XV NIEDZIELA ZWYKŁA 16 lipca 2023 r.

 1. W naj­bliż­szą sobo­tę obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00 i 18.00. Sumę odpu­sto­wą o godz. 11.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby pro­ce­sję uświet­ni­ły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne ciasto. 

 2. Do piąt­ku o godz. 17.50 zapra­sza­my na Nowen­nę do Św. Marii Mag­da­le­ny. Przed kościo­łem moż­na jesz­cze nabyć ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o naszej Patron­ce, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na Litur­gicz­ną Służ­bę Ołtarza.
 3. W czwar­tek odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 4. W pią­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. przed odpu­stem od godz. 8.00 — 9.30 oraz od godz. 16.30 ‑17.30. Pod­czas spo­wie­dzi św. popo­łu­dnio­wej będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.
 5. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpu­sto­wej. Pró­ba sypa­nia kwia­tów w pią­tek o godz. 17.00. Jed­no­cze­śnie ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w zor­ga­ni­zo­wa­niu wyjaz­du dzie­ci naszej para­fii na obóz misyj­ny do Bysławka.
 6. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną. Zebra­li­śmy 11 020 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne indywidualnie. 
 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest ogól­no­pol­skim dniem modlitw za kie­row­ców pod hasłem : „Z Kościo­łem na misyj­nych dro­gach”, po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjo­na­rzy. W Ostro­wi­tem Msza św. o godz. 16.00. Po Mszy św. rów­nież poświę­ci­my pojazdy.
 9. Razem z Panem Bur­mi­strzem pra­gnie­my podzie­lić się rado­sną infor­ma­cją, że otrzy­ma­li­śmy dota­cję z Pol­skie­go Ładu, w wyso­ko­ści ponad milion zł, na reno­wa­cję ogro­dze­nia nasze­go cmen­ta­rza. Mamy nadzie­ję, że po uzy­ska­niu odpo­wied­nich zezwo­leń, w przy­szłym roku uda się sfi­na­li­zo­wać tę inwestycję.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ger­tru­dę Bröt­cher w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Elż­bie­tę Drze­wic­ką we wto­rek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Bar­ba­rę Bobiń­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Krę­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Roma­na Ossow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Wła­dy­sła­wa Ada­miec ze Świ­no­uj­ścia oraz Ada­ma Krę­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ire­ny Sikor­skiej z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 9 lipca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za zło­żo­ne dzi­siaj ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. Bóg zapłać rów­nież za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świętego.

 2. W czwar­tek przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 20.00, któ­re popro­wa­dzi Żywy Róża­niec. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę (16 lip­ca) o godz. 8.45 zosta­nie odpra­wio­na Msza św. w inten­cji Rodzi­ny Szka­ple­rza Świę­te­go. Sam obrzęd nało­że­nia Szka­ple­rza odbę­dzie się w cza­sie reno­wa­cji misji św., a doko­na­ją go Ojco­wie Kar­me­li­ci. W związ­ku z tym świę­tem zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej codzien­nie do sobo­ty o godz. 8.30

 4. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze świę­tą w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. 
 6. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W dniach od 23 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się piel­grzym­ka do Medju­gor­je. Bliż­sze infor­ma­cje u p. Syl­wii pod nume­rem tel. 506 963 107.
 8. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 9. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w sobo­tę, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 11.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Pro­si­my o udział w pro­ce­sji wszyst­kich cho­rą­gwi i fere­tro­nu. Spo­wiedź św. przed odpu­stem odbę­dzie się w pią­tek 21 lip­ca, a cho­rych odwie­dzi­my z posłu­gą sakra­men­tal­ną w czwar­tek, 20 lip­ca. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.
 10. Przed odpu­stem, w dniach 13 – 21 lip­ca, zapra­sza­my na Nowen­nę do Św. Marii Mag­da­le­ny codzien­nie o godz. 17.50. Mini­stran­ci będą roz­pro­wa­dzać modli­tew­ni­ki z tre­ścią Nowen­ny, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na Litur­gicz­ną Służ­bę Ołtarza.
 11. Ks. Mate­usz, któ­ry jest prze­wod­ni­kiem Gru­py Choj­nic­kiej, zapra­sza na udział w pie­szej piel­grzym­ce do Czę­sto­cho­wy. Wyj­ście 31 lip­ca po Mszy św. o godz. 7.00 w Bazy­li­ce. Zachę­ca­my do odpro­wa­dze­nia piel­grzy­mów pierw­sze­go dnia i wzbu­dze­nia inten­cji, któ­re piel­grzy­mi będą pole­cać Mat­ce Bożej. Moż­na też oka­zać wspar­cie mate­rial­ne i do skar­bon­ki obok obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej zło­żyć ofia­rę i inten­cje, za któ­re piel­grzy­mi będą się modlić przez całą drogę.
 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Jerze­go Gli­niec­kie­go we wto­rek o godz. 8.45

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ludwi­kę Gier­szew­ską w śro­dę o godz. 8.45, Ilzę Bec­ker w czwar­tek o godz. 8.45, Miro­sła­wę Ossow­ską w pią­tek o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Bogu­mi­łę Weso­łow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej. We wto­rek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Wła­dy­sła­wa Ada­miec ze Świ­no­uj­ścia (daw­niej: Czersk, ul. Wie­lew­ska), a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Ada­ma Krę­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 lipca 2023 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Dzi­siaj o godz. 16.00 zapra­sza­my na Mszę św. do Ostro­wi­te­go, a po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różańca. 

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­we ado­ra­cje odbę­dą się w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. oraz w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00 . Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej rów­nież od godz. 17.00 do 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 1900, a przed Mszą św. spo­wiedź św.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na pla­no­wa­ne malo­wa­nie naszej świą­ty­ni. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 5. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 6. W pią­tek o godz. 8.30 roz­po­czy­na­my Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­ra zawsze poprze­dza wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Góry Kar­mel. Przy­ję­cie do szka­ple­rza, któ­re­go doko­na­ją Ojco­wie Kar­me­li­ci, odbę­dzie się w cza­sie reno­wa­cji misji św.
 7. Decy­zją ks. bisku­pa, z dniem 20 sierp­nia, odcho­dzą z naszej para­fii ks. Damian i ks. Tomasz. Uro­czy­ste poże­gna­nie księ­ży i podzię­ko­wa­nie za pięć lat ich posłu­gi w naszej wspól­no­cie odbę­dzie się 15 sierp­nia na Mszy św. o godz. 11.00, a w Krzy­żu o godz. 9.45. Do naszej para­fii zosta­li skie­ro­wa­ni: ks. Paweł Orłow­ski, dotych­cza­so­wy wika­riusz w Zble­wie i ks. Piotr Wie­trzy­kow­ski, wika­riusz para­fii Miło­sier­dzia Boże­go w Chojnicach.
 8. W dniach od 23 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się piel­grzym­ka do Medju­gor­je. Bliż­sze infor­ma­cje u p. Syl­wii pod nume­rem tel. 506 963 107.
 9. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 10. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w sobo­tę, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 11.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Spo­wiedź św. przed odpu­stem odbę­dzie się w pią­tek 21 lip­ca, a cho­rych odwie­dzi­my z posłu­gą sakra­men­tal­ną w czwar­tek, 20 lipca.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Annę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ryszar­da Guth we wto­rek o godz. 8.45, Hen­ry­ka Kac­przak w śro­dę o godz. 8.45, Roma­na Pru­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Pastwę w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Marię Sta­wic­ką z ul. Win­cen­te­go Pola, Jani­nę Wons z Mosnej, Bar­ba­rę Elak z ul. Tuchol­skiej, Annę Woj­cie­chow­ską z Ustro­nia i Jana Góral z ul. Kla­skaw­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 czerwca 2023 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Od przy­szłej nie­dzie­li, przez cale waka­cje, zapra­sza­my na Msze św. o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem. 

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 18.00.
 3. We wto­rek przy­pa­da wspo­mnie­nie NMP Nie­usta­ją­cej Pomocy.
 4. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00, w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świę­to­pie­trze. Zachę­ca­my do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tego dnia.
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45.
 7. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 8. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w czwar­tek — 20 lipca.
 9. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 10. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 11. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.
 12. W związ­ku z licz­ny­mi proś­ba­mi o dodat­ko­we przej­ście na cmen­tarz, pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że po kon­sul­ta­cji z Panem Bur­mi­strzem doszli­śmy do wnio­sku, że jedy­nym sen­sow­nym roz­wią­za­niem będzie furt­ka za meta­lo­wym krzy­żem. W związ­ku z tym krzyż zosta­nie prze­su­nię­ty o 1,5 m w głąb cmen­ta­rza. Praw­do­po­dob­nie zada­nie zosta­nie wyko­na­ne na jesień.
 13. W ponie­dzia­łek po Mszy wie­czor­nej zapra­sza­my na zebra­nie rodzi­ców, któ­rych dzie­ci są chęt­ne na wyjazd do Żar­now­ca. Obóz w Żar­now­cu odbę­dzie się w dniach 24 – 29 lip­ca. Koszt: 650zł
 14. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Jadwi­gę Maj­chrzak w sobo­tę o godz. 6.30, Jadwi­gę Rekow­ską w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Kry­sty­nę Kaszu­bow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Geno­we­fę Lan­ger we wto­rek o godz. 8.45. Mar­tę Grze­bin w śro­dę o godz. 8.45, Roma­na Jeżew­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Pio­tra Olszo­wy w sobo­tę o godz. 8.45

- za dusze czyść­co­we od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: Jadwi­gę Sar­now­ską i Annę Narloch w śro­dę o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Ilzę Bec­ker z ul. Matej­ki, Bar­ba­rę Bobiń­ską z ul. Łąko­wej, Sta­ni­sła­wa Krę­skie­go z ul. Wic­ka Roga­li i Roma­na Ossow­skie­go z ul. Koso­budz­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Marii Sta­wic­kiej z ul. Win­cen­te­go Pola, a w śro­dę o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Bar­ba­ry Elak z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 18 czerwca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 11 350 zł. Bóg zapłać za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Dzię­ku­je­my rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na remont WSD w Pelplinie.

 2. Na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.

 3. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Zakończ­my go z Panem Bogiem przy­stę­pu­jąc do Komu­nii świę­tej. Uro­czy­stą Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla wszyst­kich typów szkół odpra­wi­my w pią­tek o godz. 8.00. Zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców, nauczy­cie­li, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych, kate­che­tów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45). Spo­wiedź św. dla dzie­ci i mło­dzie­ży w czwar­tek od 17.00 do 18.00.
 4. Msze św. w Ostro­wi­tem będą się tra­dy­cyj­nie odby­wa­ły w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji od 2 lip­ca o godz. 16.00.
 5. W okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki od godz. 16.00 do 17.00, śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 7. W śro­dę po wie­czor­nej mszy świę­tej zapra­sza­my na spo­tka­nie przy­go­to­wu­ją­ce do piel­grzym­ki rowe­ro­wej do Częstochowy.
 8. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Schmidt w ponie­dzia­łek o godz. 6.30,

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Lidię Leli­wa – Pru­szak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Mie­czy­sła­wa Oko­nek we wto­rek o godz. 18.00, Miro­sła­wa Win­czak w śro­dę o godz. 18.00 Jerze­go Plu­tow­skie­go w czwar­tek o godz.18.00, Kry­sty­nę Lewiń­ską w sobo­tę o godz. 6.30.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Miro­sła­wę Ossow­ską z ul. 21 Lute­go. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ilzy Bec­ker z ul. Matej­ki, a we wto­rek o godz. 12.00 pogrzeb ś.p. Bar­ba­ry Babiń­skiej z ul. Łąko­wej. Wiecz­ny odpoczynek

X NIEDZIELA ZWYKŁA 11 czerwca 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na cze­ka­ją­ce nas malo­wa­nie kościo­ła. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne w biu­rze lub na kon­to parafialne.

 2. Po Mszy św. o godz. 11.00 pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na, a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. W tym mie­sią­cu ser­decz­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa po Mszy św. wieczornej. 
 4. We wto­rek o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 5. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Po wie­czor­nej Mszy św. odbę­dzie się ostat­nia pro­ce­sja eucharystyczna.
 6. Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie ogła­sza nabór na stu­dia filo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­ne kan­dy­da­tów do kapłań­stwa. Wię­cej infor­ma­cji w gablotach.
 7. W pią­tek roz­po­czy­na­my reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne „Kurs Fili­pa”, któ­re będą trwa­ły do nie­dziel­ne­go połu­dnia. Jest to wspa­nia­ła oka­zja do pogłę­bie­nia życia ducho­we­go w opar­ciu o sło­wo Boże i wspól­no­to­wą modli­twę. Chęt­ni pro­sze­ni są o kon­takt z ks. Damianem. 
 8. W sobo­tę (17 czerw­ca) w Pel­pli­nie odbę­dzie się XI edy­cja “Przy­sta­ni – Warsz­ta­tów dla duszy”. Wyjazd o godz. 10.00. Koszt 30 zł. Szcze­gó­ły i zgo­dy u ks. Mate­usza lub w zakrystii.
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 11.00 dzie­ci przy­ję­te do I. Komu­nii św. w ubie­głym roku będą obcho­dzi­ły swo­ją rocz­ni­cę. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na remont WSD w Pelplinie.
 10. W sobo­tę ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 11. Para­fia Boże­go Cia­ła w Tucho­li , w dniach 23 – 25 czerw­ca, orga­ni­zu­je spływ kaja­ko­wy śla­da­mi Jana Paw­ła II. Tra­sa będzie podzie­lo­na na dwa eta­py: Brda – Gołą­bek i Mylof – Brda. Chęt­ni mogą kon­tak­to­wać się pod nume­rem tele­fo­nu, któ­ry znaj­du­je się na pla­ka­cie w gablotach.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Andrze­ja Świą­tek w śro­dę o godz. 18.00, Janu­sza Sikor­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jac­ka Grze­go­rzew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Fran­cisz­ka Sza­ra­fin we wto­rek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Kol­la­sę w czwar­tek o godz. 18.00

8. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Fran­cisz­ka Pastwę z ul. Dąbrow­skie­go, a w ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 11.30 pogrzeb ś.p. Roma­na Pru­skie­go z Nie­miec i o godz. 13.00 pogrzeb ś.p. Ludwi­ki Gier­szew­skiej z ul. Pia­sko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 4 czerwca 2023 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 11.00 i 12.30 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy świę­tej do śro­dy o godz. 18.00, w czwar­tek o godz. 9.00, w nie­dzie­lę o godz. 11.00, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Cia­ła. Rodzi­com neo­ko­mu­ni­kan­tów ser­decz­nie dzię­ku­je­my za nowy chod­nik do kościoła.

 2. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia – w ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy świę­tej – będzie­my prze­ży­wa­li Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.
 3. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, czy­li Boże Cia­ło. Msze św. spra­wu­je­my w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 6.30, 7.30, 9.00, po pro­ce­sji ok. 11.30 oraz wie­czo­rem o godz. 18.00.

Po Mszy św. o godz. 9.00, czy­li ok. godz. 10.00 z kościo­ła wyru­szy procesja
z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Dru­hów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I. Komu­nii św. idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nie­sie­nia sztan­da­rów i podu­szek. Panie kate­chet­ki pro­si­my, aby pokie­ro­wa­ły dzieć­mi w uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza św. z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 15.00.

Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 1. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i środę
  o godz. 17.00. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla nich koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła, aby nie zabra­kło kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na w ramach Okta­wy Boże­go Cia­ła, a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na malo­wa­nie nasze­go kościoła.
 2. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 3. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Zapra­sza­my też na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 4. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej przed Uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła w środę
  od godz. 17.30.
 5. 17 czerw­ca br. w Pel­pli­nie odbę­dzie się XI edy­cja “Przy­sta­ni – Warsz­ta­tów dla duszy”. Wyjazd o godz. 10.00. Koszt 30 zł. Szcze­gó­ły i zgo­dy u ks. Mate­usza lub w zakrystii.
 6. 31 lip­ca z Bazy­li­ki w Choj­ni­cach wyru­szy 32. Choj­nic­ka Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Zachę­ca­my do udzia­łu. 18 czerw­ca o godz. 17.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie piel­grzym­ko­we w Koście­le Gim­na­zjal­nym w Chojnicach.
 7. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.
 8. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Zofię Mau­rer w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Mar­ka Basza­now­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Sta­ni­sła­wa Albrecht w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go w pią­tek o godz. 6.30, Urszu­lę Ossow­ską w sobo­tę o godz. 6.30, Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Bole­sła­wa Rogow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Krzysz­to­fa Kie­drow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Annę Narloch z ul. Bro­wa­ro­wej, Ryszar­da Guth z ul. Polnej i Hen­ry­ka Kac­przak z ul. Dwor­co­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Fran­cisz­ka Pastwy z ul. Dąbrow­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek …

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. W Pol­sce obcho­dzi­my rów­nież Misyj­ny Dzień Chorych. 

 2. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 6.30, 8.45 i o godz. 18.00. W tym dniu biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.

 3. W czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Zawsze po wie­czor­nej Mszy św.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość I. Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 1 i AS) i o godz. 12.30 (SP 2). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać ławek w nawie głów­nej, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. 
 5. Uro­czy­stość I. Komu­nii św. dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 10.30.
 6. Spo­tka­nia dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w czwar­tek o godz. 16.00 dla dzie­ci z SP 1 i AS, a o godz. 17.00 dla dzie­ci z SP 2.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do I. Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 i AS. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rów­nież rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne od godz. 10.00.
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 9. Ze wzglę­du na spo­wiedź św. dzie­ci, nabo­żeń­stwo pierw­szych sobót mie­sią­ca roz­pocz­nie się o godz. 7.00. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w następ­ną sobo­tę, czy­li 10 czerwca.
 10. W sobo­tę o godz. 17.00 odbę­dzie się Msza św. dzięk­czyn­na za piel­grzym­kę do Medju­gor­je, a po niej spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej. Nato­miast mło­dzież z ks. Mate­uszem uda­je się na spo­tka­nie mło­dych do Lednicy.
 11. W dniach 16 – 18 czerw­ca zapra­sza­my na reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne „Kurs Filip”. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Mar­tę Metlic­ką we wto­rek o godz. 6.3

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Janu­sza Noet­zel w śro­dę o godz. 18.00, Ada­ma Wró­blew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Pio­tra Olszo­we­go z ul. Pod­le­śnej, a w śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Anny Narloch z ul. Bro­wa­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

WNIEBOWSTĄPIENIE 21 maja 2023 r.

 1. Wczo­raj do Wie­la uda­ła się pie­sza piel­grzym­ka, któ­ra wra­ca dzi­siaj ok. godz. 18.45. Bar­dzo pro­si­my o powi­ta­nie pielgrzymów.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przy­droż­nych. Trwa rów­nież Nowen­na do Ducha Świętego.
 3. W sobo­tę wie­czo­rem obcho­dzi­my Wigi­lię Uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą uwielbienia.
 4. Spo­tka­nia dla dzie­ci, któ­re 4 czerw­ca przy­stą­pią do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w ponie­dzia­łek o godz. 16.00 i czwar­tek o godz. 16.00 — SP 1, w śro­dę o godz. 15.30 i czwar­tek 17.00 — SP 2. 
 5. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do godz. 8.45.
 6. Wyjazd na spo­tka­nie mło­dzie­ży do Led­ni­cy odbę­dzie się 3 czerw­ca. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Mate­usza. Koszt wyjaz­du – 100 zł.
 7. Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej zapra­sza­my w ponie­dzia­łek na Mszę św. wie­czor­ną, na któ­rej zosta­nie poświę­co­na figu­ra Mat­ki Bożej przy­wie­zio­na z Nie­po­ka­la­no­wa. Po Mszy św. spo­tka­nie w salce. 
 8. Zachę­ca­my do lek­tu­ry die­ce­zjal­ne­go cza­so­pi­sma „Piel­grzym”.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ryszar­da Piór w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Zofię Jaż­dżew­ską w pią­tek o godz. 6.30, Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Kieł­piń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wa Jonak we wto­rek o godz. 18.00, Wacła­wa Żak w śro­dę o godz. 18.00, Bar­tło­mie­ja Het­mań­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Edwar­da Rydu­chow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Kry­sty­nę Kaszu­bow­ską z ul. Gen. Macz­ka, Geno­we­fę Lan­gier z Łuko­wa, Kry­sty­nę Lewiń­ską z ul. Tuchol­skiej, Marię Grze­bin z Bie­law i Roma­na Jeżew­skie­go z ul. Gen. Macz­ka. Wiecz­ny odpoczynek …

Ogłoszenia duszpasterskie VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 maja 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy Misje św. w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ojcom Sta­ni­sła­wo­wi i Bru­no­wi za trud gło­sze­nia sło­wa Boże­go, ich obec­ność i pięk­ny przy­kład kapłań­stwa. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czy­li w Misjach św. oraz za ofia­ry, jako podzię­ko­wa­nie dla o. misjonarzy.

 2. Rodzi­ców dzie­ci, któ­re wkrót­ce przy­stą­pią do I. Komu­nii św. zapra­sza­my na Mszę św. i spo­tka­nie o godz. 11.00. Zosta­ną poświę­co­ne ksią­żecz­ki. O godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., nato­miast o godz. 18.00 wysłu­cha­my ostat­niej nauki, a po Mszy św. uda­my się pod krzyż misyj­ny, gdzie odno­wi­my przy­rze­cze­nia i nastą­pi poświę­ce­nia krzy­ża i krzy­ży­ków. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie krzy­ży­ków z domu.

 3. Dzi­siaj wpro­wa­dzi­li­śmy uro­czy­ście do nasze­go kościo­ła iko­nę Św. Józe­fa, któ­ra odwie­dza wszyst­kie para­fie, gdzie dzia­ła­ją Rady Ryce­rzy Kolum­ba. Iko­na pozo­sta­nie z nami do piąt­ku. Zachę­ca­my do modlitw do Św. Józe­fa w inten­cji naszych rodzin i małżeństw.

 4. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę obcho­dzi­my Dni Krzy­żo­we, czy­li dni modlitw o dobre uro­dza­je: w ponie­dzia­łek przed ran­ną Mszą św. o godz. 6.15, we wto­rek o godz. 17.45, a w śro­dę łącz­nie z Nowen­ną przed Mszą św. o godz. 8.45.

 5. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.

 7. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Wzo­rem ubie­głych lat opie­kę nad piel­grzy­ma­mi spra­wu­ją księ­ża i stra­ża­cy z naszej para­fii. Piel­grzym­kę roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szą sobo­tę Mszą św. o godz. 6.00, po któ­rej wyru­szy­my do Wie­la. Uwa­ga: nie będzie Mszy św. o 6.30. Na miej­scu przy­wi­ta­nie o godz. 12.00, a o godz. 15.00 Dro­ga Krzy­żo­wa na Górach. Oso­by, któ­re nie mają pojaz­du będą mogły wró­cić do Czer­ska auto­bu­sem o godz. 15.00 i 17.30 (do Krzy­ża będzie ostat­ni kurs). Prze­jazd jest bez­płat­ny, za co dzię­ku­je­my Panu Maria­no­wi Gołuń­skie­mu. Chęt­ni będą mogli doje­chać tym auto­ka­rem w nie­dzie­lę na sumę odpu­sto­wą (wyjazd spod kościo­ła o godz.9.00). Tra­dy­cyj­nie o godz. 11.00 spod kościo­ła wyru­szy piel­grzym­ka moto­cy­klo­wa (zbiór­ka od godz. 10.30). W tym roku dołą­czą moto­cy­kli­ści ze Sta­ro­gar­du Gd. z ks. Karo­lem. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją czap­ki z logiem para­fii, któ­re będą nas wyróż­nia­ły. Bar­dzo pro­si­my o zało­że­nie na piel­grzym­kę koszu­li i czap­ki z logo parafii.
 8. W sobo­tę – 20 maja – w dzień pie­szej piel­grzym­ki do Wie­la biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.
 9. Pró­by dzie­ci, któ­re 4 czerw­ca przy­stą­pią do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w czwar­tek o godz. 16.45 — SP nr 1 i w pią­tek o godz. 17.00 – SP nr 2.

 10. W sobo­tę, 20 maja, Odno­wa w Duchu Świę­tym uda­je się na czu­wa­nie do Czę­sto­cho­wy. Szcze­gó­ły u ks. Damia­na. Nato­miast mło­dzież naszej para­fii w dniu 3 czerw­ca uda­je się na spo­tka­nie mło­dych do Led­ni­cy. Szcze­gó­ły u ks. Mateusza.

 11. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, że nasze LO roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nia do jubi­le­uszu 70-lecia, któ­ry odbę­dzie się 1 wrze­śnia. Szcze­gó­ły w Internecie.

 12. Msze św. w tym tygodniu:
  – w 
  1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jana Brze­zin­skie­go we wto­rek o godz. 6.30, Ali­cję Bru­ską w czwar­tek o godz. 8.45
  – w 
  30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Babiń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Janu­sza Bed­nar­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Mał­go­rza­tę Drze­wic­ką w śro­dę o godz. 6.30, Ali­cję Ort­mann w śro­dę o godz. 18.00, Józe­fa Dre­wek w czwar­tek o godz. 18.00, Jadwi­gę Sar­now­ską w pią­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Lidię Leli­wa-Pru­szak z ul. Śli­wic­kiej, Mie­czy­sła­wa Oko­nek z ul. Towa­ro­wej, Miro­sła­wa Win­czak z ul. St. Urzę­du, Jerze­go Plu­tow­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Sta­ni­sła­wa Kola­sę z ul. Spo­koj­nej. We wto­rek o godz. 12.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Kaszu­bow­skiej z ul. Gen. Macz­ka, w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Geno­we­fy Lan­gier z Łuko­wa. Wiecz­ny odpoczynek …