XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont nasze­go kościo­ła oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11 480 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na potrze­by WSD w Pelplinie. 

 2. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy bied­nym, nale­żą­cym do para­fii, w któ­rej pra­cu­je o. Zyg­munt, w Papui Nowej Gwinei.

 3. W dniu dzi­siej­szym dele­ga­cja z Będź­mi­ro­wic, któ­ra repre­zen­tu­je deka­nat czer­ski, uczest­ni­czy w die­ce­zjal­nych dożyn­kach w Lubaniu.

 4. Z racji świę­ta św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mini­stran­tów, zapra­sza­my dzi­siaj całą służ­bę litur­gicz­ną z rodzi­ca­mi na ogni­sko, któ­re roz­pocz­nie o godz. 15.00 na ogro­dzie plebanijnym.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 25 wrze­śnia, w naszym koście­le odbę­dzie się XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek kon­kur­su o godz. 14.00, a wystą­pią chó­ry z Cew­li­na, Gdań­ska, Kielc, Łodzi, Wej­he­ro­wa, Sza­mo­tuł oraz czer­ski chór „Lut­nia”. Pan Bur­mistrz i człon­ko­wie chó­ru „Lut­nia” ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich melomanów.

 6. Przy­po­mi­na­my, że 26 wrze­śnia mło­dzież matu­ral­na naszej para­fii wyjeż­dża na Jasną Górę, aby przed wize­run­kiem Mat­ki Bożej wypro­sić sobie łaski i dary Ducha Świę­te­go na egza­mi­ny i cale doro­słe życie. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Damiana.

 7. Jak zwy­kle w sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Przed kościo­łem i w zakry­stii do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę za śp. Zena­na Kape­ji w śro­dę o godz. 6.30, Jerze­go Krzyż­kow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Zbi­gnie­wa Kaszu­bow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- o błog. Boże dla Mate­usza i Łuka­sza oraz dar­czyń­ców remon­tu kaplicz­ki przy ul. Tuchol­skiej w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Miro­sła­wę Niklasz z ul. Przy­to­ro­wej, Hali­nę Ossow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Bar­ba­rę Waj­dzik ze Zło­to­wa, Wyb. pod Łub­nę. W ponie­dzia­łek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jani­ny Drew­czyń­skiej z ul. Łąko­wej, we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Romu­al­dy Wiśniew­skiej z Lubie­rzy­na (daw­niej: ul. Leśna), w śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Tade­usza Puczyń­skie­go z ul. Tar­go­wej, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Jana Ossow­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. 

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy bied­nym para­fii w Papui Nowej Gwi­nei, w któ­rej pra­cu­je o. Zygmunt.

 3. We wto­rek przy­pa­da dzień fatim­ski, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich na godz. 20.00 na nabo­żeń­stwo fatim­skie z pro­ce­sją, któ­re popro­wa­dzi Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W śro­dę obcho­dzi­my świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża św. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. W Krzy­żu obcho­dzi­my odpust patro­nal­ny. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał o. Zyg­munt Schmidt. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kaplicy.

 5. We czwar­tek wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bole­snej — jest to świę­to patro­nal­ne Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci. Na Mszę św. w inten­cji wspól­no­ty ADŚ zapra­sza­my w śro­dę o godz. 8.45.

 6. W pią­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um ku czci św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mło­dzie­ży. Mło­dzież naszej para­fii, zwłasz­cza mło­dzież klas VIII i pierw­szych szkól ponad­pod­sta­wo­wych, któ­ra przy­go­to­wu­je się do bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na Msze św. w pią­tek i sobo­tę o godz. 18.00 oraz w nie­dzie­lę o godz. 12.30. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych mogą ode­brać swo­je indek­sy w zakrystii.

 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Rów­nież w naj­bliż­szą sobo­tę (17 wrze­śnia) nasze Kół­ko Misyj­ne będzie obcho­dzi­ło trzy­dzie­sto­le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści. Na Mszę św. o godz. 8.45 zapra­sza­my daw­nych i obec­nych człon­ków wspól­no­ty oraz wszyst­kich, któ­rym na ser­cu leży dzia­łal­ność misyj­na Kościoła.

 9. Z oka­zji świę­ta św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki – patro­na mini­stran­tów, w przy­szłą nie­dzie­lę (18.09) zapra­sza­my człon­ków Służ­by Litur­gicz­nej z rodzi­ca­mi na ogni­sko w ogro­dzie ple­ba­nij­nym, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 15.00.

 10. W tym roku nie będzie kur­su przed­mał­żeń­skie­go, a narze­czo­nych, któ­rzy w naj­bliż­szym roku pra­gną zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski zapra­sza­my na Week­end dla narze­czo­nych, któ­ry odbę­dzie się dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka. Szcze­gó­ły na stro­nie ewangelizacjapelplin.pl .

 11. W ponie­dzia­łek 26 wrze­śnia matu­rzy­ści wyjeż­dża­ją do Czę­sto­cho­wy na die­ce­zjal­ny zjazd matu­rzy­stów. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. W czwar­tek o 15:30 zapra­sza­my na Mszę św. rodzi­ców i uczniów nasze­go LO. Mszę św. odpra­wi­my w inten­cji uczniów, nauczy­cie­li i rodzi­ców z oka­zji ślu­bo­wa­nia klas pierwszych.
 13. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w nie­dzie­lę 25 wrze­śnia, w naszym koście­le odbę­dzie się XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek kon­kur­su o godz. 14.00, a wystą­pią chó­ry z Cew­li­na, Gdań­ska, Kielc, Łodzi, Wej­he­ro­wa, Sza­mo­tuł oraz czer­ski chór „Lut­nia”. Pan Bur­mistrz i człon­ko­wie chó­ru „Lut­nia” ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich melomanów. 
 14. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my we wto­rek o godz. 17.00 na pró­bę scholi.
 15. Ryce­rzom Kolum­ba ser­decz­nie dzię­ku­je­my za kolej­ną akcję — za poma­lo­wa­nie okien w obu zakry­stiach nasze­go kościoła.
 16. Msze św. w tym tygodniu:
  - w 1 rocz. śmier­ci za ś.p. Ada­ma Narloch w śro­dę o godz. 18.00, Kry­sty­nę Pron­dzin­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Jezier­ną we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pastwę w czwar­tek o godz. 18.00, Witol­da Kukow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Jolan­tę Buczyń­ską z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd., Mar­tę Kitow­ską z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi i Edmun­da Sza­moc­kie­go z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi. Wiecz­ny odpoczynek …

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę diecezjalną. 

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 845 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 3. W śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie wszyst­kich kate­che­tów. Obec­ność obowiązkowa.

 4. W czwar­tek przy­pa­da świę­to Naro­dze­nia NMP. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 630; 845 i 1800.

 5. W pią­tek zapra­sza­my narze­czo­nych na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie o godz. 1630 w sal­ce parafialnej. 

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 1400 udzie­li­my chrztu św. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 1630 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na cze­ka­ją­ce nas inwe­sty­cje parafialne.

 7. Od tego tygo­dnia biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne według sta­łe­go grafiku.

 8. Wszyst­kie dzie­ci chęt­ne do włą­cze­nia się w pra­cę na rzecz misji, zapra­sza­my na naj­bliż­sze spo­tka­nie kół­ka misyj­ne­go w sobo­tę po Mszy św. o godz. 845 do sal­ki parafialnej.

 9. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 10. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 11. We wto­rek na godz. 1600 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy pra­gną wstą­pić do scho­li para­fial­nej, a po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my chłop­ców, któ­rzy pra­gną wstą­pić do gro­na ministranckiego.
 12. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w ponie­dzia­łek o godz. 1600 oraz w każ­dy pierw­szy i trze­ci ponie­dzia­łek miesiąca.
 13. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” .

14. Msze św. w tym tygodniu: 

 — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jolan­tę Klu­eger w ponie­dzia­łek o godz. 845, Annę Resz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Hele­nę Banach w pią­tek o godz. 1800, Euge­niu­sza Żyn­dę I Józe­fę Andre­jek w pią­tek o godz. 1800, Edel­trant Kamiń­ską w sobo­tę o godz. 630

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Józe­fa Cza­piew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jana Zara­nek w czwar­tek o godz. 1800.

15. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Marię Popie­las z ul. Prze­my­sła II, Wie­sła­wę Połom z ul. Gen. Ander­sa, Mate­usza Śledź z Gutow­ca, Ber­nar­da Grzy­bow­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, a w ponie­dzia­łek o godz. 1330 pogrzeb ś.p. Jolan­ty Buczyń­skiej z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd. Wiecz­ny odpoczynek …

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28 sierpnia 2022 r.

 1. W związ­ku z koń­czą­cy­mi się waka­cja­mi wszyst­kim urlo­po­wi­czom życzy­my bez­piecz­ne­go powro­tu do swo­ich domów, a w Ostro­wi­tem o godz. 16.00 ostat­nia w tym sezo­nie Msza św., na któ­ra ser­decz­nie zapraszamy.

 2. W czwar­tek, 1 wrze­śnia, dzie­ci i mło­dzież roz­pocz­ną NOWY ROK SZKOLNY 202223. Z tej oka­zji dzie­ci i mło­dzież wszyst­kich szkół, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych oraz rodzi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.00. Pod­czas Mszy św. poświę­ci­my tor­ni­stry i przy­bo­ry uczniów klas pierw­szych. W tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 8.45. Dzie­ci i mło­dzież zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­ra odbę­dzie się w śro­dę w godz. 17.00 – 18.00. W Krzy­żu Msza św. będzie o godz. 19.00.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w te dni od 7.00 do 8.45. W pią­tek od godz. 15.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Po spo­wie­dzi, o godz. 16.20 Msza św. W trak­cie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. w pią­tek o godz. 1700, a wcze­śniej oka­zja do spo­wie­dzi św.

 4. W sobo­tę o godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót miesiąca.

 5. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w naj­bliż­szą sobo­tę (3 wrze­śnia) od godzin rannych.

 6. W naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 10.00 w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pel­pli­nie odbę­dzie się spo­tka­nie kate­che­tów. Przy­po­mi­na­my, że udział w spo­tka­niu jest obowiązkowy.

 7. Spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca odbę­dzie się w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 8.45.

 8. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 9. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne będzie jesz­cze czyn­ne w porząd­ku waka­cyj­nym, a więc w ponie­dzia­łek, śro­dę i sobotę.

 10. Z wyprze­dze­niem poda­je­my, że odpust w koście­le filial­nym w Krzy­żu odbę­dzie się w śro­dę 14 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa zosta­nie odpra­wio­na o godz. 17.00.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bogu­sła­wę Gac we wto­rek o godz. 8.45, Jani­nę Kren­ską z nie­dzie­lę o godz. 6.30, Edwar­da Tylic­kie­go w nie­dzie­lę o godz. 7.30.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ewę Gra­czyk w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ali­cję Soko­łow­ską w śro­dę o godz. 8.45, Kami­lę Kosiak w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz w czyść­cu od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jana Pastwę z ul. 21 Lute­go, Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, Jani­nę Muzioł z Tcze­wa, Edwar­da Bar­toś z Gutow­ca, Marian­nę Lepak z ul. Koso­budz­kiej i Sta­ni­sła­wa Fry­cę z ul. Cichej. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Mate­usza Śledź z Gutow­ca, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Marii Popie­las z ul. Prze­my­sła II. Wiecz­ny odpoczynek …

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21 sierpnia 2022 r.

 1. Wszyst­kim urlo­po­wi­czom i gościom życzy­my owoc­ne­go wypo­czyn­ku i miłych wra­żeń z poby­tu na tere­nie naszej para­fii. Zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na Msze św. rów­nież w dni powsze­dnie. Z myślą o wypo­czy­wa­ją­cych, nad jezio­rem w Ostro­wi­tem są odpra­wia­ne Msze św. we wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji o godz. 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie tam ostat­nia Msza św. w tym sezonie.

 2. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. Zachę­ca­my też do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tej uroczystości. 

 3. Zbli­ża­ją się nasze dożyn­ki para­fial­ne, w tym roku połą­czo­ne z dożyn­ka­mi gmin­no-leśny­mi. Msza św. dożyn­ko­wa odbę­dzie się w sobo­tę, 27 sierp­nia o godz. 13:30. Oprócz wyzna­czo­nych przez sztab gmin­ny dele­ga­cji, pro­si­my, aby wszyst­kie sołec­twa i komi­te­ty osie­dlo­we wzię­ły w nich udział i w mia­rę moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­ły dary dożyn­ko­we. Po Mszy św. koro­wód dożyn­ko­wy wyru­szy na Plac Pie­kar­ka, gdzie odbę­dzie się dal­sza część uroczystości.

 4. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 5. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 10.570 zł. 

 7. Bóg zapłać Wspól­no­cie „Wie­czer­nik” za prze­pro­wa­dze­nie Die­ce­zjal­nych Reko­lek­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w Białogórze.

 8. W ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Chrze­ści­jań­skiej Gospel w Sank­tu­arium Kal­wa­ryj­skim w Wie­lu, dzi­siaj o godz. 20.00 wystą­pi Chór Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go „Non Serio”. Ser­decz­nie zapra­sza­ją ks. kustosz i wójt gmi­ny Karsin.

 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Elż­bie­tę Drze­wic­ką w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Bog­da­na Lan­dow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 i Lidię Kukliń­ską w pią­tek o godz. 18.00.
 11. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej: ś.p. Witol­da Kukow­skie­go z Mala­chi­na. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Jana Pastwy z ul. 21 Lute­go. W pią­tek (26 sierp­nia) o godz. 11.00 we Wła­dy­sła­wo­wie k. Byd­gosz­czy odbę­dzie się pogrzeb ś.p,. Ludwi­ka Zaor­skie­go, któ­ry miesz­kał na ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 14 sierpnia 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na tacę, na nasze pra­ce para­fial­ne oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakr. chrztu św.

 2. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 3. Jutro obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP, któ­ra jest dniem wdzięcz­no­ści za bło­go­sła­wień­stwo Boże dla plo­nów zie­mi, dla­te­go pod­czas każ­dej Mszy św. zosta­ną poświę­co­ne kło­sy zbóż, ziół i kwia­tów. Zapra­sza­my na Msze św., któ­re spra­wu­je­my w porząd­ku nie­dziel­nym, rów­nież nad jezio­rem w Ostrowitem.
 4. Z wyprze­dze­niem pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w tym roku gmin­ne dożyn­ki rol­ni­czo-leśne będą połą­czo­ne z para­fial­ny­mi i odbę­dą się w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca, czy­li 27 sierp­nia, Mszą św. o godz. 13.30 w naszym koście­le. Już dzi­siaj pro­si­my o przy­go­to­wa­nie wień­ców i darów ofiar­nych z poszcze­gól­nych sołectw, osie­dli i tra­dy­cyj­nie — działkowiczów.

 5. Wczo­raj z Czę­sto­cho­wy wró­ci­li piel­grzy­mi pie­si i rowe­ro­wi, któ­rzy razem z ks. Mate­uszem i ks. Damia­nem zanie­śli przed tron Czar­nej Madon­ny nasze inten­cje. Dzię­ku­ją za pamięć i modli­twę oraz wspar­cie mate­rial­ne i logistyczne. 
 6. Rów­nież w dniu wczo­raj­szym nasza para­fian­ka s. Olga Repiń­ska zło­ży­ła ślu­by wie­czy­ste w Pozna­niu. Dzię­ku­je­my rodzi­com sio­stry za wycho­wa­nie cór­ki i prze­ka­za­nie głę­bo­kiej wia­ry, a sio­strze Oldze życzy­my wie­lu łask Bożych, darów Ducha Świę­te­go i żar­li­wo­ści w posłu­dze zakonnej.
 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Pogrze­by moż­na zgła­szać w dowol­ne dni (poza nie­dzie­lą) przed połu­dniem. Jutro z racji świę­ta biu­ro jest nieczynne.
 8. W imie­niu rodzi­ców i dziad­ków małej Zosi Szcze­śniew­skiej, cho­rej na SMA, ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na tera­pię geno­wą w ubie­głą nie­dzie­lę. Pod­czas zbiór­ki zebra­li­śmy 10 815, 27 zł, 1 cen­ta, 5 euro i 10 koron duńskich. 
 9. Zapra­sza­my do ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu w sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę (28 sierp­nia), ks. Mate­usz orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Kar­tuz i Sia­no­wa. Wyjazd o godz. 14.00 z ul. Szkol­nej. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Mate­usza. Koszt wyjaz­du – 50 zł.
 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Sta­ni­sła­wę Muchow­ską w pią­tek o godz. 6.30, Lidię Lan­dow­ską w nie­dzie­lę o godz. 7.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ger­tru­dę Bot­cher (czyt.: Becier) w czwar­tek o godz. 8.45

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na nasze pra­ce para­fial­ne. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na lecze­nie z SMA małej Zosi Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla dziecka.

 2. W cza­sie waka­cji zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, któ­re spra­wu­je­my w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 1230 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 4. W sobo­tę – 13 sierp­nia — przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Na nabo­żeń­stwo fatim­skie zapra­sza­my na godz. 20.00 Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Rano od godz. 7.00 do 8.45 będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­szę nie nasta­wiać się na spo­wiedź św. pod­czas Mszy św.

 6. W okre­sie waka­cyj­nym BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W ponie­dzia­łek przy­pa­da uro­czy­stość św. Waw­rzyń­ca, patro­na naszej diecezji. 

 8. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 9. Wczo­raj zakoń­czy­ły się kolo­nie dla dzie­ci w Żar­now­cu. Gorą­co dzię­ku­je­my za orga­ni­za­cję wypo­czyn­ku p. Agniesz­ce, opie­ku­nom i dar­czyń­com oraz za opie­kę ducho­wą ks.Damianowi.

 10. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Kry­sty­nę Kon­ko­lew­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Jadwi­gę Maj­chrzak w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Cze­sła­wa Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Jerze­go Gli­niec­kie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Andrze­ja Stur­mow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Kami­lę Kosiak z Nie­miec, Lidię Kukliń­ską z ul. Choj­nic­kiej, Józe­fa Cza­piew­skie­go ze Zło­to­wa, wyb. pod Łg, Jana Zara­nek z ul. Towa­ro­wej i Zofię Jezior­ną z ul. Gen. Bema. W dniu dzi­siej­szym (nie­dzie­la) zmarł ś.p. Piotr Wyro­wiń­ski, z ul. Gan. Macz­ka, lat. 83, ojciec ks. Jac­ka. Pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o godz. 11.00 w Bru­sach. Wiecz­ny odpoczynek …

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościo­łów, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na cele die­ce­zjal­ne, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na pomoc w lecze­niu SMA dla małej Zofii Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla córeczki.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca. 
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 – 8.45. W pią­tek zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 17.00 – 18.00. W cza­sie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. spowiedź.
 4. W sobo­tę obcho­dzi­my Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Zachę­ca­my do udzia­łu w Mszach św. oraz zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 5. Przez całe waka­cje zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.
 6. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W dniach 18 i 19 sierp­nia, Sto­wa­rzy­sze­nie „Lep­sze Jutro”, orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Koszt wyjaz­du 250 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Tere­sy Borzysz­kow­skiej (tel. 515 048 426) lub p. Syl­wii Maj­cher­czak (tel. 530 077 983).

8. Msze św. w tym tygodniu:
- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Mie­czy­sła­wa Żak w śro­dę o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Różę Narloch w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś. p. Bog­da­na Lan­dow­skie­go z Sie­ni­cy, Ewę Gra­czyk w ul. Dwor­co­wej i Ali­cję Soko­łow­ską z Irlan­dii. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kami­li Kosiak z Nie­miec. Wiecz­ny odpoczynek …

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niu odpu­stu para­fial­ne­go i wszyst­kim tak licz­nie uczest­ni­czą­cym w Mszach św. i przy­stę­pu­ją­cych do Komu­nii św. 

 2. Tra­dy­cyj­nie w okre­sie waka­cyj­nym zapra­sza­my na Mszę św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 3. Dzi­siaj z oka­zji jutrzej­sze­go wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, po wszyst­kich Mszach św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W cza­sie poświę­ce­nia pojaz­dów pro­wa­dzi­my zbiór­kę w ramach akcji MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.

 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

 5. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
 6. W naj­bliż­szy czwar­tek na Pla­cu Pie­kar­ka wystą­pią folk­lo­ry­stycz­ne zespo­ły pie­śni i tań­ca z Hisz­pa­nii, Ser­bii, Kolum­bii i Choj­nic. Pan Bur­mistrz ser­decz­ne zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków folk­lo­ru na godz. 18.30.
 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Gin­ter w sobo­tę o godz. 8.45, Jana Prill w nie­dzie­lę o godz. 16.00 w Ostro­wi­tem

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Andrze­ja Świą­tek w ponie­dzia­łek o godz. 8:45, Roma­na Schmidt we wto­rek o godz. 8:45, Andrze­ja Sikor­skie­go w czwar­tek o godz. 8:45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Elż­bie­tę Drze­wic­ką z Al. Tysiąc­le­cia i Ger­tru­dę Böt­cher (czyt. Becier) z ul. Bla­char­skiej. W sobo­tę o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ali­cji Soko­łow­skiej z Irlan­dii. Wiecz­ny odpoczynek …