Duszpasterze

Ks. pro­boszcz Zbi­gniew Stra­szew­ski, dr nauk huma­ni­stycz­nych, mgr teologii
Ur. 25.03.1961, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 02.02.1987 roku,
Od roku 2013 peł­ni funk­cję proboszcza

Ks. wika­riusz Mate­usz Prycz­kow­ski, mgr teologii
Ur. 17.07.1991, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 19.05.2018 roku
Od roku 2021 peł­ni funk­cję wikariusza

Ks. wika­riusz Damian Klajst, lic. teologii
Ur. 29.9.1984, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 31.05. 2009 roku
Od roku 2018 peł­ni funk­cje wikariusza

Ks. wika­riusz Tomasz Bie­lic­ki, lic. teologii
Ur. 18.05.1984, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 30.05. 2010 roku
Od roku 2018 peł­ni funk­cje wikariusza

Ks. rezy­dent Hen­ryk Kotlen­ga, mgr teologii
Ur. 16.03.1938, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 18.09.1960 roku
Od roku 2013 na emeryturze