IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023 r.

 1. Ks. Zbi­gnie­wo­wi ser­decz­nie dzię­ku­je­my za homi­lię o cału­nie turyń­skim, a przed kościo­łem moż­na nabyć książ­kę, jego autor­stwa, o histo­rii i teo­lo­gii całunu.
 2. We wszyst­kie nie­dzie­le Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym, któ­re roz­po­czy­na­my o godz. 17.15.
 3. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Msze św. o godz. 6:30; 8:45 lub 18:00 i w Krzy­żu o godz. 17.00. W swo­ich modli­twach pole­caj­my szcze­gól­nie ojców o sil­ną wia­rę, wier­ność przy­rze­cze­niom mał­żeń­skim i odpo­wie­dzial­ność za rodzinę.
 4. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20

b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30.

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. W sobo­tę (25 mar­ca) przy­pa­da Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­rą obcho­dzi­my jako Dzień Świę­to­ści Życia. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00. Na Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00 będzie moż­na przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­ne dzie­ło Kościo­ła w tro­sce o obro­nę życia ludz­kie­go. Oso­by, któ­re podej­mą ducho­wą adop­cję pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Dekla­ra­cje z przy­rze­cze­niem moż­na zabie­rać ze sto­li­ków pod chó­rem i w dzwonnicy.

 2. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my 1 kwiet­nia. Są to jed­no­cze­śnie odwie­dzi­ny przed­świą­tecz­ne. Cho­rych pro­si­my zgła­szać u ks. wika­riu­szy lub w biu­rze para­fial­nym. Spo­wiedź św. wiel­ka­noc­na, z udzia­łem przy­jezd­nych spo­wied­ni­ków, odbę­dzie się 4 kwiet­nia (Wiel­ki Wtorek).

 3. W pią­tek o godz. 20.00 z Dzie­mian wyru­szy VIII Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Prze­wi­dzia­ne są trzy tra­sy: 55, 42 i 30 km . Zapi­sy poprzez apli­ka­cję inter­ne­to­wą (https://edk.org.pl/).

 4. W pią­tek i sobo­tę Cari­tas prze­pro­wa­dził zbiór­kę pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych przed mar­ke­ta­mi Polo Mar­ket, Net­to i Bie­dron­ka. W tym miej­scu pra­gnie­my podzię­ko­wać kie­row­nic­twom wymie­nio­nych mar­ke­tów za umoż­li­wie­nie zbiór­ki oraz wolon­ta­riu­szom Cari­tas, Szkol­nych Kół Cari­tas, Ryce­rzom Kolum­ba. Zebra­ne pro­duk­ty zosta­ną podzie­lo­ne pomię­dzy naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych para­fian. Zachę­ca­my do prze­ka­za­nia 1,5 % podat­ku docho­do­we­go na rzecz dzia­łal­no­ści Caritas.

 5. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na tacę w ubie­głym tygo­dniu na cze­ka­ją­ce nas malo­wa­nie kościo­ła oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11 430 zł.

 6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba oraz wszyst­kim pra­cu­ją­cym przy usu­wa­niu korze­ni i rekul­ty­wa­cji tere­nu pomię­dzy kościo­łem a ogrodem.

 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Od jutra inten­cje mszal­ne na 2024 r. przyj­mu­je­my tyl­ko w biu­rze parafialnym.

 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” i wiel­ka­noc­ne świe­ce Caritasu.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wan­dę Powal­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tere­sę Kieł­piń­ską w nie­dzie­lę o godz. 8.45 i Ber­nar­da Fry­mark w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jerze­go Tes­smer w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Ire­nę Kry­ger we wto­rek o godz. 18.00, Danie­lę Miszew­ską w śro­dę o godz. 18.00 i Gra­ży­nę Pie­kar­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wa Szyn­wel­skie­go z ul. Łosiń­skiej i Ire­nę Gla­zer z ul. Choj­nic­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mar­ty Giersz z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …