Remonty

PRACE REMONTOWE 2021

 • oświe­tle­nie ołta­rzy bocznych
 • zmia­na insta­la­cji elek­trycz­nej pod­da­sza i kotłowni
 • klomb przed kościołem
 • napra­wa monitoringu
 • reno­wa­cja naczyń litur­gicz­nych, lich­ta­rzy, krzy­ży i relikwiarza
 • zakup nowych kin­kie­tów do ołta­rza św. Marii Magdaleny *
 • reno­wa­cja bra­my cmen­tar­nej z figu­rą Chrystusa
 • zakup zewnętrz­nych lamp nad wej­ścia­mi do kościoła
 • zakup 4 mikro­fo­nów i statywów
 • reno­wa­cja drzwi wej­ścio­wych do kościoła
 • remont miesz­ka­nia wika­riu­szow­skie­go (wymia­na okien, kalo­ry­fe­rów, pod­łóg, drzwi i remont z wypo­sa­że­niem łazienki)
 • czę­ścio­wy remont sal­ki i przy­le­głej kuchni
 • remont gara­ży
 • dal­sze pra­ce remon­to­we na kościele
 • zakup lich­ta­rzy mosięż­nych (4) i krzy­ża pro­ce­syj­ne­go przed ołtarz

Renowacja dachu i elewacji kościoła (2016 ‑2022)

Remont dachu plebanii, kotłowni (2018) i dawnych salek (2020)

Renowacja figury św. Marii Magdaleny (2020) i drzwi wejściowych do kościoła (2021)

Brama cmentarna (2021)