III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my za ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., o godz. 14.00 udzie­li­my chrztu św., a o godz. 17.15 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale w kaza­niem pasyjnym.
 2. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzyżowej: 

a) dla dzie­ci o godz.16.20
b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W pią­tek i sobo­tę Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je zbiór­kę żyw­no­ści przed mar­ke­ta­mi: Polo Mar­ket, Bie­dron­ka, Lidl i Net­to. Z zebra­nych darów zosta­ną przy­go­to­wa­ne świą­tecz­ne pacz­ki dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych w naszej para­fii. Nato­miast przed kościo­łem Cari­tas roz­pro­wa­dza świe­ce wiel­ka­noc­ne, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Zachę­ca­my też do odpi­sy­wa­nia 1,5% z podat­ku na cele Cari­tas (ulot­ki znaj­du­ją się pod chó­rem i dzwon­ni­cą). Zachę­ca­my rów­nież do włą­cze­nia się w akcję skar­bo­nek wiel­ko­post­nych, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc sie­ro­tom woj­ny w Ukra­inie. Skar­bon­ki znaj­du­ją się pod chó­rem i w dzwonnicy.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kaza­nia o cału­nie turyń­skim wygło­si ks. Zbi­gniew Drzał z Gdań­ska, któ­ry po Mszy św. będzie roz­pro­wa­dzał książ­kę o tej tema­ty­ce oraz obra­zy Miło­sier­dzia Boże­go. Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na potrze­by WSD w Pelplinie.
 3. Przy­po­mi­na­my, że uro­czy­stość bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii odbę­dzie się 28 mar­ca (wto­rek) o godz. 18.00, a w naj­bliż­szą śro­dę po wie­czor­nej Mszy św., w koście­le odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych. W ponie­dzia­łek (13 mar­ca) zapra­sza­my na reko­lek­cje GPS mło­dzież z Zespo­łu Szkół nr 3 oraz ZSZ w Mala­chi­nie. Począ­tek reko­lek­cji o godz. 15.00. Obec­ność obowiązkowa.
 4. Przy­go­to­wa­li­śmy nową Księ­gę Inten­cji na 2024 r. Inten­cje moż­na zapi­sy­wać w tym tygo­dniu, codzien­nie od godz. 9.15 do 10.30 tyl­ko w sal­ce para­fial­nej. Ofia­ry za zamó­wio­ne inten­cje będzie moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym od września. 
 5. W czwar­tek o godz. 17.00 odbę­dzie się spo­tka­nie Rady Para­fial­nej. Rad­nych ser­decz­nie zapra­sza­my do plebanii.
 6. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Dniem Świę­to­ści Życia, w któ­rym podej­mu­je­my ducho­wą adop­cję dziec­ka poczę­te­go, zachę­ca­my do zabra­nia ze sto­li­ka pod chó­rem, w dzwon­ni­cy lub u p. Hali­ny Cza­piew­skiej dekla­ra­cji przy­rze­czeń, któ­re zło­ży­my 25 marca.
 7. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w każ­dą sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.
 8. W sobo­tę odbył się okrę­go­wy tur­niej pił­ki noż­nej mini­stran­tów i Week­end dla narze­czo­nych. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Dyrek­cji Szko­ły w Mala­chi­nie za udo­stęp­nie­nie sali gim­na­stycz­nej, a Dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie pomiesz­czeń do pro­wa­dze­nia zajęć.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć „Piel­grzy­ma” i choj­nic­kie cza­so­pi­smo „W Rodzinie”.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kry­sty­nę Kar­kosz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ryszar­da Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ire­nę Jani­kow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Toma­sza Czub­kow­skie­go w czwar­tek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Sza­lew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Jadwi­gę Szar­mach w śro­dę o godz. 18.00, Lecha Wró­blew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Pio­tra Kuras z ul. Macz­ka, Sta­ni­sła­wa Plich­tę z ul. Łąko­wej, Kazi­mie­rza Gref­kę z Będź­mi­ro­wic, Elż­bie­tę Czer­wiń­ską z ul. Macz­ka i Kazi­mie­rza Łan­gow­skie­go z ul. Łukow­skiej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …