WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 29 maja 2022 r.

 1. W dniu wczo­raj­szym z naszej para­fii uda­ła się do Wie­la pie­sza piel­grzym­ka, któ­ra liczy­ła 550 pie­szych piel­grzy­mów i 23 moto­cy­kli­stów. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom pielgrzymki.

 2. W śro­dę przy­pa­da Dzień Dziec­ka. Zachę­ca­my do modli­twy o reli­gij­ne wycho­wa­nie dzie­ci i dobrą przy­szłość. W tym dniu Ryce­rze Kolum­ba zapra­sza­ją męż­czyzn i wszyst­kich chęt­nych o godz. 19.00 na cmen­tarz para­fial­ny, gdzie odmó­wi­my róża­niec w inten­cji rodzin, któ­re utra­ci­ły swo­je dziec­ko oraz w obro­nie dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Nato­miast w nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 1100 , z racji swo­je­go świę­ta, dzie­ci otrzy­ma­ją miłą niespodziankę. 

 3. We wto­rek koń­czą się nabo­żeń­stwa majo­we, a od śro­dy roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 845 i 1800, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, piątek
i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – od godz. 700 do 845. W pią­tek dodat­ko­wo od godz. 1500 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 1500 do Mszy św. o godz. 1620. W Krzy­żu Msza św. w pią­tek o godz. 1700, a wcze­śniej oka­zja do spo­wie­dzi św.

 1. Pró­ba dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii Świę­tej odbę­dzie się w ponie­dzia­łek: o godz. 1600 – SP 1, o godz. 1700 – SP 2.

 2. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dza­my w naj­bliż­szą sobotę.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Po Mszy św. o godz. 845 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły do I Komu­nii św., na Mszy św. o godz. 1100 będą obcho­dzi­ły rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia. Nato­miast o godz. 1400 odbę­dzie się Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu chrztu św. (w nie­dzie­lę 12 czerw­ca, z racji przy­ję­cie nie będzie Mszy św. o godz. 1400). Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

 4. W sobo­tę o godz. 700 mło­dzież naszej para­fii wyru­szy auto­ka­rem, z ks. Mate­uszem, do Led­ni­cy na spo­tka­nie mło­dych. W tym roku pod hasłem: „Na krań­ce świa­ta”. Po Mszy św. wie­czor­nej, z racji Wigi­lii Zesła­nia Ducha Świę­te­go, Odno­wa zapra­sza na modli­twę uwiel­bie­nia, proś­bę o wyla­nie Ducha Świę­te­go i bło­go­sła­wień­stwo lourdzkie.

 5. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 6. Msze św. w tym tygodniu:

– w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jana Kie­drow­skie­go w śro­dę o godz. 630, Bar­ba­rę Haft­ka w czwar­tek o godz. 630

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hele­nę Łan­gow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Maria­na Szal­czew­skie­go we wto­rek o godz. 1800

– w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 845

– w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 845

– w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 1800

– w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 845

– w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 845

– w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 845.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ryszar­da Piór z ul. Gen. Ander­sa. W ponie­dzia­łek o godz. 1130 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Zofii Jaż­dżew­skiej z ul. Matej­ki, a we wto­rek o godz. 12.00 pogrzeb ś.p. Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go z Czer­ska, ul. Zło­tow­ska. Wiecz­ny odpoczynek …

UWAGA: Inten­cja mszal­na z 12 czerw­ca, z godz. 1400 zosta­nie prze­nie­sio­na na godz. 1230 : za zmar­łych z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ców, bra­ci, bra­to­wą, bra­tan­ka i Leona Laskowskiego.

Intencje Mszalne od 30 maja do 5 czerwca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

30.05.2022

6:30 + Wan­da i Zyg­munt Jakubowscy

6:30 + Jerzy Jaster w 2 r. śm.

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 25

18:00 + Bro­ni­sła­wa Czu­ba w r. śm.

18:00 + Hele­na Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

31.05.2022

6:30 Za wsta­wien­nic­twem bł. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go o opie­kę Mat­ki Bożej i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Hali­ny w dniu 93 r. urodzin

6:30 + Aloj­zy Lip­ski w 15 r. śm.

8:45 + Jani­na, Fran­ci­szek, Piotr Landowscy

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 26

18:00 + Win­cen­ty Pla­ta w 12 r. śm. i żona Łucja

18:00 + Marian Szal­czew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

01.06.2022

6:30 + Jan Kie­drow­ski w 1 r. śm. i rodzice

6:30 + W czyść­cu cierpiące

6:30 + Rodzi­ce Niko­dem i Anna, teścio­wie Leon i Bar­ba­ra, sio­stry Bry­gi­da, Łucja, bra­cia Bro­ni­sław i Aloj­zy i jego cór­ka Ala, szwa­gro­wie i Anto­ni, Elż­bie­ta, mąż Leon i syn Ryszard

8:45 + Bro­ni­sław, Agniesz­ka, Marian Kiedrowscy

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 27

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 50 r. uro­dzin Andrzeja

18:00 + Leon i Mał­go­rza­ta Misz­ke, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

02.06.2022

6:30 + Bar­ba­ra Haft­ka w 1 r. śm.

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 28

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Jerzy Żali­kow­ski, syn Leszek, Geno­we­fa, Cze­sław Klicz­kow­ski, Cecy­lia, Jan Żalikowscy

Pią­tek

03.06.2022

6:30

6:30 + Zenon Kapeja

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 29

14:00 Ślub

16:20

18:00 + Hen­ryk Zabroc­ki w 10 r. śm.

18:00 + Wan­da i Edmund Gołuńscy

Sobo­ta

04.06.2022

6:30 + Rodzi­ce Hele­na i Edmund Neu­man oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Kry­sty­na Jaż­dżew­ska w 2 r. śm.

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej 

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 30

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Urszu­li i Andrze­ja Żali­kow­skich w 45 r. ślubu

18:00 + Maria w 35 r. śm, mąż Jan, Woj­ciech i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

05.06.2022

6:30 + Hele­na i Jan Klun­der, Marian­na i Win­cen­ty Nelke

7:30 + Geno­we­fa i Ste­fan Waś­kie­wicz, syn Jan i Kazi­mie­ra Solińska

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Ste­fa­nia i Zyg­munt Wycin­ka, Agniesz­ka i Jerzy Cza­piew­scy, Danu­ta i Fran­ci­szek Sękowscy

11:00 + Ire­na i Edmund Hof­man z oka­zji Dnia Mat­ki i Ojca

12:30 + Za Parafian

14:00 + Jerze­go Dola­ciak z oka­zji imienin

18:00 + Kazi­mierz Krygier

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 22 maja 2022 r.

 1. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę obcho­dzi­my Dni Krzy­żo­we, czy­li dni modlitw o dobre uro­dza­je: w ponie­dzia­łek przed ran­ną Mszą św. o godz. 6.15, we wto­rek o godz. 17.45, a w śro­dę łącz­nie z Nowen­ną przed Mszą św. o godz. 8.45 i wie­czo­rem przed Mszą św. o godz. 17.45.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.

 3. W czwar­tek obcho­dzi­my Dzień Mat­ki, któ­ry jest oka­zją do szcze­gól­ne­go oka­za­nia naszej wdzięcz­no­ści za miłość i poświę­ce­nie naszych matek. 

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów.

 5. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Wzo­rem ubie­głych lat opie­kę nad piel­grzy­ma­mi spra­wu­ją księ­ża i stra­ża­cy z naszej para­fii. Piel­grzym­kę roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szą sobo­tę Mszą św. o godz. 6.00, po któ­rej wyru­szy­my do Wie­la. Uwa­ga: nie będzie Mszy św. o 6.30. Na miej­scu przy­wi­ta­nie o godz. 12.00, a o godz. 15.00 Dro­ga Krzy­żo­wa na Górach. Oso­by, któ­re nie mają pojaz­du będą mogły wró­cić do Czer­ska auto­bu­sem o godz. 15.00, i 17.30. Prze­jazd jest bez­płat­ny, za co dzię­ku­je­my Panu Maria­no­wi Gołuń­skie­mu. Chęt­ni będą mogli doje­chać tym auto­ka­rem w nie­dzie­lę na sumę odpu­sto­wą (wyjazd spod kościo­ła o godz. 8.00). Tra­dy­cyj­nie o godz. 11.00 spod kościo­ła wyru­szy piel­grzym­ka moto­cy­klo­wa — zbiór­ka od 10.30. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją koszul­ki z logiem para­fii, któ­re będą nas wyróż­nia­ły. Koszul­ki moż­na nabyć przed kościo­łem w cenie 30 zł. Dochód ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na zakup sztan­da­ru stowarzyszenia.
 6. W sobo­tę – 28 maja – w dzień pie­szej piel­grzym­ki do Wie­la biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.
 7. Pró­by dzie­ci, któ­re 12 czerw­ca przy­stą­pią do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w ponie­dzia­łek o godz. 16.00 — SP nr 1, a o godz. 17.00 – SP nr 2; w śro­dę o godz. 14.00 – SP nr 1, a o godz. 15.00 – SP nr 2. Obec­ność jest obowiązkowa.

 8. Dzi­siaj o godz. 15.00 na sta­dio­nie miej­skim odbę­dzie się mecz pił­ki noż­nej księ­ża kon­tra old­bo­je „Boro­wia­ka”. Ser­decz­nie zachę­ca­my do kibicowania. 

 9. Msze św. w tym tygodniu:
  – w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Zbi­gnie­wa Mate­juk we wto­rek o godz. 8.45, Zofię Pepliń­ską we wto­rek o godz. 18.00, Grze­go­rza Her­man w śro­dę o godz. 18.00
  – w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Elż­bie­tę Bło­ciń­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Edwar­da Sznaj­der we wto­rek o godz. 18.00, Lilio­sę Cha­bow­ską w czwar­tek o godz. 18.00 i Jerze­go Ufnow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji księ­ży wika­riu­szy z oka­zji rocz­nic świę­ceń kapłań­skich od Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji wyna­gro­dze­nia za znie­wa­gi Najśw. Sakra­men­tu od zespo­łu syno­dal­ne­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Dag­ma­rę Grzon­ka z ul. Kościusz­ki, ś.p. Kac­pra Lasec­kie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej, ś.p. Jana Brze­zin­skie­go z Łub­nej i ś.p. Ali­cję Bru­ską z ul. Kościusz­ki. Wiecz­ny odpoczynek …

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15 maja 2022 r.

 1. Dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 9790 zł.

 2. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach majo­wych codzien­ne w koście­le po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach i figu­rach przydrożnych.
 3. Dzi­siaj o godz. 15.00 zapra­sza­my na zapo­wie­dzia­ną Dro­gę Świa­tła, któ­ra roz­pocz­nie się w koście­le Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go i dalej przez Park Boro­wiac­ki. Nabo­żeń­stwo to jest wzo­ro­wa­ne na Dro­dze Krzy­żo­wej i rów­nież skła­da się z 14 sta­cji, w któ­rych roz­wa­ża się tajem­ni­ce spo­tkań Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go z ucznia­mi. Pro­si­my przy­nieść ze sobą świa­tło, np. znicz. Po zakoń­czo­nym nabo­żeń­stwie wszyst­kich uczest­ni­ków zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na poczęstunek.
 4. Odno­wa w Duchu Świę­tym zapra­sza na czu­wa­nie wspól­not z całej Pol­ski przed iko­ną Czar­nej Madon­ny, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę, 21 maja. Jest jesz­cze 5 miejsc. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Damiana. 
 5. Przy­po­mi­na­my, że 4 czerw­ca wyru­szy auto­ka­ro­wa piel­grzym­ka do Led­ni­cy (zgło­sze­nia u ks. Mate­usza), a w dniach 7 – 13 sierp­nia rowe­ro­wa piel­grzym­ka do Czę­sto­cho­wy (zgło­sze­nia u ks. Damiana).
 6. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, któ­ra odbę­dzie się w dniach 28 i 29 maja, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją koszul­ki, któ­re będą nas wyróż­nia­ły, z logiem para­fii. Koszul­ki moż­na nabyć przed kościo­łem w cenie 30 zł. Dochód ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na zakup sztandaru.
 7. W sobo­tę o godz. 15.00 odbę­dzie się w Krzy­żu poświę­ce­nie nowej remi­zy OSP.
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę, w ramach obcho­dów set­nej rocz­ni­cy klu­bu „Boro­wiak”, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją na sta­dion, gdzie o godz. 15.00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ny mecz pił­ki noż­nej: księ­ża Die­ce­zji Pel­pliń­skiej kon­tra old­bo­je „Boro­wia­ka”.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” oraz modli­tew­ni­ki z modli­twa­mi o pokój i pojed­na­nie w cenie 4 zł.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Maria­na Bła­nek w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Ryszar­da Grzon­ka we wto­rek o godz. 6.30, Lesz­ka Raj­fur w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień za ś.p. Bar­ba­rę Che­rek w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Kry­sty­nę Kar­kosz­ka w śro­dę o godz. 18.00 i Hele­nę Kow­gan w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Lidię Narloch z ul. Łukow­skiej, Hali­nę Gra­bań­ską z ul. Gen. Hal­le­ra i Hele­nę Jani­kow­ską z ul. M. Konop­nic­kiej. We wto­rek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Dag­ma­ry Grzon­ka z ul. Kościusz­ki. Wiecz­ny odpoczynek …

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 8 maja 2022 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców, któ­rych dzie­ci w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii, ale rów­nież dzię­ku­je­my za ofia­ry indywidualne.

 2. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach majo­wych codzien­ne w koście­le po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach i figu­rach przy­droż­nych. Dzię­ku­je­my za pięk­ną ini­cja­ty­wę reno­wa­cji figu­ry Mat­ki Bożej przy ul. Tucholskiej.
 3. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my świę­to Św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczennika.
 4. W pią­tek, 13 maja, zapra­sza­my na pierw­sze nabo­żeń­stwo fatim­skie, któ­re tra­dy­cyj­nie roz­po­czy­na­my o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 5. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na spo­tka­nie mło­dych w Led­ni­cy, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę 4 czerw­ca. Koszt wyjaz­du wyno­si 70 zł. Chęt­ni mogą się zgła­szać u ks. Mateusza.
 6. Dro­ga Świa­tła (Via Lucis) to wiel­ka­noc­ne nabo­żeń­stwo, wzo­ro­wa­ne na Dro­dze Krzy­żo­wej. Skła­da się z 14 sta­cji – spo­tkań Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go z ucznia­mi, pod­czas któ­rych roz­wa­ża­my tajem­ni­ce pas­chal­ne. Zapra­sza­my na pierw­sze takie nabo­żeń­stwo w naszej para­fii w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 15 maja, o godz. 15.00. Nabo­żeń­stwo roz­pocz­nie­my Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go w naszej świą­ty­ni, po czym wyru­szy­my przez Park Boro­wiac­ki, aby dać świa­dec­two naszej wia­ry. Pro­si­my, aby każ­dy uczest­nik Dro­gi Świa­tła przy­niósł ze sobą świa­tło, np. znicz. Po zakoń­czo­nym nabo­żeń­stwie zapra­sza­my wszyst­kich uczest­ni­ków do sal­ki para­fial­nej na poczęstunek.
 7. W tym tygo­dniu na ul. Szkol­nej 2 – w wyzna­czo­nym miej­scu – moż­na skła­do­wać zuży­ty sprzęt elek­tro­nicz­ny i elek­trycz­ny, któ­ry zosta­nie wywie­zio­ny w sobo­tę o godz. 10.00. Dochód z tej akcji jest prze­zna­czo­ny na pomoc misjonarzom.
 8. Kato­lic­kie Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Choj­ni­cach ogła­sza rekru­ta­cję do kla­sy pierw­szej. Szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły.
 9. W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi, przy­po­mi­na­my, że w tym roku pie­sza piel­grzym­ka do Wie­la odbę­dzie się w dniach 28 i 29 maja. Już dzi­siaj ser­decz­nie zapraszamy.
 10. Odno­wa w Duchu Świę­tym zapra­sza na czu­wa­nie wspól­not z całej Pol­ski przed iko­ną Czar­nej Madon­ny, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę, 21 maja. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Damiana. 
 11. Wzo­rem ubie­głe­go roku, w dniach 7 – 13 sierp­nia odbę­dzie się rowe­ro­wa piel­grzym­ka do Czę­sto­cho­wy. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. Pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w obcho­dy świę­ta Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski i Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja oraz w wizy­ta­cję paster­ską naszej para­fii. Przy­go­to­wa­nie i udział w tych uro­czy­sto­ściach były pięk­nym świa­dec­twem naszej wia­ry i przy­wią­za­nia do tra­dy­cji, a jed­no­cze­śnie pro­mo­cją nasze­go miasta.
 13. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 14. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Janu­sza Gin­ter w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Zyg­mun­ta Bot­cher we wto­rek o godz. 6.30, Wik­to­rię Bło­ciń­ską w śro­dę o godz. 18.00 i Jadwi­gę Czar­now­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mał­go­rza­tę Dahl­ke we wto­rek o godz. 18.00 i Wła­dy­sła­wę Dudziń­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Maria­na Szal­czew­skie­go z ul. 21 Lute­go, a w śro­dę o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Hali­ny Gra­bań­skiej z ul. Gen. Hal­le­ra. Wiecz­ny odpoczynek …

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 1 maja 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny. Zachę­ca­my do oso­bi­ste­go czy­ta­nia Pisma św., któ­re jest dro­go­wska­zem nasze­go życia. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. wie­czor­nej zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo majowe.

 2. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski i Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. W tym roku będzie mia­ła wyjąt­ko­wą opra­wę, gdyż nasze mia­sto jest orga­ni­za­to­rem woje­wódz­kich obcho­dów Świę­ta Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Woje­wo­da Pomor­ski Dariusz Dre­lich i Bur­mistrz Czer­ska Prze­my­sław Bie­sek –Talew­ski ser­decz­nie zapra­sza­ją do udzia­łu w obcho­dach tych uro­czy­sto­ści. Obcho­dy roz­pocz­ną się Mszą św. o godz. 10.00, w któ­rej będą uczest­ni­czy­ły pocz­ty sztan­da­ro­we wszyst­kich szkół i orga­ni­za­cji z tere­nu gmi­ny, a tak­że Orkie­stra Mor­skie­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej oraz kom­pa­nia Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej. Po Mszy św. wszy­scy uda­my się pod skwer naprze­ciw Urzę­du Gmi­ny, gdzie odbę­dzie się uro­czy­ste pod­nie­sie­nie fla­gi pań­stwo­wej. Następ­nie prze­ma­sze­ru­je­my na cmen­tarz hono­ro­wy, gdzie nastą­pi zło­że­nie kwia­tów przez poszcze­gól­ne dele­ga­cje. W dal­szej czę­ści uda­my się na Plac Ostrow­skie­go na występ orkie­stry woj­sko­wej, mażo­re­tek i mło­dych woka­li­stów. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li rów­nież poczę­stu­nek dla miesz­kań­ców i gości. W tym dniu Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym, z jed­nym wyjąt­kiem. Ze wzglę­du na uro­czy­sto­ści, Msza św., któ­rą zawsze odpra­wia­my o godz. 11.00 zosta­nie prze­su­nię­ta na godz. 11.30, pozo­sta­łe Msze św. bez zmian. Pro­si­my, aby przed Mszą św. o godz. 10.00 i 11.30, ze wzglę­du na prze­marsz pocho­du, nie sta­wiać samo­cho­dów na pla­cu przy­ko­ściel­nym. Na Mszy św. o godz. 10.00 pierw­szych pięć ławek z każ­dej stro­ny będzie zare­zer­wo­wa­nych dla delegacji.
 3. W śro­dę, 4 maja, odbę­dzie się w naszej para­fii wizy­ta­cja kano­nicz­na ks. bpa Arka­diu­sza Okro­ja. W ramach wizy­ta­cji o godz. 10.00 odbę­dzie się nabo­żeń­stwo majo­we z Krzy­żu, o godz. 10.45 nabo­żeń­stwo majo­we dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św. w Czer­sku (w mia­rę wol­ne­go cza­su zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców), o godz. 15.00 spo­tka­nie Rady Para­fial­nej, o godz. 15.45 odwie­dzi­ny OSP w Czer­sku z racji wspo­mnie­nia św. Flo­ria­na, o godz. 16.15 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. bisku­pem wszyst­kich wspól­not, a o godz. 17.00 Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Przed Mszą św. z ple­ba­nii wyru­szy pro­ce­sja. Bar­dzo pro­si­my, aby uczest­ni­czy­ły w niej wszyst­kie cho­rą­gwie i sztan­da­ry. W śro­dę biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne.

 4. Spo­wiedź św. dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i ich rodzin w ponie­dzia­łek od godz. 17.00 do 18.00. Ser­decz­nie zapraszamy.

 5. W mie­sią­cu maju ser­decz­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przydrożnych. 

 6. Z racji wizy­ta­cji Msza św. w inten­cji dru­hów stra­ża­ków z OSP Czersk i Będź­mi­ro­wi­ce oraz człon­ków orkie­stry zosta­nie odpra­wio­na w czwar­tek o godz. 18.00. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich dru­hów i ich naj­bliż­szych, ale rów­nież wszyst­kich para­fian, któ­rym nasi stra­ża­cy tak ofiar­nie służą.

 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zapra­sza­my do spo­wie­dzi pierw­szo piąt­ko­wej, w pią­tek od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.

 8. W sobo­tę roz­po­czy­na­my cykl nabo­żeństw w ramach Pię­ciu Pierw­szych Sobót Mie­sią­ca. Zgod­nie z proś­bą Maryi, któ­rą skie­ro­wa­ło 10 grud­nia 1925 r. do Łucji, jest to nabo­żeń­stwo wyna­gra­dza­ją­ce za znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi. Tra­dy­cyj­nie nabo­żeń­stwo roz­pocz­nie się o godz. 7.45 medy­ta­cją i modli­twą różań­co­wą. W tym nabo­żeń­stwie bar­dzo waż­na jest spo­wiedź wyna­gra­dza­ją­ca, a więc stan łaski uświęcającej.

 9. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

 10. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci, któ­re w czerw­cu przy­stą­pią do I Komu­nii św., a na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na pra­ce para­fial­ne. Obec­nie trwa elek­tro­nicz­na inwen­ta­ry­za­cja cmen­ta­rza przez fir­mę z Kra­ko­wa, a przy­go­to­wu­je­my się do zmia­ny oświe­tle­nia i malo­wa­nia prezbiterium.

 11. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Cecy­lię Jonak w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ber­nar­da Fry­mark w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Tere­sę Kieł­piń­ską w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45, a o godz. 18.00 w inten­cji Odnowy

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Ojczy­zny we wto­rek o godz. 10.00

- Msza św. wizy­ta­cyj­na z bierz­mo­wa­niem w śro­dę o godz. 17.00

- w inten­cji stra­ża­ków i orkie­stry w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jerze­go Ufnow­skie­go z ul. Łukow­skiej i ś.p. Hele­nę Łan­gow­ską z ul. Bato­re­go. Wiecz­ny odpoczynek …

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24 kwietnia 2022 r.

 1. Dzi­siej­sze Świę­to Miło­sier­dzia Boże­go obcho­dzi­my w bar­dzo dra­ma­tycz­nym okre­sie histo­rii, dla­te­go w swo­ich modli­twach pro­śmy o pokój na Ukra­inie, prze­mia­nę nasze­go życia i o pojed­na­nie się z Bogiem dla tych, któ­rzy od daw­na nie prze­stę­po­wa­li do spo­wie­dzi św. Po Mszy św. o godz. 8.45 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Przed kościo­łem trwa zbiór­ka na cele cha­ry­ta­tyw­ne – za ofia­ry ser­decz­nie dziękujemy.

 2. W ponie­dzia­łek przy­pa­da Świę­to Św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się w pro­ce­sja bła­gal­na o dobre urodzaje. 

 3. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. W tym dniu modli­my się o pomyśl­ność Ojczy­zny i jed­ność nasze­go narodu.

 4. Rów­nież we wto­rek przed budyn­kiem nasze­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go odbę­dzie akcja krwio­daw­stwa. Wszyst­kich chęt­nych zachę­ca­my do odda­nia krwi, któ­rej nie moż­na niczym zastą­pić w rato­wa­niu ludz­kie­go życia. W godz. 9.00 do 13.00 będzie rów­nież oka­zja do reje­stra­cji poten­cjal­nych daw­ców szpiku.

 5. W pią­tek zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 15.15 tego­rocz­nych matu­rzy­stów, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców oraz rodzi­ców absol­wen­tów. Pod­czas Mszy św. podzię­ku­je­my Panu Bogu za wszel­kie otrzy­ma­ne łaski, ale też będzie­my pro­si­li o dary Ducha Świę­te­go na czas egza­mi­nów i dobrych wybo­rów na przyszłość.

 6. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas ponad­pod­sta­wo­wych. Zapra­sza­my na spo­tka­nie przed bierz­mo­wa­niem w naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę po wie­czor­nej Mszy św.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na się maj, a więc mie­siąc nabo­żeństw majo­wych, któ­re w dni powsze­dnie będą odpra­wia­ne po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po wie­czor­nej Mszy św. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 8. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że 4 maja odbę­dzie się w naszej para­fii wizy­ta­cja kano­nicz­na ks. bpa Arka­diu­sza Okro­ja. W ramach wizy­ta­cji o godz. 10.00 odbę­dzie się nabo­żeń­stwo majo­we z Krzy­żu, o godz. 10.45 nabo­żeń­stwo majo­we dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św. w Czer­sku (w mia­rę wol­ne­go cza­su zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców), o godz. 15.00 spo­tka­nie Rady Para­fial­nej, o godz. 15.45 odwie­dzi­ny OSP w Czer­sku z racji wspo­mnie­nia św. Flo­ria­na, o godz. 16.15 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. bisku­pem wszyst­kich wspól­not, a o godz. 17.00 Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Przed Mszą św. z ple­ba­nii wyru­szy pro­ce­sja. Bar­dzo pro­si­my, aby uczest­ni­czy­ły w niej wszyst­kie cho­rą­gwie i sztandary.

 9. Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry zapra­sza na cha­ry­ta­tyw­ny kon­cert na rzecz Ukra­iny zespo­łu „Hap­py­sad”, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 19.00 w hali spor­to­wej im. Roma­na Bruskiego.

 10. W sobo­tę nasi mini­stran­ci i lek­to­rzy uda­ją się do Pel­pli­na na die­ce­zjal­ne zawo­dy spor­to­we. Życzy­my im wie­lu sukcesów.

 11. W dniach 10 – 12 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Chęt­ni mogą się zapi­sy­wać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres www.ewangelizacjapelplin.pl

 12. Inten­cje mszalne:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kazi­mie­rza Lin­dę w czwar­tek o godz. 6.30, Urszu­lę Siko­ra w pią­tek o godz. 18.00, Jadwi­gę Kąt­ną w sobo­tę o godz. 6.30, Cze­sła­wa Wie­czo­rek w nie­dzie­lę o godz. 11.00 i Tade­usza Czar­now­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Toma­sza Czu­kow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Macie­ja Wiśniew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Bogu­sła­wa Leper w śro­dę o godz. 18.00 i Wan­dę Powal­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy w naszej wspól­no­ty ś.p. Edwar­da Sznaj­der z Będź­mi­ro­wic, Grze­go­rza Her­man z ul. Der­dow­skie­go, Lilio­sę Cha­bow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Elż­bie­tę Bło­ciń­ską z ul. Kościusz­ki. We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jerze­go Ufnow­skie­go z ul. Łukow­skiej. Wiecz­ny odpoczynek … 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17 kwietnia 2022 r.

 1. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne budzą w nas nadzie­ję powsta­nia do nowe­go życia. Chry­stus poko­nał śmierć, aby uka­zać nam nasze prze­zna­cze­nie do nie­śmier­tel­no­ści. Tak, jak po nocy przy­cho­dzi dzień, tak też po chwi­lach zała­ma­nia, zwąt­pie­nia, bez­sil­no­ści i łez, budzi się nadzie­ja lep­szej przy­szło­ści. Dzię­ku­jąc za wszel­kie prze­ja­wy życz­li­wo­ści, w imie­niu kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, skła­dam ser­decz­ne życze­nia rado­sne­go prze­ży­cia świąt, poko­ju w ser­cach i rodzi­nach oraz nadziei na lep­sze jutro. 

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się uświet­nie­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz wystro­ju nasze­go kościo­ła. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, skła­da­li ofia­ry na kwia­ty i inne ele­men­ty deko­ra­cji. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom wiel­ko­piąt­ko­wej Dro­gi Krzy­żo­wej, zwłasz­cza Ryce­rzom Kolum­ba, poli­cji , dru­hom stra­ża­kom, oso­bom, któ­re przy­go­to­wa­ły poszcze­gól­ne sta­cje. Wiel­kie Bóg zapłać skła­da­my za życze­nia i kwia­ty z oka­zji Dnia Kapłana.

 3. Dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za przy­ję­cie papie­skie­go bło­go­sła­wień­stwa „Urbi et Orbi” przez radio lub tele­wi­zję. Warun­kiem jest przy­stą­pie­nie do Komu­nii świę­tej i odmó­wie­nie w koście­le modli­twy w inten­cjach Ojca Świętego.

 4. Jutro dru­gi dzień Świąt – Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny. Prze­żyj­my ten dzień w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Mszach świę­tych przez całą okta­wę Wiel­ka­no­cy. Tra­dy­cyj­nie w dniu jutrzej­szym w naszych kościo­łach modli­my się i skła­da­my ofia­ry na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­rą poprze­dza Nowen­na do Miło­sier­dzia Boże­go. Na Nowen­nę zapra­sza­my codzien­nie po Mszy św. o godz. 8.45. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 6. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych! Zapra­sza­my na spo­tka­nie w naj­bliż­szy czwar­tek i pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. Pro­si­my, aby niko­go nie zabra­kło, gdyż wcho­dzi­my w okres bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do przy­ję­cia sakra­men­tu, któ­re odbę­dzie się w dniu 4 maja o godz. 17.00.

 7. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Zofię Czar­now­ską w nie­dzie­lę o godz. 12.30.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ryszar­da Mazur­kie­wicz we wto­rek o godz. 18.00, Ire­nę Jani­kow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ryszar­da Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Hele­nę Kow­gan z Łub­nej. We wto­rek odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Edwar­da Sznaj­der z ul. Hal­le­ra we wto­rek o godz. 9.30, Grze­go­rza Her­man z ul. Der­dow­skie­go w śro­dę o godz. 13.30, Lilio­sy Cha­bow­skiej z ul. Sta­ro­gardz­kiej w czwar­tek o godz. 9.30 i Elż­bie­ty Bło­ciń­skiej z ul. Kościusz­ki w pią­tek o godz. 13.30. Wiecz­ny odpoczynek …


NIEDZIELA PALMOWA 10 kwietnia 2022 r.

 1. Nie­dzie­la Pal­mo­wa tra­dy­cyj­nie roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym będzie­my na nowo prze­ży­wa­li tajem­ni­cę śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Na wszyst­kich Mszach św. bło­go­sła­wi­my pal­my, a pro­ce­sja z pal­ma­mi odbę­dzie się przed Mszą św. o godz. 11.00. Po Mszy św. zosta­nie roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na naj­wyż­szą i naj­pięk­niej­szą pal­mę. O godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., a o godz. 17.15 zapra­sza­my na ostat­nie Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Dzi­siaj obcho­dzi­my rów­nież Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. O godz. 13.00 w Koście­rzy­nie odbę­dzie się spo­tka­nie mło­dych, na któ­re z ks. Mate­uszem uda­je się mło­dzież z naszej parafii.

 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. wiel­ka­noc­nej w naj­bliż­szy wto­rek. Przy­jezd­ni spo­wied­ni­cy będą słu­cha­li spo­wie­dzi od godz. 8.00 do 11.00 (z prze­rwą o godz. 9.00) oraz po połu­dniu od godz. 15.30 do 18.00.

TRIDUUM PASCHALNE:

 1. Wiel­ki Czwartek:

– o godz. 18.00 Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej pro­ce­sja do Ciem­ni­cy (bez udzia­łu wier­nych). Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 22.00.

 1. Wiel­ki Piątek: 

- od godz. 8.00 ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy i odśpie­wa­my Jutrznię

- od godz. 8.30 do 10.00 i w cza­sie Gorz­kich Żali będzie jesz­cze oka­zja do spo­wie­dzi św. 

- o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

- o godz. 17.00 Litur­gia Męki Pań­skiej z Komu­nią św., a po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i ado­ra­cja do godz. 22.00. Ofia­ry z Gro­bu Pań­skie­go są prze­ka­zy­wa­ne na utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jerozolimie.

- o godz. 19.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali

- o godz. 20.00 z kościo­ła wyru­szy­my na Dro­gę Krzy­żo­wą uli­ca­mi nasze­go mia­sta w inten­cji upro­sze­nia poko­ju na Ukra­inie. Opra­wę i roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­li Ryce­rze Kolum­ba (w cza­sie Dro­gi Krzy­żo­wej w koście­le będzie trwa­ła adoracja)

- w Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły, czy­li nie wol­no jeść potraw mię­snych i jeden raz moż­na najeść się do syta.

5. Wiel­ka Sobota:

- od godz. 8.00 ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Gro­bie i odśpie­wa­my Jutrznię

- o godz. 12.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

- o godz. 21.00 Msza św. Wigi­lii Pas­chal­nej z pro­ce­sją rezurekcyjną 

- świę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny odbę­dzie się w godz. 10.00 do 13.00 co pół godzi­ny oraz o godz. 15.00, a w Krzy­żu o godz. 11.00

- spo­wiedź św. od godz. 9.00 – 10.30

- na Wigi­lię Pas­chal­ną przy­no­si­my świece

- dru­hów stra­ża­ków tra­dy­cyj­nie pro­si­my o trzy­ma­nie stra­ży przy Gro­bie oraz o udział w pro­ce­sji rezurekcyjnej.

Wpraw­dzie w Wiel­ką Sobo­tę nie ma obo­wiąz­ku zacho­wa­nia postu, ale zachę­ca się do powstrzy­ma­nia od potraw mię­snych przy­naj­mniej do południa.

6. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko od ponie­dział­ku do środy.

7. W Pierw­sze Świę­to nie będzie Mszy świę­tej o godz. 630, a pierw­sza Msza św. zosta­nie odpra­wio­na o godz. 700, następ­na o 845 i kolej­ne jak w nie­dzie­lę. W pierw­sze świę­to nie spowiadamy.

8. W dru­gie Świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. rów­nież w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta dru­gie­go świę­ta na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

9. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Miło­sier­dzia Boże­go z Koron­ką, któ­ra poprze­dza Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go: w pią­tek po wie­czor­nej cere­mo­nii, w sobo­tę o godz. 12.00 i w pozo­sta­łe dni po Mszy św. o godz. 8.45.

10. Pro­si­my o przy­no­sze­nie Skar­bo­nek Wiel­ko­post­nych, z któ­rych ofia­ry są prze­zna­czo­ne na pomoc Ukrainie.

11. Z małym wyprze­dze­niem ser­decz­nie dzię­ku­je­my pro­jek­tant­ce i ani­ma­tor­ce zespo­łu, któ­ry wyko­nu­je Grób Pań­ski, wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym przy pro­jek­cie, para­fia­nom, któ­rzy skła­da­li się na kwia­ty i inne ele­men­ty deko­ra­cji pod­czas piąt­ko­wych Mszy św. Oddziel­nie dzię­ku­je­my pro­jek­tan­to­wi i wyko­naw­cy ciem­ni­cy oraz wszyst­kim, któ­rzy anga­żu­ją się w to dzieło.

12. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hen­ry­ka Węsier­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Jana Gliń­skie­go w śro­dę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Mał­go­rza­tę Dahl­ke z ul. Gen. Macz­ka, Wła­dy­sła­wę Dudzin­ską z ul. Łukow­skiej, Bar­ba­rę Che­rek z ul. Dwor­co­wej i Kry­sty­nę Kar­kosz­ka z ul. Gen. Macz­ka. Wiecz­ny odpoczynek …

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 3 kwietnia 2022 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, któ­re potrwa­ją do śro­dy włącz­nie. Nauki reko­lek­cyj­ne będzie gło­sił ks. dr Sła­wo­mir Kun­ka, ojciec duchow­ny nasze­go semi­na­rium duchow­ne­go, któ­re­go jesz­cze raz ser­decz­nie wita­my, na Mszach św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00 oraz o godz. 16.30 w Krzy­żu. W śro­dę będzie dodat­ko­wa Msza św. o godz. 15.00, na któ­rą zapra­sza­my oso­by star­sze i cho­re. Pod­czas tej Mszy św. udzie­li­my sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Kolek­ta na zakoń­cze­nie reko­lek­cji niech będzie naszym wyra­zem wdzięcz­no­ści dla ojca reko­lek­cjo­ni­sty. W śro­dę będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 8.00 do 9.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00. Nato­miast spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na dla całej wspól­no­ty para­fial­nej, z przy­jezd­ny­mi spo­wied­ni­ka­mi, odbę­dzie się w Wiel­ki Wto­rek (12 kwiet­nia) w godz. 8.00−11.00 i 15.30−18.00.
 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a o godz. 17.15 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 3. Zakoń­czy­li­śmy reko­lek­cje szkol­ne. W tym miej­scu pra­gnie­my gorą­co podzię­ko­wać za oka­za­ną pomoc w orga­ni­za­cji dyrek­to­rom, kate­che­tom i nauczy­cie­lom wszyst­kich pla­có­wek oświa­to­wych z naszej parafii.

 4. W Wiel­kim Poście zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­go Krzyżowej: 

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu po ran­nej Mszy św. do godz. 8.45 oraz po wie­czor­nej Mszy św.

 2. W naj­bliż­szą sobo­tę zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00, na któ­rej pod­czas spe­cjal­ne­go obrzę­du nastą­pi wpro­wa­dze­nie na urzę­dy Rady Ryce­rzy Kolumba.

 3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Na wszyst­kich Mszach św. pobło­go­sła­wi­my pal­my. Przed Mszą św. o godz. 11:00 pro­ce­sja z pal­ma­mi dooko­ła kościo­ła, a po Mszy św. kon­kurs na naj­pięk­niej­szą i naj­dłuż­szą pal­mę. Na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – jak zawsze dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na nasze remon­ty parafialne. 

 4. W sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się kate­che­za dla rodzi­ców i chrzestnych.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę orga­ni­zu­je­my wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Koście­rzy­ny. Wyjazd o godz. 12.00. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Mateusza.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę dzie­ci i mło­dzież Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej przed Msza­mi św. będą roz­pro­wa­dzać pal­my, któ­re zosta­ną poświę­co­ne pod­czas Mszy św.

 7. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w Wiel­ki Pią­tek o godz. 20:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­na Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi nasze­go mia­sta. Udział w tym nabo­żeń­stwie niech będzie naszym bła­ga­niem o pokój na Ukrainie.

 8. W minio­nym tygo­dniu odbył się Die­ce­zjal­ny Kon­kurs Służ­by Litur­gicz­nej w róż­nych kate­go­riach, w któ­rym wzię­ło udział 250 mini­stran­tów. W kate­go­rii lek­to­rów trze­cie miej­sce zajął Hubert Cha­bow­ski, któ­ry 30 kwiet­nia otrzy­ma z rąk ks. bisku­pa spe­cjal­ną nagro­dę rze­czo­wą. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.

 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 10. Jest już nowa księ­ga inten­cji na 2023 r.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Wła­dy­sła­wę Cicho­wicz w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Hen­ry­ka Kukliń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Edmun­da Czer­wiń­skie­go w śro­dę o godz. 6.30, Grze­go­rza Gali­kow­skie­go w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edmun­da Weiss­brodt w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, ś.p. Ger­tru­dę Weltrow­ską we wto­rek o godz. 18.00, Zdzi­sła­wa Jani­kow­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Romu­al­da Bonin w czwar­tek o godz. 18.00 i Agniesz­kę Cza­piew­ską w pią­tek o godz. 18.00.

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ber­nar­da Fry­mark z ul. Bema i Tere­sę Kieł­piń­ską z ul. Woj­ska Pol­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek …