ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. W Pol­sce obcho­dzi­my rów­nież Misyj­ny Dzień Chorych. 

 2. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 6.30, 8.45 i o godz. 18.00. W tym dniu biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.

 3. W czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Zawsze po wie­czor­nej Mszy św.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość I. Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 1 i AS) i o godz. 12.30 (SP 2). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać ławek w nawie głów­nej, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. 
 5. Uro­czy­stość I. Komu­nii św. dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 10.30.
 6. Spo­tka­nia dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w czwar­tek o godz. 16.00 dla dzie­ci z SP 1 i AS, a o godz. 17.00 dla dzie­ci z SP 2.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do I. Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 i AS. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rów­nież rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne od godz. 10.00.
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 9. Ze wzglę­du na spo­wiedź św. dzie­ci, nabo­żeń­stwo pierw­szych sobót mie­sią­ca roz­pocz­nie się o godz. 7.00. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w następ­ną sobo­tę, czy­li 10 czerwca.
 10. W sobo­tę o godz. 17.00 odbę­dzie się Msza św. dzięk­czyn­na za piel­grzym­kę do Medju­gor­je, a po niej spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej. Nato­miast mło­dzież z ks. Mate­uszem uda­je się na spo­tka­nie mło­dych do Lednicy.
 11. W dniach 16 – 18 czerw­ca zapra­sza­my na reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne „Kurs Filip”. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Mar­tę Metlic­ką we wto­rek o godz. 6.3

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Janu­sza Noet­zel w śro­dę o godz. 18.00, Ada­ma Wró­blew­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Pio­tra Olszo­we­go z ul. Pod­le­śnej, a w śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Anny Narloch z ul. Bro­wa­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

WNIEBOWSTĄPIENIE 21 maja 2023 r.

 1. Wczo­raj do Wie­la uda­ła się pie­sza piel­grzym­ka, któ­ra wra­ca dzi­siaj ok. godz. 18.45. Bar­dzo pro­si­my o powi­ta­nie pielgrzymów.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przy­droż­nych. Trwa rów­nież Nowen­na do Ducha Świętego.
 3. W sobo­tę wie­czo­rem obcho­dzi­my Wigi­lię Uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą uwielbienia.
 4. Spo­tka­nia dla dzie­ci, któ­re 4 czerw­ca przy­stą­pią do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w ponie­dzia­łek o godz. 16.00 i czwar­tek o godz. 16.00 — SP 1, w śro­dę o godz. 15.30 i czwar­tek 17.00 — SP 2. 
 5. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do godz. 8.45.
 6. Wyjazd na spo­tka­nie mło­dzie­ży do Led­ni­cy odbę­dzie się 3 czerw­ca. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Mate­usza. Koszt wyjaz­du – 100 zł.
 7. Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej zapra­sza­my w ponie­dzia­łek na Mszę św. wie­czor­ną, na któ­rej zosta­nie poświę­co­na figu­ra Mat­ki Bożej przy­wie­zio­na z Nie­po­ka­la­no­wa. Po Mszy św. spo­tka­nie w salce. 
 8. Zachę­ca­my do lek­tu­ry die­ce­zjal­ne­go cza­so­pi­sma „Piel­grzym”.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Ryszar­da Piór w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Zofię Jaż­dżew­ską w pią­tek o godz. 6.30, Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Kieł­piń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wa Jonak we wto­rek o godz. 18.00, Wacła­wa Żak w śro­dę o godz. 18.00, Bar­tło­mie­ja Het­mań­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Edwar­da Rydu­chow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Kry­sty­nę Kaszu­bow­ską z ul. Gen. Macz­ka, Geno­we­fę Lan­gier z Łuko­wa, Kry­sty­nę Lewiń­ską z ul. Tuchol­skiej, Marię Grze­bin z Bie­law i Roma­na Jeżew­skie­go z ul. Gen. Macz­ka. Wiecz­ny odpoczynek …

Ogłoszenia duszpasterskie VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 maja 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy Misje św. w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ojcom Sta­ni­sła­wo­wi i Bru­no­wi za trud gło­sze­nia sło­wa Boże­go, ich obec­ność i pięk­ny przy­kład kapłań­stwa. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czy­li w Misjach św. oraz za ofia­ry, jako podzię­ko­wa­nie dla o. misjonarzy.

 2. Rodzi­ców dzie­ci, któ­re wkrót­ce przy­stą­pią do I. Komu­nii św. zapra­sza­my na Mszę św. i spo­tka­nie o godz. 11.00. Zosta­ną poświę­co­ne ksią­żecz­ki. O godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., nato­miast o godz. 18.00 wysłu­cha­my ostat­niej nauki, a po Mszy św. uda­my się pod krzyż misyj­ny, gdzie odno­wi­my przy­rze­cze­nia i nastą­pi poświę­ce­nia krzy­ża i krzy­ży­ków. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie krzy­ży­ków z domu.

 3. Dzi­siaj wpro­wa­dzi­li­śmy uro­czy­ście do nasze­go kościo­ła iko­nę Św. Józe­fa, któ­ra odwie­dza wszyst­kie para­fie, gdzie dzia­ła­ją Rady Ryce­rzy Kolum­ba. Iko­na pozo­sta­nie z nami do piąt­ku. Zachę­ca­my do modlitw do Św. Józe­fa w inten­cji naszych rodzin i małżeństw.

 4. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę obcho­dzi­my Dni Krzy­żo­we, czy­li dni modlitw o dobre uro­dza­je: w ponie­dzia­łek przed ran­ną Mszą św. o godz. 6.15, we wto­rek o godz. 17.45, a w śro­dę łącz­nie z Nowen­ną przed Mszą św. o godz. 8.45.

 5. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.

 7. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Wzo­rem ubie­głych lat opie­kę nad piel­grzy­ma­mi spra­wu­ją księ­ża i stra­ża­cy z naszej para­fii. Piel­grzym­kę roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szą sobo­tę Mszą św. o godz. 6.00, po któ­rej wyru­szy­my do Wie­la. Uwa­ga: nie będzie Mszy św. o 6.30. Na miej­scu przy­wi­ta­nie o godz. 12.00, a o godz. 15.00 Dro­ga Krzy­żo­wa na Górach. Oso­by, któ­re nie mają pojaz­du będą mogły wró­cić do Czer­ska auto­bu­sem o godz. 15.00 i 17.30 (do Krzy­ża będzie ostat­ni kurs). Prze­jazd jest bez­płat­ny, za co dzię­ku­je­my Panu Maria­no­wi Gołuń­skie­mu. Chęt­ni będą mogli doje­chać tym auto­ka­rem w nie­dzie­lę na sumę odpu­sto­wą (wyjazd spod kościo­ła o godz.9.00). Tra­dy­cyj­nie o godz. 11.00 spod kościo­ła wyru­szy piel­grzym­ka moto­cy­klo­wa (zbiór­ka od godz. 10.30). W tym roku dołą­czą moto­cy­kli­ści ze Sta­ro­gar­du Gd. z ks. Karo­lem. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją czap­ki z logiem para­fii, któ­re będą nas wyróż­nia­ły. Bar­dzo pro­si­my o zało­że­nie na piel­grzym­kę koszu­li i czap­ki z logo parafii.
 8. W sobo­tę – 20 maja – w dzień pie­szej piel­grzym­ki do Wie­la biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.
 9. Pró­by dzie­ci, któ­re 4 czerw­ca przy­stą­pią do I. Komu­nii św. odbę­dą się: w czwar­tek o godz. 16.45 — SP nr 1 i w pią­tek o godz. 17.00 – SP nr 2.

 10. W sobo­tę, 20 maja, Odno­wa w Duchu Świę­tym uda­je się na czu­wa­nie do Czę­sto­cho­wy. Szcze­gó­ły u ks. Damia­na. Nato­miast mło­dzież naszej para­fii w dniu 3 czerw­ca uda­je się na spo­tka­nie mło­dych do Led­ni­cy. Szcze­gó­ły u ks. Mateusza.

 11. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, że nasze LO roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nia do jubi­le­uszu 70-lecia, któ­ry odbę­dzie się 1 wrze­śnia. Szcze­gó­ły w Internecie.

 12. Msze św. w tym tygodniu:
  – w 
  1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jana Brze­zin­skie­go we wto­rek o godz. 6.30, Ali­cję Bru­ską w czwar­tek o godz. 8.45
  – w 
  30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Babiń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Janu­sza Bed­nar­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Mał­go­rza­tę Drze­wic­ką w śro­dę o godz. 6.30, Ali­cję Ort­mann w śro­dę o godz. 18.00, Józe­fa Dre­wek w czwar­tek o godz. 18.00, Jadwi­gę Sar­now­ską w pią­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Lidię Leli­wa-Pru­szak z ul. Śli­wic­kiej, Mie­czy­sła­wa Oko­nek z ul. Towa­ro­wej, Miro­sła­wa Win­czak z ul. St. Urzę­du, Jerze­go Plu­tow­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Sta­ni­sła­wa Kola­sę z ul. Spo­koj­nej. We wto­rek o godz. 12.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Kaszu­bow­skiej z ul. Gen. Macz­ka, w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Geno­we­fy Lan­gier z Łuko­wa. Wiecz­ny odpoczynek …

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 7 maja 2023 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my dłu­go ocze­ki­wa­ne Misje św. w naszej para­fii. Jesz­cze raz ser­decz­nie wita­my Ojców Misjo­na­rzy z Zako­nu Kar­me­li­tów Bosych: o. Sta­ni­sła­wa Mier­ni­ka oraz o. Bru­no Piechowskiego.

 2. W ubie­głym tygo­dniu poda­wa­li­śmy ramo­wy pro­gram Misji św., któ­ry znaj­du­je się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na bane­rze przed kościołem.
 3. Przy­po­mi­na­my, że godzi­ny Mszy św. w Czer­sku nie ule­ga­ją zmia­nie, nato­miast w Krzy­żu Msze św. będą codzien­nie o godz. 16.00. Dodat­ko­wo – od dzi­siaj do czwart­ku — zapra­sza­my na Apel Jasno­gór­ski o godz. 21.00, w ponie­dzia­łek po wie­czor­nej Mszy św. pro­ce­sja na cmen­tarz przy­no­si­my zni­cze), w pią­tek o godz. 20.00 Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi mia­sta, a w sobo­tę o godz. 20.00 róża­niec fatim­ski z pro­ce­sją. Oka­zja do spo­wie­dzi św. będzie zawsze przed Msza­mi św., a dodat­ko­wo we wto­rek od godz. 19.30 do 20.30. Przed połu­dniem zapra­sza­my na nauki misyj­ne dzie­ci i mło­dzież: od ponie­dział­ku do śro­dy od godz. 9.50 do 11.00 kla­sy 0 – 4; od godz. 11.30 – 12.30 kla­sy 5 – 8; w czwar­tek od godz. 11.00 do 12.00 spo­tka­nie z mło­dzie­żą w Zespo­le Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie, a w pię­tek nauki dla mło­dzie­ży z LO: od godz. 10.00 – 11.00 kla­sy pierw­sze, a od godz. 11.45 – 12.45 kla­sy dru­gie i trze­cie. Ser­decz­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w spo­tka­niach misyjnych. 
 4. Jutro obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski.
 5. W sobo­tę wraz z ojca­mi misjo­na­rza­mi odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re wkrót­ce przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., a na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Na Mszy św. o godz. 18.00 wysłu­cha­my ostat­niej nauki i uda­my się do Krzy­ża Misyj­ne­go, gdzie nastą­pi z odno­wie­nie przy­rze­czeń, poświę­ce­nie Krzy­ża i krzy­ży­ków oraz uro­czy­ste błogosławieństwo.

Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest wyra­zem naszej wdzięcz­no­ści dla misjonarzy.

 1. Przy­po­mi­na­my, że za dwa tygo­dnie, w dniach 20 i 21 maja, wyru­sza­my pie­szą piel­grzym­ką na Kal­wa­rie Wie­lew­skie. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w pielgrzymce.
 2. Ryce­rze Kolum­ba przed kościo­łem roz­pro­wa­dza­ją czap­ki z logo naszej para­fii. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na nowy konfesjonał.
 3. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hali­nę Gra­ban­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Dag­ma­rę Grzon­ka we wto­rek o godz. 18.00, Jana Kac­przak w pią­tek o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Bar­ba­rę Fiszer-Kier­ską w śro­dę o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Krzysz­to­fa Kie­drow­skie­go z Wyb. pod Łub­nę, Jac­ka Grze­go­rzew­skie­go z Gutow­ca, ul. Dwor­co­wa i Fran­cisz­ka Sza­ra­fin z Mala­chi­na, ul. Ogro­do­wa. Wiecz­ny odpoczynek … 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 30 kwietnia 2023 r.

 1. W dniu dzi­siej­szym obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia kon­se­kro­wa­ne­go. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­ry na budo­wę nowych kościo­łów, a przed kościo­łem mło­dzież LO kwe­stu­je na rzecz cho­re­go Jasia z Gotelpia.

 2. Jutro wspo­mi­na­my św. Józe­fa Robot­ni­ka, a jed­no­cze­śnie roz­po­czy­na­my mie­siąc maj. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do odpra­wia­nia nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach przy­droż­nych i figurach. 
 3. W śro­dę obcho­dzi­my uro­czy­stość MNP Kró­lo­wej Pol­ski, a zara­zem Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 8.45 modli­my się za naszą Ojczy­znę, Mia­sto i Gmi­nę. Zapra­sza­my wszyst­kie orga­ni­za­cje, sto­wa­rzy­sze­nia i szko­ły z pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi. Po Mszy św. uda­my się na skwer ks. Fran­cisz­ka Sma­gliń­skie­go, gdzie pod pomni­kiem ofiar woj­ny zło­ży­my kwiaty.
 4. W czwar­tek prze­ży­wa­my wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na, patro­na stra­ża­ków. Zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00, któ­rą spra­wu­je­my w inten­cji OSP Czersk i Będź­mi­ro­wi­ce oraz człon­ków Orkie­stry. Przed Mszą św. uro­czy­sta defi­la­da z remi­zy do naszej świątyni.
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca od godz. 7.45.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych, ponie­waż księ­ża i misjo­na­rze odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną w następ­ną sobo­tę, czy­li 13 maja, w ramach misji parafialnych.
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 9. W sobo­tę o godz. 18.00 roz­po­czy­na­my w naszej para­fii Misje św. pod hasłem: „Chrze­ści­ja­ni­nem się jest, a nie bywa”, któ­re popro­wa­dzą Ojco­wie Kar­me­li­ci Bosi, o. Sta­ni­sław Mier­nik ze Sło­wa­cji oraz o. Bru­no Pie­chow­ski z Nie­miec. Misje będą trwa­ły do nie­dzie­li 14 maja. Pro­gram Misji św. znaj­du­je się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na bane­rze przed kościo­łem. Bar­dziej szcze­gó­ło­wo będzie­my o nim mówi­li w przy­szłą nie­dzie­lę. Pra­gnie­my jed­nak już dzi­siaj przed­sta­wić waż­niej­sze punk­ty pro­gra­mu. Godzi­ny Mszy św. w Czer­sku, na któ­rych będą gło­szo­ne nauki, nie ule­ga­ją zmia­nie, nato­miast w Krzy­żu Msze św. będą codzien­nie o godz. 16.00. Dodat­ko­wo – od ponie­dział­ku do czwart­ku — zapra­sza­my na Apel Jasno­gór­ski o godz. 21.00, w ponie­dzia­łek po wie­czor­nej Mszy św. pro­ce­sja na cmen­tarz, w pią­tek o godz. 20.00 Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi mia­sta, a w sobo­tę o godz. 20.00 róża­niec fatim­ski z pro­ce­sją. Oka­zja do spo­wie­dzi św. będzie zawsze przed Msza­mi św., a dodat­ko­wo we wto­rek od godz. 19.30 do 20.30. Przed połu­dniem zapra­sza­my na nauki misyj­ne dzie­ci i mło­dzież: od ponie­dział­ku do śro­dy od godz. 9.50 do 11.00 kla­sy 0 – 4; od godz. 11.30 – 12.30 kla­sy 5 – 8; w czwar­tek od godz. 11.00 do 12.00 spo­tka­nie z mło­dzie­żą w Zespo­le Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie, a w pię­tek nauki dla mło­dzie­ży z LO: od godz. 10.00 – 11.00 kla­sy pierw­sze, a od godz. 11.45 – 12.45 kla­sy dru­gie i trze­cie. Ser­decz­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w spo­tka­niach misyj­nych. Niech będzie to czas odno­wy reli­gij­nej i umoc­nie­nia wia­ry naszej wspól­no­ty parafialnej. 
 10. Zakoń­czył się remont małej sal­ki para­fial­nej, w któ­rej wymie­nio­no wszyst­kie okna i drzwi, zain­sta­lo­wa­no pro­jek­tor z moż­li­wo­ścią pod­łą­cze­nia do kom­pu­te­ra oraz auto­ma­tycz­ny ekran i nowe oświe­tle­nie. Z tego miej­sca pra­gnie­my gorą­co podzię­ko­wać Ryce­rzom Kolum­ba za ofiar­ną pra­cę przy remon­cie. Mimo, iż robo­ci­zna była dar­mo­wa, na mate­ria­ły (okna, drzwi, pro­jek­tor, ekran, far­by i kle­je) wyda­li­śmy 16 tysię­cy zł. Lam­py i wie­szak zosta­ły ofia­ro­wa­ne, za co ofia­ro­daw­com bar­dzo dzię­ku­je­my. Patro­nat nad sal­ką obej­mą Ryce­rze Kolum­ba. Oczy­wi­ście w korzy­sta­niu z sal­ki nic się nie zmie­ni. Nie­ba­wem lide­rzy poszcze­gól­nych grup otrzy­ma­ją klu­cze. Sal­kę poświę­ca­my św. Kazi­mie­rzo­wi Kró­le­wi­czo­wi, któ­ry patro­nu­je Ryce­rzom Kolum­ba. Wspól­no­cie męż­czyzn dzię­ku­je­my rów­nież za upo­rząd­ko­wa­nie traw­ni­ka pomię­dzy kościo­łem a ogrodem. 
 11. Wczo­raj wyru­szy­ły dwa auto­ka­ry na piel­grzym­kę do Medju­go­rie. Pole­caj­my piel­grzy­mów w naszych modli­twach o bło­go­sła­wio­ne owo­ce i szczę­śli­wy powrót.
 12. Jutro, czy­li 1 maja biu­ro para­fial­ne jest nieczynne.
 13. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”, a Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją czap­ki z logo naszej para­fii. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na nowy konfesjonał.
 14. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Maria­na Szal­czew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Fran­cisz­ka Paz­dę we wto­rek o godz. 18.00,

- w inten­cji ADŚ — w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym — w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji Trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Noet­zel z Gutow­ca, Ada­ma Wró­blew­skie­go z ul. Tuchol­skiej, Łucję Pęską z ul. Sta­re­go Urzę­du i Bole­sła­wa Rogow­skie­go z ul. 21 Lute­go. Wiecz­ny odpoczynek …

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 23 kwietnia 2023 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my XV Tydzień Biblij­ny pod hasłem: „Wie­rzę w Kościół Ojca, i Syna, i Ducha Świę­te­go ” , a jed­no­cze­śnie Siód­me Naro­do­we Czy­ta­nie Pisma Świę­te­go. Zachę­ca­my wszyst­kich do lek­tu­ry Pisma św., a o godz. 15.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na wspól­ne roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie wła­sne­go egzem­pla­rza Biblii. 

 2. W ponie­dzia­łek przy­pa­da Uro­czy­stość Św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Niech będzie to dzień modli­twy w inten­cji naszej Ojczy­zny, któ­rej ist­nie­nie i histo­ria opie­ra się na chrze­ści­jań­skich korze­niach. Msze św., jak w dni powszednie.
 3. We wto­rek obcho­dzi­my świę­to Św. Mar­ka, Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się pro­ce­sja o dobre urodzaje. 
 4. W pią­tek o godz. 15.15 zapra­sza­my na Mszę św. na zakoń­cze­nie nauki matu­rzy­stów. Będzie­my modlić się o pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nów i dobry wybór dro­gi życiowej.
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na budo­wę nowych kościo­łów, a przed kościo­łem mło­dzież z nasze­go LO zbie­ra do puszek dat­ki na lecze­nie małe­go Jasia z Gotelpia.
 6. Przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją czap­ki z logo para­fii. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­cza­ją na nowy kon­fe­sjo­nał, któ­ry zosta­nie wyko­na­ny w takim samym sty­lu, jak odno­wio­ny kon­fe­sjo­nał z lewej stro­ny pod chórem.
 7. W dniach 16 – 18 czerw­ca są orga­ni­zo­wa­ne reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne „Kurs Filip”. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 8. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Urbań­skie­go w pią­tek o godz. 6.30, Hele­nę Łan­gow­ską w pią­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ire­nę Gla­zer w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Mar­tę Giersz we wto­rek o godz. 18.00, Urszu­lę von Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Tade­usza Muzolf w czwar­tek o godz. 18.00 i Jerze­go War­cza­ka w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- za dusze w czyść­cu cier­pią­ce w ponie­dzia­łek o godz. 8.45 – int. APDC.

We ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Janu­sza Noet­zel z Gutow­ca, a we wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ada­ma Wró­blew­skie­go z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16 kwietnia 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest świę­tem Miło­sier­dzia Boże­go. Módl­my się szcze­gól­nie za tych, któ­rzy jesz­cze nie pojed­na­li się z Bogiem. Nabo­żeń­stwo z Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45, a po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę i ofia­ry indy­wi­du­al­ne na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 18. 840 zł. 

 3. W minio­nym tygo­dniu wymie­ni­li­śmy trzy pary okien i drzwi w małej salce.

 4. W ponie­dzia­łek o godz. 18.00 zapra­sza­my na Mszę św. z oka­zji 40. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich nasze­go misjo­na­rza o. Zyg­mun­ta Schmidta.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Biblij­ną. Zachę­ca­my do czy­ta­nia i roz­wa­ża­nie Pisma św., a o godz. 15.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na wspól­ne roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie wła­sne­go egzem­pla­rza Pisma św. 

 6. W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi, infor­mu­je­my, że w dniach 9 – 11 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Zapi­sy na stro­nie: ewangelizacjapelplin.pl.

 7. W tym tygo­dniu zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i w sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.

 8. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” i „W Rodzinie”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Grze­go­rza Her­man w śro­dę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Kazi­mie­rza Łan­gow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Szyn­wel­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00.

10. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Wacła­wa Żak ze Stru­gi, Bar­tło­mie­ja Het­mań­skie­go z Kamion­ki, Edwar­da Rydu­chow­skie­go z ul. Pomor­skiej, Jadwi­gę Sar­now­ską z Kur­ko­wa i Mał­go­rza­tę Drze­wic­ką z Al. Tysiąc­le­cia. Wiecz­ny odpoczynek …

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 Niech Zmar­twych­wsta­nie Pań­skie, któ­re nie­sie odro­dze­nie ducho­we, napeł­ni wszyst­kich spo­ko­jem i wia­rą, udzie­li siły do poko­ny­wa­nia trud­no­ści i pozwo­li z ufno­ścią patrzeć w przyszłość.

Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych prze­peł­nio­nych wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią, rado­sne­go, wio­sen­ne­go nastro­ju, ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół oraz rado­sne­go „Alle­lu­ja” wszyst­kim para­fia­nom i gościom życzą

ks. pro­boszcz, ks. pra­łat i wikariusze 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 9 kwietnia 2023 r.

 1. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne budzą w nas nadzie­ję powsta­nia do nowe­go życia. Chry­stus poko­nał śmierć, aby uka­zać nam nasze prze­zna­cze­nie do nie­śmier­tel­no­ści. Tak, jak po nocy przy­cho­dzi dzień, tak też po chwi­lach zwąt­pie­nia, bez­sil­no­ści i łez, budzi się nadzie­ja lep­sze­go jutra. Dzię­ku­jąc za wszel­kie prze­ja­wy życz­li­wo­ści, w imie­niu kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, skła­da­my ser­decz­ne życze­nia rado­sne­go prze­ży­cia świąt, poko­ju w ser­cach i rodzi­nach oraz nadziei na przyszłość. 

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się uświet­nie­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz wystro­ju nasze­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę, za pro­jekt i wyko­na­nie Gro­bu Pań­skie­go, za ofia­ry na kwia­ty, inne ele­men­ty deko­ra­cji oraz ofia­ro­wa­ny mate­riał na tło całej insta­la­cji. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom wiel­ko­piąt­ko­wej Dro­gi Krzy­żo­wej, zwłasz­cza Ryce­rzom Kolum­ba, poli­cji, dru­hom stra­ża­kom, Odno­wie w Duchu Świę­tym za przy­go­to­wa­nie poszcze­gól­nych sta­cji. Wiel­kie Bóg zapłać skła­da­my za życze­nia i kwia­ty z oka­zji Dnia Kapłana.

 3. Dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za przy­ję­cie papie­skie­go bło­go­sła­wień­stwa „Urbi et Orbi” przez radio lub tele­wi­zję. Warun­kiem jest przy­stą­pie­nie do Komu­nii świę­tej i odmó­wie­nie w koście­le modli­twy w inten­cjach Ojca Świętego.

 4. Jutro dru­gi dzień Świąt – Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny. Prze­żyj­my ten dzień w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Mszach św. przez całą okta­wę Wiel­ka­no­cy. Tra­dy­cyj­nie w dniu jutrzej­szym w naszych kościo­łach modli­my się i skła­da­my ofia­ry na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­rą poprze­dza Nowen­na do Miło­sier­dzia Boże­go. Na Nowen­nę zapra­sza­my codzien­nie po Mszy św. o godz. 8.45. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie po Mszy św. o godz. 11.00.

 6. W pią­tek na wie­czor­ną Mszę św. zapra­sza­my wszyst­kich piel­grzy­mów uda­ją­cych się do Medju­gor­je. Po Mszy św. spo­tka­nie w sal­ce parafialnej.

 7. W sobo­tę tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hele­nę Kow­gan w ponie­dzia­łek o godz. 11.00, zię­cia Mar­ka we wto­rek o godz. 18.00, Anto­nie­go Haf­ke w sobo­tę o godz. 6.30, Edwar­da Sznaj­der w sobo­tę o godz. 8.45, Lilio­sę Cha­bow­ską w nie­dzie­lę o godz. 11.00 i Tere­sę Pastwa w nie­dzie­lę o godz. 18.00.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Kazi­mie­rza Gref­kę we wto­rek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Czer­wiń­ską w śro­dę o godz. 18.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Bar­ba­rę Fischer-Kier­ską z ul. Krę­tej, Janu­sza Bed­nar­skie­go z ul. Hal­le­ra, Józe­fę Dre­wek z ul. Koso­budz­kiej i Miro­sła­wa Jasnoch z ul. Wiśnio­wej (Msza św. pogrze­bo­wa odbę­dzie się we wto­rek o godz. 9.30). We wto­rek o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wacła­wa Żak ze Stru­gi, a w czwar­tek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Bar­tło­mie­ja Het­mań­skie­go z Kamion­ki. Wiecz­ny odpoczynek …