Odszukaj gróbProszę wpisać conajmniej nazwisko

Nazwi­sko:
Imię:

Rocznice na najbliższych 14 dni.

śp.
Michał Jarosz
†29/03/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Kra­in­ski
†29/03/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Egon Pier­nic­ki
†29/03/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Miszewska
†29/03/1918
105 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Kluczka
†29/03/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fan Dudek
†29/03/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Kiedrowska
†29/03/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leone­zja Januszewski
†29/03/1957
66 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Paweł Skwiercz
†29/03/2011
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Schneider
†29/03/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Czapiewska
†29/03/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alfons Mali­now­ski
†29/03/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tere­sa Pankau
†29/03/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Kiedrowski
†29/03/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Lin­da
†29/03/1996
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ludwik Repiń­ski
†29/03/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Szulc
†29/03/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alfons Ziel­ke
†29/03/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Tchurz
†29/03/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Boże­na Rekow­ska — Bartosz
†29/03/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Ossowski
†30/03/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sław Drewczyński
†30/03/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Lisiec­ki
†30/03/1981
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wero­ni­ka Kaszubowska
†30/03/2007
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Wereski
†30/03/1962
61 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Łukasz Cza­piew­ski
†30/03/1991
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Gasz­kow­ski
†30/03/1939
84 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Ostrowski
†30/03/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Pastwa
†30/03/1976
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Słomiński
†30/03/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Węsier­ski
†30/03/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Mali­now­ski
†30/03/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Łucja Wegner
†30/03/1954
69 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Fierek
†30/03/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Krzysz­tof Krajecki
†30/03/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Jaszew­ska
†30/03/1972
51 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Lam­czyk
†30/03/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Bona
†30/03/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ryszard Makow­ski
†30/03/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Joachim Sikor­ski
†31/03/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Adam Pastwa
†31/03/1963
60 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mag­da­le­na Szramka
†31/03/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Nabożna
†31/03/1955
68 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Ufnow­ski
†31/03/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Paweł Elak
†31/03/1993
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Kobus
†31/03/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Sikor­ski
†31/03/1976
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Osowska
†31/03/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Igna­cy Galikowski
†31/03/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Euge­nia Lewandowska
†31/03/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kry­sty­na Sontag
†31/03/2011
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Muchowska
†31/03/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Paweł Wal­kow­ski
†31/03/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Jagielski
†31/03/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leoka­dia Bok
†31/03/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Linda
†31/03/1963
60 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Falk
†31/03/1953
70 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Pozorska
†31/03/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Miro­sła­wa Bednarczyk
†31/03/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Milkowskki
†31/03/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Pie­ka­rek
†31/03/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Brzuzy
†31/03/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Mazur
†01/04/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ludwik Żywic­ki
†01/04/1959
64 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roza­lia Błuś
†01/04/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mie­ra Kosecka
†01/04/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Pozorski
†01/04/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Salo­mea Łangowska
†01/04/1954
69 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mał­go­rza­ta Paprocka
†01/04/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leoka­dia Saznowska
†01/04/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jakub Sękow­ski
†01/04/1929
94 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Sontag
†01/04/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Kiedrowska
†01/04/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Igna­cy Dahlke
†01/04/1977
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Jarząbek
†01/04/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Brze­ziń­ska
†01/04/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Czapiewski
†01/04/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Woj­ciech Urbański
†01/04/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Lipski
†01/04/1973
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Peplińska
†02/04/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Meta Pacek
†02/04/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Janusz Jaro­siń­ski
†02/04/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Augu­styn Wons
†02/04/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Gruź­liń­ski
†02/04/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Olasik
†02/04/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Borman
†02/04/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Wardyn
†02/04/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Witold Sie­rac­ki
†02/04/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Krzoska
†02/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Grzonka
†02/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Kirsz­kow­ski
†02/04/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Patryk Cza­piew­ski
†02/04/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Ossow­ski
†03/04/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sław Szlachcikowski
†03/04/1982
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Kortas
†03/04/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Witold Cze­chow­ski
†03/04/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Hata
†03/04/1962
61 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Julian­na Rogowska
†03/04/2016
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Kobus
†03/04/1947
76 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Ossow­ski
†03/04/1981
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Urszu­la Glińska
†03/04/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Karo­li­na Slosarczyk
†03/04/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Pich — Lipińska
†03/04/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Kobus
†03/04/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Zdrowowicz
†03/04/1977
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Win­cen­ty Ciosk
†03/04/1969
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roza­lia Knitter
†03/04/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sław Felski
†03/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tomasz Leśniak
†04/04/1973
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Pela­gia Tylicka
†04/04/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sław Pliszka
†04/04/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Parolski
†04/04/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Pie­kar­ski
†04/04/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Bart­kow­ski
†04/04/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Cisewski
†04/04/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Stat­kie­wicz
†04/04/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Zirra
†04/04/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ana­sta­zja Szamocka
†04/04/1956
67 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Reszczyńska
†04/04/2016
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Łangowski
†04/04/1991
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Waśkowski
†04/04/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Pankau
†04/04/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sław Słomiński
†04/04/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Pepliń­ski
†04/04/1967
56 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Elż­bie­ta Jakubowska
†04/04/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Pru­ski
†04/04/1967
56 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Nakiel­ski
†04/04/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Karcz
†04/04/1988
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ama­lia Nirnberg
†04/04/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ria Kryczyk
†04/04/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Lippa
†04/04/1974
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Frymark
†04/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Maeu­rer
†04/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Krenska
†04/04/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Żywicka
†04/04/1988
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Danu­ta Reszczyńska
†05/04/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Sko­niecz­ny
†05/04/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Regi­na Dobrowolska
†05/04/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Fie­rek
†05/04/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Czarnecki
†05/04/2007
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Chyła
†05/04/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Krzoska
†05/04/1996
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kry­sty­na Walkowska
†05/04/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Agniesz­ka Wałdoch
†05/04/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alfons Sar­nec­ki
†05/04/1967
56 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Fotrych
†05/04/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fan Kasprzak
†05/04/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Skuczyński
†05/04/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Kukliński
†05/04/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Oty­lia Elak
†05/04/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Cherek
†05/04/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anie­la Binnebesel
†05/04/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Damian Lorek
†05/04/1963
60 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Dudzińska
†05/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Wasi­niew­ska
†05/04/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Smaglińska
†05/04/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Zemke
†05/04/1939
84 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Linda
†05/04/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mał­go­rza­ta Dahlke
†05/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sław Jechorek
†05/04/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Lorbiecka
†05/04/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Sikorska
†06/04/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Cherek
†06/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Gradowska
†06/04/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Lan­gow­ski
†06/04/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Woj­cie­chow­ska
†06/04/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Łoński
†06/04/1957
66 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Czarnowski
†06/04/1902
121 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Kryszyn
†06/04/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Weso­łow­ski
†06/04/1981
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Karol Rekow­ski
†06/04/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Narloch
†06/04/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Walkowska
†06/04/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kry­sty­na Karkoszka
†06/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sław Osowski
†06/04/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Kolassa
†06/04/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Majer
†06/04/1991
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tere­sa Kaminska
†06/04/2012
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Krę­ski
†07/04/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Klaman
†07/04/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Belic­ka
†07/04/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Czechowska
†07/04/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Barecka
†07/04/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Repińska
†07/04/1963
60 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Pobłoc­ki
†07/04/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Kitowski
†07/04/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Łangowska
†07/04/1969
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Paweł Koer­ner
†07/04/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Grze­gorz Szpręga
†07/04/1958
65 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Czarnowski
†07/04/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Iza­bel­la Przywara
†07/04/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Win­cen­ty Łobocki
†07/04/1977
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Narloch
†07/04/2011
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Akermann
†07/04/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Walen­ty Babiński
†07/04/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Papierowski
†07/04/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Daniel Piór­kow­ski
†07/04/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Rogań­ski
†07/04/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gra­ży­na Leśniewska
†07/04/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Gliniecki
†07/04/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Elż­bie­ta Błocińska
†08/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Kriese
†08/04/1981
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sła­wa Szarmka
†08/04/2016
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mie­ra Świnka
†08/04/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Pruski
†08/04/1962
61 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Ufnowska
†08/04/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Paweł Weilandt
†08/04/1955
68 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Adam Hali­dów
†08/04/1960
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Miro­sław Kowalewski
†08/04/1964
59 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Elż­bie­ta Kłosowska
†08/04/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Falkowski
†08/04/1941
82 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Bogalecka
†08/04/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Borzyszkowska
†08/04/1958
65 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Kulas
†08/04/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sła­wo­mir Sikora
†08/04/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sław Grzeca
†08/04/1955
68 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Hofman
†08/04/1988
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Bluege
†08/04/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Grze­gorz Galikowski
†08/04/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Mient­ka
†08/04/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Klinger
†08/04/1972
51 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ana­sta­zja Piesik
†08/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Pobłocki
†08/04/1996
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Smorczewski
†08/04/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Rezmer
†08/04/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Kulas
†08/04/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Sto­pa
†08/04/2012
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Krzo­ska
†09/04/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Bre­za
†09/04/2007
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Sobala
†09/04/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ryszard Rze­pin­ski
†09/04/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Joan­na Bajerlajn
†09/04/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jowi­ta Wittstock
†09/04/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Del­klok
†09/04/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Deren­gow­ski
†09/04/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gerard Drze­wic­ki
†09/04/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Janusz Lan­dow­ski
†09/04/1993
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Remus
†09/04/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Dre­wek
†09/04/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Feli­cja Jasnoch
†09/04/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Plisz­ka
†09/04/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Patry­cja Gradowska
†09/04/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Łucja Gra­bow­ska
†09/04/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Agniesz­ka Szwe­min — Wiśniewska
†09/04/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Kiedrowicz
†09/04/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Morzuch
†09/04/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Czapiewski
†09/04/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Brzezińska
†10/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Piesik
†10/04/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Narloch
†10/04/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Szulc
†10/04/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ewa Bie­liń­ska
†10/04/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Wycinka
†10/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Borzyszkowska
†10/04/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Kosecki
†10/04/1980
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Masiak
†10/04/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Leszczyńska
†10/04/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Mechliński
†10/04/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Kulas
†10/04/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Plata
†10/04/1963
60 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Turzyńska
†10/04/1958
65 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Łangowska
†10/04/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Mokwa
†10/04/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Grzonka
†10/04/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Kwiatkowska
†10/04/1957
66 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Hoppe
†10/04/1968
55 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Redman
†10/04/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sła­wa Lubińska
†10/04/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sła­wa Organiak
†11/04/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hel­ga Kononowicz
†11/04/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Adam Urbań­ski
†11/04/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Kowgan
†11/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sław Czapiewski
†11/04/1996
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Igna­cy Ossowski
†11/04/1971
52 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Schmidt
†11/04/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Kulas
†11/04/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Jaż­dżew­ski
†11/04/1991
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Sznaj­der
†11/04/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Brzeska
†11/04/1972
51 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kla­ra Sabiniarz
†11/04/1983
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kesner
†11/04/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Dry­wa
†11/04/1964
59 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Zakrzew­ski
†11/04/1964
59 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Pobłoc­ki
†11/04/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Kaszubowski
†12/04/1982
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Gier­szew­ska
†12/04/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gerard Krau­ze
†12/04/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Ufnowska
†12/04/1972
51 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kry­sty­na Kłosowska
†12/04/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Kosiedowski
†12/04/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jakub Fran­cisz­czak
†12/04/2007
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Radomska
†12/04/1963
60 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Kalita
†12/04/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Landowska
†12/04/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Neumann
†12/04/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gerard Przy­tar­ski
†12/04/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bru­non Morzuch
†12/04/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Freitag
†12/04/1980
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Muller
†12/04/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Pruski
†12/04/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Mroczkowski
†12/04/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE