Intencje Mszalne na 18-09-2022 r.

Ponie­dzia­łek

19.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Połom w 7 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

8:45 + Ewa Blok – greg. 27

18:00 + Cze­sław Sto­pa i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Zyg­munt Szma­gliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

20.09.2022

6:30 + Raj­mund Rydz­kow­ski w 2 r. śm i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Brat Jerzy Che­rek w 11 r. śm., rodzi­ce Jan i Hele­na, brat Ire­ne­usz i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Zyg­munt Kujaw­ski z oka­zji uro­dzin, Bro­ni­sła­wa Kujaw­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Ewa Blok – greg. 28

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Ste­fa­nia Kosec­ka od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

Śro­da

21.09.2022

6:30 + Zenon Kape­ja w 1 r. śm.

6:30 + Marian Kie­drow­ski oraz zmar­li rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jerzy Krzyż­kow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 29

18:00 W inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi 

18:00 Z oka­zji trzy­dzie­sto­le­cia powsta­nia Róży pod wezwa­niem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej – msza świę­ta w inten­cji żywych i zmar­łych człon­ków oraz o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo dla jej zało­ży­ciel­ki pani Ire­ny Nadolskiej

Czwar­tek

22.09.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­ni kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Edmund Podol­ski w 8 r. śm

8:45 + Ewa Blok – greg. 30

18:00 + Hele­na Jesz­ke w 11 r. śm.

18:00 + Mate­usz Śledź i Adam Narloch – inten­cja od sąsiadów

Pią­tek

23.09.2022

6:30 + Jadwi­ga Thie­de w 4 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Anna Szprę­ga w 10 r. śm. oraz jej rodzi­ce Kry­sty­na i Hen­ryk Brzescy

8:45 + Dzia­dek Anto­ni Brze­ziń­ski w 34 r. śm. oraz bab­cia Weronika

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 1

18:00 + Zbi­gniew Kaszu­bow­ski w 1 r. śm.

18:00 + Danu­ta Szprę­ga w 3 r. śm, rodzi­ce i rodzeństwo

18:00 + Jan Koszał­ka oraz zmar­li z rodzi­ny Koszał­ka i Kobus

Sobo­ta

24.09.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar łaski Ducha Świę­te­go dla Marii z oka­zji 60 r. urodzin

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go dla Danie­la z oka­zji 18 r. urodzin

6:30 + Ste­fan Kar­czyń­ski w 7 r. śm.

8:45 + Cze­sła­wa Kaszu­bow­ska w 30 r. śm.

8:45 + Roman Ossowski

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 2

18:00 + Kazi­mierz Krygier

Nie­dzie­la

25.09.2022

6:30 + Mie­czy­sław Dora­wa w 11 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Łukasz Kaszu­bow­ski z oka­zji 17 r. śm.

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za remont kaplicz­ki przy ul. Tuchol­skiej, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Mate­usza i Łuka­sza oraz darczyńców

10:00 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Mary­si z oka­zji urodzin

11:00 + Cze­sła­wa i Wła­dy­sław Grefka

12:30 + Ger­tru­da i Wła­dy­sław Fierek

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 3

18:00 + Kazi­mierz Ufnow­ski oraz rodzi­ce Mar­ta i Teodor

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. 

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy bied­nym para­fii w Papui Nowej Gwi­nei, w któ­rej pra­cu­je o. Zygmunt.

 3. We wto­rek przy­pa­da dzień fatim­ski, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich na godz. 20.00 na nabo­żeń­stwo fatim­skie z pro­ce­sją, któ­re popro­wa­dzi Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W śro­dę obcho­dzi­my świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża św. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. W Krzy­żu obcho­dzi­my odpust patro­nal­ny. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał o. Zyg­munt Schmidt. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kaplicy.

 5. We czwar­tek wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bole­snej — jest to świę­to patro­nal­ne Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci. Na Mszę św. w inten­cji wspól­no­ty ADŚ zapra­sza­my w śro­dę o godz. 8.45.

 6. W pią­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um ku czci św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mło­dzie­ży. Mło­dzież naszej para­fii, zwłasz­cza mło­dzież klas VIII i pierw­szych szkól ponad­pod­sta­wo­wych, któ­ra przy­go­to­wu­je się do bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na Msze św. w pią­tek i sobo­tę o godz. 18.00 oraz w nie­dzie­lę o godz. 12.30. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych mogą ode­brać swo­je indek­sy w zakrystii.

 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Rów­nież w naj­bliż­szą sobo­tę (17 wrze­śnia) nasze Kół­ko Misyj­ne będzie obcho­dzi­ło trzy­dzie­sto­le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści. Na Mszę św. o godz. 8.45 zapra­sza­my daw­nych i obec­nych człon­ków wspól­no­ty oraz wszyst­kich, któ­rym na ser­cu leży dzia­łal­ność misyj­na Kościoła.

 9. Z oka­zji świę­ta św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki – patro­na mini­stran­tów, w przy­szłą nie­dzie­lę (18.09) zapra­sza­my człon­ków Służ­by Litur­gicz­nej z rodzi­ca­mi na ogni­sko w ogro­dzie ple­ba­nij­nym, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 15.00.

 10. W tym roku nie będzie kur­su przed­mał­żeń­skie­go, a narze­czo­nych, któ­rzy w naj­bliż­szym roku pra­gną zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski zapra­sza­my na Week­end dla narze­czo­nych, któ­ry odbę­dzie się dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka. Szcze­gó­ły na stro­nie ewangelizacjapelplin.pl .

 11. W ponie­dzia­łek 26 wrze­śnia matu­rzy­ści wyjeż­dża­ją do Czę­sto­cho­wy na die­ce­zjal­ny zjazd matu­rzy­stów. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. W czwar­tek o 15:30 zapra­sza­my na Mszę św. rodzi­ców i uczniów nasze­go LO. Mszę św. odpra­wi­my w inten­cji uczniów, nauczy­cie­li i rodzi­ców z oka­zji ślu­bo­wa­nia klas pierwszych.
 13. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w nie­dzie­lę 25 wrze­śnia, w naszym koście­le odbę­dzie się XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek kon­kur­su o godz. 14.00, a wystą­pią chó­ry z Cew­li­na, Gdań­ska, Kielc, Łodzi, Wej­he­ro­wa, Sza­mo­tuł oraz czer­ski chór „Lut­nia”. Pan Bur­mistrz i człon­ko­wie chó­ru „Lut­nia” ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich melomanów. 
 14. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my we wto­rek o godz. 17.00 na pró­bę scholi.
 15. Ryce­rzom Kolum­ba ser­decz­nie dzię­ku­je­my za kolej­ną akcję — za poma­lo­wa­nie okien w obu zakry­stiach nasze­go kościoła.
 16. Msze św. w tym tygodniu:
  - w 1 rocz. śmier­ci za ś.p. Ada­ma Narloch w śro­dę o godz. 18.00, Kry­sty­nę Pron­dzin­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Jezier­ną we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pastwę w czwar­tek o godz. 18.00, Witol­da Kukow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Jolan­tę Buczyń­ską z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd., Mar­tę Kitow­ską z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi i Edmun­da Sza­moc­kie­go z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 11-09-2022 r.

Ponie­dzia­łek

12.09.2022

6:30 + Józef Bru­ski w 8 r. śm., żona Jani­na, syno­wie Roman i Mirosław 

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z oka­zji 2 r. ślu­bu Nata­lii i Danie­la Burchardt

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą obec­ność Jezu­sa i Maryi
w życiu Kry­sty­ny i Mate­usza z oka­zji 2 r. ślubu

8:45 + Ewa Blok – greg. 20

18:00 + Rodzi­ce Kla­ra i Hen­ryk Chma­ra, brat Roman, Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia
i Sta­ni­sław Klapczyńscy

18:00 + Mie­czy­sław Rekow­ski – inten­cja od Civi­tas Christiana

Wto­rek

13.09.2022

DZIEŃ FATIMSKI

6:30 + Łucja Plisz­ka w 3 r. śm.

6:30 + Jan Gru­bich w 19 r. śm.

8:45 + Ste­fa­nia Mania w 19 r. śm., rodzi­ce i zmar­li z rodziny

8:45 + Ewa Blok – greg. 21

18:00 + Wal­fry­da (ona) i Józef Puczyńscy

18:00 + Zofia Jezier­na w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

14.09.2022

PODWYŻSZENIE

KRZYŻA ŚW.

6:30 + Tomasz Kowa­lew­ski, Wal­de­mar Gołuń­ski, Mariusz Megger

6:30 O nawró­ce­nie męża

8:45 W inten­cji ADŚ z oka­zji świę­ta patro­nal­ne­go MB Bolesnej

8:45 + Ewa Blok – greg. 22

15:00 Ślub

18:00 + Adam Narloch w 1 r. śm.

18:00 + Paweł Gliszczyński

Czwar­tek

15.09.2022

MATKI BOŻEJ

BOLESNEJ

6:30 + Mie­czy­sław Rekow­ski od syna Paw­ła z rodziną

6:30 + Jan i Feli­cja Kłodzińscy

8:45 + Leszek Klug­man, rodzi­ce Julia i Witold, rodzeństwo 

8:45 + Ewa Blok – greg. 23

15:30 Msza świę­ta o bło­go­sła­wień­stwo Boże i Dary Ducha Świę­te­go dla uczniów LO w dniu ślubowania 

18:00 + Kry­sty­na Pron­dzin­ska w 1 r. śm.

18:00 + Jan Pastwa w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

16.09.2022

6:30 + Zofia I Hen­ryk Lin­da, Fran­cisz­ka i Alek­san­der Rolbieccy 

6:30 + Maria i Hen­ryk Orłow­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 O Boże błog., opie­kę MB dla Kami­li z oka­zji urodzin

8:45 + Ewa Blok – greg. 24

15:00 Ślub

18:00 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

18:00 + Witold Kukow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

17.09.2022

6:30 + Cze­sław Krenski

6:30 + Bogu­sław Dahlke

6:30 + Romu­ald Bonin w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Józef Falk, syn Miro­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz mąż Bole­sław Gliszczyński

8:45 + Ewa Blok – greg. 25

16:00 Jubi­le­usz Justy­na Miliwek

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i Boże błog. dla rodziny

Nie­dzie­la

18.09.2022

ŚW. STANISŁAWA

KOSTKI

6:30 + Ire­na i Alfons Górnowicz

7:30 + Hen­ryk Babiń­ski oraz rodzi­ce Anna i Ignacy

8:45 W inten­cji Parafii 

8:45 W inten­cji Ks. Pra­ła­ta o dary Ducha Świę­te­go z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłańskich

10:00 + Alek­san­der Pastu­cha (zmarł w Anglii)

11:00 + Rena­ta Kitow­ska o oka­zji urodzin

12:30 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz

12:30 + Ewa Blok – greg. 26

18:00 + Ryszard Diec

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę diecezjalną. 

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 845 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 3. W śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie wszyst­kich kate­che­tów. Obec­ność obowiązkowa.

 4. W czwar­tek przy­pa­da świę­to Naro­dze­nia NMP. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 630; 845 i 1800.

 5. W pią­tek zapra­sza­my narze­czo­nych na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie o godz. 1630 w sal­ce parafialnej. 

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 1400 udzie­li­my chrztu św. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 1630 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na cze­ka­ją­ce nas inwe­sty­cje parafialne.

 7. Od tego tygo­dnia biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne według sta­łe­go grafiku.

 8. Wszyst­kie dzie­ci chęt­ne do włą­cze­nia się w pra­cę na rzecz misji, zapra­sza­my na naj­bliż­sze spo­tka­nie kół­ka misyj­ne­go w sobo­tę po Mszy św. o godz. 845 do sal­ki parafialnej.

 9. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 10. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 11. We wto­rek na godz. 1600 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy pra­gną wstą­pić do scho­li para­fial­nej, a po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my chłop­ców, któ­rzy pra­gną wstą­pić do gro­na ministranckiego.
 12. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w ponie­dzia­łek o godz. 1600 oraz w każ­dy pierw­szy i trze­ci ponie­dzia­łek miesiąca.
 13. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” .

14. Msze św. w tym tygodniu: 

 — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jolan­tę Klu­eger w ponie­dzia­łek o godz. 845, Annę Resz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Hele­nę Banach w pią­tek o godz. 1800, Euge­niu­sza Żyn­dę I Józe­fę Andre­jek w pią­tek o godz. 1800, Edel­trant Kamiń­ską w sobo­tę o godz. 630

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Józe­fa Cza­piew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jana Zara­nek w czwar­tek o godz. 1800.

15. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Marię Popie­las z ul. Prze­my­sła II, Wie­sła­wę Połom z ul. Gen. Ander­sa, Mate­usza Śledź z Gutow­ca, Ber­nar­da Grzy­bow­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, a w ponie­dzia­łek o godz. 1330 pogrzeb ś.p. Jolan­ty Buczyń­skiej z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 23 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

05.09.2022

6:30 + Zbi­gniew Matejuk 

6:30 + Jerzy Szultka

8:45 + Jolan­ta Klu­eger w 1 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 13

18:00 + Anna Resz­ka w 1 r. śm.

18:00 + Józef Cza­piew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

06.09.2022

6:30 W pew­nej intencji

6:30 + Kazi­mierz Gli­niec­ki z oka­zji uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Fran­ci­szek Cza­piew­ski w dniu uro­dzin, żona Aniela

8:45 + Ewa Blok – greg. 14

18:00 + Hen­ryk Duraj i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla dzie­ci w 25 r. ślu­bu Beaty i Lesz­ka Pestka

Śro­da 07.09.2022

6:30 + Józef Nakiel­ski w 11 r. śm. oraz żona Franciszka

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ny Miszewskich

8:45 + Ewa Blok – greg. 15

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Bar­ba­ry i Wło­dzi­mie­rza z oka­zji 47. r. zawar­cia s. małżeństwa

18:00 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

Czwar­tek

08.09.2022

6:30 + Józef i Anna Cha­bow­scy, Albin Kraiński

6:30 + Sta­ni­sław Biesek

8:45 W inten­cji Marii – w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski i opie­kę MB, z proś­bą o dal­szą opie­kę, bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świę­te­go na każ­dy dzień

8:45 + Ewa Blok – greg. 16

18:00 + Bene­dykt Brań­ka w r. śm. oraz za zmar­łych z rodzi­ny Brań­ka i Nakielskich

18:00 + Jan Zara­nek w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

09.09.2022

6:30 + Zofia i Hen­ryk Jażdżewscy

6:30 + Tere­sa Kono­no­wicz w 6 r. śm.

6:30 + Jadwi­ga Chi­rek w 38 r. śm.

8:45 + Ter­sa Fie­rek w 2 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 17

18:00 + Hele­na Ban­nach w 1 r. śm.

18:00 + Euge­niusz Żyn­da w 1 . śm., Józe­fa (ona) Andre­jek w 1 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Żyn­da i Andrejek

Sobo­ta

10.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Boś i mąż Zygmunt

6:30 + Edel­traut Kamiń­ska w 1 r. śm. i mąż Edmund

8:45 + Ire­na Gór­no­wicz w 4 r. śm. i mąż Alfons

8:45 Msza świę­ta dzięk­czyn­na w 18 uro­dzin Patry­cji, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo w doro­słym życiu

8:45 + Ewa Blok – greg. 18

15:00 Ślub

18:00 + Ger­tru­da Turzyń­ska w 30 r. śm., Feliks i Kazimierz

Nie­dzie­la

11.09.2022

6:30 + Edy­ta Fie­rek w 2 r. śm.

7:30 + Fran­ci­szek Mur­kow­ski i żona Rozalia

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Mie­czy­sław Osy­piuk, Andrzej Bonarowski

11:00 + Hen­ryk Kukliń­ski z oka­zji urodzin

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i opie­kę MB, z proś­bą o dal­sze Bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdro­wie w dniu 15 uro­dzin Dawida

12:30 + Ewa Blok – greg. 19

18:00 + Wan­da i Sta­ni­sław Zabroc­cy i rodzi­ce z oboj­ga stron

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28 sierpnia 2022 r.

 1. W związ­ku z koń­czą­cy­mi się waka­cja­mi wszyst­kim urlo­po­wi­czom życzy­my bez­piecz­ne­go powro­tu do swo­ich domów, a w Ostro­wi­tem o godz. 16.00 ostat­nia w tym sezo­nie Msza św., na któ­ra ser­decz­nie zapraszamy.

 2. W czwar­tek, 1 wrze­śnia, dzie­ci i mło­dzież roz­pocz­ną NOWY ROK SZKOLNY 202223. Z tej oka­zji dzie­ci i mło­dzież wszyst­kich szkół, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych oraz rodzi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.00. Pod­czas Mszy św. poświę­ci­my tor­ni­stry i przy­bo­ry uczniów klas pierw­szych. W tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 8.45. Dzie­ci i mło­dzież zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­ra odbę­dzie się w śro­dę w godz. 17.00 – 18.00. W Krzy­żu Msza św. będzie o godz. 19.00.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w te dni od 7.00 do 8.45. W pią­tek od godz. 15.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Po spo­wie­dzi, o godz. 16.20 Msza św. W trak­cie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. w pią­tek o godz. 1700, a wcze­śniej oka­zja do spo­wie­dzi św.

 4. W sobo­tę o godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót miesiąca.

 5. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w naj­bliż­szą sobo­tę (3 wrze­śnia) od godzin rannych.

 6. W naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 10.00 w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pel­pli­nie odbę­dzie się spo­tka­nie kate­che­tów. Przy­po­mi­na­my, że udział w spo­tka­niu jest obowiązkowy.

 7. Spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca odbę­dzie się w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 8.45.

 8. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 9. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne będzie jesz­cze czyn­ne w porząd­ku waka­cyj­nym, a więc w ponie­dzia­łek, śro­dę i sobotę.

 10. Z wyprze­dze­niem poda­je­my, że odpust w koście­le filial­nym w Krzy­żu odbę­dzie się w śro­dę 14 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa zosta­nie odpra­wio­na o godz. 17.00.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bogu­sła­wę Gac we wto­rek o godz. 8.45, Jani­nę Kren­ską z nie­dzie­lę o godz. 6.30, Edwar­da Tylic­kie­go w nie­dzie­lę o godz. 7.30.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ewę Gra­czyk w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ali­cję Soko­łow­ską w śro­dę o godz. 8.45, Kami­lę Kosiak w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz w czyść­cu od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jana Pastwę z ul. 21 Lute­go, Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, Jani­nę Muzioł z Tcze­wa, Edwar­da Bar­toś z Gutow­ca, Marian­nę Lepak z ul. Koso­budz­kiej i Sta­ni­sła­wa Fry­cę z ul. Cichej. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Mate­usza Śledź z Gutow­ca, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Marii Popie­las z ul. Prze­my­sła II. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 22 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

29.08.2022

6:30 + Jan Pepliń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Ewa Gra­czyk w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 6

18:00 + Hele­na Gra­dow­ska w 30 r. śm.

Wto­rek

30.08.2022

6:30 + Rena­ta Kobie­row­ska w 25 r. śm.

6:30 + Jadwi­ga i Jan Lip­scy, Mar­ta i Józef oraz Hali­na Dobrosz 

8:45 + Bogu­sła­wa (ona) Gac w 1 r. śm., mąż Roman

8:45 + Ewa Blok – greg. 7

18:00 + Ber­nard i Cecy­lia Beger­scy, rodzi­ce i rodzeństwo

Śro­da 31.08.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Mar­ta Bajer­lajn w 40 r. śm.

8:45 + Mat­ka Sta­ni­sła­wa oraz jej rodzi­ce Marian­na i Franciszek

8:45 + Ali­cja Soko­łow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 8

18:00 + Sta­ni­sła­wa i Ryszard Niklasz, syn Cze­sław, Hen­ryk i Krzysz­tof Bąk, Jan Janowski

18:00 + Bar­ba­ra Cieślińska

Czwar­tek

01.09.2022

6:30 + Bro­ni­sław Ufnow­ski w 20 r. śm, żona Zofia

6:30 + Danu­ta Łoń­ska w r. urodzin

8:00 Msza na roz­po­czę­cie Nowe­go Roku Szkol­ne­go w inten­cji dzie­ci i młodzieży

8:00 + W inten­cji ADŚ

8:00 + Ewa Blok – greg. 9

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Kami­la Kosiak w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

02.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Połom z oka­zji imie­nin oraz mąż Tade­usz Połom

6:30 + Boże­na Rekowska-Bartosz

6:30 + Zofia i Aloj­zy Cherek

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Ewa Blok – greg. 10 

16:20 + Anto­ni Grze­ca w 62 r. śm., żona Zofia, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

18:00 +

Sobo­ta

03.09.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Wie­sław Meger w 5 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Ewa Blok – greg. 11

15:00 Ślub

18:00 + Ludwik, Gerard, Her­bert, Woj­ciech i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

04.09.2022

6:30 + Jani­na Kren­ska w 1 r. śm.

7:30 + Fran­ci­szek Min­dak z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

7:30 + Edward Tylic­ki w 1 r. śm, 

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Zyg­munt Szwoch w 45 r. śm., żona Cze­sła­wa i Mela­nia Szwoch w 25 r. śm

11:00 + Zyg­munt Paz­da w 2 r. śm.

12:30 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Ewa Blok – greg. 12

18:00 +

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21 sierpnia 2022 r.

 1. Wszyst­kim urlo­po­wi­czom i gościom życzy­my owoc­ne­go wypo­czyn­ku i miłych wra­żeń z poby­tu na tere­nie naszej para­fii. Zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na Msze św. rów­nież w dni powsze­dnie. Z myślą o wypo­czy­wa­ją­cych, nad jezio­rem w Ostro­wi­tem są odpra­wia­ne Msze św. we wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji o godz. 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie tam ostat­nia Msza św. w tym sezonie.

 2. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. Zachę­ca­my też do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tej uroczystości. 

 3. Zbli­ża­ją się nasze dożyn­ki para­fial­ne, w tym roku połą­czo­ne z dożyn­ka­mi gmin­no-leśny­mi. Msza św. dożyn­ko­wa odbę­dzie się w sobo­tę, 27 sierp­nia o godz. 13:30. Oprócz wyzna­czo­nych przez sztab gmin­ny dele­ga­cji, pro­si­my, aby wszyst­kie sołec­twa i komi­te­ty osie­dlo­we wzię­ły w nich udział i w mia­rę moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­ły dary dożyn­ko­we. Po Mszy św. koro­wód dożyn­ko­wy wyru­szy na Plac Pie­kar­ka, gdzie odbę­dzie się dal­sza część uroczystości.

 4. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 5. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 10.570 zł. 

 7. Bóg zapłać Wspól­no­cie „Wie­czer­nik” za prze­pro­wa­dze­nie Die­ce­zjal­nych Reko­lek­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w Białogórze.

 8. W ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Chrze­ści­jań­skiej Gospel w Sank­tu­arium Kal­wa­ryj­skim w Wie­lu, dzi­siaj o godz. 20.00 wystą­pi Chór Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go „Non Serio”. Ser­decz­nie zapra­sza­ją ks. kustosz i wójt gmi­ny Karsin.

 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Elż­bie­tę Drze­wic­ką w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Bog­da­na Lan­dow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 i Lidię Kukliń­ską w pią­tek o godz. 18.00.
 11. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej: ś.p. Witol­da Kukow­skie­go z Mala­chi­na. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Jana Pastwy z ul. 21 Lute­go. W pią­tek (26 sierp­nia) o godz. 11.00 we Wła­dy­sła­wo­wie k. Byd­gosz­czy odbę­dzie się pogrzeb ś.p,. Ludwi­ka Zaor­skie­go, któ­ry miesz­kał na ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 21 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

22.08.2022

6:30 + Gerard Gleń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Stanisław

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o łaskę nawró­ce­nia dla całej rodzi­ny oraz o dar roze­zna­nia pla­nów Bożych

8:45 + Elż­bie­ta Drze­wic­ka w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 29

18:00 + Rodzi­ce Fran­ci­szek i Tere­sa Szmaglińscy

Wto­rek

23.08.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 Do Ducha Świe­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 30

18:00 + Kazi­mierz Kosie­dow­ski w 18 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

Śro­da 24.08.2022

6:30 + Geno­we­fa, Ste­fan Jakub­czyk oraz bra­cia Adam i Tadeusz

8:45 + Tere­sa, Roman, Adam Urbań­scy i zmar­li z rodziny

8:45 + Bog­dan Lan­dow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 1

18:00 + Roza­lia, Mak­sy­mi­lian Lin­da, zmar­li z rodziny

Czwar­tek

25.08.2022

6:30 + Zofia Rozmarynowicz

8:45 + Ste­fan Fie­rek w 26 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 2

18:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Pią­tek

26.08.2022

6:30 + Witold Żabiń­ski w dniu urodzin

8:45 + Feliks Dobek w r. śm., Marta

8:45 + Ewa Blok – greg. 3

18:00 + Lidia Kukliń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

27.08.2022

6:30 + Anto­ni Ziel­ke w 8 r. śm., + zmar­li z rodzi­ny Ziel­ke, Narloch i Piekarskich

8:45 + Bar­ba­ra i Roman Szma­gliń­scy oraz krew­ni z oboj­ga stron

8:45 + Maria i Jan Plisz­ka, syn Zygmunt

8:45 + Ewa Blok – greg. 4

13:30 DOŻYNKI GMINNE

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Ślub

18:00 + Ste­fa­nia, Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

28.08.2022

6:30 + Rena­ta Kosie­dow­ska w 21 r. śm, mąż Henryk

7:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzi­nie Falkowskich

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Maria Strze­le­wicz i Kazimierz

11:00 + Hele­na i Ryszard Nowak oraz syn Andrzej

12:30 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz, Kry­sty­na Kacprzak

12:30 + Ewa Blok – greg. 5

16:00 OSTROWTE: + Urszu­la Kor­da w 5. r. śmierci

18:00 + Ste­fa­nia i Mak­sy­mi­lian Wiel­gosz, Bogu­mi­ła, Tade­usz, Jerzy Wielgosz