spo­tka­nie kan­dy­da­tów na mini­stran­tów oraz chłop­ców, któ­rzy chcie­li­by dołą­czyć LSO.
 8. W pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie krę­gu biblijnego.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Witol­da Żabiń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ire­nę Pie­pio­ra, Ryszar­da Kołat­kę w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Wan­dę Pru­szak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Pru­ską we wto­rek o godz. 18.00, Tere­sę Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Edy­tę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Zofię Omie­czyń­ską w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Pela­gię Wicza­now­ską z ul. Łąko­wej. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ire­ny Pfaj­fer z ul. Bato­re­go. Wiecz­ny odpoczynek …

XXXII Niedziela Zwykła 6 listopada 2022 r.

 1. Po Mszy św. o 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 2. W pią­tek obcho­dzi­my kolej­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę. Wszyst­kich, któ­rym dro­ga jest Pol­ska, zapra­sza­my na Mszę św. w tej inten­cji na godz. 8.45. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie kie­ru­je­my do samo­rzą­dow­ców, wszyst­kich orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na tere­nie naszej gmi­ny oraz repre­zen­ta­cje szkół z pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi. Po Mszy św. tra­dy­cyj­nie uda­my się pod pomnik upa­mięt­nia­ją­cy ofia­ry wal­ki o naszą nie­pod­le­głość, gdzie zło­ży­my kwia­ty. Pod­czas uro­czy­sto­ści zosta­nie poświę­co­ne nowe ogro­dze­nie cmen­ta­rza hono­ro­we­go. W pią­tek nie obo­wią­zu­je post, od któ­re­go ks. biskup udzie­lił dyspensy.

 3. Roz­po­czy­na się już okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza tyl­ko i wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 25 zł – duże i 10 zł – małe świece.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę, po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce parafialne.

 5. Nauka dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 7. Ofia­ry na zdro­waś­ki moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze parafialnym. 

 8. Przed kościo­łem lub w zakry­stii moż­na nabyć cza­so­pi­sma „Piel­grzym” oraz choj­nic­kie cza­so­pi­smo „W Rodzinie”. 

 9. Msze św. w tym tygodniu: 

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Woj­cie­cha Wał­doch we wto­rek o godz. 6.30, Ste­fa­nię Włoch w czwar­tek o godz. 6.30

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edwar­da Dahl­ke w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: ś.p. Jerze­go Połom z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Tade­usza Szprę­gę z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Jana Gra­dow­skie­go z ul. Zie­lo­nej i Różę Czer­nie­jew­ską z ul. Łąko­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Pela­gii Wicza­now­skiej z ul. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek …

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 października 2022 r.

1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościołów.

2. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Zapra­sza­my na Msze św., które odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym – z jed­nym wyjąt­kiem. Nie będzie Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.00, a dodat­ko­wa Msza św. zosta­nie odpra­wio­na w inten­cjach zbio­ro­wych o godz. 14.00. Po niej wyru­szy pro­ce­sja, naj­pierw na cmen­tarz para­fial­ny, gdzie wysłu­cha­my kaza­nia, a następ­nie na cmen­tarz hono­ro­wy. W tym dniu na cele par­kin­go­we będzie prze­zna­czo­ne tar­go­wi­sko miej­skie, a służ­by porząd­ko­we pro­szą o dosto­so­wa­nie się do pole­ceń i ozna­ko­wa­nia. W Krzy­żu Msza św. o godz. 9.45.

3. W śro­dę przy­pa­da Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li Dzień Zadusz­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00. Tra­dy­cyj­nie Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci zapra­sza na modli­twę różań­co­wą, któ­ra odbę­dzie się o godz. 15.00 na naszym cmen­ta­rzu. Nato­miast po Mszy św. o godz. 18.00 uda­my się pro­ce­sjo­nal­nie na cmen­tarz, by wspól­nie modlić się za naszych bli­skich. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

4. W ponie­dzia­łek przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­rej słu­cha­my od godz. 17.30.

5. Od połu­dnia Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać raz dzien­nie odpust zupeł­ny za dusze czyść­co­we pod sta­ły­mi warun­ka­mi, czy­li stan łaski uświę­ca­ją­cej, Komu­nia św., brak przy­wią­za­nia do grze­chu oraz modli­twa w inten­cjach Ojca św. 

6. Od czwart­ku do sobo­ty zapra­sza­my też na róża­niec za dusze w czyść­cu cier­pią­ce wymie­nia­ne w zdro­waś­kach jed­no­ra­zo­wych na godz. 17.30. Ofia­ry na zdro­waś­ki rocz­ne moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa, na którą zapra­sza­my nie tyl­ko dzie­ci i mło­dzież, ale wszyst­kich para­fian, od godz. 15.00 – 16.20. O godz. 15.00 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Bożego. 

8. W sobo­tę, 5 listo­pa­da, Civi­tas Chri­stia­na zapra­sza na godz. 16.00 na cmen­tarz, na róża­niec w inten­cji zmar­łych człon­ków wspólnoty.

9. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a kolek­ta tego dnia jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

10. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

11. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w orga­ni­za­cji deka­nal­ne­go tur­nie­ju pił­ki noż­nej mini­stran­tów, a w szcze­gól­no­ści dyrek­cji Zespo­łu Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie za udo­stęp­nie­nie hali sportowej.

12. Uwa­ga dzie­ci! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ostat­ni w paź­dzier­ni­ku róża­niec, w ponie­dzia­łek o godz. 16.20, a po nim uda­my się do sali spor­to­wej nasze­go LO na „Bal Świę­tych”. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za posta­cie świę­tych lub anio­łów. W tym miej­scu dzię­ku­je­my KGW w Krzy­żu za przy­go­to­wa­nie poczę­stun­ku dla uczest­ni­ków balu.

13. Jak zawsze przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku prze­dłu­ża­nia miejsc na cmen­ta­rzu, których ter­min upły­wa po 20 latach. Pro­si­my nie wrzu­cać do kon­te­ne­rów na śmie­ci liści, ale do miejsc wyzna­czo­nych przez opie­ku­na cmen­ta­rza. Zwra­ca­my też uwa­gę na kra­dzie­że kwia­tów i zni­czy. Jest to nie tyl­ko rze­czą kary­god­ną, ale wyra­zem bra­ku sza­cun­ku dla zmar­łych i pro­fa­na­cją tego świę­te­go miejsca.

14. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

15. Msze św. w tym tygodniu:

1 r. śmier­ci: za ś. p. Tere­sę Drew­czyń­ską w śro­dę o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Romu­al­dę Wiśniew­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ewę Łopa­ta w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- Msza św. zbio­ro­wa za zmar­łych we wto­rek o godz. 14.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty ś.p. Bogu­mi­łę Lamot z Mostów I Ire­nę Dłu­go­zi­ma z ul. Świer­ko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23 października 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę misyj­ną i zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji misji, a zwłasz­cza za o. Zyg­mun­ta, któ­ry po powro­cie z urlo­pu roz­po­czął służ­bę w swo­jej pla­ców­ce w Papui Nowej Gwinei.

 2. Zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30, a w nie­dzie­lę pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.
 3. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej: dzi­siaj, w śro­dę oraz przy­szłą nie­dzie­lę w godz. 9.30 – 11.00.

 4. Trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium kościo­ła. Zosta­ły wzmoc­nio­ne tyn­ki, a w ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się malo­wa­nie ścian ponad fre­ska­mi. W naj­bliż­szym cza­sie będzie pro­blem w oświe­tle­niem, gdyż opóź­nia się dosta­wa nowych reflek­to­rów. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap reno­wa­cji zabyt­ko­we­go ogro­dze­nia świą­ty­ni od stro­ny ul. Kościusz­ki. W dal­szej kolej­no­ści będzie odna­wia­ny rów­nież mur i scho­dy od ul. Szkolnej.
 5. Zbli­ża się uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, dla­te­go pro­si­my nie wrzu­cać liści do kon­te­ne­rów na śmie­ci, ale w miej­scach do tego wyznaczonych.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów.
 8. Dzię­ku­je­my dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie sali oraz wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie reko­lek­cji GPS dla kan­dy­da­tów do bierzmowania.
 9. Wzna­wia­my kol­por­taż dwu­ty­go­dni­ka „W Rodzi­nie”, cza­so­pi­sma wyda­wa­ne­go w Choj­ni­cach. Zachę­ca­my do lek­tu­ry cie­ka­wych arty­ku­łów. Cena egzem­pla­rza 1,50 zł.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hele­nę Lubiń­ską w śro­dę o godz. 8.45, Huber­ta Kwiat­kow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Krzysz­to­fa Laskow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Hen­ry­ka Kosie­dow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ste­fa­na Basza­now­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Marię Pokrzy­wiń­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tade­usza Puczyń­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jadwi­gę Sza­ra­fin z Mala­chi­na, Lasz­ka Rogań­skie­go z ul. Dąbrow­skie­go, Danu­tę Rekow­ską z Gutow­ca, Kry­sty­nę Knit­ter z Krzy­ża. W śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Bogu­mi­ły Lamont zd. Kitow­skiej z Mostów. Wiecz­ny odpoczynek …

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16 października 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na inwe­sty­cje para­fial­ne, zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11.050 zł.

 2. Dzi­siaj obcho­dzi­my rocz­ni­cę wybo­ru św. Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży w ramach Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia, któ­re jest żywym pomni­kiem św. Jana Paw­ła II. Bóg zapłać za ofiary.
 3. W paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na modli­twę różań­co­wą codzien­nie o godz. 8.45 i 17.30, a w nie­dzie­lę pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.
 4. W sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II. Po nabo­żeń­stwach bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi. Zapra­sza­my też na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 5. Kół­ko Misyj­ne zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie do sal­ki para­fial­nej w naj­bliż­szy pią­tek, po różań­cu o godz. 16.20.
 6. Przy­szła nie­dzie­la jest poświę­co­na misjom kato­lic­kim. Zachę­ca­my dzie­ci, aby na Mszę św. o godz. 11.00 prze­bra­ły się w stro­je zwią­za­ne z misja­mi. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dzia­łal­ność misyj­ną Kościoła. 
 7. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba za pra­cę przy usu­nię­ciu zła­ma­nych, pod­czas wio­sen­nej nawał­ni­cy, drzew w ogro­dzie para­fial­nym oraz wymia­nę kil­ku przę­seł ogro­dze­nia, któ­re zosta­ły uszko­dzo­ne zwa­lo­ny­mi drze­wa­mi. Przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na wspar­cie Ukrainy.
 8. W tym tygo­dniu pla­nu­je­my kolej­ny etap malo­wa­nia pre­zbi­te­rium oraz reno­wa­cję muru wokół kościo­ła. Przy­go­to­wy­wa­na jest wyce­na reno­wa­cji dwóch dużych konfesjonałów.
 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej: dzi­siaj, we wto­rek, w śro­dę, pią­tek oraz przy­szłą nie­dzie­lę w godz. 9.30 – 11.00.

 10. W pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie krę­gu biblij­ne­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie Pisma św.

 11. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1. W naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę zapra­sza­my na reko­lek­cje GPS, któ­re odbę­dą się w hali spor­to­wej LO.

 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bogu­mi­ła Pron­dzin­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30, Jerze­go Żali­kow­skie­go w sobo­tę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edmun­da Sza­moc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wę Niklasz we wto­rek o godz. 18.00, Hali­nę Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Bar­ba­rę Waj­dzik w czwar­tek o godz. 18.00, Jani­nę Drew­czyń­ską w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Annę Dzie­nisz z ul. Świer­ko­wej, Gabrie­lę Plisz­ka z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Jerze­go Hof­f­man­na z ul. Der­dow­skie­go. We wto­rek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Sza­ra­fin w Mala­chi­na, a śro­dę o godz. 15.00 pogrzeb ś.p. Lesz­ka Rogań­skie­go z ul. Dąbrow­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek …

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 październik 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za dzi­siej­sze ofia­ry na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Przy­po­mi­na­my, że na Mszy św. o godz.11.00 zosta­ną poświę­co­ne różań­ce dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a po Mszy św. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi. Na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 2. W czwar­tek Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Jana Paw­ła II pra­gnie uczcić swo­je­go patro­na. Z tej oka­zji zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45 nie tyl­ko uczniów, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły, ale rów­nież rodzi­ców i daw­nych absol­wen­tów tej placówki.

 3. We czwar­tek obcho­dzi­my ostat­ni w tym roku dzień fatim­ski, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my na róża­niec fatim­ski z pro­ce­sją dooko­ła kościo­ła, na godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W pią­tek obcho­dzi­my Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Już dzi­siaj wszyst­kim nauczy­cie­lom, wycho­waw­com, kate­che­tom i pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji skła­da­my gorą­ce życze­nia satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nej pra­cy, samych suk­ce­sów i wdzięcz­no­ści od uczniów i ich rodzi­ców. W tym dniu w waszej inten­cji dzie­ci odmó­wią róża­niec o godz. 16.20.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XXII Dzień Papie­ski pod hasłem „Blask Praw­dy”. Jak co roku przed kościo­łem i na uli­cach nasze­go mia­sta odby­wa się zbiór­ka do puszek na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży. Pamię­ta­my, że jest to ducho­wy pomnik świę­te­go Jana Paw­ła II. 

 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku na róża­niec o godz. 16.20. Zachę­ca­my też do odma­wia­nia różań­ca w gro­nie rodzinnym.

 7. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Dzię­ku­je­my mał­żeń­stwom, któ­re po raz kolej­ny przy­go­to­wa­ły i pro­wa­dzi­ły „Week­end dla narze­czo­nych” oraz dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie pomieszczeń.

 9. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia! Reko­lek­cje GPS dla SP nr 1 odbę­dą się w dniach 2122 paź­dzier­ni­ka w hali spor­to­wej LO. Nato­miast dla SP nr 2 i pozo­sta­łych szkół w dniach 2526 listopada. 

 10. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia. Dzi­siaj moż­na skła­dać zdro­waś­ki rów­nież w sal­ce para­fial­nej od godz. 9.30 do 11.00.

 11. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my, że nie­opła­co­ne gro­by mogą ulec likwidacji. 

 12. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Lidię Szat­kow­ską w czwar­tek o godz. 8.45, Fran­cisz­kę Nakiel­ską w pią­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Dys­ie­ro­wicz w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Mate­usza Śledź w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Gerar­da Grzy­bow­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Jolan­tę Buczyń­ską w czwar­tek o godz. 6.30 i Mar­tę Kitow­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji pra­cow­ni­ków Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych, o błog. Boże dla żyją­cych i wiecz­ne szczę­ście dla zmar­łych w nie­dzie­lę o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Edwar­da Dahl­ke z ul 21 Lute­go, Mał­go­rza­tę Regul­ską z ul. Dwor­co­wej i Annę Pie­tra­niuk z Mala­chi­na. We wto­rek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Anny Dzie­nisz z ul. Świer­ko­wej, a w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Gabrie­li Plisz­ka z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

XXVII Niedziela Zwykła 2 października 2022 r.

 1. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne na cele die­ce­zjal­ne. Przy­po­mi­na­my, że przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba sprze­da­ją zni­cze. Dochód z ze sprze­da­ży jest prze­zna­czo­ny na pomoc Ukrainie.

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – inwe­sty­cyj­na — jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszym koście­le. Na ukoń­cze­niu jest reno­wa­cja fre­sku w pre­zbi­te­rium, a w dal­szej kolej­no­ści zosta­ną poma­lo­wa­ne ścia­ny powy­żej fre­sku i zmie­nio­ne oświe­tle­nie. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indywidualne. 
 3. Za tydzień w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11:00 odbę­dzie się spo­tka­nie dla rodzi­ców, któ­rych dzie­ci przy­go­to­wu­ją się do przy­ję­cia I Komu­nii Świę­tej. Zosta­ną poświę­co­ne różań­ce dzie­ci. Nato­miast na Mszy św. o godz. 14:00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16:30 w sal­ce parafialnej.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45, rów­nież w sobo­tę. Dodat­ko­wo zapra­sza­my na ado­ra­cję w czwar­tek po Mszy św. wie­czor­nej oraz w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do 16.20.
 5. Dzi­siaj po Mszach świę­tych moż­na kupić różań­ce świę­te, któ­re wyko­na­ły dzie­ci z Rycer­stwa. Pod­czas prac dzie­ci modli­ły się za wszyst­kich, któ­rzy kupią róża­niec. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­zna­czo­ne są na piel­grzym­kę wspól­no­ty do Niepokalanowa. 
 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we. Dzie­ci zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20. Po nabo­żeń­stwach dzie­ci otrzy­ma­ją obraz­ki. W nie­dzie­le zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we o godz. 17.30.
 7. W ponie­dzia­łek o godz. 15.00 zapra­sza­my na Mszę św. z oka­zji inau­gu­ra­cji kolej­ne­go roku aka­de­mic­kie­go Aka­de­mii Trze­cie­go Wieku.
 8. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie MB Różańcowej.
 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

 10. Koło Misyj­ne zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej. Spo­tka­nia będą się odby­wa­ły się dwa razy w mie­sią­cu: w pierw­szy i trze­ci pią­tek miesiąca.

 11. Apo­stol­stwo Trzeź­wo­ści zapra­sza na spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej w śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. Na to spo­tka­nie zapra­sza rów­nież gru­pę modli­tew­ną oraz oso­by pra­gną­ce modlić się o wyzwo­le­nie z róż­nych uza­leż­nień dzie­ci, mło­dzież i rodzin.

 12. W naj­bliż­szą sobo­tę w kate­drze pel­pliń­skiej odbę­dzie się I Die­ce­zjal­ny Kon­gres Apo­sto­la­tu Modli­twy za Kapła­nów. Ks. biskup zapra­sza na to spo­tka­nie wszyst­kie „Mar­ga­ret­ki” i oso­by modlą­ce się za kapła­nów. Kon­gres roz­pocz­nie się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją, a o godz. 11.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. biskupa.

 13. W związ­ku z zale­ce­niem ks. bisku­pa, od dzi­siaj we wszyst­kie nie­dzie­le, przed Msza­mi św., w para­fiach całej die­ce­zji będą gło­szo­ne krót­kie kate­che­zy na temat Mszy św.

 14. Gorą­co dzię­ku­je­my za ofia­ro­wa­nie nowych sto­ja­ków do rowe­rów przed kościołem.

 15. W zakry­stii moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” oraz kalen­da­rze die­ce­zjal­ne (małe w cenie 6 zł, duże po 12 zł).

16. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Hen­ry­ka Grzy­wacz w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kami­lę Kuli­sie­wicz we wto­rek o godz. 6.30, Bogu­sła­wę Pepliń­ską w śro­dę o godz. 8.45 i Zyg­mun­ta Resz­czyń­skie­go w pią­tek o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Marię Popie­las we wto­rek o godz. 18.00, Wie­sła­wę Połom w śro­dę o godz. 18.00

- w int. ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w int. Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w int. trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

17. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Wan­dę Pru­szak z Gutow­ca, Elż­bie­tę Pru­ską z ul. Tar­go­wej, Zofię Omie­czyń­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Tere­sę Ossow­ską z ul. Hal­le­ra, Edy­tę Łan­gow­ską z ul. Wie­lew­skiej, Wie­sła­wa Pilew­skie­go z Gdań­ska i Tade­usza Pobłoc­kie­go z ul. 21 Lute­go. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mał­go­rza­ty Regul­skiej z ul. Dwor­co­wej, a w czwar­tek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Edwar­da Dahl­ke z ul. 21 Lute­go. Wiecz­ny odpoczynek …

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25 września 2022 r.

 1. Dzi­siaj odbę­dzie się w naszym koście­le XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Pan bur­mistrz i chór „Lut­nia” zapra­sza­ją na godz. 14.00 wszyst­kich melo­ma­nów i oso­by pra­gną­ce przy­jem­nie spę­dzić nie­dziel­ne popo­łu­dnie. Do kon­kur­su zgło­si­ło się sie­dem chó­rów z bar­dzo róż­nym i cie­ka­wym reper­tu­arem. Według pro­gnoz kon­kurs potrwa do godz. 17.00.

 2. Ojciec Zyg­munt, w imie­niu wła­snym i potrze­bu­ją­cych w swo­jej para­fii, w Papui Nowej Gwi­nei, ser­decz­nie dzię­ku­je za ofia­ry zło­żo­ne na ten cel w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 7550 zł.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w od 7.00 do 8.45. W sobo­tę odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

 4. W sobo­tę roz­po­czy­na się paź­dzier­nik, a więc mie­siąc różań­ca św. Wzo­rem ubie­głych lat na modli­twę różań­co­wą zapra­sza­my o godz. 8.15 (pro­wa­dzą człon­ko­wie róż różań­co­wych), 16.20 (od ponie­dział­ku do piąt­ku — dzie­ci) i 17.30.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a o godz. 17.30 zapra­sza­my na modli­twę różańcową.

 6. Jutro mło­dzież ze szkół śred­nich wraz z ks. Damia­nem uda­je się na piel­grzym­kę matu­rzy­stów do Czę­sto­cho­wy. Pole­caj­my naszych matu­rzy­stów opie­ce Mat­ki Bożej.

 7. W naj­bliż­szą śro­dę, 28 wrze­śnia, jak co roku dołą­czy­my się do mię­dzy­na­ro­do­wej akcji “Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go na uli­cach miast”, modląc się w inten­cji naszej Ojczy­zny. W naszym mie­ście zapra­sza­my do odmó­wie­nia Koron­ki w nastę­pu­ją­cych miej­scach: Pomnik Jana Paw­ła II, przy krzy­żu na uli­cy Łukow­skiej, przy krzy­żu na skrzy­żo­wa­niu uli­cy Tuchol­skiej i 21 lute­go, przy koście­le, par­king LIDLA, par­king Bie­dron­ki (małej), Plac przy fon­tan­nie, na ul. Wie­lew­skiej przed figu­rą Mat­ki Bożej – o godz. 15.00.

 8. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych, któ­rzy w naj­bliż­szym roku pra­gną zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski. Szcze­gó­ły na stro­nie ewangelizacjapelplin.pl lub u ks. Mate­usza .

 9. W pią­tek zapra­sza­my na spo­tka­nie z bibli­stą, ks. prof. Woj­cie­chem Kar­dy­siem, któ­ry zaini­cju­je cykl spo­tkań z egze­ge­zy Pisma św. Począ­tek na Mszy św. o godz. 18.00, a po niej zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej, gdzie odbę­dzie się wykład pt. „Św. Maria Mag­da­le­na w Ewan­ge­liach syn­op­tycz­nych”. War­to zabrać ze sobą Pismo św.

 10. Od następ­nej nie­dzie­li Ryce­rze Kolum­ba będą roz­pro­wa­dza­li zni­cze, a dochód jest prze­zna­czo­ny na pomoc potrze­bu­ją­cym wspar­cia Ukra­iń­com. Nato­miast od Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej będzie moż­na nabyć różań­ce, któ­re wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ły dzie­ci ze wspól­no­ty. Dochód jest prze­zna­czo­ny na piel­grzym­kę do Niepokalanowa.

 11. W sobo­tę, 8 paź­dzier­ni­ka, w kate­drze pel­pliń­skiej odbę­dzie się I Die­ce­zjal­ny Kon­gres Apo­sto­la­tu Modli­twy za Kapła­nów. Ks. biskup zapra­sza na to spo­tka­nie wszyst­kie „Mar­ga­ret­ki” i oso­by modlą­ce się za kapła­nów. Kon­gres roz­pocz­nie się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją, a o godz. 11.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. biskupa.

 12. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 1 rocz. śmier­ci za ś.p. Tere­sę Kaszu­bow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Holc w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edwar­da Bar­toś w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Jani­nę Wał­doch w śro­dę o godz. 18.00, Marian­nę Lepak w czwar­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Fry­cę w pią­tek o godz. 18.00

- za dusze w czyść­cu cier­pią­ce – int. APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: Lidię Kukliń­ską, Zofię Jezier­ną, Marian­nę Lepak, Jani­nę Wal­doch, Mar­tę Kitow­ską, Romu­al­dę Wiśniew­ską i Jani­nę Drew­czyń­ską w śro­dę o 8.45
 — w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o 8.45
 — w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jani­nę Drew­czyń­ską z ul. Łąko­wej, Tade­usza Puczyń­skie­go z ul. Towa­ro­wej, Hen­ry­ka Kosie­dow­skie­go ze Sto­dó­łek, Ste­fa­na Basza­now­skie­go z Mala­chi­na, Romu­al­dę Wiśniew­ską z Lubie­rzy­na, Jana Ossow­skie­go z Będż­mi­ro­wic, Marię Pokrzy­win­ską z ul. Kole­jo­wej, Elż­bie­tę Łan­gow­ską z Kur­cze­go i Ewę Łopa­ta z ul. Kró­lo­wej Jadwigi.

W ponie­dzia­łek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wan­dy Pru­szak z Gutow­ca, we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb Zofii Omie­czyń­skiej z ul. Sta­ro­gardz­kiej, a w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Elż­bie­ty Pru­skiej w ul. Tar­go­wej, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Edy­ty Łan­gow­skiej z ul. Wie­lew­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …