V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15 maja 2022 r.

 1. Dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 9790 zł.

 2. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach majo­wych codzien­ne w koście­le po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach i figu­rach przydrożnych.
 3. Dzi­siaj o godz. 15.00 zapra­sza­my na zapo­wie­dzia­ną Dro­gę Świa­tła, któ­ra roz­pocz­nie się w koście­le Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go i dalej przez Park Boro­wiac­ki. Nabo­żeń­stwo to jest wzo­ro­wa­ne na Dro­dze Krzy­żo­wej i rów­nież skła­da się z 14 sta­cji, w któ­rych roz­wa­ża się tajem­ni­ce spo­tkań Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go z ucznia­mi. Pro­si­my przy­nieść ze sobą świa­tło, np. znicz. Po zakoń­czo­nym nabo­żeń­stwie wszyst­kich uczest­ni­ków zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na poczęstunek.
 4. Odno­wa w Duchu Świę­tym zapra­sza na czu­wa­nie wspól­not z całej Pol­ski przed iko­ną Czar­nej Madon­ny, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę, 21 maja. Jest jesz­cze 5 miejsc. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Damiana. 
 5. Przy­po­mi­na­my, że 4 czerw­ca wyru­szy auto­ka­ro­wa piel­grzym­ka do Led­ni­cy (zgło­sze­nia u ks. Mate­usza), a w dniach 7 – 13 sierp­nia rowe­ro­wa piel­grzym­ka do Czę­sto­cho­wy (zgło­sze­nia u ks. Damiana).
 6. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, któ­ra odbę­dzie się w dniach 28 i 29 maja, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją koszul­ki, któ­re będą nas wyróż­nia­ły, z logiem para­fii. Koszul­ki moż­na nabyć przed kościo­łem w cenie 30 zł. Dochód ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na zakup sztandaru.
 7. W sobo­tę o godz. 15.00 odbę­dzie się w Krzy­żu poświę­ce­nie nowej remi­zy OSP.
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę, w ramach obcho­dów set­nej rocz­ni­cy klu­bu „Boro­wiak”, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją na sta­dion, gdzie o godz. 15.00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ny mecz pił­ki noż­nej: księ­ża Die­ce­zji Pel­pliń­skiej kon­tra old­bo­je „Boro­wia­ka”.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” oraz modli­tew­ni­ki z modli­twa­mi o pokój i pojed­na­nie w cenie 4 zł.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Maria­na Bła­nek w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Ryszar­da Grzon­ka we wto­rek o godz. 6.30, Lesz­ka Raj­fur w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień za ś.p. Bar­ba­rę Che­rek w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Kry­sty­nę Kar­kosz­ka w śro­dę o godz. 18.00 i Hele­nę Kow­gan w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Lidię Narloch z ul. Łukow­skiej, Hali­nę Gra­bań­ską z ul. Gen. Hal­le­ra i Hele­nę Jani­kow­ską z ul. M. Konop­nic­kiej. We wto­rek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Dag­ma­ry Grzon­ka z ul. Kościusz­ki. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 16 do 22 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

16.05.2022

6:30 + O dar nie­ba dla zmar­łe­go Zbi­gnie­wa Pestka

6:30 + Marian Bła­nek w 1 r. śm.

8:45 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie z Polski

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 11

18:00 + Danu­ta Mizyk w 4 r. śm.

18:00 + Bar­ba­ra Che­rek w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

17.05.2022

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i opie­kę Mat­ki Bożej dla Mate­usza z oka­zji uro­dzin i dla jego żony Krystyny

6:30 + Ryszard Grzon­ka w 1 r. śm.

8:45 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 12

18:00 + Wła­dy­sła­wa (ona) Dol­na, cór­ka Hil­de­gar­da i syn Jerzy

18:00 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

Śro­da

18.05.2022

6:30 + Hen­ryk Lin­da, Witold i Czesław

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Jani­kow­skich, Cza­piew­skich i Majer

6:30 + Kla­ra Banach w 30 r. śm. i teścio­wa Zofia Cichosz z oka­zji imienin

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 13

18:00 + Maria i Zdzi­sław Czu­pryń­scy i Józef Bonin

18:00 + Kry­sty­na Kar­kosz­ka w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

19.05.2022

6:30 + Wan­da Wol­fram w 2 r. śm.

6:30 + Wik­tor Weso­łow­ski w 10 r. śm., zmar­li z oboj­ga stron , z rodzin Weso­łow­skich i Babińskich 

8:45 + Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia i Sta­ni­sław Klap­czyń­scy oraz Ali­cja i Cze­sław Ślęzak

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 14

18:00 + Leszek Raj­fur w 1 r. śm., żona Tere­sa i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

18:00 + Hele­na, Sta­ni­sław i Hen­ryk Szyn­wel­scy, Mał­go­rza­ta i Mie­czy­sław, Marek Spychalscy

Pią­tek

20.05.2022

6:30 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Jan i Elż­bie­ta Bielewscy

8:45 + Lidia Landowska

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 15

18:00 + Ste­fa­nia, Jan Sza­moc­cy, bra­cia Jan i Jerzy

18:00 + Cze­słąw Sie­kier­ski w 16 r. śm., brat Zyg­munt, rodzi­ce, teścio­wie, szwa­gier Mieczysław

18:00 + Hele­na Kow­gan w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

21.05.2022

6:30 + Edward Mił­kow­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Mar­ta, Jerzy Kolan­ko, Ber­nard (on) i Sta­ni­sław (on)

8:45 + Feliks i Andrzej Hudziak, Piotr Oreszczuk

8:45 + Elż­bie­ta i Bogu­mił, Janusz Prondzinski

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 16

15:00 Ślub

16:00 Ślub

18:00 + Kry­stian w 16 r. śm., Mał­go­rza­ta, Piotr, Witold Żabiń­ski, Anto­ni i rodzice

Nie­dzie­la

22.05.2022

6:30 + Sła­wo­mir Goź­dzik z oka­zji 42 r. ur. i 8 r. śm.

7:30 + Cze­sła­wa i Wła­dy­sław (on) Grefka

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Prak­se­da i Mie­czy­sław Borzysz­kow­scy oraz Woj­ciech i Alfons Ossowscy

11:00 + Kla­ra i Sta­ni­sław Zabroc­cy oraz syno­wie Jan i Zbigniew

12:30 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 17

18:00 + Janusz Szyn­wel­ski w 14 r. śm. oraz rodzice

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 8 maja 2022 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców, któ­rych dzie­ci w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii, ale rów­nież dzię­ku­je­my za ofia­ry indywidualne.

 2. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach majo­wych codzien­ne w koście­le po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach i figu­rach przy­droż­nych. Dzię­ku­je­my za pięk­ną ini­cja­ty­wę reno­wa­cji figu­ry Mat­ki Bożej przy ul. Tucholskiej.
 3. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my świę­to Św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczennika.
 4. W pią­tek, 13 maja, zapra­sza­my na pierw­sze nabo­żeń­stwo fatim­skie, któ­re tra­dy­cyj­nie roz­po­czy­na­my o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 5. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na spo­tka­nie mło­dych w Led­ni­cy, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę 4 czerw­ca. Koszt wyjaz­du wyno­si 70 zł. Chęt­ni mogą się zgła­szać u ks. Mateusza.
 6. Dro­ga Świa­tła (Via Lucis) to wiel­ka­noc­ne nabo­żeń­stwo, wzo­ro­wa­ne na Dro­dze Krzy­żo­wej. Skła­da się z 14 sta­cji – spo­tkań Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go z ucznia­mi, pod­czas któ­rych roz­wa­ża­my tajem­ni­ce pas­chal­ne. Zapra­sza­my na pierw­sze takie nabo­żeń­stwo w naszej para­fii w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 15 maja, o godz. 15.00. Nabo­żeń­stwo roz­pocz­nie­my Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go w naszej świą­ty­ni, po czym wyru­szy­my przez Park Boro­wiac­ki, aby dać świa­dec­two naszej wia­ry. Pro­si­my, aby każ­dy uczest­nik Dro­gi Świa­tła przy­niósł ze sobą świa­tło, np. znicz. Po zakoń­czo­nym nabo­żeń­stwie zapra­sza­my wszyst­kich uczest­ni­ków do sal­ki para­fial­nej na poczęstunek.
 7. W tym tygo­dniu na ul. Szkol­nej 2 – w wyzna­czo­nym miej­scu – moż­na skła­do­wać zuży­ty sprzęt elek­tro­nicz­ny i elek­trycz­ny, któ­ry zosta­nie wywie­zio­ny w sobo­tę o godz. 10.00. Dochód z tej akcji jest prze­zna­czo­ny na pomoc misjonarzom.
 8. Kato­lic­kie Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Choj­ni­cach ogła­sza rekru­ta­cję do kla­sy pierw­szej. Szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły.
 9. W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi, przy­po­mi­na­my, że w tym roku pie­sza piel­grzym­ka do Wie­la odbę­dzie się w dniach 28 i 29 maja. Już dzi­siaj ser­decz­nie zapraszamy.
 10. Odno­wa w Duchu Świę­tym zapra­sza na czu­wa­nie wspól­not z całej Pol­ski przed iko­ną Czar­nej Madon­ny, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę, 21 maja. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Damiana. 
 11. Wzo­rem ubie­głe­go roku, w dniach 7 – 13 sierp­nia odbę­dzie się rowe­ro­wa piel­grzym­ka do Czę­sto­cho­wy. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. Pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w obcho­dy świę­ta Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski i Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja oraz w wizy­ta­cję paster­ską naszej para­fii. Przy­go­to­wa­nie i udział w tych uro­czy­sto­ściach były pięk­nym świa­dec­twem naszej wia­ry i przy­wią­za­nia do tra­dy­cji, a jed­no­cze­śnie pro­mo­cją nasze­go miasta.
 13. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 14. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Janu­sza Gin­ter w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Zyg­mun­ta Bot­cher we wto­rek o godz. 6.30, Wik­to­rię Bło­ciń­ską w śro­dę o godz. 18.00 i Jadwi­gę Czar­now­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mał­go­rza­tę Dahl­ke we wto­rek o godz. 18.00 i Wła­dy­sła­wę Dudziń­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Maria­na Szal­czew­skie­go z ul. 21 Lute­go, a w śro­dę o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Hali­ny Gra­bań­skiej z ul. Gen. Hal­le­ra. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 9 do 15 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

09.05.2022

6:30 + Janusz Gin­ter 1 r.śm.

6:30 Za Parafian

8:45 + Paweł Bru­ski w 8 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 4

18:00 + Marek Pepliń­ski z oka­zji urodzin

18:00 Za żywych człon­ków Róży pod wezwa­niem św. Marii Mag­da­le­ny z Łub­nej, o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla wszyst­kich rodzin

Wto­rek

10.05.2022

6:30 + Zyg­munt Bot­cher w 1 r. śm. i rodzice

6:30 + Jan Gro­ta w 20 r. śm.

8:45 + Rodzi­ce Augu­sty­na i Jan Cza­piew­scy i rodzeństwo

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 5

18:00 + Euge­niusz Bona i żona Krystyna

18:00 + Mał­go­rza­ta Dahl­ke w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

11.05.2022

6:30 + Zyg­munt Boś i zona Stefania

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Agniesz­ka i Hie­ro­nim Ossowscy

8:45 + Anto­ni­na, Wła­dy­sław Dzwon­kow­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 6

18:00 + śp. Mag­da­le­na Szram­ka w 46 r. uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron, przy­ja­cie­le Krzysz­tof i Tade­usz, zięć Marek

18:00 + Wik­to­ria Bło­ciń­ska w 1 r. śm.

Czwar­tek

12.05.2022

6:30 + Wacław Belic­ki z oka­zji urodzin

6:30 + Anna i Józef Chabowscy

8:45 + Hele­na Spot Glisz­czyń­ska w 2 r. śm., jej mąż

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 7

18:00 + Jadwi­ga Czar­now­ska w 1 r. śm.

18:00 + Wła­dy­sła­wa Dudziń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

13.05.2022

6:30 + Syn Jerzy w 8 r. śm., mąż Wacław i zmar­li z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodzi­ny Brze­ziń­skich i Czubów

6:30 + Maria i Jan Waj­de­man, Urszu­la, Zeno­bia, Hen­ry­ka i Jan

8:45 + Ste­fa­nia i Kon­rad Saba­tow­scy i syn Henryk

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 8

15:00 Ślub

18:00 + Bar­ba­ra Cieślińska

18:00 + Pau­li­na Mazur i Michał Zielonka

18:00 Woj­ciech Ossow­ski w r. śm.

Sobo­ta

14.05.2022

6:30 O Boże pro­wa­dze­nie i otwar­tość na miłość Bożą dla Mar­ty z oka­zji urodzin

6:30 + Zofia Pepliń­ska w dniu imienin

8:45 + Zofia i Feliks Knuth, Józef, Miro­sław Falk i Jan Jażdżewski

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla wszyst­kich człon­ków Róży św. Zofii, o radość nie­ba dla wszyst­kich zmarłych

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 9

18:00 + Mar­ta Woj­da­now­ska z oka­zji uro­dzin i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

15.05.2022

6:30 + Hen­ryk Jan­kow­ski w 3 r. śm.

6:30 + Jan Żabiń­ski w 80 r. urodzin

7:30 + Roza­lia Mur­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz mąż Franciszek

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Zmar­łych z rodzin Sob­czak i Piesików

11:00 + Fran­ci­szek Ort­man i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jerzy Klaman

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 10

18:00 + Urszu­la Możuch w 9 r. śm. 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 1 maja 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny. Zachę­ca­my do oso­bi­ste­go czy­ta­nia Pisma św., któ­re jest dro­go­wska­zem nasze­go życia. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. wie­czor­nej zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo majowe.

 2. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski i Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. W tym roku będzie mia­ła wyjąt­ko­wą opra­wę, gdyż nasze mia­sto jest orga­ni­za­to­rem woje­wódz­kich obcho­dów Świę­ta Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Woje­wo­da Pomor­ski Dariusz Dre­lich i Bur­mistrz Czer­ska Prze­my­sław Bie­sek –Talew­ski ser­decz­nie zapra­sza­ją do udzia­łu w obcho­dach tych uro­czy­sto­ści. Obcho­dy roz­pocz­ną się Mszą św. o godz. 10.00, w któ­rej będą uczest­ni­czy­ły pocz­ty sztan­da­ro­we wszyst­kich szkół i orga­ni­za­cji z tere­nu gmi­ny, a tak­że Orkie­stra Mor­skie­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej oraz kom­pa­nia Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej. Po Mszy św. wszy­scy uda­my się pod skwer naprze­ciw Urzę­du Gmi­ny, gdzie odbę­dzie się uro­czy­ste pod­nie­sie­nie fla­gi pań­stwo­wej. Następ­nie prze­ma­sze­ru­je­my na cmen­tarz hono­ro­wy, gdzie nastą­pi zło­że­nie kwia­tów przez poszcze­gól­ne dele­ga­cje. W dal­szej czę­ści uda­my się na Plac Ostrow­skie­go na występ orkie­stry woj­sko­wej, mażo­re­tek i mło­dych woka­li­stów. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li rów­nież poczę­stu­nek dla miesz­kań­ców i gości. W tym dniu Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym, z jed­nym wyjąt­kiem. Ze wzglę­du na uro­czy­sto­ści, Msza św., któ­rą zawsze odpra­wia­my o godz. 11.00 zosta­nie prze­su­nię­ta na godz. 11.30, pozo­sta­łe Msze św. bez zmian. Pro­si­my, aby przed Mszą św. o godz. 10.00 i 11.30, ze wzglę­du na prze­marsz pocho­du, nie sta­wiać samo­cho­dów na pla­cu przy­ko­ściel­nym. Na Mszy św. o godz. 10.00 pierw­szych pięć ławek z każ­dej stro­ny będzie zare­zer­wo­wa­nych dla delegacji.
 3. W śro­dę, 4 maja, odbę­dzie się w naszej para­fii wizy­ta­cja kano­nicz­na ks. bpa Arka­diu­sza Okro­ja. W ramach wizy­ta­cji o godz. 10.00 odbę­dzie się nabo­żeń­stwo majo­we z Krzy­żu, o godz. 10.45 nabo­żeń­stwo majo­we dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św. w Czer­sku (w mia­rę wol­ne­go cza­su zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców), o godz. 15.00 spo­tka­nie Rady Para­fial­nej, o godz. 15.45 odwie­dzi­ny OSP w Czer­sku z racji wspo­mnie­nia św. Flo­ria­na, o godz. 16.15 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. bisku­pem wszyst­kich wspól­not, a o godz. 17.00 Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Przed Mszą św. z ple­ba­nii wyru­szy pro­ce­sja. Bar­dzo pro­si­my, aby uczest­ni­czy­ły w niej wszyst­kie cho­rą­gwie i sztan­da­ry. W śro­dę biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne.

 4. Spo­wiedź św. dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i ich rodzin w ponie­dzia­łek od godz. 17.00 do 18.00. Ser­decz­nie zapraszamy.

 5. W mie­sią­cu maju ser­decz­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przydrożnych. 

 6. Z racji wizy­ta­cji Msza św. w inten­cji dru­hów stra­ża­ków z OSP Czersk i Będź­mi­ro­wi­ce oraz człon­ków orkie­stry zosta­nie odpra­wio­na w czwar­tek o godz. 18.00. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich dru­hów i ich naj­bliż­szych, ale rów­nież wszyst­kich para­fian, któ­rym nasi stra­ża­cy tak ofiar­nie służą.

 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zapra­sza­my do spo­wie­dzi pierw­szo piąt­ko­wej, w pią­tek od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.

 8. W sobo­tę roz­po­czy­na­my cykl nabo­żeństw w ramach Pię­ciu Pierw­szych Sobót Mie­sią­ca. Zgod­nie z proś­bą Maryi, któ­rą skie­ro­wa­ło 10 grud­nia 1925 r. do Łucji, jest to nabo­żeń­stwo wyna­gra­dza­ją­ce za znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi. Tra­dy­cyj­nie nabo­żeń­stwo roz­pocz­nie się o godz. 7.45 medy­ta­cją i modli­twą różań­co­wą. W tym nabo­żeń­stwie bar­dzo waż­na jest spo­wiedź wyna­gra­dza­ją­ca, a więc stan łaski uświęcającej.

 9. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

 10. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci, któ­re w czerw­cu przy­stą­pią do I Komu­nii św., a na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na pra­ce para­fial­ne. Obec­nie trwa elek­tro­nicz­na inwen­ta­ry­za­cja cmen­ta­rza przez fir­mę z Kra­ko­wa, a przy­go­to­wu­je­my się do zmia­ny oświe­tle­nia i malo­wa­nia prezbiterium.

 11. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Cecy­lię Jonak w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ber­nar­da Fry­mark w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Tere­sę Kieł­piń­ską w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45, a o godz. 18.00 w inten­cji Odnowy

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Ojczy­zny we wto­rek o godz. 10.00

- Msza św. wizy­ta­cyj­na z bierz­mo­wa­niem w śro­dę o godz. 17.00

- w inten­cji stra­ża­ków i orkie­stry w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jerze­go Ufnow­skie­go z ul. Łukow­skiej i ś.p. Hele­nę Łan­gow­ską z ul. Bato­re­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 2 do 8 maja 2022 r.

 

Ponie­dzia­łek

02.05.2022

6:30 + Anna w 14 r śm., mąż Jan i zmar­li z rodzi­ny Ossowskich

6:30 + Leon Jaster w 26 r. śm., żona Euge­nia i syn Kazimierz

8:45 + Ste­fan Kołat­ka 17 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 27

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Karo­la z oka­zji 40 r. urodzin

18:00 + Janusz Beker

18:00 + Ber­nard Fry­mark w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

03.05.2022

MATKI BOŻEJ

KRÓLOWEJ POLSKI

6:30 + Anto­ni Karcz i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Gra­ży­na Goliń­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron oraz rodzeństwo

8:45

10:00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

10:00 + Jerzy, Roza­lia, Leon Nie­żu­raw­scy, Mar­ta i Ana­sta­zja Piesik

11:30 + Mak­sy­mi­lian Kla­man w 31 r. śm., żona Ste­fa­nia, syn Jerzy

12:30 + Fran­ci­szek Land­mes­ser w r. śm. i Małgorzata

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 28

18:00 +Zyg­fryd Pest­ka w 17 r.śm., żona Anna

Śro­da 04.05.2022

WIZYTACJA

6:30 + Tere­sa Kaszu­bow­ska z oka­zji urodzin

6:30 + Wła­dy­sła­wa Dudziń­ska od Róży św. Zofii

6:30 + Zofia i Jan Majkowscy

8:45 + Sła­wo­mir Ossow­ski, rodzi­ce Geno­we­fa i Tade­usz oraz brat Andrzej

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 29

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę Mat­ki Bożej dla Beaty i Lesz­ka w 26 r. ślu­bu oraz w inten­cji ich dzieci 

17:00 MSZA ŚWIĘTA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Czwar­tek

05.05.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę MB dla mamy Hele­ny z oka­zji 98 r. urodzin

6:30 + Kla­ra, Mar­ta, Paweł, Sta­ni­sław Lipkowscy

8:45 W inten­cji ADŚ

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 30

18:00 W inten­cji Stra­ża­ków OSP Czersk, Będzi­mi­ro­wi­ce oraz w inten­cji człon­ków orkiestry

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Boże­na Czer­wiń­ska w 14 r. śm

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę MB i zdro­wie dla taty Zbi­gnie­wa Śmigielskiego

Pią­tek

06.05.2022

6:30 + Jan Kie­drow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Boże­na Pfaj­fer z oka­zji urodzin

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 1

16:20 + Kazi­mierz Mró­zek i zmar­li z rodzi­ny Gromowskich

18:00 + Fran­ci­szek Bresz­ka, jego żona Mar­ta, cór­ka Urszu­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Tere­sa Kieł­piń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

07.05.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w 13 r. śm.

6:30 + Roman i Bar­ba­ra Szma­gliń­scy oraz rodzeń­stwo z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 2

15:00 ślub

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i dar pro­wa­dze­nia Ducha Świę­te­go dla Kac­pra z oka­zji 18 r. urodzin

18:00 + Wła­dy­sław i Anna Treider

Nie­dzie­la

08.05.2022

6:30 + Ber­nard Leper i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Gerard Szlach­ci­kow­ski w 51. r. śm.

8:45 + Hali­na i Bogu­mił Lubiń­scy, syn Piotr, Hele­na i Fran­ci­szek Rezmer, syn Jan

10:00 + Jadwi­ga Wrył­ka w 8 r. śm, mąż Wła­dy­sław w 36 r. śm.

11:00 + Anna, Teo­fil Thie­de i cór­ka Jadwiga

12:30 + Tere­sa Ossow­ska w r. uro­dzin, mąż Tadeusz

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 3

14:00 W pew­nej intencji

18:00 + Cecy­lia Jonak w 1 r.śm., ojciec Gerard w 13 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24 kwietnia 2022 r.

 1. Dzi­siej­sze Świę­to Miło­sier­dzia Boże­go obcho­dzi­my w bar­dzo dra­ma­tycz­nym okre­sie histo­rii, dla­te­go w swo­ich modli­twach pro­śmy o pokój na Ukra­inie, prze­mia­nę nasze­go życia i o pojed­na­nie się z Bogiem dla tych, któ­rzy od daw­na nie prze­stę­po­wa­li do spo­wie­dzi św. Po Mszy św. o godz. 8.45 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Przed kościo­łem trwa zbiór­ka na cele cha­ry­ta­tyw­ne – za ofia­ry ser­decz­nie dziękujemy.

 2. W ponie­dzia­łek przy­pa­da Świę­to Św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się w pro­ce­sja bła­gal­na o dobre urodzaje. 

 3. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. W tym dniu modli­my się o pomyśl­ność Ojczy­zny i jed­ność nasze­go narodu.

 4. Rów­nież we wto­rek przed budyn­kiem nasze­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go odbę­dzie akcja krwio­daw­stwa. Wszyst­kich chęt­nych zachę­ca­my do odda­nia krwi, któ­rej nie moż­na niczym zastą­pić w rato­wa­niu ludz­kie­go życia. W godz. 9.00 do 13.00 będzie rów­nież oka­zja do reje­stra­cji poten­cjal­nych daw­ców szpiku.

 5. W pią­tek zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 15.15 tego­rocz­nych matu­rzy­stów, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców oraz rodzi­ców absol­wen­tów. Pod­czas Mszy św. podzię­ku­je­my Panu Bogu za wszel­kie otrzy­ma­ne łaski, ale też będzie­my pro­si­li o dary Ducha Świę­te­go na czas egza­mi­nów i dobrych wybo­rów na przyszłość.

 6. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas ponad­pod­sta­wo­wych. Zapra­sza­my na spo­tka­nie przed bierz­mo­wa­niem w naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę po wie­czor­nej Mszy św.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na się maj, a więc mie­siąc nabo­żeństw majo­wych, któ­re w dni powsze­dnie będą odpra­wia­ne po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po wie­czor­nej Mszy św. Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 8. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że 4 maja odbę­dzie się w naszej para­fii wizy­ta­cja kano­nicz­na ks. bpa Arka­diu­sza Okro­ja. W ramach wizy­ta­cji o godz. 10.00 odbę­dzie się nabo­żeń­stwo majo­we z Krzy­żu, o godz. 10.45 nabo­żeń­stwo majo­we dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św. w Czer­sku (w mia­rę wol­ne­go cza­su zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców), o godz. 15.00 spo­tka­nie Rady Para­fial­nej, o godz. 15.45 odwie­dzi­ny OSP w Czer­sku z racji wspo­mnie­nia św. Flo­ria­na, o godz. 16.15 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. bisku­pem wszyst­kich wspól­not, a o godz. 17.00 Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Przed Mszą św. z ple­ba­nii wyru­szy pro­ce­sja. Bar­dzo pro­si­my, aby uczest­ni­czy­ły w niej wszyst­kie cho­rą­gwie i sztandary.

 9. Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry zapra­sza na cha­ry­ta­tyw­ny kon­cert na rzecz Ukra­iny zespo­łu „Hap­py­sad”, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 19.00 w hali spor­to­wej im. Roma­na Bruskiego.

 10. W sobo­tę nasi mini­stran­ci i lek­to­rzy uda­ją się do Pel­pli­na na die­ce­zjal­ne zawo­dy spor­to­we. Życzy­my im wie­lu sukcesów.

 11. W dniach 10 – 12 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Chęt­ni mogą się zapi­sy­wać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres www.ewangelizacjapelplin.pl

 12. Inten­cje mszalne:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kazi­mie­rza Lin­dę w czwar­tek o godz. 6.30, Urszu­lę Siko­ra w pią­tek o godz. 18.00, Jadwi­gę Kąt­ną w sobo­tę o godz. 6.30, Cze­sła­wa Wie­czo­rek w nie­dzie­lę o godz. 11.00 i Tade­usza Czar­now­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Toma­sza Czu­kow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Macie­ja Wiśniew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Bogu­sła­wa Leper w śro­dę o godz. 18.00 i Wan­dę Powal­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy w naszej wspól­no­ty ś.p. Edwar­da Sznaj­der z Będź­mi­ro­wic, Grze­go­rza Her­man z ul. Der­dow­skie­go, Lilio­sę Cha­bow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Elż­bie­tę Bło­ciń­ską z ul. Kościusz­ki. We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jerze­go Ufnow­skie­go z ul. Łukow­skiej. Wiecz­ny odpoczynek … 

Intencje mszalne od 25 kwietnia do 1 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

25.04.2022

6:30 + Jan Janow­ski z oka­zji urodzin

6:30 + Cze­sław Kru­eger w 2 r. śm.

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 21

18:00 + Wik­to­ria Narloch w 37 r. śm., mąż Leon, syno­wie Zyg­munt, Tade­usz, syno­wa Felicja

18:00 + Tomasz Czub­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

26.04.2022

6:30 + Edmund Podol­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Łucja i Miko­łaj War­dyn i zmar­li z rodziny

8:45 + Piotr Oresz­czuk, Jadwi­ga i Edward

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 22

18:00 + O nie­bo dla śp. Fran­cisz­ki (ona) Wal­kow­skiej w 2 r. śm., mąż Paweł

18:00 + Maciej Wiśniew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

27.04.2022

6:30 + Mąż Jan Wir­kus w 8 r. śm.

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla ANU z oka­zji 1 r. urodzin

8:45 + Anna Bie­sek w 20 r. śm., mąż Władysław

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 23

18:00 + Zyg­munt Narloch, rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Tade­usz, bra­to­wa Felicja

18:00 + Bogu­sław Leper w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

28.04.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Kazi­mierz Lin­da w 1 r. śm.

8:45 + Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz, rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 24

18:00 + Boże­na Pru­szak w 15 r. śm.

18:00 + Wan­da Powal­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

29.04.2022

6:30 + Jan Lubiń­ski w 22 r. śm., rodzi­ce, zmar­li z rodzi­ny Lubińskich

6:30 + Roman Szulc, Feliks Mil­ler, Bro­ni­sła­wa Miller

8:45 + Jan Cza­piew­ski w 15 r. śm., Stanisław

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 25

18:00 + Urszu­la Sikor­ska w 1 r. śm. oraz maż Teodor 

18:00 + Cyryl Thie­de i Zyg­fryd Pru­ski w r. urodzin

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i dar zdro­wia w rodzi­nie z oka­zji 50 r. ślubu

Sobo­ta

30.04.2022

6:30 + Józef i Jadwi­ga Kąt­ny w 1 r. śm.

6:30 + Maria Cza­piew­ska w 21 r. śm., jej mąż Józef, Ste­fan i Irena

8:45 + Mar­ta Chrza­now­ska i rodzice

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 26

16:00 Ślub

18:00 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze łaski i opie­kę Mat­ki Boskiej dla Nata­li Łosiń­skiej z oka­zji 18 urodzin

18:00 + Łucja w 8 r. śm., Cze­sław Sto­pa, zmar­li z rodzi­ny Ring i Stopa

Nie­dzie­la

01.05.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta i Jan Lewandowscy

7:30 + Hele­na Możuch z oka­zji uro­dzin oraz mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Miro­sła­wa Buszek i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Cze­sła­wa Wie­czo­rek w 1 r. śm.

12:30 + Tade­usz Czar­now­ski w 1 r. śm.

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 27

18:00 + Kry­sty­na Gąsec­ka w 3 r. śm., rodzi­ce Anna i Józef Gali­kow­scy oraz Wła­dy­sła­wa Galikowska

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17 kwietnia 2022 r.

 1. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne budzą w nas nadzie­ję powsta­nia do nowe­go życia. Chry­stus poko­nał śmierć, aby uka­zać nam nasze prze­zna­cze­nie do nie­śmier­tel­no­ści. Tak, jak po nocy przy­cho­dzi dzień, tak też po chwi­lach zała­ma­nia, zwąt­pie­nia, bez­sil­no­ści i łez, budzi się nadzie­ja lep­szej przy­szło­ści. Dzię­ku­jąc za wszel­kie prze­ja­wy życz­li­wo­ści, w imie­niu kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, skła­dam ser­decz­ne życze­nia rado­sne­go prze­ży­cia świąt, poko­ju w ser­cach i rodzi­nach oraz nadziei na lep­sze jutro. 

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się uświet­nie­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz wystro­ju nasze­go kościo­ła. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, skła­da­li ofia­ry na kwia­ty i inne ele­men­ty deko­ra­cji. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom wiel­ko­piąt­ko­wej Dro­gi Krzy­żo­wej, zwłasz­cza Ryce­rzom Kolum­ba, poli­cji , dru­hom stra­ża­kom, oso­bom, któ­re przy­go­to­wa­ły poszcze­gól­ne sta­cje. Wiel­kie Bóg zapłać skła­da­my za życze­nia i kwia­ty z oka­zji Dnia Kapłana.

 3. Dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za przy­ję­cie papie­skie­go bło­go­sła­wień­stwa „Urbi et Orbi” przez radio lub tele­wi­zję. Warun­kiem jest przy­stą­pie­nie do Komu­nii świę­tej i odmó­wie­nie w koście­le modli­twy w inten­cjach Ojca Świętego.

 4. Jutro dru­gi dzień Świąt – Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny. Prze­żyj­my ten dzień w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Mszach świę­tych przez całą okta­wę Wiel­ka­no­cy. Tra­dy­cyj­nie w dniu jutrzej­szym w naszych kościo­łach modli­my się i skła­da­my ofia­ry na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­rą poprze­dza Nowen­na do Miło­sier­dzia Boże­go. Na Nowen­nę zapra­sza­my codzien­nie po Mszy św. o godz. 8.45. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 6. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych! Zapra­sza­my na spo­tka­nie w naj­bliż­szy czwar­tek i pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. Pro­si­my, aby niko­go nie zabra­kło, gdyż wcho­dzi­my w okres bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do przy­ję­cia sakra­men­tu, któ­re odbę­dzie się w dniu 4 maja o godz. 17.00.

 7. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Zofię Czar­now­ską w nie­dzie­lę o godz. 12.30.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ryszar­da Mazur­kie­wicz we wto­rek o godz. 18.00, Ire­nę Jani­kow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ryszar­da Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Hele­nę Kow­gan z Łub­nej. We wto­rek odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Edwar­da Sznaj­der z ul. Hal­le­ra we wto­rek o godz. 9.30, Grze­go­rza Her­man z ul. Der­dow­skie­go w śro­dę o godz. 13.30, Lilio­sy Cha­bow­skiej z ul. Sta­ro­gardz­kiej w czwar­tek o godz. 9.30 i Elż­bie­ty Bło­ciń­skiej z ul. Kościusz­ki w pią­tek o godz. 13.30. Wiecz­ny odpoczynek …


Intencje Mszalne od 18 do 23 kwietnia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

18.04.2022

WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK

6:30 + Ste­fa­nia i Tade­usz Połom

7:30 + Ste­fa­nia Trzciń­ska w 2 r. śm., mąż Kazi­mierz oraz Jan i Kla­ra Glaner

8:45 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron i Jadwi­ga Kitowska

10:00 + Bene­dykt Sto­pa w 4 r. śm., żona Maria

11:00 + Ire­na i Anto­ni Szram­ka i zmar­li z rodzi­ny z oboj­ga stron

12:30 + Józef Lan­dow­ski z oka­zji ur. oraz Karol Tachasiuk

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 14

18:00 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

Wto­rek

19.04.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie Polski

6:30 + Ste­fa­nia i Ste­fan Rytlew­scy, Anna Żak, mąż Mie­czy­sław Żak

8:45 + Fran­ci­szek, Tere­sa, Bog­dan Landowscy

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 15

18:00 + Ste­fa­nia, Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ryszard Mazur­kie­wicz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

20.04.2022

6:30 + Mie­czy­sław Brań­ka w 3 r. śm.

6:30 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch, zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 16

18:00 + Joan­na i Euge­niusz Sita­rek oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Domi­ni­ka w 18 urodziny

Czwar­tek

21.04.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia z obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

6:30 + Ryszard Pie­kar­ski w 2 r. śm.

8:45 + Prak­se­da Tro­cha w 6 r. śm., mąż Jan

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 17

18:00 + Mar­ce­li Weresz­czyń­ski w 31 r. śm., żona Genowefa

18:00 + Ire­na Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

22.04.2022

6:30 + Mar­ta Woj­da­now­ska w 2 r. śm. i zmar­li z rodziny

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Ani­ce­ta Kitowska

8:45 + Hali­na Jawor­ska, cór­ka Danu­ta i Jani­na, syn Marek

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 18

18:00 + Roman Lubiń­ski w 2 r. śm.

18:00 + Ryszard Ossow­ski w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

Sobo­ta

23.04.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

6:30 + Jan Lom­nic w 18 r. śm. i syn Marek w 8 r. ur.

8:45 + Kazi­mierz Lepak

8:45 + Syl­wia i Janusz Szlach­ci­kow­scy, Wan­da i Julian Wajdzik

8:45 + Zyg­munt Paz­da w 2 r. śm.

8:45 + Roman Ossow­ski greg. 19

18:00 + Kry­sty­na Lin­da, rodzi­ce z oboj­ga stron, zmar­li z rodziny

18:00 + Urszu­la Romp­kow­ska w 2 r. śm., z rodzi­ny Bresz­ków i Rompkowskich

Nie­dzie­la

24.04.2022

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w 40 r. ślu­bu Mario­li i Andrzeja

7:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski w 19 r. śm., żona Anie­la, syn Gerard, wnuk Tadeusz

8:45 + Domi­nik Jażdżewski 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w r. ślu­bu Rena­ty i Mieczysława

11:00 + Wan­da i Roman Cera­now­scy, Elż­bie­ta Nawrot i Tade­usz Ceranowski

12:30 Zofia Czar­now­ska w 1 r. śm. 

12:30 + Roman Ossow­ski greg. 20

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej rodzi­ny w 33 r. ślu­bu Ewy i Grzegorza